Planning & Follow up-Thebest-training
สร้างค่านิยมหลักขององค์กร ด้วยพลังร่วม
มกราคม 10, 2020
Micro MBA-Thebest Training
Executive Micro MBA in Action 4.0
มกราคม 11, 2020
Planning & Follow up-Thebest-training
สร้างค่านิยมหลักขององค์กร ด้วยพลังร่วม
มกราคม 10, 2020
Micro MBA-Thebest Training
Executive Micro MBA in Action 4.0
มกราคม 11, 2020

Efficient Inventory & Warehouse Management

Effective Inventory-thebest-trainings

Effective Inventory-thebest-trainings

หลักสูตรฝึกอบรมการบริหารสต๊อกซึ่งเป็นตัวชี้วัดความได้เปรียบในการแข่งขันในโลกธุรกิจยุค 4.0 ทำให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการคลังสินค้าสมัยใหม่อย่างมืออาชีพและมีประสิทธิภาพ

 

 

Efficient Inventory & Warehouse Management

(กลยุทธ์การจัดการสินค้าคงคลัง และคลังสินค้าอย่างมืออาชีพ)

วิทยากร

ดร. ศราวุธ ไชยธงรัตน์

วิทยากร  นักบริหาร นักทำงานมืออาชีพ นักวิจัยระบบ

           วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ISO 9001, ISO 14001,TQM, TPM, TPS, 5S, KAIZEN, Internal Audit, Calibration system,  Microsoft-Excel Function & Formula,

    Preventive maintenance, Predictive Maintenance, Efficient Inventory Management, Modern Business Management, Logistic and Supply Chain, etc.

 

 

หลักการและเหตุผล

         การจัดการคลังสินค้า (Warehouse) และสินค้าคงคลัง (Inventory) เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ซึ่งหลักสูตรนี้เป็นการแปลงวิชาการจัดการคลังสินค้าให้พนักงานทุกระดับ สามารถเข้าใจได้ง่าย นำไปใช้ได้ โดยใช้กิจกรรม ต่างๆเข้ามาช่วยในการอบรม โดยเนื้อหาประกอบด้วย การปรับพื้นฐานให้เข้าใจเรื่องการจัดการโลจิสติกส์ (Logistics) และโซ่อุปทาน (Supply Chain) ก่อนเข้าสู่เนื้อหา การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management) การจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management) และ การปรับปรุงพัฒนาระบบการจัดการคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพ

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ    

– หัวหน้างาน, ผู้จัดการ และผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องด้านสต๊อกและโลจิสติกส์

– ผู้จัดการด้านผลิต.. วิศวกร… การเงินและบัญชี และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

 

เนื้อหาหลักสูตร

Session 1    : 9.00-10.30 น.

1. พื้นฐานการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

• กิจกรรมทำความเข้าใจเรื่องการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเพื่อปรับแนวคิดและมุมมองของผู้เข้ารับการอบรม

• ความเกี่ยวโยงของ ระบบการจัดการโลจิสติกส์ การจัดการโซ่อุปทานการจัดการสินค้าคงคลัง และการจัดการคลังสินค้า

Workshop 

 

Break          : 10.30-10.45 น.

Session 2    : 10.45-12.00 น. 

 

2. การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า

• หลักการบริหารคลังสินค้า

• กระบวนการ รับ จัดเก็บ และ เบิกจ่าย ในคลังสินค้า

• เทคนิคการออกแบบพื้นที่และจัดวางสินค้าให้มีประสิทธิภาพ

• การกำหนดรหัสสินค้า (Item Code) และการบ่งชี้

• ABC Analysis เพื่อจัดการสินค้าคงคลัง และจัดการคลังสินค้า

• การจำแนกต้นทุน วิเคราะห์ต้นทุน ต้นทุนจม และการลดต้นทุน

• เทคนิคการพยากรณ์ และวางแผนความต้องการใช้สินค้าแบบง่าย

• การคำนวณคำสั่งซื้อ (Purchasing Order) จุดสั่งซื้อ (Re-Order Point) การเติมสินค้า (Replenishment) ในรูปแบบต่างๆ และการนำไปใช้ให้เหมาะสมกับองค์กร

• ปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด (EOQ) ที่ควรนำมาใช้ กับ ไม่ควรนำมาใช้

• ค่าเผื่อเพื่อความปลอดภัย (Safety Stock) เท่าไหร่ถึงจะเหมาะสม

Workshop 

 

Lunch          : 12.00-13.00 น.

Session 3    : 13.00-14.30 น.

 

2.1 การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า (ต่อ)

• กลยุทธ์การลดสต๊อก แบบเข้าใจง่าย ไม่ต้องใช้การคำนวณขั้นสูง

• การเลือกใช้อุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายและการจัดเก็บสินค้า

• การดูแลรักษาอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายและการจัดเก็บสินค้า

• ความปลอดภัยในคลังสินค้า

Workshop

 

Break           : 14.30-14.45 น.

Session 4    : 14.45-16.00 น.

 

3. การปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารคลังสินค้า

• ดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน (KPI) และการเขียนแผนดำเนินงาน (Action Plan) อย่างง่าย

7 QC Tools Management

• ความสูญเปล่าในคลังสินค้า (8Wastes) เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาและปรับปรุงงาน

• เทคโนโลยีในการบริหารคลังสินค้า อดีต ปัจจุบัน และแนวโน้มที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต

 

4. รวมปัญหาในคลังสินค้าและการจัดการกับสินค้าคงคลังพร้อมหาแนวทางแก้ไข

Workshop

 

5. กิจกรรม Expertise & Q/A

– ประมวลความรู้ ความเข้าใจเพื่อการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผล

– แบ่งปันประสบการณ์และถามตอบ

 

รูปแบบการฝึกอบรม  

การฝึกอบรมมีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้โดยง่าย เพลิดเพลิน โดยมีความลึกซึ้งเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ ยอมรับ และนำไปปฏิบัติตาม อีกทั้งตรงตามเป้าหมายที่ทางองค์กรได้กำหนดไว้ การจัดการโซ่อุปทาน การจัดการโลจิสติกส์ และการจัดการสินค้าคงคลัง 

1. การบรรยายแบบผู้อบรมมีส่วนร่วม Participative Technique

2. ฝึกปฏิบัติทีละขั้นตอนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับท่านอื่นๆ (Work Shop)

3. วิทยากรกระตุ้นให้ความคิดและให้มีส่วนร่วมในการฝึกอบรม

4. แสดงการสาธิตจำลองให้เกิดการพัฒนา (Adult Learning Approach Role Playing)

5. ฝึกปฏิบัติพัฒนาร่างกายและจิตใจ เพื่อเสริมบุคลิกภาพภายนอก และภายใน

 

ระยะเวลาการจัดสัมมนา

เพื่อให้ครอบคลุม ถึงเนื้อหาสาระของเนื้อหาทางวิชาการ และ Workshop อบรม 1 วันเต็ม

 

สนใจหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาหรือจัดกิจกรรม 

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา The Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ)
77/291 ซอยพหลโยธิน 54/1แยก4-45 (หมู่บ้านชลลดา) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

 

ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 

 02-043-5605, 081-3582683, 081-6285569, 081-8082683

 thebesttraining5.0@gmail.com