Finacial Analysis-thebest-trainings
Financial Analysis for Non-Finance
มกราคม 9, 2020
Conflict Management for Excellence-thebest-trainings
Conflict Management for Excellence
มกราคม 10, 2020
Finacial Analysis-thebest-trainings
Financial Analysis for Non-Finance
มกราคม 9, 2020
Conflict Management for Excellence-thebest-trainings
Conflict Management for Excellence
มกราคม 10, 2020

How to Building Team for Team Work

เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงความแตกต่างของกันและกัน มีเจตคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานและองค์กร มีจิตสำนึกในการทำงานเพื่อทีม เป็นผู้มีความเข้าใจในตนเองและผู้อื่น สร้างบรรยากาศในการทำร่วมกันได้ดี มีความน่าเชื่อถือและมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่ดี ทำให้การทำงานบรรลุเป้าหมายอย่างราบรื่นและมีความสุข

 

How to Building Team for Teamwork

วิทยากร

รศ.ดร.ชัยณรงค์  วงศ์ธีรทรัพย์ 

วิทยากร นักคิด นักเขียน นักเทคโนโลยี นักขาย และนักบริหาร

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลิกภาพ การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ อาทิ Creative & Positive Attitude, Mind Training, Strategic

Management, Leadership Training, Supervisor Training, EQ, AQ, Team-Building, The Art of Speaking, Powerful Motivation, Personality Development & etc.

 

หลักการและเหตุผล

           องค์กรที่ประสบความสำเร็จคือองค์กรที่มีความเป็นทีมเวิร์คสูง สมาชิกในทีมแต่ละส่วนสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีเอกภาพ ซึ่งความเป็นทีมเวิร์คนี้ถือได้ว่าเป็นกลไกสำคัญอย่างหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวหน้า และมีศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ การบริหารทีมเป็นสิ่งจำเป็นมากต่อการมีทีมที่เป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพสูง 

            สถาบันฝึกอบรม The Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ) จึงได้พัฒนาหลักสูตร “How to Building Team for Teamwork” เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงความแตกต่างของกันและกัน มีเจตคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานและองค์กร มีจิตสำนึกในการทุ่มเทในการทำงานเพื่อทีม เป็นผู้มีความเข้าใจในตนเองและผู้อื่น มีทักษะการสื่อสารที่ดี เป็นผู้สร้างบรรยากาศในการทำร่วมกันได้ดี มีความน่าเชื่อถือและมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่ดี ทำให้การทำงานบรรลุเป้าหมายอย่างราบรื่นและมีความสุข

 

 

เนื้อหาหลักสูตร 

 

Session 1 : 9.00-10.30 น.

1. กรณีศึกษาการสร้างทีมระดับโลก

– ผู้นำและทีมผู้นำโดย Jack Welch

กิจกรรม: ทำไม ทีม  Work ไม่ Work

– VDO: ทำไม Team ไม่ work

 

2. หลักการพื้นฐานในการทำงานเป็นทีม     

 – หลักการพื้นฐานในการทำงานเป็นทีม

 – กรอบความคิดที่มีประสิทธิภาพในการทำงานเป็นทีม และกรอบความคิดที่ไม่มีประสิทธิผล

– VDO การสร้างทีม สิ่งที่ได้เรียนรู้เพื่อการสร้างทีม

– วิทยากรสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้

 

Break          : 10.30-10.45 น.

Session 2    : 10.45-12.00 น.

 

3. 3A to Team Success

Attitude

  • ประเมินความคิดบวกโดยแบบทดสอบความคิดบวก
  • ทำแบบประเมินตนเองในเรื่องความคิดบวกและทัศนคติบวก (Self Concept) 5 ด้าน

          ทัศนคติต่อตนเอง

          ทัศนคติต่องานที่ทำ

          ทัศนคติต่อองค์กรและการทำงานเป็นทีม

          ทัศนคติต่อปัญหาและอุปสรรค

          ทัศนคติต่อความสำเร็จ

กิจกรรม: ทัศนคติด้านที่โดดเด่นและด้านที่อ่อนเอ และการปรับปรุงพัฒนา

  • ผู้เข้าอบรมบรรยายถึงสิ่งที่ต้องการปรับปรุงหรือพัฒนา

 

Atmosphere

  • EQ :เพื่อสัมพันธ์ภาพที่สวยงาม
  • การจัดการอารมณ์

          เหยื่ออารมณ์

          อารมณ์มือสอง

          เชื่อเพลิงอารมณ์

          ตั้งเป้าหมายอารมณ์

          ตั้งค่าความอดกลั้นทางอารมณ์

          รอยด่างทางอารมณ์

กิจกรรม: Check list อารมณ์

กิจกรรม: ทำอย่างไรบรรยากาศในที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน

 

Action         

ตัวอย่าง Action ของผู้นำสร้างแรงบันดาลใจ

แนวคิดการทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายของตนเองและของทีม Commitment in Action

 

Lunch          : 12.00-13.00 น.

Session 3    : 13.00-14.30 น.

 

4. เข้าใจผู้อื่นก่อน ก่อนให้ผู้อื่นเข้าใจเรา (Seek First to Understand then Understood)

– คนเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกัน

กิจกรรม การวิเคราะห์ตนเอง และความเข้าใจผู้อื่น

รู้เรา-เข้าใจเขา : เพื่อการทำงานเป็นทีมที่ยอดเยี่ยม

จัดรวมกลุ่มผู้เข้าฝึกอบรมที่มีเดียวกันให้อยู่กลุ่มเดียวกันเพื่อวิเคราะห์ความต้องการของเพื่อนร่วมงานและเพื่อหาแนวทางปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานเพื่อให้งานได้ผลและคนสุขใจ

ตัวแทนกลุ่มนำเสนอ & วิทยากรช่วยเสริมข้อมูล ทักษะและประสบการณ์

 

5. ทักษะการทำงานเป็นทีมและการทำงานแบบ Cross Function

 – แนวคิดการทำงานเป็นทีมให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

กิจกรรม Think Win-Win & Act Win-Win

– Clear-Care-Fair-Share

– Quit Response & Quit Service

– Response & Accountability

– การทำงาน Cross Check

– ทิฐิมานะและการให้อภัย

 

Break          : 14.30-14.45 น.

Session 4   : 14.45-16.00 น.

 

6. มนุษย์สัมพันธ์และการสื่อสารในการทำงานเป็นทีม

– ทักษะการสื่อสารโดยภาษาพูด (Verbal language)

– ทักษะการสื่อสารโดยภาษาท่าทาง (Non-verbal language)

– ทักษะการสื่อสารโดยภาษาใจ

– ทักษะการฟัง

กิจกรรม “ทักษะการฟัง”

กิจกรรม “การใช้ภาษาบวก”

– 10 วลีที่ทรงพลังเพื่อการทำงานเป็นทีม

 

7. ความคิดสร้างสรรค์เพื่อการสร้างทีม

– เมื่อโลกเปลี่ยน

กิจกรรม: กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์

กิจกรรม: สิ่งแปลกๆ ใหม่ๆ หรือกิจกรรมที่โดนใจในการสร้างทีมในที่ทำงาน

                 สิ่งที่ต้องการละ ลด เลิก หรือปรับปรุงพัฒนาเพื่อการทำงานเป็นและเพื่อการสร้างทีม

 

8. กิจกรรม Appreciative Management for Team Work

THE IDOL เพื่อการสร้างพลังความรักและพัฒนาทีม”    

กิจกรรม: สร้างความตระหนักรู้ในคุณค่าของกันและกันเกิดความซาบซึ้งและความผูกพันธ์ภาพในทีม

          – THE IDOL ด้านความคิดบวก

          – THE IDOL ด้านมนุษย์สัมพันธ์ การสื่อสาร

          – THE IDOL ด้าน EQ

– THE IDOL ด้านความมุ่งมั่นในการสร้างสำเร็จเพื่อทีม

          – The IDOL Clear Care Fair Share

Expertise & Q/A

 

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมและ/หรือองค์กรจะได้รับ

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักรู้ถึงผลกระทบของการทำงานการเป็นทีม

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมยกระดับเจตคติที่ดีต่อตนเอง เพื่อนร่วมงาน องค์กร และพัฒนาบทบาทของตนเองในฐานะส่วนหนึ่งของทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้เพิ่มทักษะในการมีมนุษย์สัมพันธ์และการสื่อสารที่ดีกับผู้อื่นในองค์กรและมีขีดความสามารถในการทำงานแบบ Cross Function Team อย่างมีประสิทธิผล

4. เพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำและวุฒิภาวะทางอารมณ์ของผู้เข้าอบรม ในการมีส่วนร่วมสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพและความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน

5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ ตอบสนองหรือเสริมแรงสนับสนุนต่อทิศทางเป้าหมายหน่วยงาน หรือกลยุทธ์องค์กร

6. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้ทักษะที่ดีในการจุดประกายหรือจูงใจให้ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วมในโครงการต่างๆ อย่างมีประสิทธิผล

 

รูปแบบการฝึกอบรม  

การฝึกอบรมมีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้โดยง่าย เพลิดเพลิน โดยมีความลึกซึ้งเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ ยอมรับ และนำไปปฏิบัติตาม อีกทั้งตรงตามเป้าหมายที่ทางองค์กรได้กำหนดไว้ 

1. การบรรยายแบบผู้อบรมมีส่วนร่วม Participative Technique

2. ฝึกปฏิบัติทีละขั้นตอนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับท่านอื่นๆ (Work Shop)

3. วิทยากรกระตุ้นให้ความคิดและให้มีส่วนร่วมในการฝึกอบรม

4. แสดงการสาธิตจำลองให้เกิดการพัฒนา (Adult Learning Approach Role Playing)

5. ฝึกปฏิบัติพัฒนาร่างกายและจิตใจ เพื่อเสริมบุคลิกภาพภายนอก และภายใน

 

 ระยะเวลาการจัดสัมมนา

เพื่อให้ครอบคลุม ถึงเนื้อหาสาระของเนื้อหาทางวิชาการ และ Workshop อบรม 1 วันเต็ม

 

สนใจหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาหรือจัดกิจกรรม 

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา The Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ)
77/291 ซอยพหลโยธิน 54/1แยก4-45 (หมู่บ้านชลลดา) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

 

ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 

 02-043-5605, 081-3582683, 081-6285569, 081-8082683

 thebesttraining5.0@gmail.com