Effective Inventory-thebest-trainings
Efficient Inventory & Warehouse Management
มกราคม 9, 2020
Teamwork-Thebest Training
How to Building Team for Team Work
มกราคม 9, 2020
Effective Inventory-thebest-trainings
Efficient Inventory & Warehouse Management
มกราคม 9, 2020
Teamwork-Thebest Training
How to Building Team for Team Work
มกราคม 9, 2020

Financial Analysis for Non-Finance

เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจและทักษะด้านการวิเคราะห์งบการเงิน การจัดการและการวางแผนด้านการเงินให้เหมาะสม การประเมินความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงภายใต้สภาพแวดล้อมทางการเงินของกิจการได้อย่างชัดเจน รวมถึงการบริหารการเงินส่วนบุคคล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารจัดการ

 

Financial Analysis for Non-Finance

(การวิเคราะห์การเงินสำหรับผู้ที่ไม่ใช่นักการเงิน)

วิทยากร

อาจารย์เกรียงไกร วงศ์ธีรทรัพย์ 

วิทยากร นักการเงินการธนาคาร การเงินส่วนบุคคลและนักบริหาร

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน Financial Analysis for Non-Finance, Wealth Management Investment and Cash Flow and etc.

 

หลักการและเหตุผล

            การใช้ประโยชน์จากความรู้ความเข้าใจในเรื่องงบการเงินและการจัดการทางการเงินเป็นเรื่องที่ผู้บริหารและเจ้าของกิจการสามารถใช้เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับกิจการหรือธุรกิจ ได้อีกทั้งสามารถใช้เพื่อการประเมินความเสี่ยงของธุรกิจ

             สถาบันฝึกอบรม The Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ) จึงได้จัดหลักสูตรฝึกอบรม “Financial Analysis for Non-Finance” โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจและทักษะด้านการวิเคราะห์งบการเงิน การจัดการและการวางแผนด้านการเงินให้เหมาะสม การประเมินความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงภายใต้สภาพแวดล้อมทางการเงินของกิจการได้อย่างชัดเจน รวมถึงการบริหารการเงินส่วนบุคคล (Wealth Management) เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารจัดการ การวางแผนและการดำเนินธุรกิจ

 

เนื้อหาหลักสูตร 

 

Session 1    : 9.00-10.30 น.

1. ความรู้เบื้องต้นทางการบัญชีและการเงิน

– บทบาทของบัญชีและการเงินในการบริหารธุรกิจ

– ความหมายและการบันทึกบัญชีในด้าน Debit & Credit 

– การใช้ Balance Sheet ในการวิเคราะห์ Risk Profile

– รูปแบบของ Finance risk

– Credit risk, Market risk, Interest rate risk, Liquidity risk

– รูปแบบ ของ Business Risk

– Strategic risk, Operational risk, Legal risk, Reputation risk

Case Study :  การจัดทำงบจำลอง

 

2. มาตรฐาน  การบันทึก  และการอ่าน

– การอ่านงบการเงิน

– รายงานประจำปี

 ความเห็นผู้สอบบัญชี

 

Break           : 10.30-10.45 น.

Session 2    : 10.45-12.00 น.

 

3. องค์ประกอบและโครงสร้างของงบการเงิน & การจัดทำ

 งบดุล  (Balance Sheet)

 งบกำไร ขาดทุน (Income Statement)

– งบกระแสเงินสด (Cash Flow Statement)

 ความสัมพันธ์ระหว่างงบการเงินทั้งสาม

– การบริหารการเงิน จุดคุ้มทุน

 

Lunch          : 12.00-13.00 น.

Session 3    : 13.00-14.30 น.

 

4. เครื่องมือการวิเคราะห์งบการเงิน การวิเคราะห์ และ การจัดทำงบการเงิน

– วิธีย่อส่วนตามแนวดิ่ง (Common Size Analysis)

 การวิเคราะห์ตามแนวโน้ม (Trend Analysis)

 การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของเงินทุน (Fund Flow Analysis)

– การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน (Ratio Analysis)

กิจกรรม: การวิเคราะห์งบการเงิน

 

Break           : 14.30-14.45 น.

Session 4    : 14.45-16.00 น.

 

5. การบริหารงบการเงินส่วนบุคคล (Private Wealth Management)

– Asset Allocation / Portfolio Management

– Personal Wealth Planning

– Wealth Solution

– แนะนำการลงทุน

– ROE / ROA และ Equity Multiplier

กิจกรรม: การบริหารการเงินส่วนบุคคล

 

6. Expertise and Q&A

– เพื่อสรุปเนื้อหาทั้งหมดที่ได้เรียนรู้ และที่ผู้เข้าอบรมจะนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการปฏิบัติงาน

– เพื่อถาม-ตอบ ข้อสงสัยและแบ่งปันประสบการณ์

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมได้รับ

1. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน

2. ผู้เข้าอบรมสามารถใช้ข้อมูล ทางการเงินให้เป็นประโยชน์เพื่อประเมินความสามารถในการแข่งขันของกิจการ

3. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถประเมินความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงภายใต้สภาพแวดล้อมทางการเงินของกิจการได้อย่างชัดเจน

4. ผู้เข้าอบรมสามารถกำหนดเป้าหมาย นโยบายทางการเงินและประเมินผลงานได้อย่างมีประสิทธิผล

5. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารการเงินส่วนบุคคล

 

รูปแบบการฝึกอบรม  

การฝึกอบรมมีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้โดยง่าย เพลิดเพลิน โดยมีความลึกซึ้งเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ ยอมรับ และนำไปปฏิบัติตาม อีกทั้งตรงตามเป้าหมายที่ทางองค์กรได้กำหนดไว้ 

1. การบรรยายแบบผู้อบรมมีส่วนร่วม Participative Technique

2. ฝึกปฏิบัติทีละขั้นตอนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับท่านอื่นๆ (Work Shop)

3. วิทยากรกระตุ้นให้ความคิดและให้มีส่วนร่วมในการฝึกอบรม

4. แสดงการสาธิตจำลองให้เกิดการพัฒนา (Adult Learning Approach Role Playing)

5. ฝึกปฏิบัติพัฒนาร่างกายและจิตใจ เพื่อเสริมบุคลิกภาพภายนอก และภายใน

 

 ระยะเวลาการจัดสัมมนา

เพื่อให้ครอบคลุม ถึงเนื้อหาสาระของเนื้อหาทางวิชาการ และ Workshop อบรม 1 วันเต็ม

 

สนใจหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาหรือจัดกิจกรรม 

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา The Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ)
77/291 ซอยพหลโยธิน 54/1แยก4-45 (หมู่บ้านชลลดา) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

 

ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 

 02-043-5605, 081-3582683, 081-6285569, 081-8082683

 thebesttraining5.0@gmail.com