CSR & CSV-thebest-trainings
CSR & CSV Strategy & Management for Business Sustainability
สิงหาคม 16, 2019
Change Business-Thebest Training
Change to Business Management 4.0
กันยายน 4, 2019
CSR & CSV-thebest-trainings
CSR & CSV Strategy & Management for Business Sustainability
สิงหาคม 16, 2019
Change Business-Thebest Training
Change to Business Management 4.0
กันยายน 4, 2019

Efficient Inventory & Warehouse Management

หลักสูตรฝึกอบรมการบริหารสต๊อกซึ่งเป็นตัวชี้วัดความได้เปรียบในการแข่งขันในโลกธุรกิจยุค 4.0 ทำให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการคลังสินค้าสมัยใหม่อย่างมืออาชีพและมีประสิทธิภาพ

 

Efficient Inventory & Warehouse Management

(กลยุทธ์การจัดการสินค้าคงคลัง และคลังสินค้าอย่างมืออาชีพ)

รอบจัดอบรมวันที่ 17 ก.พ./ 15 มิ.ย. และ 5 ต.ค. 2567

เวลาของการฝึกอบรม    09.00-16.00 น.
เวลาลงทะเบียน    08.45 น.
โรงแรมรามา การ์เด้นส์  ถ.วิภาวดีรังสิต

วิทยากร

ดร.ศราวุธ ไชยธงรัตน์

วิทยากร นักบริหาร นักทำงานมืออาชีพ นักวิจัยระบบ

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ISO 9001, ISO 14001,TQM, TPM, TPS, 5S, KAIZEN, Internal Audit, Calibration system, Microsoft-Excel Function & Formula,

Preventive maintenance, Predictive Maintenance, Efficient Inventory Management, Modern Business Management, Logistic and Supply Chain, etc.

 

หลักการและเหตุผล

         การจัดการคลังสินค้า (Warehouse) และสินค้าคงคลัง (Inventory) เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ซึ่งหลักสูตรนี้เป็นการแปลงวิชาการจัดการคลังสินค้าให้พนักงานทุกระดับ สามารถเข้าใจได้ง่าย นำไปใช้ได้ โดยใช้กิจกรรม ต่างๆเข้ามาช่วยในการอบรม โดยเนื้อหาประกอบด้วย การปรับพื้นฐานให้เข้าใจเรื่องการจัดการโลจิสติกส์ (Logistics) และโซ่อุปทาน (Supply Chain) ก่อนเข้าสู่เนื้อหา การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management) การจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management) และ การปรับปรุงพัฒนาระบบการจัดการคลังสินค้า ให้มีประสิทธิภาพ

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ    

– หัวหน้างาน, ผู้จัดการ และผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องด้านสต๊อกและโลจิสติกส์

– ผู้จัดการด้านผลิต.. วิศวกร… การเงินและบัญชี และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

 

เนื้อหาหลักสูตร

 

Session 1    : 9.00-10.30 น.

1. พื้นฐานการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

– กิจกรรมทำความเข้าใจเรื่องการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเพื่อปรับแนวคิดและมุมมองของผู้เข้ารับการอบรม

– ความเกี่ยวโยงของ ระบบการจัดการโลจิสติกส์ การจัดการโซ่อุปทาน การจัดการสินค้าคงคลัง และการจัดการคลังสินค้า

Workshop

 

Break          : 10.30-10.45 น.

Session 2    : 10.45-12.00 น. 

 

2. การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า

– หลักการบริหารคลังสินค้า

– กระบวนการ รับ จัดเก็บ และ เบิกจ่าย ในคลังสินค้า

– เทคนิคการออกแบบพื้นที่และจัดวางสินค้าให้มีประสิทธิภาพ

– การกำหนดรหัสสินค้า (Item Code) และการบ่งชี้

– ABC Analysis เพื่อจัดการสินค้าคงคลัง และจัดการคลังสินค้า

– การจำแนกต้นทุน วิเคราะห์ต้นทุน ต้นทุนจม และการลดต้นทุน

– เทคนิคการพยากรณ์ และวางแผนความต้องการใช้สินค้าแบบง่าย

– การคำนวณคำสั่งซื้อ (Purchasing Order) จุดสั่งซื้อ (Re-Order Point) การเติมสินค้า (Replenishment) ในรูปแบบต่างๆ และการนำไปใช้ให้เหมาะสมกับองค์กร

– ปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด (EOQ) ที่ควรนำมาใช้ กับ ไม่ควรนำมาใช้

– ค่าเผื่อเพื่อความปลอดภัย (Safety Stock) เท่าไหร่ถึงจะเหมาะสม

Workshop 

 

Lunch          : 12.00-13.00 น.

Session 3    : 13.00-14.30 น.

 

2.1. การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า (ต่อ)

– กลยุทธ์การลดสต๊อก แบบเข้าใจง่าย ไม่ต้องใช้การคำนวณขั้นสูง

– การเลือกใช้อุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายและการจัดเก็บสินค้า

– การดูแลรักษาอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายและการจัดเก็บสินค้า

– ความปลอดภัยในคลังสินค้า

Workshop

 

Break           : 14.30-14.45 น.

Session 4    : 14.45-16.00 น.

 

3. การปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารคลังสินค้า

– ดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน (KPI) และการเขียนแผนดำเนินงาน (Action Plan) อย่างง่าย

– ความสูญเปล่าในคลังสินค้า (8Wastes) เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาและปรับปรุงงาน

– เทคโนโลยีในการบริหารคลังสินค้า อดีต ปัจจุบัน และแนวโน้มที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต

 

4. รวมปัญหาในคลังสินค้าและการจัดการกับสินค้าคงคลังพร้อมหาแนวทางแก้ไข

Workshop

 

5. กิจกรรม Expertise & Q/A

– ประมวลความรู้ ความเข้าใจเพื่อการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผล

– แบ่งปันประสบการณ์และถามตอบ

 

สิ่งที่ผู้เข้าการอบรมได้รับ

1. เข้าใจ และ ตระหนักถึงความสำคัญของต้นทุนในการบริหารสินค้าคงคลังและคลังสินค้า

2. เข้าใจหลักการคำนวณการสั่งซื้อ การเติมเต็มสินค้า สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้

3. เข้าใจเทคนิค วิธีการ การบริหารสินค้าคงคลังและคลังสินคา ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 

รูปแบบการฝึกอบรม  

การฝึกอบรมมีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้โดยง่าย เพลิดเพลิน โดยมีความลึกซึ้งเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ ยอมรับ และนำไปปฏิบัติตาม อีกทั้งตรงตามเป้าหมายที่ทางองค์กรได้กำหนดไว้ การจัดการโซ่อุปทาน การจัดการโลจิสติกส์ และการจัดการสินค้าคงคลัง 

1. การบรรยายแบบผู้อบรมมีส่วนร่วม Participative Technique

2. ฝึกปฏิบัติทีละขั้นตอนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับท่านอื่นๆ (Work Shop)

3. วิทยากรกระตุ้นให้ความคิดและให้มีส่วนร่วมในการฝึกอบรม

4. แสดงการสาธิตจำลองให้เกิดการพัฒนา (Adult Learning Approach Role Playing)

5. ฝึกปฏิบัติพัฒนาร่างกายและจิตใจ เพื่อเสริมบุคลิกภาพภายนอก และภายใน

 

ระยะเวลาการจัดสัมมนา
เพื่อให้ครอบคลุม ถึงเนื้อหาสาระของเนื้อหาทางวิชาการ และ Workshop อบรม 1 วันเต็ม

09.00-10.30 น.  สัมมนา

10.30-10.45 น.  คอฟฟี่เบรค

10.45-12.00 น. สัมมนา

12.00-13.00 น.  Lunch : International Buffet

13.00-14.30 น.  สัมมนา

14.30-14.45 น.  คอฟฟี่เบรค

14.45-16.00 น. สัมมนา

                        สรุป ถาม ตอบ แบ่งปันประสบการณ์

 

ตารางค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

อัตราค่าลงทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
หักภาษี ณ. ที่จ่าย 3%
ยอดสุทธิ
4,800.-
336.-
144.-
4,992.-

– รวมอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวัน International Buffet และเอกสารฝึกอบรมแล้ว

– เพื่อยืนยันการอบรมสัมมนา กรุณาชำระค่าลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างน้อย วัน

– ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200 % ช่วยให้บริษัทเสียภาษีลดน้อยลงมาก

 

วิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียน

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ชื่อบัญชี บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ จำกัด ดังนี้

– ธ.กรุงเทพสาขาบิ๊กซีสายไหมบัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 014-7-01506-9

– ธ.กสิกรไทยสาขาบิ๊กซีสายไหมบัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 650-2-00827-5

– ธ.ไทยพาณิชย์สาขาบิ๊กซีสายไหมบัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 402-1-80274-8

เมื่อโอนเงินผ่านธนาคารแล้วกรุณาส่งข้อมูลที่ thebesttraining5.0@gmail.com  พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

 

2. ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย 

บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ จำกัด

Training Center for Business Excellence Strategy Co.,Ltd.

รบกวนส่งอีเมลล์แจ้งเลขที่เช็ค ชื่อธนาคารและวันที่สั่งจ่ายเช็ค เพื่อออกใบกำกับภาษีในวันสัมมนา

 

3. หัก ณ ที่จ่าย 3% 

บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ จำกัด

77/291 ซอยพหลโยธิน 54/1แยก4-45 (หมู่บ้านชลลดา) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0-1055-44056-57-8

 

Training Center for Business Excellence Strategy Co.,Ltd.

77/291  SOI PHAHOLYOTHIN 54/1 JUNCTION 4-45 MOOBAAN CHONLADA,

KHWAENG SAI MAI,KHET SAI MAI, BANGKOK 10220

TAX ID 0-1055-44056-57-8 

(ขอรับใบหัก ณ ที่จ่ายในวันสัมมนา)

 

สนใจหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาหรือจัดกิจกรรม

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา The Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ)
77/291 ซอยพหลโยธิน 54/1แยก4-45 (หมู่บ้านชลลดา) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

 

ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 

 02-043-5605, 081-3582683, 081-6285569, 081-8082683

 thebesttraining5.0@gmail.com