Planning & Follow up-Thebest-training
Effective Planning Implementing & Follow-up
มกราคม 10, 2020
EQ-Thebest Training
Executive EQ for Excellence
มกราคม 10, 2020
Planning & Follow up-Thebest-training
Effective Planning Implementing & Follow-up
มกราคม 10, 2020
EQ-Thebest Training
Executive EQ for Excellence
มกราคม 10, 2020

Knowledge Management

การบริหารจัดการความรู้ เพื่อให้องค์กรนำระบบการบริหารจัดการความรู้เข้ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์กร ฉะนั้นการบริหารจัดการความรู้จึงมีความสัมพันธ์กับการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) อย่างแท้จริง

 

Knowledge Management

การบริหารจัดการความรู้

วิทยากร  

อาจารย์ศักดิ์ดา ภูมิพันธุ์

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน Organization Development, Human Resource Management, Human Resource Development, Strategic Planning,

Process Improvement, Coaching & Feedback, Supervisory Skill, etc.

 

หลักการและเหตุผล

        การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้จึงต้องอาศัยเครื่องมือหรือกระบวนการที่เรียกว่า “การบริหารจัดการความรู้”(Knowledge Management) ซึ่งต้องสร้างบุคลากรให้มีความรู้สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ เพื่อช่วยผลักดันให้การดำเนินงานให้บรรลุตามยุทธศาสตร์หรือเป้าหมายที่กำหนดอาจกล่าวโดยสรุปว่าการบริหารจัดการความรู้คือกระบวนการใดๆที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อรวบรวม และจัดเก็บความรู้ภายในองค์กร ซึ่งเปรียบเสมือนสินทรัพย์ (Asset) อย่างเป็นระบบเพื่อนำมาใช้หรือถ่ายทอดตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรทั้งจากภายใน และภายนอกองค์กรและพัฒนาให้เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่หรือเกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร ซึ่งความรู้ที่ได้รับการจัดการอย่าง เป็นระบบนี้จะคงอยู่ในองค์กรตลอดไป

          สถาบันฝึกอบรม The Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ)  จึงได้จัดหลักสูตร Knowledge Management : การบริหารจัดการความรู้” เพื่อให้องค์กรนำระบบการบริหารจัดการความรู้เข้ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์กร ฉะนั้นการบริหารจัดการความรู้จึงมีความสัมพันธ์กับการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) อย่างแท้จริง

 

วัตถุประสงค์   

1. ได้ทราบถึงแนวคิดแนวคิดหลักพื้นฐานของการจัดการความรู้

2. ได้เรียนรู้กรอบการจัดการความรู้และกระบวนการ

3. ได้เข้าใจถึงวัฒนธรรมองค์กร การบริหารการเปลี่ยนแปลงและชุมชนนักปฏิบัติ

4. ได้รู้ถึงแนวทางการจัดการความรู้ในองค์กร

  

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้บริหาร หัวหน้างาน ผู้สนใจทั่วไป

 

เนื้อหาหลักสูตร

 

Session 1    : 9.00-10.30 น.

1. แนวคิดหลักพื้นฐานของการจัดการความรู้

เนื้อหาในการบรรยาย

– องค์กรการเรียนรู้และการเรียนรู้ขององค์กร

– การจัดการความรู้คืออะไร

– ประวัติ และการใช้งานในองค์กร

 

Break          : 10.30-10.45 น.

Session 2    : 10.45-12.00 น.

 

2. กรอบการจัดการความรู้และกระบวนการ

เนื้อหาในการบรรยาย

– หลักการสร้างเหตุผลเพื่อการจัดการความรู้

– ทำไมเหตุผลเป็นสิ่งที่จำเป็น

– วงจรชีวิต และกระบวนการจัดการความรู้

 

Lunch          : 12.00-13.00 น.

Session 3    : 13.00-14.30 น.

 

3. วัฒนธรรมองค์กร การบริหารการเปลี่ยนแปลงและชุมชนนักปฏิบัติ

เนื้อหาการบรรยาย

– ความรู้แบบ Explicit และ Tacit

– โครงสร้างองค์กรและการจัดการความรู้

– การประเมินการจัดการความรู้และการวางแผน

– เทคนิคการจัดการความรู้ที่สำคัญ

 

Break          : 14.30-14.45 น.

Session 4    : 14.45-16.00 น.

 

5. แนวทางการจัดการความรู้ในองค์กร

เนื้อหาการบรรยายและกิจกรรม

– การสร้างชุมชนนักปฏิบัติ

– แผนที่สำหรับความสำเร็จในการจัดการความรู้

– ปัจจัยแห่งความสำเร็จและอุปสรรคในการจัดการความรู้

– กรณีศึกษา

 

6. Expertise & Q/A

 

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับ

1. เข้าใจแนวคิดแนวคิดหลักพื้นฐานของการจัดการความรู้

2. นำกรอบการจัดการความรู้และกระบวนการไปประยุกต์ใชได้จริง

3. นำแนวคิดเรื่องวัฒนธรรมองค์กร การบริหารการเปลี่ยนแปลงและชุมชนนักปฏิบัติไปใช้ในการจัดการความรู้ได้

4. สามารถสร้างแนวทางการจัดการความรู้ในองค์กรจนสำเร็จได้

 

 

รูปแบบการฝึกอบรม  

การฝึกอบรมมีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้โดยง่าย เพลิดเพลิน โดยมีความลึกซึ้งเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ ยอมรับ และนำไปปฏิบัติตาม อีกทั้งตรงตามเป้าหมายที่ทางองค์กรได้กำหนดไว้ 

1. การบรรยายแบบผู้อบรมมีส่วนร่วม Participative Technique

2. ฝึกปฏิบัติทีละขั้นตอนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับท่านอื่นๆ (Work Shop)

3. วิทยากรกระตุ้นให้ความคิดและให้มีส่วนร่วมในการฝึกอบรม

4. แสดงการสาธิตจำลองให้เกิดการพัฒนา (Adult Learning Approach Role Playing)

5. ฝึกปฏิบัติพัฒนาร่างกายและจิตใจ เพื่อเสริมบุคลิกภาพภายนอก และภายใน

 

 ระยะเวลาการจัดสัมมนา

เพื่อให้ครอบคลุม ถึงเนื้อหาสาระของเนื้อหาทางวิชาการ และ Workshop อบรม 1 วันเต็ม

 

สนใจหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาหรือจัดกิจกรรม 

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา The Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ)
77/291 ซอยพหลโยธิน 54/1แยก4-45 (หมู่บ้านชลลดา) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

 

ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 

 02-043-5605, 081-3582683, 081-6285569, 081-8082683

 thebesttraining5.0@gmail.com