Logistics & Supply chain-thebest-trainings
Modern Logistics & Supply Chain Management
สิงหาคม 16, 2019
Effective Inventory-thebest-trainings
Efficient Inventory & Warehouse Management
สิงหาคม 16, 2019
Logistics & Supply chain-thebest-trainings
Modern Logistics & Supply Chain Management
สิงหาคม 16, 2019
Effective Inventory-thebest-trainings
Efficient Inventory & Warehouse Management
สิงหาคม 16, 2019

CSR & CSV Strategy & Management for Business Sustainability

สร้างความเข้าใจในเรื่องการทำ CSR ได้อย่างถูกต้อง สร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร/บริษัท พร้อมสร้างแนวทางปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพในการทำงานในเรื่องการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรอย่างมีแบบแผนและยั่งยืน

 

CSR & CSV Strategy & Management for Business Sustainability

 

วิทยากร

อาจารย์ศรีจันทร์  มนรักขารมย์ 

วิทยากรรางวัลสตรีผู้ปฏิบัติงานดีเด่นในโครงการรณรงค์ส่งเสริมสิทธิแรงงานสตรี ประจำปี 2556

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน Environmental Management Program Consultant, Consultant and Integrated Advisory Services in CSR,

University lecture on sustainable tourism, Learning & Development Program Trainer for Hotel Industry and Personality Developmentหลักการและเหตุผล 

         การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (Corporate Social Responsibility) คือเรื่องของการสร้างธุรกิจ ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ธุรกิจเติบโตอย่างสร้างสรรค์ การดำเนินธุรกิจที่ลดการสร้างผลกระทบทางลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เน้นการสร้างผลเชิงบวก เช่นการพัฒนาคน ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลและการอยู่ร่วมกันแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบที่ทำด้วยความเข้าใจและตั้งใจจริงสร้างประโยชน์ให้กับองค์กร/บริษัท มากมายทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การสร้างความภาคภูมิใจให้กับพนักงานในองค์กร การลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม การได้รับการยอมรับจากลูกค้า คู่ค้าทางธุรกิจ และจากสังคม เป็นต้น

       สถาบันฝึกอบรม The Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ) จึงได้จัดหลักสูตร “CSR & CSV Strategy & Management for Business Sustainability” มุ่งเน้นที่จะสร้างสมดุลยภาพระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจของธุรกิจควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การดูแลชุมชมและสังคมในเวลาเดียวกัน สร้างความเข้าใจในเรื่องการทำ CSR ได้อย่างถูกต้อง สร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร/บริษัท พร้อมสร้างแนวทางปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพในการทำงานในเรื่องการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรอย่างมีแบบแผนและยั่งยืน สามารถปฏิบัติได้จริงไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่  หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับเจ้าของกิจการ ผู้บริหาร หรือผู้มีหน้าที่ดำเนินงานด้าน CSR ขององค์กรหรือบริษัท ในหลักสูตรนี้ยังได้เสริมการต่อยอดจากกิจกรรม CSR  โดยการดำเนินกิจกรรมตามแนวทาง CSV (Creating Shared Value) โดยการใช้ทรัพยากร ความรู้ ความสามารถองค์กรเพื่อการสร้างคุณค่าต่อสังคม และเพื่อสร้างวัฒนธรรม จิตสำนึกและความดีงามของบุคลากรภายในองค์กร อันจะก่อให้เกิดความน่าเชื่อถือและความยั่งยืนทางธุรกิจ


เนื้อหาหลักสูตร

 

Session 1: 09.00 – 10.30 น.

1. CSR มุมมองที่รู้จักและเข้าใจ เป็นอย่างไร
เนื้อหาการบรรยายและกิจกรรม
– มุมมองในฐานะประชากรโลกทั่วไป
– มองมุมในฐานะพนักงานหรือผู้ทำงานในองค์กร
กิจกรรมที่ 1 ตอบแบบสอบถามสั้นๆเกี่ยวกับองค์กรของผู้เรียน
กิจกรรมที่ 2 Case Study ที่ทำ CSR เพื่อให้ผู้เรียนเห็นมิติเรื่องของ CSR กว้างขึ้น เช่น บริษัท NIKE

2. CSR ในระดับนานาชาติและในประเทศไทย & คุณค่าและประโยชน์ที่ได้รับ
เนื้อหาการบรรยายและกิจกรรม
– ใครเป็นผู้กำหนดแล้วทิศทางการดำเนินงานเรื่อง CSR ของโลก
– ความรับผิดชอบต่อสังคมระดับสากลขององค์กรจาก 6 หน่วยงานสากล
– ผู้นำของประเทศไทยในเรื่องการดำเนินงาน CSR และได้รับการยอมรับในระดับสากล
กิจกรรมที่ 1 ให้ผู้เรียนยกตัวอย่างบริษัทหรือองค์กรที่ผู้เรียนชื่นชอบในเรื่องการดำเนินงาน CSR วิเคราะห์ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการทำ CSR
กิจกรรมที่ 2 Case Study ของบริษัททั้งระดับโลกและระดับท้องถิ่น & บทวิเคราะห์

3. กรอบความคิดและแนวทางการดำเนินงาน
เนื้อหาการบรรยายและกิจกรรม
– การเริ่มต้นการทำ CSR ของแต่ละองค์กร/บริษัท
กิจกรรมที่ 1 ให้ผู้เรียนยกตัวอย่างหรือแบ่งบันประสบการณ์ที่ตนได้ทำมา
– แนวทางปฎิบัติในการดำเนินงาน CSR มีทั้งหมด 3 หัวข้อหลัก
 การกำหนดเป้าหมายและนโยบายการดำเนินงานเรื่อง CSR ขององค์กร
 โครงสร้างการทำงานทั้งหมด 5 ส่วน
 การติดตาม การประเมินผลการดำเนินงาน และการทำรายงาน Sustainability Report
   แบ่งกลุ่มผู้เรียน กลุ่มละ 3-5 ท่านเพื่อเตรียมทำ workshop ใน session ถัดไป

 Break            : 10.30 – 10.45 น.
 Session 2     : 10.45 – 12.00 น.

4.เป้าหมายและแผนในการจัดทำ CSR ที่ดี
เนื้อหาการบรรยายและกิจกรรม
– การกำหนดเป้าหมายและนโยบายการดำเนินงานเรื่อง CSR ขององค์กร/บริษัท
– การแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อความสำเร็จในการดำเนินงาน CSR
– ปัญหาหรือประเด็นของสังคมอะไรบ้างที่องค์กร/บริษัท
– สอดคล้องกับพันธะกิจและค่านิยมขององค์กร/บริษัท
กิจกรรมที่ 1 ศึกษากรณี ยกตัวอย่างองค์กร/บริษัท ในการเลือกประเด็นในการดำเนินงานเรื่อง CSR ที่มีประสิทธิภาพ ทำให้การดำเนิน CSR ประสบความสำเร็จและที่ล้มเหลว
กิจกรรมที่ 2 แต่ละกลุ่ม ผู้เรียนช่วยกันฝึกเขียนเป้าหมายและนโยบายในการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับพันธะกิจเพื่อที่จะสร้างแผนงานที่ดีในการดำเนินงานเรื่อง CSR ขององค์กร/บริษัท และการแต่งตั้งคณะกรรมการ

5. กลยุทธ์และแนวทางปฏิบัติสู่ความสำเร็จในการจัดทำ CSR I
เนื้อหาการบรรยายและกิจกรรม
– หลักกฎหมายแรงงานและหลักสิทธิมนุษยชน และความเป็นอยู่ที่ดี

กิจกรรมที่ 1 กรณีศึกษาองค์กรที่ดูแลรับผิดชอบพนักงานเป็นอย่างดี จนได้รับการยอมรับ แล้วให้แต่ละกลุ่มเสนอแนวทางที่องค์กรของตนสามารถไปประยุกต์ใช้ได้
– 6 ปัจจัยในการบริหารจัดการทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร/บริษัท
 การอนุรักษ์พลังงาน Energy Conservation
 การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ Water Resources Conservation
 การบริหารจัดการของเสียและน้ำเสีย Waste water and solid, waste management
 การจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีความรับผิดชอบ Responsible, purchasing and sustainable supply chain
 การจ้างงานชุมชนและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholder Engagement
 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศน์ และความหลากหลายทางชีวภาพ Natural Resources and Biodiversity Conservation
กิจกรรมที่ 2  ชมคลิปวีดีโอ เรื่องเศรษฐกิจวัตถุ แล้วนำมาวิเคราะห์ในแต่ละหัวข้อร่วมกัน
                  ชมการ์ตูนเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน Global Warming
                  ชมคลิปวีดีโอประเด็นเรื่องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล แล้ว
                  ชี้ให้เห็นถึงปัญหาและกรณีศึกษา Case Study ที่บริษัท Whole Food  
                  Market ได้ดำเนินงาน CSR เพื่อนำแนวทางมาแก้ปัญหา
กิจกรรมที่ 3 ให้แต่ละกลุ่ม brainstorm หยิบยก 1 หัวข้อย่อยเสนอแนวคิดในการทำกิจกรรมขององค์กร/บริษัทได้อย่างสร้างสรรค์

 Lunch            : 12.00 – 13.00 น.
 Session 3     : 13.00 – 14.30 น.


6. กลยุทธ์และแนวทางปฏิบัติสู่ความสำเร็จในการจัดทำ CSR II
เนื้อหาการบรรยายและกิจกรรม
– กองทุน/เงิน/งบประมาณในการดำเนินงานเรื่อง CSR
 แหล่งที่มาของเงินทุนหรืองบประมาณ
  In-kind
  In-cash (Corporate Social and Environmental Responsibility Fund)                                                                                                           

กิจกรรมที่ 1 กรณีศึกษา จากบริษัท/องค์กร ในการสร้างหรือหาแหล่งงบประมาณผู้เรียนร่วมวิเคราะห์ในกลุ่ม แบ่งปันแนวคิดในเรื่องนี้
 แนวทางในการนำงบประมาณมาใช้ทำกิจกรรมตางๆที่เกี่ยวข้องกับ CSR เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน Sustainability และโปร่งใส Transparency ทำอย่างไร
 กิจกรรมที่ 2 ฝึกออกแบบกิจกรรมตามงบประมาณที่ทางองค์กร/บริษัทกำหนด ตามแบบฟอร์มที่ผู้สอนเพื่อเป็นแนวทางนำกลับไปประยุกต์ใช้
– การสร้างความตระหนัก
 ในเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน Awareness Raising Program
 การสื่อสารในการดำเนินงานด้าน CSR ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กิจกรรมที่ 1 ให้แต่ละกลุ่มยกตัวอย่าง กิจกรรมที่พนักงานในองค์กร/บริษัท ชื่นชอบ หรือให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการทำกิจกรรม CSR
 แนวทางสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในองค์กร
กิจกรรมที่ 2 ชมคลิปวีดีโอ กิจกรรม CSR ทั้งระดับประเทศและระดับโลก เพื่อศึกษาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน และฝึกออกแบบกิจกรรมการสร้างความตระหนักในเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน

Break            : 14.30 – 14.45 น.
Session 4     : 14.45 – 16.00 น.

7. กลยุทธ์และแนวทางปฏิบัติสู่ความสำเร็จในการจัดทำ CSR III
เนื้อหาการบรรยายและกิจกรรม
– การสร้างพันธมิตรในการดำเนินงาน CSR
 Corporate Partnership Program
 แนวคิดในการหาพันธมิตรที่เหมาะสมกับองค์กร/บริษัท
 ยกตัวอย่างองค์กรในประเทศและต่างประเทศ
กิจกรรมที่ 1 ฝึกเชื่อมโยงหาพันธมิตรที่เหมาะสมกับองค์กร/บริษัท เพื่อทำกิจกรรม CSR
 วิเคราะห์กรณีศึกษาจากบริษัทตัวอย่าง
– การติดตาม การประเมินผลและการรายงาน
 CSR Performance
 Sustainability Report


8. การดำเนินกิจกรรมภายใต้หลักการ CSV (Creting Shared Value)
   (Michel E.Porter)
เนื้อหาการบรรยายและกิจกรรม
– CSV คืออะไร แตกต่างจากการดำเนินกิจกรรม CSR อย่างไร
– แนวทางการสร้างตุณค่า 3 ระดับ
– Case Study ในการดำเนินงาน CSV ของบริษัทชั้นนำ


9. ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้มาทั้งหมด สรุปหลักการ หัวใจสู่ความสำเร็จในการดำเนินงาน CSR & CSV เพื่อธุรกิจที่ยั่งยืนได้


Expertise & Q/A

 

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมได้รับ

1. ผู้เข้าฝึกอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการดำเนินงานด้าน CSR อย่างละเอียด

2. ผู้เข้าฝึกอบรมเข้าใจขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้น และสามารถนำไปฎิบัติตั้งแต่การตั้งเป้าหมาย การวางกลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน การออกแบบกิจกรรม และการติดตามผล เพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง CSR Road Map ขององค์กรให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ตรงกับเป้าหมายองค์กร/บริษัท และสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจได้  

3. ผู้เข้าฝึกอบรมมีทัศนคติที่ดีในเรื่องของการดำเนินงาน CSR รวมถึง CSV ขององค์กร/บริษัท สร้างแรงบันดาลที่ดีในการดำเนินงาน และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน


รูปแบบการฝึกอบรม

การบรรยายในหลักสูตรนี้ออกแบบให้ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ โดยการ

1. แบ่งกลุ่มสนทนา group discussion เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนมุมมองในเชิงสร้างสรรค์

2. ฝึกปฎิบัติ workshop ในการเขียนนโยบาย แผนกลยุทธ์ ออกแบบกิจกรรมและแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อให้การทำ CSR ตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

3. การเรียนรู้ จาก Case Study ขององค์กร/บริษัท ที่ดำเนินการเรื่อง CSR & CSV ทั้งในประเทศจนถึงระดับสากล

4. การใช้สื่อมัลติมีเดีย ประกอบการบรรยาย โดยการบรรยากาศการฝึกอบรมจะเต็มไปด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น การสร้างทัศนคติเชิงบวกในการดำเนินงาน CSR และต่อยอดด้วย CSV เพื่อบรรลุเป้า

หมายขององค์กร

ระยะเวลาการจัดสัมมนา

เพื่อให้ครอบคลุม ถึงเนื้อหาสาระของเนื้อหาทางวิชาการ และ Workshop อบรม 1 วันเต็ม

09.00-10.30 น.  สัมมนา

10.30-10.45 น. คอฟฟี่เบรค

10.45-12.00 น. สัมมนา

12.00-13.00 น.  Lunch : International Buffet

13.00-14.30 น. สัมมนา

14.30-14.45 น. คอฟฟี่เบรค

14.45-16.00 น. สัมมนา

                      สรุป ถาม ตอบ แบ่งปันประสบการณ์

 

ตารางค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

อัตราค่าลทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
หักภาษี ณ. ที่จ่าย 3%
ยอดสุทธิ
.-
.-
.-
.-

– ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200 % ช่วยให้บริษัทเสียภาษีลดน้อยลงมาก

 

วิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียน

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ชื่อบัญชี บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ จำกัด ดังนี้

– ธ.กรุงเทพสาขาบิ๊กซีสายไหมบัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 014-7-01506-9

– ธ.กสิกรไทยสาขาบิ๊กซีสายไหมบัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 650-2-00827-5

– ธ.ไทยพาณิชย์สาขาบิ๊กซีสายไหมบัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 402-1-80274-8

เมื่อโอนเงินผ่านธนาคารแล้วกรุณาส่งข้อมูลที่ thebesttraining5.0@gmail.com  พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

 

2. ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย 

บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ จำกัด

Training Center for Business Excellence Strategy Co.,Ltd.

รบกวนส่งอีเมลล์แจ้งเลขที่เช็ค ชื่อธนาคารและวันที่สั่งจ่ายเช็ค เพื่อออกใบกำกับภาษีในวันสัมมนา

 

3. หัก ณ ที่จ่าย 3% 

บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ จำกัด

77/291 ซอยพหลโยธิน 54/1แยก4-45 (หมู่บ้านชลลดา) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0-1055-44056-57-8

 

Training Center for Business Excellence Strategy Co.,Ltd.

77/291  SOI PHAHOLYOTHIN 54/1 JUNCTION 4-45 MOOBAAN CHONLADA,

KHWAENG SAI MAI,KHET SAI MAI, BANGKOK 10220

TAX ID 0-1055-44056-57-8 

(ขอรับใบหัก ณ ที่จ่ายในวันสัมมนา)

 

สนใจหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาหรือจัดกิจกรรม

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา The Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ)
77/291 ซอยพหลโยธิน 54/1แยก4-45 (หมู่บ้านชลลดา) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

 

ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 

 02-043-5605, 081-3582683, 081-6285569, 081-8082683

 thebesttraining5.0@gmail.com