EQ Management for Excellence (Online Training)

Time Management-Thebest Training
Effective Time Management for Excellence (Online Training)
มกราคม 11, 2020
CRM & CEM-Thebest Training
Proactive CRM & CEM Loyalty Solution (Online Training)
มกราคม 11, 2020
Time Management-Thebest Training
Effective Time Management for Excellence (Online Training)
มกราคม 11, 2020
CRM & CEM-Thebest Training
Proactive CRM & CEM Loyalty Solution (Online Training)
มกราคม 11, 2020

EQ Management for Excellence (Online Training)

เสริมสร้างอัจฉริยะทางด้านอารมณ์ ทำงานภายใต้แรงกดดันและการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพสามารถสร้างขวัญกำลังใจและให้แสดงอกอย่างเหมาะสม งานได้ผลสูงสุดและคนรอบข้างสุขใจ

 

 

EQ Management for Excellence

วิทยากร

ผศ.ดร.ตฤณกร เกตุกุลพันธ์

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน Time Management, Personality Development for New Generation,
Business Management, Self’s Development & Success @ Work, Team Communication and Leadership Management

 

หลักการและเหตุผล

            อัจฉริยะทางอารมณ์ของนักบริหารนับเป็นเรื่องที่มีความสำคัญสูงมากเมื่อเทียบกับอัจฉริยะด้านอื่นๆ เพราะนอกจากจะช่วยให้ชีวิตประสบความสุขและความสำเร็จแล้ว ยังช่วยรังสรรค์บรรยากาศและนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จอย่างงดงามด้วย ผู้บริหารที่ขาดอัจฉริยภาพทางอารมณ์ที่เหมาะสมมักมีความเครียด และขยายผลความเครียดสู่เพื่อนร่วมงาน ผลกระทบที่ตามมาคือปัญหาด้านสุขภาพกายและจิตใจ ส่งผลถึงความอ่อนด้อยประสิทธิภาพในปฏิบัติงาน ในทางกลับกันผู้บริหารที่มีอัจฉริยะทางอารมณ์ที่เหมาะสมจะสามารถสร้างผลงานและมีความสุขในการปฏิบัติงาน เป็นผู้ที่สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันสูง สามารถสร้างขวัญ กำลังใจ และยังสามารถกระตุ้นเพื่อนร่วมงานให้แสดงออกซึ่งความสามารถของเขาเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิผลและมีความสุข
           สถาบัน The Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ) จึงได้พัฒนาหลักสูตร “Executive EQ for Excellence” เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในด้านภาวะทางอารมณ์ การคิดเชิงการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมที่ดีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานภายใต้ความกดดันและการแข่งขันให้ประสบความสำเร็จ

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

เหมาะสำหรับทุกท่านที่ต้องการพัฒนาศักยภาพอัจฉริยะภาพทางด้านอารมณ์ เพื่อเปล่งศักยภาพในการทำงานและการดำเนินชีวิตประจำวัน

 

เนื้อหาหลักสูตร

บทที่ 1 : บทนำ EQ คืออะไร ?

– บทนำ

– ความสำคัญของ EQ

บทที่ 2 : รู้จักอารมณ์ตัวเองและการตอบสนองต่อสิ่งเร้า

– องค์ประกอบของ EQ และการประเมินตนเอง

– ประเมิน EQ 5 ขั้น

– EQ & การตอบสนองต่อสิ่งเร้า

บทที่ 3 : การควบคุมอารมณ์ตัวเอง

– เรื่ิองจิ๊บๆ พิชิตความโกรธ (Part 1)

– เรื่องจิ๊บๆ พิชิตความโกรธ (Part 2)

– วิธีดับโกรธ

– ขอบเขตแห่งความกังวล & ขอบเขตอิทธิพล

บทที่ 4 : สร้างแรงจูงใจ ให้กำลังใจ

– Motivating Oneself…วิธีหลุดออกจากวงจรความเฉื่อยชา

บทที่ 5 : การเข้าใจอารมณ์ผู้อื่น และทักษะทางสังคม

– DISC เพื่อความเข้าใจคน

– การจัดการ EQ กับบุคคลที่แตกต่าง

– การสร้างบัญชีออมใจ

– ภาษากาย กับการใช้คำพูด

– ภาษาพูดและภาษาใจ

– สรุปการเรียน EQ Management

 

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมได้รับ

1. ผู้เรียนสามารถเข้าใจอารมณ์ตนเองและจัดการกับอารมณ์ได้

2. ผู้เรียนสามารถเปลี่ยนความเครียดเป็นเรื่องสนุกได้

3. ผู้เรียนเป็นผู้มีทัศนคติบวก สามารถสร้างดุลยภาพระหว่างความสุขและความสำเร็จได้

4. ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์บรรยากาศในที่ทำงาน ก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดใน การทำงาน

5. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดัน ปัญหา อุปสรรค ได้อย่างมีความสุข

6. ผู้เรียนมีทัศนคติบวกต่อเพื่อนร่วมงาน ในองค์กร และในงานที่ทำ

7. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทำงานภายในองค์กรในฐานะหัวหน้างาน

 

ตารางค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

อัตราค่าลงทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
หักภาษี ณ. ที่จ่าย 3%
ยอดสุทธิ
.-
.-
.-
.-

***ค่าใช้จ่ายในการเรียนหลักสูตรออนไลน์สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200 % ช่วยให้บริษัทเสียภาษีลดน้อยลงมาก

 

วิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียน

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ชื่อบัญชี บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ จำกัด ดังนี้

– ธ.กรุงเทพสาขาบิ๊กซีสายไหมบัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 014-7-01506-9

– ธ.กสิกรไทยสาขาบิ๊กซีสายไหมบัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 650-2-00827-5

– ธ.ไทยพาณิชย์สาขาบิ๊กซีสายไหมบัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 402-1-80274-8

เมื่อโอนเงินผ่านธนาคารแล้วกรุณาส่งข้อมูลที่ thebesttraining5.0@gmail.com  พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

 

2. ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย 

บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ จำกัด

Training Center for Business Excellence Strategy Co.,Ltd.

รบกวนส่งอีเมลล์แจ้งเลขที่เช็ค ชื่อธนาคารและวันที่สั่งจ่ายเช็ค เพื่อออกใบกำกับภาษีในวันสัมมนา

 

3. หัก ณ ที่จ่าย 3% 

บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ จำกัด

77/291 ซอยพหลโยธิน 54/1แยก4-45 (หมู่บ้านชลลดา) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0-1055-44056-57-8

 

Training Center for Business Excellence Strategy Co.,Ltd.

77/291  SOI PHAHOLYOTHIN 54/1 JUNCTION 4-45 MOOBAAN CHONLADA,

KHWAENG SAI MAI,KHET SAI MAI, BANGKOK 10220

TAX ID 0-1055-44056-57-8 

(ขอรับใบหัก ณ ที่จ่ายในวันสัมมนา)

 

ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 

 02-043-5605, 081-3582683, 081-6285569, 081-8082683

 thebesttraining5.0@gmail.com