Conflict Management for Excellence-thebest-trainings
การจัดการความขัดแย้งและการโน้มน้าวจูงใจ (Online Training)
มกราคม 11, 2020
Succeed for Yourself-Thebest-training
Succeed for Yourself : Unlock Your Potential @Work
กุมภาพันธ์ 29, 2020
Conflict Management for Excellence-thebest-trainings
การจัดการความขัดแย้งและการโน้มน้าวจูงใจ (Online Training)
มกราคม 11, 2020
Succeed for Yourself-Thebest-training
Succeed for Yourself : Unlock Your Potential @Work
กุมภาพันธ์ 29, 2020

HR for non HR (Online Training)

เพื่อยกระดับและพัฒนาบุคลากรในระดับริหาร หัวหน้างาน ให้มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ มีเครื่องมือในการบริหารจัดการบุคคลอย่างเป็นระบบเสริมสร้างสมรรถนะการ

ปฏิบัติงาน และเพิ่มพูนทักษะต่างๆเพื่อธำรงรักษาบุคลากร และขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตในธุรกิจยุคใหม่

 

 

 

HR for non-HR

วิทยากร

อาจารย์ศักดิ์ดา ภูมิพันธ์

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน Organization Development, Human Resource Management, Human Resource Development, Strategic Planning,
Process Improvement, Coaching & Feedback, Supervisory Skill, etc.

 

 

หลักการและเหตุผล

        การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ถือได้ว่าเป็นกุญแจดอกสำคัญอย่างยิ่งยวดในการพัฒนาธุรกิจให้เจริญรุดหน้า หลักสูตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารในทุกระดับได้มีความเข้าใจในการใช้เครื่องมือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญๆ อาทิ สมรรถนะการปฏิบัติงาน (Competency Based), การสัมภาษณ์ให้ได้คนที่ต้องการ (Recruitment) การประเมินผลงาน (Performance Appraisal)  และเพิ่มพูนทักษะต่างๆ เพื่อธำรงรักษาบุคลากร เป็นต้น

          สถาบันฝึกอบรม The Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ) จึงได้พัฒนาหลักสูตร “HR for non-HR” เพื่อการพัฒนาบุคลากรในระดับบริหาร หัวหน้างานให้มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการ มีเครื่องมือในการบริหารจัดการระบบ บริหารงาน บริหารคน และ สร้างแรงจูงใจ เพื่อการพัฒนาคนและองค์กรอย่างยั่งยืน

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

หัวหน้างาน ผู้บริหาร เจ้าของกิจการ หรือผู้ที่ต้องบริหารจัดการบุคคลทั้งในองค์กร และทั่วๆไป

 

เนื้อหาหลักสูตร

บทที่ 1 : บทนำ…การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

– บทนำ…การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

– Human Resource Management

บทที่ 2 : การจัดการอัตรากำลังคนและการคัดเลือกบุคลากร

– Manpower Plan

– Recruit & Selection

บทที่ 3 : การพัฒนาบุคคลากร และการบริหารจัดการผลงานบุคลากร

– Training & Development

– Performance

บทที่ 4 : การบริหารจัดการค่าตอบแทน และผลประโยชน์ของบุคลากร

– Compensation & Benefit (Part 1)

– Compensation & Benefit (Part 2)

– Compensation & Benefit (Part 3)

บทที่ 5 : การบริหารจัดการสายงานอาชีพของบุคลากร

– Career Plan (Part 1)

– Career Plan (Part 2)

– Career Plan (Part 3)

บทที่ 6 : แรงงานสัมพันธ์และการริหารดาวเด่น

– Employee Relationship (Part 1)

– Employee Relationship (Part 2)

– Talent Management (Part 1)

– Talent Management (Part 2)

 

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมได้รับ

1. ทำให้มีแนวคิดการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่

2. มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความคิดเป็นระบบ ในเรื่องการบริหารงาน บริหารคน

3. ทำให้มีความสามารถประยุกต์ใช้ ในการสร้างและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการองค์กร

4. มีเครื่องมือ และเทคนิคในการบริหารงาน บริหารคน สามารถประยุกต์ใช้ได้จริง

5. มีความสามารถในการสื่อสาร ถ่ายทอดงาน ติดตามงาน ประเมินผลงาน และสร้างแรงจูงใจในการทำงาน

6. ทำให้มีความสามารถ ในการสร้างบรรยากาศแห่งความสุขเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร

7. ทำให้มีความสามารถ ในการบริหารจัดการ เพื่อสร้างขีดความสามารถที่ยั้งยืนให้กับองค์กร

 

ตารางค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

อัตราค่าลงทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
หักภาษี ณ. ที่จ่าย 3%
ยอดสุทธิ
.-
.-
.-
.-

***ค่าใช้จ่ายในการเรียนหลักสูตรออนไลน์สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200 % ช่วยให้บริษัทเสียภาษีลดน้อยลงมาก

 

วิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียน

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ชื่อบัญชี บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ จำกัด ดังนี้

– ธ.กรุงเทพสาขาบิ๊กซีสายไหมบัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 014-7-01506-9

– ธ.กสิกรไทยสาขาบิ๊กซีสายไหมบัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 650-2-00827-5

– ธ.ไทยพาณิชย์สาขาบิ๊กซีสายไหมบัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 402-1-80274-8

เมื่อโอนเงินผ่านธนาคารแล้วกรุณาส่งข้อมูลที่ thebesttraining5.0@gmail.com พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

 

2. ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย 

บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ จำกัด

Training Center for Business Excellence Strategy Co.,Ltd.

รบกวนส่งอีเมลล์แจ้งเลขที่เช็ค ชื่อธนาคารและวันที่สั่งจ่ายเช็ค เพื่อออกใบกำกับภาษีในวันสัมมนา

 

3. หัก ณ ที่จ่าย 3% 

บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ จำกัด

77/291 ซอยพหลโยธิน 54/1แยก4-45 (หมู่บ้านชลลดา) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0-1055-44056-57-8

 

Training Center for Business Excellence Strategy Co.,Ltd.

77/291  SOI PHAHOLYOTHIN 54/1 JUNCTION 4-45 MOOBAAN CHONLADA,

KHWAENG SAI MAI,KHET SAI MAI, BANGKOK 10220

TAX ID 0-1055-44056-57-8 

(ขอรับใบหัก ณ ที่จ่ายในวันสัมมนา)

 

สนใจหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาหรือจัดกิจกรรม

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา The Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ)
77/291 ซอยพหลโยธิน 54/1แยก4-45 (หมู่บ้านชลลดา) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

 

ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 

 02-043-5605, 081-3582683, 081-6285569, 081-8082683

 thebesttraining5.0@gmail.com