4D Supervisory Skill (Online Training)

Micro MBA-Thebest Training
Executive Micro MBA in Action 4.0
มกราคม 11, 2020
Time Management-Thebest Training
Effective Time Management for Excellence (Online Training)
มกราคม 11, 2020
Micro MBA-Thebest Training
Executive Micro MBA in Action 4.0
มกราคม 11, 2020
Time Management-Thebest Training
Effective Time Management for Excellence (Online Training)
มกราคม 11, 2020

4D Supervisory Skill (Online Training)

เรียนรู้ทักษะสำคัญยิ่งยวดของการเป็นหัวหน้างานใน 4 มิติหลัก Motivation, Communication, Delegation & Coaching ทำให้ลูกน้องสร้างผลลัพธ์สูงสุด และทำงานร่วมกับหัวหน้างานได้อย่างมีความสุข งานได้ผล คนสุขใจ

 

 

4D Supervisory Skill

วิทยากร

รศ.ดร.ชัยณรงค์  วงศ์ธีรทรัพย์

วิทยากร นักคิด นักเขียน นักเทคโนโลยี นักขาย และนักบริหาร

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลิกภาพ การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ อาทิ Creative & Positive Attitude, Mind Training, Strategic

Management, Leadership Training, Supervisor Training, EQ, AQ, Team-Building, The Art of Speaking, Powerful Motivation, Personality Development & etc.

 

 

หลักการและเหตุผล

             การทำธุรกิจในยุคแห่งการแข่งขันที่ไร้พรมแดน มีเงื่อนไขในกระบวนการทำธุรกิจที่ซับซ้อนมากขึ้น แต่ละองค์กรต้องปรับตัวเพื่อการแข่งขันทั้งองค์กรธุรกิจในประเทศและในต่างประเทศการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในองค์กร ถือเป็นกุญแจสำคัญในการตระเตรียมความพร้อมเพื่อการรับมือและเพื่อการสร้างโอกาสในโลกธุรกิจยุค (New Economy) เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
           สถาบันฝึกอบรม The Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ) จึงได้จัดหลักสูตร “4D Supervisory Skill” โดยมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาทักษะในหลากหลายมิติของความคิด แนวทางปฏิบัติ ทักษะในการบริหารจัดการสู่ความเป็นหัวหน้างานและผู้จัดการที่ยอดเยี่ยม เป็นการเพิ่มพลังองค์กรให้สามารถก้าวสู่ผลประกอบการตามเป้าหมายและเพื่อการเติบโตของธุรกิจ

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

ระดับหัวหน้างาน ผู้จัดการ และผู้ที่มีผู้ใต้บังคับบัญชา

 

เนื้อหาหลักสูตร

บทนำ : คุณลักษณะของหัวหน้างาน

– บทนำ : กรณีศึกษาการเป็นหัวหน้างานที่ดี สู่ความสำเร็จ

– บทบาทและทักษะที่หัวหน้างานควรมี + ประเมินตนเอง

– ลูกน้องทฤษฎี X และ Y

บทที่ 1 : Motivation for High Productivities

– การตั้งเป้าหมาย SMART + D

– เคล็ดไม่ลัับในการสร้างแรงจูงใจ…ที่ไม่ใช่เรื่องเงินอย่างเดียว

บทที่ 2 : Communication for Happy Life & Effective Work

– การสื่อสารของหัวหน้าอย่างมีประสิทธิผล

– Assertiveness…ชัดเจนตรงคนตรงประเด็น

– ภาษากาย…ดึงดูดตั้งแต่แรกพบ

– ภาษาพูด…ภาษาบัตรอวยพร

– คำพูดสร้างความสุขสร้างแรงบันดาลใจ

– ภาษาใจ…ได้ใจลูกน้องถูกใจองค์กร

– ทักษะการฟัง…ฟังเพื่อเข้าใจไม่ใช่ฟังเพื่อจะตอบ

บทที่ 3 : Delegation & Follow Up

– การมอบหมายงาน

– เทคนิคการติดตามงาน…ลูกน้องไม่เครียด

– การประเมินผลงานให้ได้ตามเป้าหมาย

– การให้ข้อมูลย้อนกลับ แบบ ST-A-R & Q…ให้ลูกน้องเต็มใจทำตาม

บทที่ 4 : Coaching

– หัวหน้างาน (Coach & Boss)

– Coach by Grow…ปรับปรุงวิธีการให้บรรลุ KPI

– Coach 5 ขั้นตอน…ปรับความคิดและค้นหาคำตอบ

 

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมได้รับ

1. สามารถค้นหาและดึงศักยภาพความเป็นผู้นำภายในตนเองมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้และสามารถกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของลูกน้อง

2. มีความสามารถในการสื่อสารอย่างเป็นระบบ ให้งานได้ผล คนได้ใจ

3. มีกระบวนการคิดและทักษะการบริหารจัดการ การสอนงานและการ Coaching ได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย

4. เป็นที่ยอมรับนับถือของลูกน้อง เป็นผู้บริหารที่ทรงประสิทธิผล

 

ตารางค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

อัตราค่าลงทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
หักภาษี ณ. ที่จ่าย 3%
ยอดสุทธิ
.-
.-
.-
.-

***ค่าใช้จ่ายในการเรียนหลักสูตรออนไลน์สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200 % ช่วยให้บริษัทเสียภาษีลดน้อยลงมาก

 

วิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียน

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ชื่อบัญชี บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ จำกัด ดังนี้

– ธ.กรุงเทพสาขาบิ๊กซีสายไหมบัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 014-7-01506-9

– ธ.กสิกรไทยสาขาบิ๊กซีสายไหมบัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 650-2-00827-5

– ธ.ไทยพาณิชย์สาขาบิ๊กซีสายไหมบัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 402-1-80274-8

เมื่อโอนเงินผ่านธนาคารแล้วกรุณาส่งข้อมูลที่ thebesttraining5.0@gmail.com  พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

 

2. ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย 

บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ จำกัด

Training Center for Business Excellence Strategy Co.,Ltd.

รบกวนส่งอีเมลล์แจ้งเลขที่เช็ค ชื่อธนาคารและวันที่สั่งจ่ายเช็ค เพื่อออกใบกำกับภาษีในวันสัมมนา

 

3. หัก ณ ที่จ่าย 3% 

บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ จำกัด

77/291 ซอยพหลโยธิน 54/1แยก4-45 (หมู่บ้านชลลดา) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0-1055-44056-57-8

 

Training Center for Business Excellence Strategy Co.,Ltd.

77/291  SOI PHAHOLYOTHIN 54/1 JUNCTION 4-45 MOOBAAN CHONLADA,

KHWAENG SAI MAI,KHET SAI MAI, BANGKOK 10220

TAX ID 0-1055-44056-57-8 

(ขอรับใบหัก ณ ที่จ่ายในวันสัมมนา)

 

ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 

 02-043-5605, 081-3582683, 081-6285569, 081-8082683

 thebesttraining5.0@gmail.com