การขายเชิงที่ปรึกษา-Thebest-training
Marketing Management for Sales Talent
มกราคม 10, 2020
Team building Competency-Thebest-training
Team Building & Competency
มกราคม 10, 2020
การขายเชิงที่ปรึกษา-Thebest-training
Marketing Management for Sales Talent
มกราคม 10, 2020
Team building Competency-Thebest-training
Team Building & Competency
มกราคม 10, 2020

HR for non-HR

HR for non-HR-Thebest Training

HR for non-HR-Thebest Training

เพื่อการพัฒนาบุคลากรในระดับบริหาร หัวหน้างานให้มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการ มีเครื่องมือในการบริหารจัดการระบบ บริหารงาน บริหารคน และสร้างแรงจูงใจ เพื่อการพัฒนาคนและองค์กรอย่างยั่งยืนอย่างมีประสิทธิภาพ

 

HR for non-HR

การบริหารทรัพยากรบุคคลฉบับนักบริหารที่ไม่ใช่ HR

วิทยากร

อาจารย์ศักดิ์ดา ภูมิพันธุ์

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน Organization Development, Human Resource Management, Human Resource Development, Strategic Planning,

Process Improvement, Coaching & Feedback, Supervisory Skill, etc.

 

หลักการเเละเหตุผล

          คุณภาพ หรือ ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร เป็นปัจจัยสำคัญที่สามารถพยากรณ์ความสำเร็จ หรือล้มเหลวขององค์กรในอนาคตได้อย่างมีนัยสำคัญ อันเนื่องเพราะความสามารถด้านอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ ไม่ว่าเป็นด้านการเงิน เทคโนโลยี เครื่องมือต่างๆ หรือแม้กระทั่งด้านการเงิน ทุกองค์กรสามารถจัดหาได้ไม่แตกต่างกัน แต่ทรัพยากรมนุษย์จะเป็นตัวชี้วัดผลการแข่งขันทางธุรกิจที่มีความแตกต่าง และทุกองค์กรมีโอกาสไม่เท่ากัน

        ความสามารถในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้นำมีความสำคัญต่อชัยชนะหรือพ่ายแพ้ในชีวิตจริงของธุรกิจได้ ดังนั้น ผู้นำหรือหัวหน้างานที่มีลูกน้องต้องมีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่จะนำพาให้คนทำงานได้สำเร็จตามเป้าหมาย ทั้งนี้ หลักและแนวคิดที่ได้รับพิสูจน์ว่ามีประสิทธิผลเท่านั้น ที่จะสามารถตอบโจทย์นี้ได้สำหรับทุกองค์กร

        สถาบันฝึกอบรม The Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ) จึงได้พัฒนาหลักสูตร “HR for Non HR” เพื่อการพัฒนาบุคลากรในระดับบริหาร ให้มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการ มีเครื่องมือในการบริหารจัดการระบบ บริหารงาน บริหารคน และ สร้างแรงจูงใจ เพื่อการพัฒนาคนและองค์กรอย่างยั่งยืน

 

วัตถุประสงค์

1. เข้าใจหลักการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร

2. เข้าใจและมีทักษะในการดูแล รักษาคนเก่งในองค์กร

3. รู้ถึงหลักการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี และหลักการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลที่มีประสิทธิภาพ

4. เข้าใจแนวคิดสำคัญของการบริหารแรงงานสัมพันธ์ การตัดสินใจเพื่อใช้กฎหมายแรงงานจากกรณีศึกษาจริง

 

 

เนื้อหาหลักสูตร

Session 1    : 9.00-10.30 น.


1. กลยุทธ์การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ : กุญแจสู่ความสำเร็จของธุรกิจ
(Human Resources Strategy)
เนื้อหาการบรรยายและกิจกรรม
• การเชื่อมโยงกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ กับ กลยุทธ์ธุรกิจ (HR VS Business)
• การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรบุคคล (Manpower Plan)
• การออกแบบและการประเมินผลการดำเนินงาน (Job Design and Evaluation)

 

2. ประเมินผลงานประจำปีแบบ “เต็มใจผู้ให้ สุขใจผู้รับ”
เนื้อหาการบรรยายและกิจกรรม
• แนวคิดและหลักสำคัญของการประเมินผลการปฏิบัติงาน
• ปัญหาและแนวทางแก้ไข : การประเมินผลประจำปี
• ช่วงอายุของคนแต่ละรุ่น มีผลจริงหรือ : Gene Factor (Baby boomer, X, Y)

 

Break          : 10.30-10.45 น.
Session 2   : 10.45-12.00 น.

 

3. การวางแผนบริหารแรงงานสัมพันธ์ / การเจรจาต่อรองแรงงาน เพื่อความได้เปรียบในการแข่งขัน ( Employee Relation)
เนื้อหาการบรรยายและกิจกรรม
• การจัดการปัญหาระหว่างวัฒนธรรมและเพศในสถานที่ทำงาน (Cultural & Sexual)
• การจัดการความเครียดและความขัดแย้ง (Conflict Management)
• การบริหารจัดการประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายแรงงาน (Labor Law)

 

Lunch          : 12.00-13.00 น.
Session 3    : 13.00-14.30 น.

 

4. กลยุทธ์การสร้าง สรรหา รักษาคนเก่ง (Talent Management)
เนื้อหาการบรรยายและกิจกรรม
• การสร้างภาพพจน์เพื่อดึงดูดคนเก่งเข้าสู่องค์กร (HR Branding)
• การฝึกและให้คำปรึกษา / การวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)
• การสื่อสารประเด็นอ่อนไหวจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล (Critical Communication)


Break           : 14.30-14.45 น.
Session 4     : 14.45-16.00 น.

5. การจัดทำแผนพัฒนาส่วนบุคคลอย่างไรให้ตอบโจทย์ผู้บริหาร
เนื้อหาการบรรยายและกิจกรรม
• แนวคิดสำคัญของการพัฒนาบุคลากร และ การจัดทำ IDP
• การวิเคราะห์เพื่อจัดทำ IDP ให้ตอบโจทย์เถ้าแก่
• การจัดทำ IDP ที่มีประสิทธิผล พร้อมกรณีตัวอย่าง

 

6. แลกเปลี่ยนประเด็นการแก้ปัญหาด้านแรงงานและค่าตอบแทน/ผลประโยชน์ (Compensation & Benefit Forum)
เนื้อหาการบรรยายและกิจกรรม
• การตรวจสอบและให้ความมั่นใจการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  (HR Audit)
• แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
• ตอบปัญหาเชิงลึก (Intensive Q&A)

 

Expertise Q & A

 

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมได้รับ

1. เห็นความสำคัญของทรัพยากรมนุษย์ต่อองค์กร และเข้าใจแนวโน้มสำคัญของโลกและประเทศไทยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์

2. เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองในการบริหารพัฒนาบุคลากรในองค์กรและเข้าใจถึงเครื่องมือต่างๆ ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์

3. สามารถนำหลักการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญของการทำงานของบุคลากรภายใต้การนำของผู้บังคับบัญชาไปประยุกต์ในองค์กรได้

4. สามารถทำการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี และหลักการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการเติบโตขององค์กร

 

รูปแบบการฝึกอบรม  

การฝึกอบรมมีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้โดยง่าย เพลิดเพลิน โดยมีความลึกซึ้งเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ ยอมรับ และนำไปปฏิบัติตาม อีกทั้งตรงตามเป้าหมายที่ทางองค์กรได้กำหนดไว้ 

1. การบรรยายแบบผู้อบรมมีส่วนร่วม Participative Technique

2. ฝึกปฏิบัติทีละขั้นตอนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับท่านอื่นๆ (Work Shop)

3. วิทยากรกระตุ้นให้ความคิดและให้มีส่วนร่วมในการฝึกอบรม

4. แสดงการสาธิตจำลองให้เกิดการพัฒนา (Adult Learning Approach Role Playing)

5. ฝึกปฏิบัติพัฒนาร่างกายและจิตใจ เพื่อเสริมบุคลิกภาพภายนอก และภายใน

 

ระยะเวลาการจัดสัมมนา

เพื่อให้ครอบคลุม ถึงเนื้อหาสาระของเนื้อหาทางวิชาการ และ Workshop อบรม 1 วันเต็ม

 

สนใจหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาหรือจัดกิจกรรม 

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา The Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ)
77/291 ซอยพหลโยธิน 54/1แยก4-45 (หมู่บ้านชลลดา) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

 

ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 

 02-043-5605, 081-3582683, 081-6285569, 081-8082683

 thebesttraining5.0@gmail.com