Marketing Management for Sales Talent

Sale PC-Thebest-training
Leadership Skill for Experienced Sales
มกราคม 10, 2020
กฎหมายแรงงาน-Thebest-training
กฎหมายแรงงานเพื่อการบริหารจัดการ
มกราคม 10, 2020
Sale PC-Thebest-training
Leadership Skill for Experienced Sales
มกราคม 10, 2020
กฎหมายแรงงาน-Thebest-training
กฎหมายแรงงานเพื่อการบริหารจัดการ
มกราคม 10, 2020

Marketing Management for Sales Talent

การขายเชิงที่ปรึกษา-Thebest-training

เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องกลไกการขายและการตลาดในโลกปัจจุบัน และมีความรู้ ความเข้าใจในการวางแผนการขายการตลาด เลือกใช้กลยุทธ์ที่เพิ่มขีดความสามารถในการขายและการแข่งขันได้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรธุรกิจ 

 

Marketing Marketing Management for Sales Talent 

 

วิทยากร

อาจารย์ชัยวัฒน์ วงศ์ธีรทรัพย์

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ อาทิ Sale and Marketing Strategy, Customer Relation Management (CRM), High Impact Communication, Modern Business Management, Knowledge Management (KM), Change Management, Human Resource Development (HRD),Team Building, etc.

 

 

หลักการและเหตุผล

          บนโลกที่กูรูหลายท่าน เรียกว่าโลกที่ไหลลื่น (โลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว และตลอดเวลา) หรือกูรูอีกหลายท่านเรียก โลกที่ไหลเยื้อม (โลกที่ขอบเขตของการเป็นประเทศลดน้อยลง ขอบเขตการค้าเสรีขยายตัวใหญ่ขึ้น) เต็มไปด้วยกระแสของการเปลี่ยนแปลง การพัฒนา  และแน่นอนที่สุดการแข่งขันกันในเชิงธุรกิจในรูปแบบแตกต่างหลากหลายและสุดขั้วก็เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาขีดความสามารถองค์กรจึงมีความสำคัญและจำเป็นต้องจัดทำอย่างเป็นระบบ จากการมีส่วนร่วมของพนักงาน มีพันธกิจร่วมกัน ก่อให้เกิดศักยภาพที่จะนำพาองค์กรสู่ความรุ่งโรจน์ในโลกใบใหม่

         สถาบันฝึกอบรม The Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ) จึงได้พัฒนาหลักสูตร Marketing Marketing Management for Sales Talent” เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องกลไกการขายและการตลาดในโลกปัจจุบัน และมีความรู้ ความเข้าใจในการวางแผนการขายการตลาด เลือกใช้กลยุทธ์ที่เพิ่มขีดความสามารถในการขายและการแข่งขันได้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรธุรกิจ 

 

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

1. สามารถวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมตลาดเพื่อวางแผนการขายเพิ่มขีดความสามารถในการขาย 

2. รู้จักข้อมูลการขายที่สำคัญ สามารถวิเคราะห์และนำมาใช้วางแผนการขายได้

3. เพื่อให้ผู้เข้าโครงการสามารถนำความรู้ทางการตลาดมาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้

4. พนักงานฝ่ายขายเห็นความสำคัญในการทำ Customer Profileและการใช้ประโยชน์จาก Customer Profile

5. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดทำแผนการตลาด

6. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และเสริมสร้างทักษะในการร่วมกันจัดแผนงาน

7. ผู้เข้าอบรมมีเครื่องมือในการจัดทำแผนการตลาด

8. ผู้เข้าอบรมและทีมงานในอนาคตสามารถร่วมกันวางแผนได้อย่าง มั่นใจ และราบรื่น

9. ผู้เข้าอบรมมีทักษะในการสร้างแผนงานอย่างมีประสิทธิผล

10. ผู้เข้าอบรมมีมุมมองทางการตลาดในการกำหนดยุทธศาสตร์

11. มีแผนการตลาดต้นแบบ พร้อมใช้งาน

 

รูปแบบการฝึกอบรม  

การฝึกอบรมมีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้โดยง่าย เพลิดเพลิน โดยมีความลึกซึ้งเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ ยอมรับ และนำไปปฏิบัติตาม อีกทั้งตรงตามเป้าหมายที่ทางองค์กรได้กำหนดไว้ 

1. การบรรยายแบบผู้อบรมมีส่วนร่วม Participative Technique

2. ฝึกปฏิบัติทีละขั้นตอนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับท่านอื่นๆ (Work Shop)

3. วิทยากรกระตุ้นให้ความคิดและให้มีส่วนร่วมในการฝึกอบรม

4. แสดงการสาธิตจำลองให้เกิดการพัฒนา (Adult Learning Approach Role Playing)

5. ฝึกปฏิบัติพัฒนาร่างกายและจิตใจ เพื่อเสริมบุคลิกภาพภายนอก และภายใน

 

 ระยะเวลาการจัดสัมมนา

เพื่อให้ครอบคลุม ถึงเนื้อหาสาระของเนื้อหาทางวิชาการ และ Workshop อบรม 1 วันเต็ม

 

สนใจหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาหรือจัดกิจกรรม 

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา The Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ)
77/291 ซอยพหลโยธิน 54/1แยก4-45 (หมู่บ้านชลลดา) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

 

ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 

 02-043-5605, 081-3582683, 081-6285569, 081-8082683

 thebesttraining5.0@gmail.com