Effective Time Management for Excellence (Online Training)

4D-Supervisor-Thebest Training
4D Supervisory Skill (Online Training)
มกราคม 11, 2020
EQ-Thebest Training
EQ Management for Excellence (Online Training)
มกราคม 11, 2020
4D-Supervisor-Thebest Training
4D Supervisory Skill (Online Training)
มกราคม 11, 2020
EQ-Thebest Training
EQ Management for Excellence (Online Training)
มกราคม 11, 2020

Effective Time Management for Excellence (Online Training)

เวลาเป็นทรัพย์สินส่วนบุคคลและองค์กร การบริหารเวลาอย่างสร้างสรรค์ การจัดลำดับความสำคัญ เพื่อบรรลุเป้าหมายและการจัดการตนเอง ภายใต้เวลาเวลาที่จำกัด เพื่อสร้างผลลัพธ์สูงสุดและยัง Balance ในการใช้ชีวิต

 

Effective Time Management for Excellence

วิทยากร

ผศ.ดร.ตฤณกร เกตุกุลพันธ์

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน Time Management, Personality Development for New Generation,
Business Management, Self’s Development & Success @ Work, Team Communication and Leadership Management

 

หลักการและเหตุผล

            การทำธุรกิจในยุคแห่งการแข่งขันที่ไร้พรมแดนมีเงื่อนไขในกระบวนการทำธุรกิจที่ซับซ้อนมากขึ้น แต่ละองค์กรต้องปรับตัวเพื่อการแข่งขันทั้งองค์กรธุรกิจในประเทศและในต่างประเทศการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการเวลาของบุคลากรภายในองค์กร ถือเป็นกุญแจสำคัญเพื่อผลงานที่แตกต่างและยอดเยี่ยมและการรับมือสูงความสำเร็จในธุรกิจยุค New Economy
           สถาบันฝึกอบรม The Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ) จึงได้พัฒนาหลักสูตร หลักสูตร “Effective Time Management for Excellence” เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการบริหารงาน การจัดลำดับความสำคัญของงานและการบริหารจัดการเวลาของบุคลากรในการองค์กรของท่านให้เกิดคุณภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานได้อย่างลงตัว

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

พนักงานทุกระดับในองค์กร บุคคลทั่วไปที่ต้องการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการทำงานและการใช้ชีวิตระจำวัน

 

เนื้อหาหลักสูตร

บทที่ 1 : Power & Value of Time

– บทนำ

– พลังและคุณค่าของเวลา

– ความสำคัญของเวลาต่อความสำเร็จ

บทที่ 2 : Creativity of Time Management

– Creativity of Time Management

– การจัดการเวลาบนความต่าง ของอุปนิสัย

– ความผิดพลาดในการใช้เวลา

– เค็ดไม่ลับสร้างเวลามากขึ้น

– กฎการใช้เวลา & กฎการนัดหมาย

– วินัย & เทคนิคการประชุม

บทที่ 3 : Time Management of Effective Work

– Time Management of Effective Work

– จัดลำดับความสำคัญด้วยแผนภูมิ 4 ช่อง

บทที่ 4 : Activities of Time Management

– การวางแผนเวลา…To Do list

– Weekly Monthly & Yearly Goal Plan

– การตั้งเป้าหมาย SMART สู่ความสำร็จ

– Activities of Time Management

 

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมได้รับ 

1. ผู้เข้าอบรมมีความตระหนักรู้ในความสำคัญของเวลาในชีวิตและรู้เท่าทันการใช้เวลาของตนเอง

2. ผู้เข้าอบรมมีความคิดบวกเชิงสร้างสรรค์ในการเพิ่มเวลาในชีวิตให้มากขึ้น มีแนวทางในการลดความสูญเสียเรื่องเวลา มีเป้าหมายและมีวินัยในการปฏิบัติงานสูงขึ้น

3. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการเวลา มีความสามารถในการจัดอันดับความสำคัญในการทำงาน และมีทักษะในการบริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิผล

4. ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์สิ่งที่ได้เรียนรู้เพื่อการบริหารงานและบริหารเวลาในการปฏิบัติงานจริง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

 

ตารางค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

อัตราค่าลงทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
หักภาษี ณ. ที่จ่าย 3%
ยอดสุทธิ
.-
.-
.-
.-

***ค่าใช้จ่ายในการเรียนหลักสูตรออนไลน์สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200 % ช่วยให้บริษัทเสียภาษีลดน้อยลงมาก

 

วิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียน

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ชื่อบัญชี บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ จำกัด ดังนี้

– ธ.กรุงเทพสาขาบิ๊กซีสายไหมบัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 014-7-01506-9

– ธ.กสิกรไทยสาขาบิ๊กซีสายไหมบัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 650-2-00827-5

– ธ.ไทยพาณิชย์สาขาบิ๊กซีสายไหมบัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 402-1-80274-8

เมื่อโอนเงินผ่านธนาคารแล้วกรุณาส่งข้อมูลที่ thebesttraining5.0@gmail.com  พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

 

2. ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย 

บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ จำกัด

Training Center for Business Excellence Strategy Co.,Ltd.

รบกวนส่งอีเมลล์แจ้งเลขที่เช็ค ชื่อธนาคารและวันที่สั่งจ่ายเช็ค เพื่อออกใบกำกับภาษีในวันสัมมนา

 

3. หัก ณ ที่จ่าย 3% 

บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ จำกัด

77/291 ซอยพหลโยธิน 54/1แยก4-45 (หมู่บ้านชลลดา) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0-1055-44056-57-8

 

Training Center for Business Excellence Strategy Co.,Ltd.

77/291  SOI PHAHOLYOTHIN 54/1 JUNCTION 4-45 MOOBAAN CHONLADA,

KHWAENG SAI MAI,KHET SAI MAI, BANGKOK 10220

TAX ID 0-1055-44056-57-8 

(ขอรับใบหัก ณ ที่จ่ายในวันสัมมนา)

 

ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 

 02-043-5605, 081-3582683, 081-6285569, 081-8082683

 thebesttraining5.0@gmail.com