Effective Inventory-thebest-trainings
Efficient Inventory & Warehouse Management
สิงหาคม 16, 2019
Negotiation-Thebest-Training
How to Win Friend & Persuade People
กันยายน 4, 2019
Effective Inventory-thebest-trainings
Efficient Inventory & Warehouse Management
สิงหาคม 16, 2019
Negotiation-Thebest-Training
How to Win Friend & Persuade People
กันยายน 4, 2019

Change to Business Management 4.0

เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องกลไกการแข่งขันตลาดในโลกธุรกิจของปัจจุบันสู่อนาคต รวมถึงการวางแผนการเพื่อการเปลี่ยนแปลง และเลือกใช้กลยุทธ์ที่เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้เป็นอย่างดี

 

Change to Business Management 4.0

เปลี่ยนแนวคิดสู่ยุคธุรกิจ 4.0

 

วิทยากร

รศ.ดร.ชัยณรงค์  วงศ์ธีรทรัพย์

วิทยากร นักคิด นักเขียน นักเทคโนโลยี นักขาย และนักบริหาร

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลิกภาพ การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ อาทิ Creative & Positive Attitude, Mind Training, Strategic

Management, Leadership Training, Supervisor Training, EQ, AQ, Team-Building, The Art of Speaking, Powerful Motivation, Personality Development & etc.

 

รางวัลที่ได้รับ
นักขายดีเด่น สมาคม TDSA ประเทศไทย
ผลงานวิชาการดีเด่น มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทยและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นักเทคโนโลยีดีเด่น มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์
ผลงานวิจัยดีเด่น จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
รางวัลชนะเลิศศิลปะการพูดและการสื่อสารจากการอบรมการถ่ายทอดจริตวิทยาของนักบริหาร สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งชาติ
ที่ปรึกษาทางธุรกิจและพัฒนาศักยภาพมนุษย์และวิทยากรรับเชิญทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน

ผลงานหนังสือ
1. เลือกเป็นเห็นทางรวย บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
2. เป็นเหยื่อหรือฮีโร่คุณเลือกได้ บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
3. ถอดรหัสความคิด บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
4. เลือก? อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง (มหาชน)
5. ถอดรหัสแนวคิดเพือชีวิตที่มีคุณค่า อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง (มหาชน)

 

รูปแบบการฝึกอบรม

การฝึกอบรมมีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้โดยง่าย เพลิดเพลิน โดยมีความลึกซึ้งเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ ยอมรับ และนำไปปฏิบัติตาม อีกทั้งตรงตามเป้าหมายที่ทางองค์กรได้กำหนดไว้

1. การบรรยายแบบผู้อบรมมีส่วนร่วม Participative Technique

2. ฝึกปฏิบัติทีละขั้นตอนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับท่านอื่นๆ (Work Shop)

3. แสดงการสาธิตจำลองให้เกิดการพัฒนา (Adult Learning Approach Role Playing)

4. ฝึกปฏิบัติพัฒนาร่างกายและจิตใจ เพื่อเสริมบุคลิกภาพภายนอก และภายใน

5. สื่อมัลติมีเดีย

 

ระยะเวลาการจัดสัมมนา

เพื่อให้ครอบคลุม ถึงเนื้อหาสาระของเนื้อหาทางวิชาการ และ Workshop อบรม 1 วันเต็ม

 

สนใจหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาหรือจัดกิจกรรม

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา The Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ)
77/291 ซอยพหลโยธิน 54/1แยก4-45 (หมู่บ้านชลลดา) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

 

ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 

 02-043-5605, 081-3582683, 081-6285569, 081-8082683

 thebesttraining5.0@gmail.com