Teamwork-Thebest Training
How to Building Team for Team Work
มกราคม 9, 2020
Planning & Follow up-Thebest-training
Effective Planning Implementing & Follow-up
มกราคม 10, 2020
Teamwork-Thebest Training
How to Building Team for Team Work
มกราคม 9, 2020
Planning & Follow up-Thebest-training
Effective Planning Implementing & Follow-up
มกราคม 10, 2020

Conflict Management for Excellence

Conflict Management for Excellence-thebest-trainings

หลักสูตรฝึกอบรมการบริหารความขัดแย้งเพื่อทีมงานที่ทรงประสิทธิผลนการเสริมสร้างทัศนคติที่ดี และมีความสามารถในการบริหารความขัดแย้งได้อย่างสร้างสรรค์ และราบรื่นสอดรับเป้าหมายขององค์กร สู่คุณค่าและค่านิยมในตนเอง

 

Conflict Management for Excellence 

 การบริหารความขัดแย้งเพื่อทีมงานที่ทรงประสิทธิผล

วิทยากร   

อาจารย์กิติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรม Personality Development Pro, Coaching , Proactive Service, The Art of Speaking and Communication, CRM & CEM,

Emotional Management, Training the Trainer, Leadership, NLP for Success, Build Mindset etc.,

 

 

หลักการและเหตุผล

           ความขัดแย้งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เพราะทุกคนมี ความเชื่อ ทัศนคติ ค่านิยม เป้าหมาย และจุดหมายที่เหมือนกันหรือแตกต่างกัน ความแตกต่างเหล่านี้ก่อให้เกิดเป็นความขัดแย้ง ซึ่งจะส่งผลทั้งทางบวกและทางลบต่อบุคคล ทีมงานและองค์กร พนักงาน หัวหน้างานหรือผู้บริหารควรตระหนักว่าความขัดแย้งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร (Conflict is the ingredient of management) ดังนั้นทั้งพนักงานและ ผู้บริหารจะต้องรู้จักการบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้ทีมงานและองค์กรสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วง รวมถึงส่งผลต่อความมั่นคงในระยะยาวได้

            สถาบันฝึกอบรม The Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ) จึงได้พัฒนาหลักสูตร “การบริหารความขัดแย้งเพื่อทีมงานที่ทรงประสิทธิผล (Conflict Management for Excellence) ในการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อบุคลากรทั้งภายใน และภายนอกองค์กร มีความสามารถในการบริหารจัดการความขัดแย้งได้อย่างสร้างสรรค์อันนำไปสู่การทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข

 

เนื้อหาหลักสูตร

 

Session 1    : 9.00-10.30 น.

1. บ่อเกิดปัญหาของความขัดแย้งหรือสาเหตุต่าง ๆ ของความขัดแย้ง และการบริหารความขัดแย้ง เพื่อสร้างสรรค์ทีมงานที่มีประสิทธิผล

วัตถุประสงค์ในการบรรยาย:

– เพื่อให้เข้าใจถึงผลกระทบของความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นผล ทางบวก หรือทางลบ รวมถึงได้เปิดมุมมองของการบริหารความขัดแย้งเพื่อสร้างสรรค์ทีมงานที่มีประสิทธิผลในองค์กร

 

2. ทักษะการสื่อสาร และเจรจาต่อรอง แบบ การโน้มน้าว รวมถึงการไกล่เกลี่ย ความขัดแย้ง 

วัตถุประสงค์ในการบรรยาย:

– เพื่อให้ทราบ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในทักษะการสื่อสาร และเจรจาต่อรองทั้ง 5 แบบ

กิจกรรม : ทำแบบทดสอบ เพื่อทราบทักษะการสื่อสาร และเจรจาต่อรองของตนและ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในกลุ่ม

 

3. การนำเอาหลักจิตวิทยามาใช้เพื่อให้เกิดการบริหารความขัดแย้งในองค์กร 

วัตถุประสงค์ในการบรรยาย:

– เพื่อให้เข้าใจถึง การบริหาร แบบชนะ-ชนะ (Win-Win), การบริหารแบบมีส่วนร่วม และการบริหารความขัดแย้ง (Synergy)

 

Break           : 10.30-10.45 น.

Session 2    : 10.45-12.00 น.

 

4. การสื่อสารด้วยวัจนภาษา (ภาษาพูด) และอวัจนภาษา (ภาษากาย) มารยาทต่างๆ ในการสื่อสารในการบริหารความขัดแย้ง

เช่น ทักษะการฟังอย่างเข้าอกเข้าใจ (Emphatic Listening) ทั้ง ระดับ การทักทาย การไหว้ การเสนอความคิดเห็นในที่ประชุม ภาษากายที่ดีในการสื่อสาร ในการปฏิบัติงาน การพูดเพื่อแนะนำ

หรือเสนอแนะข้อมูลแก่ผู้อื่น

วัตถุประสงค์ในการบรรยาย :

– ปัจจัยที่ควรระวังในการสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้ง

– เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำมรรยาท และการใช้ภาษากายไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม โดดเด่นในงาน เพื่อการยอมรับ และลดความขัดแย้ง

กิจกรรม : พัฒนาบุคลิกภาพในการพูด และเทคนิคการตอบคำถามให้กับทีมงาน ในสถานการณ์ที่มีความเข้าใจไม่ตรงกัน หรือมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น เพื่อสร้างความเข้าใจและการยอมรับอย่างมืออาชีพ ด้วย Model T-T-A-T-T  (ell your facts, ell your story, sk for other’s view, alk Tentative, esting )

 

Lunch          : 12.00-13.00 น.

Session 3    : 13.00-14.30 น.

 

5. การเสนอทางเลือกที่ 3 (3rd Alternative)  การสรุปประเด็นอย่างสร้างสรรค์ รวมถึง การกำหนดทางเลือกที่ดีที่สุดหากการเจรจาไม่เป็นไปตามคาดหวัง 

(Best Alternative to a Negotiated  Agreement : BATNA) 

 

6. กิจกรรม “ขจัดความคิดลบสิ่งที่ตกค้างในใจ เสริมใส่ความคิดพลังบวกลงในจิตใจ” 

ด้วยแนวทางการพัฒนาจิตใต้สำนึกด้วยเทคนิค NLP เพื่อความสุขและความก้าวหน้าในการทำงานร่วมกัน

 

Break           : 14.30-14.45 น.

Session 4    : 14.45-16.00 น.

 

7. การพัฒนาทักษะการจัดการอารมณ์ (EQ) 5 ขั้น แนวคิดการคิดเชิงบวกเพื่อสร้างสรรค์การ ลดความขัดแย้งรวมถึงการสร้างบัญชีออมใจให้แก่ผู้ที่ต้องติดต่องานด้วย

ด้วยกิจกรรม ผสานความต่างสร้างทีมแห่งความสำเร็จ

 – เพื่อให้ทราบการพัฒนาทักษะการจัดการอารมณ์ (EQ) ทั้ง 5 ขั้น

– ฝึกฝนในการปรับใช้แนวคิดสร้างบัญชีออมใจให้กับผู้ที่ต้องติดต่องานด้วย เพื่อให้เกิดการยอมรับและประทับใจ สามารถบริหารความแตกต่างให้เกิดพลังสร้างสรรค์งานให้กับองค์กรได้

 

8. อิสรภาพของทุกท่านที่จะเลือกตอบสนอง (Freedom to Choose) ต่อเหตุการณ์ความขัดแย้งต่างๆ

กิจกรรม “เริ่มต้นด้วยจุดมุ่งหมายสุดท้ายในใจของคุณ”

 

9. สรุปการบรรยาย ถามตอบข้อซักถามเพื่อการพัฒนา

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมได้รับ

1. ผู้เข้าอบรมมีทัศนคติ และมีทักษะการเจรจาต่อรองที่ดี สามารถนำมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมทั้งในและนอกองค์กร

2. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการทราบปัญหาของความขัดแย้งหรือสาเหตุต่างๆของความขัดแย้งผลกระทบของความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นผลทางบวกหรือทางลบ

3. มีความสามารถประยุกต์แนวทางและหลักการบริหารความขัดแย้งในองค์กรได้

4. ผู้เข้าอบรมมีแรงบันดาลใจ และมีเป้าหมาย ในการพัฒนาทักษะการเจรจาไกล่เกลี่ย เพื่อบริหารความขัดแย้ง เพื่อความสำเร็จของตนและองค์กร

 

รูปแบบการฝึกอบรม  

การฝึกอบรมมีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้โดยง่าย เพลิดเพลิน โดยมีความลึกซึ้งเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ ยอมรับ และนำไปปฏิบัติตาม อีกทั้งตรงตามเป้าหมายที่ทางองค์กรได้กำหนดไว้ 

1. การบรรยายแบบผู้อบรมมีส่วนร่วม Participative Technique

2. ฝึกปฏิบัติทีละขั้นตอนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับท่านอื่นๆ (Work Shop)

3. วิทยากรกระตุ้นให้ความคิดและให้มีส่วนร่วมในการฝึกอบรม

4. แสดงการสาธิตจำลองให้เกิดการพัฒนา (Adult Learning Approach Role Playing)

5. ฝึกปฏิบัติพัฒนาร่างกายและจิตใจ เพื่อเสริมบุคลิกภาพภายนอก และภายใน

 

 ระยะเวลาการจัดสัมมนา

เพื่อให้ครอบคลุม ถึงเนื้อหาสาระของเนื้อหาทางวิชาการ และ Workshop อบรม 1 วันเต็ม

 

สนใจหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาหรือจัดกิจกรรม 

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา The Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ)
77/291 ซอยพหลโยธิน 54/1แยก4-45 (หมู่บ้านชลลดา) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

 

ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 

 02-043-5605, 081-3582683, 081-6285569, 081-8082683

 thebesttraining5.0@gmail.com