Marketing Research Service/ บริการวิจัยการตลาด

ในระบบเศรษฐกิจการตลาดยุค New Economy ผู้บริโภคมีความต้องการที่แตกต่างหลากหลาย รวมถึงมีทางเลือกในการจับจ่ายสินค้าหรือบริการมากขึ้น สินค้าหรือบริการประเภทเดียวกันอาจประสบความสำเร็จทางการขายไม่เท่ากัน ผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จจะต้องศึกษาและเข้าใจลักษณะและความต้องการของลูกค้า เป้าหมาย ตลอดจนปัจจัยและสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้าอย่างถ่องแท้

ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ (The Best Training) ตระหนักถึงความสำคัญอย่างยิ่งยวดในเรื่องนี้ จึงได้จัดให้มีบริการวิจัยการตลาดขึ้น โดยเรามีเครือข่ายนักวิจัยการตลาดมืออาชีพในการทำวิจัยการตลาด โดยครอบคลุมขอบเขตหรือเนื้อหาของการวิจัยตลาด เช่น สภาวะทางเศรษฐกิจ การวิจัยลูกค้า การวิจัยสินค้า การวิจัยราคาสินค้า การวิจัยงานโฆษณา และการวิจัยการขายลักษณะและความต้องการของลูกค้าเป้าหมาย ทั้งในเชิงภายภาพและจินตภาพ เช่น เป็นเพศชายหรือหญิง ระดับอายุ รายได้ อาชีพ อาศัยอยู่ในเขตเมืองหรือชนบท ตลอดจนรสนิยมและความต้องการด้านต่างๆ ทั้งความชอบ ความไม่ชอบ เช่น ชอบความสะดวกสบาย หรูหราหรือเรียบง่าย สีสันสดใสหรือไม่ฉูดฉาด เป็นต้น