Conflict Management for Excellence-thebest-trainings
Conflict Management for Excellence
มกราคม 10, 2020
Knowledge Management-Thebest-training.com
Knowledge Management
มกราคม 10, 2020
Conflict Management for Excellence-thebest-trainings
Conflict Management for Excellence
มกราคม 10, 2020
Knowledge Management-Thebest-training.com
Knowledge Management
มกราคม 10, 2020

Effective Planning Implementing & Follow-up

การวางแผนเป็นการตัดสินใจเพื่อการจัดสรรทรัพยากรขององค์การ ให้การดำเนินงานขององค์การบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้  ผู้บริหารต้องให้ความสำคัญกับการวางแผนเพื่อให้เป้าหมายของงานบรรลุได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การวางแผน ขับเคลื่อน และประเมินติดตามการดำเนินงานที่ได้ประสิทธิผล  

Effective Planning Implementing & Follow-up

วิทยากร  

อาจารย์ศักดิ์ดา ภูมิพันธุ์

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน Organization Development, Human Resource Management, Human Resource Development, Strategic Planning,

Process Improvement, Coaching & Feedback, Supervisory Skill, etc.

 

 

หลักการและเหตุผล

          การวางแผน เป็นกระบวนการที่สำคัญอย่างหนึ่งของการบริหาร เป็นกระบวนการที่เกี่ยวกับปัจจุบันและอนาคต  โดยอาศัย “ทรัพยากร” (Resources) การวางแผนจึงเป็นการตัดสินใจเพื่อการจัดสรรทรัพยากรขององค์การ  ให้การดำเนินงานขององค์การบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้  ผู้บริหารต้องให้ความสำคัญกับการวางแผนเพื่อให้เป้าหมายของงานบรรลุได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 

วัตถุประสงค์

1. มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่สำคัญของหัวหน้างาน

2. ได้เข้าใจความสำคัญ ที่มา ผลกระทบของการมี/ไม่มีแผน รวมถึงกระบวนการวางแผนงาน

3. ได้รู้ถึงวิธีประเมินความเสี่ยงและความน่าจะเป็นแผน รวมทั้งการขับเคลื่อนแผนให้ได้ตามเป้าหมาย

4. ได้เรียนรู้เทคนิควิธีการแก้ปัญหาและตัดสินใจกรณีที่ผลการดำเนินงานไม่เป็นตามแผน

 

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้บริหาร หัวหน้างาน  

 

เนื้อหาหลักสูตร

 

 Session 1 : 9.00-10.30 น.

1.บทบาทหน้าที่หัวหน้างาน : Role & Responsibility

– การวางแผน (Planning)

– การจัดองค์กร (Organizing)

– การขับเคลื่อน (Directing)

– การควบคุม (Controlling)

 

2. การวางแผน : Planning

2.1 แนวคิดและผลกระทบของแผน (Principle & Impact)

2.2 ประเภทของแผน (Plan category)

– ตามขอบเขตการครอบคลุม

– ตามขอบเขตของระยะเวลา

– ตามระดับชั้นการบริหาร

– ตามลักษณะหน้าที่การดำเนินงาน

2.3 ที่มาของแผนงาน (Plan Origin)

– แผนงานที่มาจากงานประจำ

– แผนงานที่มาจากโครงการ

 

3.กระบวนการวางแผน : Process

– การวิเคราะห์สถานการณ์ (Situation)

– การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective)

– การกำหนดเป้าหมาย (Target)

– การวางแผน (Plan)

– การดำเนินงาน (Implement)

– การประเมิน/ติดตามผล (Evaluate)

Workshop :  การจัดทำแผนปฏิบัติงานส่วนบุคคล (Individual Action Plan)

 

Break        : 10.30-10.45 น.

Session 2 : 10.45-12.00 น.

 

4. วิธีประเมินความเสี่ยงและความน่าจะเป็นแผน : Risk & Probability  Assessment

4.1 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

– การชี้ให้เห็นความเสี่ยง (Risk Identification)

– การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis)

– การวางแผนตอบรับ (Risk Response Planning)

– การตรวจจับและควบคุม (Risk Monitoring and Control)

4.2 การประเมินความน่าจะเป็นของแผนตามเป้าหมาย

– วิธีการทางสถิติและตัวเลข (Statistic Method)

– วิธีการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Method)

Workshop : การประเมินความน่าจะเป็นและความเสี่ยงของแผน

 

Lunch       : 12.00-13.00 น.

Session 3 : 13.00-14.30 น.

 

5. เครื่องมือติดตามเฝ้าระวังให้เป็นตามแผน : Follow-up & Monitoring

– เครื่องมือติดตาม/เฝ้าระวังการปฏิบัติงาน (Performance)

– เครื่องมือติดตาม/เฝ้าระวังการใช้ทรัพยากร (Input)

– เครื่องมือติดตาม/เฝ้าระวังผลการดำเนินงาน (Outputs)

 

6. เครื่องมือขับเคลื่อนแผนงานให้ได้ประสิทธิผล : Implementing Tools

6.1 การใช้ PERT (Program Evaluation Review Technique)

6.2 การใช้ CPM (Critical Path Method)

Workshop : การใช้ PERT และ CPM

 

Break        : 14.30-14.45 น.

Session 4 : 14.45-16.00 น.

 

7.การแก้ปัญหาและตัดสินใจกรณีไม่เป็นตามแผน : Problem Solving & Decision Making

7.1 เทคนิคในการแก้ไขปัญหา (Problem Solving)

– การระบุประเด็นปัญหา

– การวิเคราะห์หาสาเหตุแห่งปัญหา

– การวิเคราะห์วิธีแก้ปัญหา

– การวิเคราะห์วิธีป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้น

7.2  เครื่องมือในการตัดสินใจ (Decision Making)

– Brain Storming Technique

– Unanimous Technique

– Delphi Technique

– Quality Committee Technique

Workshop : การแก้ปัญหาและตัดสินใจ

 

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมได้รับ

1. มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่สำคัญของหัวหน้างาน โดยเฉพาะเรื่องการวางแผน

2. สามารถทำจัดทำ แผนปฏิบัติการ  (Action Plan) ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ของตนเองได้

3. สามารถประเมินความเสี่ยง และความน่าจะเป็นของแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. สามารถใช้เครื่องมือติดตามเฝ้าระวังให้เป็นตามแผน และเครื่องมือขับเคลื่อนแผนงานให้ได้ประสิทธิผล

5. สามารถใช้เทคนิควิธีการแก้ปัญหาและตัดสินใจกรณีที่ผลการดำเนินงานไม่เป็นตามแผนได้

 

รูปแบบการฝึกอบรม  

การฝึกอบรมมีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้โดยง่าย เพลิดเพลิน โดยมีความลึกซึ้งเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ ยอมรับ และนำไปปฏิบัติตาม อีกทั้งตรงตามเป้าหมายที่ทางองค์กรได้กำหนดไว้ 

1. การบรรยายแบบผู้อบรมมีส่วนร่วม Participative Technique

2. ฝึกปฏิบัติทีละขั้นตอนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับท่านอื่นๆ (Work Shop)

3. วิทยากรกระตุ้นให้ความคิดและให้มีส่วนร่วมในการฝึกอบรม

4. แสดงการสาธิตจำลองให้เกิดการพัฒนา (Adult Learning Approach Role Playing)

5. ฝึกปฏิบัติพัฒนาร่างกายและจิตใจ เพื่อเสริมบุคลิกภาพภายนอก และภายใน

 

 ระยะเวลาการจัดสัมมนา

เพื่อให้ครอบคลุม ถึงเนื้อหาสาระของเนื้อหาทางวิชาการ และ Workshop อบรม 1 วันเต็ม

 

สนใจหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาหรือจัดกิจกรรม 

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา The Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ)
77/291 ซอยพหลโยธิน 54/1แยก4-45 (หมู่บ้านชลลดา) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

 

ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 

 02-043-5605, 081-3582683, 081-6285569, 081-8082683

 thebesttraining5.0@gmail.com