Positive Thinking for Proactive Performance

EQ-Thebest Training
Executive EQ for Excellence
มกราคม 10, 2020
Leadership-Thebest Training
Essential Qualities & Skills for Leadership
มกราคม 10, 2020
EQ-Thebest Training
Executive EQ for Excellence
มกราคม 10, 2020
Leadership-Thebest Training
Essential Qualities & Skills for Leadership
มกราคม 10, 2020

Positive Thinking for Proactive Performance

เพื่อให้ท่านหรือบุคลากรในองค์กรของท่านเกิดความเชื่อมั่น ความศรัทธา เล็งเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น เป็นผู้มีจิตใจเบิกบานมีความสุขและสร้างความสุขให้คนรอบข้าง มีจิตใจรักการทำงาน มีเป้าหมายเป็นศูนย์กลางของชีวิต สามารถเผชิญปัญหา อุปสรรค การเปลี่ยนแปลงในด้านบวกเชิงสร้างสรรค์

 

 

Positive Thinking for Proactive Performance

ความคิดบวกเชิงสร้างสรรค์เพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผล

 

วิทยากร

รศ.ดร.ชัยณรงค์  วงศ์ธีรทรัพย์

วิทยากร นักคิด นักเขียน นักเทคโนโลยี นักขาย และนักบริหาร 

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลิกภาพ การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ อาทิ Creative & Positive Attitude, Mind Training, Strategic

Management, Leadership Training, Supervisor Training, EQ, AQ, Team-Building, The Art of Speaking, Powerful Motivation, Personality Development & etc.

หลักการเเละเหตุผล

             การทำธุรกิจในยุคแห่งการแข่งขันที่ไร้พรมแดนมีเงื่อนไขในกระบวนการทำธุรกิจที่ซับซ้อนมากขึ้นแต่ละองค์กรต้องปรับตัวเพื่อการแข่งขันทั้งองค์กรธุรกิจในประเทศและในต่างประเทศ การพัฒนาศักยภาพในการคิดบวกเชิงสร้างสรรค์ของผู้นำภายในองค์กร ถือเป็นกุญแจสำคัญในการพลักดันให้องค์กรมีขีดความสามารถในการเกาะที่ยอดคลื่นของโลกยุคที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลง เพื่อการตระเตรียมความพร้อม การสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมและการรับมือสูงความสำเร็จในธุรกิจยุค New Economy

             สถาบันฝึกอบรม The Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ) ได้จัดหลักสูตร Positive Thinking for Proactive Performance: ความคิดบวกเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผล” เพื่อให้ท่านหรือบุคลากรในองค์กรของท่านเกิดความเชื่อมั่น ความศรัทธา เล็งเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น ใช้ชีวิตในการทำงานบนความแตกต่างได้อย่างมีความสุขและสามารถสร้างความสุขให้คนรอบข้าง มีจิตใจรักการทำงาน รักในองค์กร มีเป้าหมายเป็นศูนย์กลางของชีวิตและมีจิตใจห้าวหาญ สามารถแก้ไขปัญหา และเผชิญอุปสรรคในการทำงานและการดำเนินชีวิตทางบวก มีความคิดด้านบวกต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆได้เป็นอย่างดี ปรารถนาพิชิตความสำเร็จเพื่อตนเอง ครอบครัวและองค์กร

 

เนื้อหาหลักสูตร

 

Session 1   : 9.00-10.30 น.

1. Proactive Mindset

วัตถุประสงค์ในการบรรยาย:

– เพื่อให้เข้าใจคุณสมบัติการคิดบวกและทัศนคติบวกต่อความสำเร็จ

เนื้อหาในการบรรยาย:

– Growth Mindset & Fix Mindset

– กรณีศึกษา: CEO & พฤติกรรม

– Soft Power

-Think Again

– ผลวิจัย: พลังความคิดบวกทำอะไรให้เราได้บ้าง

 

2. กิจกรรม: ประเมินทัศนคติ 5 ด้าน ต่อความสำเร็จของตนเองและองค์กร

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม:

– เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมรู้จักตนเองในเรื่องความคิดและทัศนคติเชิงบวก และสิ่งที่ต้องการปรับปรุงหรือพัฒนา

กิจกรรม :  ประเมินความคิดบวกโดยแบบทดสอบภาพ
กิจกรรม :  แบบประเมินตนเองในเรื่องความคิดบวกและทัศนคติบวก (Self Concept) 5 ด้าน
                   ทัศนคติต่อตนเอง
                   ทัศนคติต่องานที่ทำ
                   ทัศนคติต่อองค์กรและการทำงานเป็นทีม
                   ทัศนคติต่อปัญหาและอุปสรรค
                   ทัศนคติต่อความสำเร็จ
กิจกรรม : แบ่งกลุ่มจำนวนตามความเหมาะสม ให้แต่ละคนบรรยายถึงทัศนคติด้านที่โดดเด่นของตนเองและสาเหตุที่มีสิ่งเหล่านี้และทัศนคติด้านที่อ่อนแอ รวมถึงวิธีการปรับปรุงและพัฒนา 

-ผู้เข้าอบรมบรรยายถึงสิ่งที่ต้องการปรับปรุงหรือพัฒนา

 

3. พลังความคิดบวกและผลกระทบต่อความสำเร็จ

วัตถุประสงค์ในการบรรยาย:

– เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักรู้ถึงพลังอำนาจของความคิด และผลกระทบต่อความสำเร็จและความล้มเหลวในหน้าที่การงาน สุขภาพ และครอบครัว

เนื้อหาในการบรรยาย: 
– ความต่างและความเหมือนระหว่างคิดบวกและทัศนคติบวก
– ความต่างระหว่างคนคิดบวกและคนคิดลบ
– ผลของความคิดบวก
– ผลของความคิดลบ
– เรื่องที่ส่งผลต่อความคิดลบ
– VCD พลังความคิด คุณจะดึงดูดสิ่งที่คิด
– สะพานเชื่อมระหว่างความคิดบวกและการติดลบ

 

Break           :10.30-10.45 น.   

Session2     :10.45-12.00 น.

 

4. พลังการเลือกตอบสนองเชิงบวกสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยม

วัตถุประสงค์ในการบรรยาย:

-เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักรู้ว่าทัศนคติมิใช่สิ่งที่เกิดขึ้นกับเราแต่เป็นสิ่งที่เราตอบสนองต่อสิ่งที่เกิดขึ้น

เนื้อหาการบรรยาย:
– ความแตกต่างระหว่างบุคคลขึ้นกับพลังการเลือกตอบสนอง
– พลังการเลือกตอบสนองเชิงลบ
– พลังการเลือกตอบสนองเชิงบวก
– ความสุข ความทุกข์ เลือกได้

 

5. พลังการเลือกตอบสนองเชิงบวกโดยรู้จักตนเอง & กิจกรรม:  Positive and Creative Thinking toward One’s Self 

วัตถุประสงค์ในการบรรยายและกิจกรรม:

-เพื่อให้เล็งเห็นคุณค่าในตัวเอง มีพลังในการทำงานและการใช้ชีวิต

เนื้อหาการบรรยายและกิจกรรม:
– อิทธิพลการเลือกรู้จักตนเองในเชิงบวก

กิจกรรม :  คุณลักษณะที่โดดเด่นหรือที่ท่านภาคภูมิใจ 3 เรื่อง
กิจกรรม :  แบบอย่างที่ดีของท่านต่อครอบครัวและต่อองค์กร

-ทัศนคติต่อตนเอง..เติมพลังชีวิตจากภายใน

Know the value of knowing your value

Pursuit of Happiness

Self-Compassion

Not a Perfect Man

Difference from one another

 

6. พลังการเลือกตอบสนองเชิงบวกต่อความแตกต่างของผู้ร่วมงาน &กิจกรรม:  Positive and Creative Thinking toward Others

วัตถุประสงค์ในการบรรยายและกิจกรรม:

-เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักรู้ถึงความแตกต่างของผู้ร่วมงาน เล็งเห็นคุณค่าของผู้อื่นและการผสมผสานสร้างประโยชน์ในการปฏิบัติงานร่วมกัน

เนื้อหาในการบรรยายและกิจกรรม:

-Diversity in Organization

-ความเข้าคนต่างรุ่น ต่างวัย: BB, GenX, GenY, GenZ

          การทำงาน

          จุดเด่น ปัญหา และความท้าทาย

          การบริหารจัดการและการทำงานร่วมกันเชิงบวก

 

Lunch            : 12.00-13.00 น.
Session 3      : 13.00-14.30 น.

 

7. พลังการเลือกตอบสนองเชิงบวกต่อองค์กร & กิจกรรม: Positive and Creative Thinking toward Organization

วัตถุประสงค์ในการบรรยายและกิจกรรม:

-เพื่อให้เล็งเห็นคุณค่าขององค์กร การสื่อสารองค์กร การเป็น Personal Brand Image ขององค์กรและการปกป้องรักษาองค์กร เพื่อการเติบโตก้าวหน้าของตนเองและองค์กร

-ปลูกจิตสำนึกรักองค์กรและจิตสำนึกในความเป็นเจ้าขององค์กร

เนื้อหาในการบรรยายและกิจกรรม:

-ความท้าทายขององค์กรในโลกที่เปลี่ยนไป

-การเปลี่ยนแปลงขององค์กรและทัศนคติบวกต่อการเปลี่ยนแปลง

กิจกรรม:    รู้จักองค์กรของตนเอง Positive Organization Awareness

                    แบ่งกลุ่มกิจกรรมจำนวนตามความเหมาะสม โดยแต่ละกลุ่มมีคำถามดังนี้

 • องค์กรของท่านโดดเด่น เป็นที่ยอมรับหรือมีจุดแข็งในเรื่องใด?
 • องค์กรของท่านให้อะไรกับท่าน ให้อะไรกับครอบครัวท่าน และให้อะไรแก่สังคม?
 • ท่านให้อะไรกับองค์กรของท่าน ท่านใช้ทรัพยากรขององค์กรของท่านให้เกิดประโยชน์สูงสุดและปกป้องรักษาองค์กรอย่างไร?
 • คิดและทำอย่างไรเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง?

– วิทยากรสรุปและเสนอแนะ

 

8. เลือกตอบสนองเชิงบวกอย่างสร้างสรรค์ต่ออุปสรรค ปัญหา: Positive and Creative Thinking forward Obstruction

วัตถุประสงค์ของการบรรยายและกิจกรรมกิจกรรม:

– เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีวิธีคิดและวิธีปฏิบัติเชิงบวกต่ออุปสรรคปัญหาต่างๆ ทั้งในการทำงานและในการใช้ชีวิติประจำวัน

รูปแบบของกิจกรรม:

กิจกรรม:   กระตุ้นต่อมความคิดสร้างสรรค์

– วิธีคิดและวิธีปฏิบัติเชิงบวกต่ออุปสรรค ปัญหาในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิผล

 • เมื่อต้องแบกรับความรับผิดชอบ มากกว่าใครๆ
 • เจองานด่วน งานเข้า
 • เมื่อต้องทำงานซ้ำๆ เหมือนเดิมในทุกๆ วัน
 • เมื่อต้องทำงานในสิ่งใหม่ๆ รับนโยบายใหม่ หรือต้องเปลี่ยนแปลง
 • เมื่อพบกับปัญหา และอุปสรรคมากมาย
 • เมื่อมีเรื่องไม่ได้ดั่งใจในการทำงาน
 • เมื่อเจอคนที่ไม่ได้ดั่งใจ
 • เมื่อเจอตำหนิ นินทา
 • ฯลฯ

กิจกรรม:    อะไรบ้างที่เป็นปัญหาอุปสรรคที่พบบ่อยๆในการปฏิบัติงาน

สิ่งที่เกิดขึ้นมีข้อดีอย่างไร? และจะปฏิบัติอย่างไรจึงจะได้ผลลัพธ์ที่ดีสูงสุดและทำให้เกิดความสุขในการทำงานร่วมกัน

– วิทยากรสรุปและให้ข้อเสนอแนะในวิธีคิดและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทำงาน

 

9. พลังการเลือกตอบสนองเชิงบวกต่อความสำเร็จ:  Positive and Creative Thinking toward Achievement

9.1 พลังการเลือกตอบสนองเชิงบวกโดยประสงค์ & กิจกรรม:

วัตถุประสงค์ในการบรรยายและกิจกรรม:

-เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีเป้าหมายในการทำงานเพื่อการเติบโตของตนเองและองค์กร

เนื้อหาการบรรยายและกิจกรรม:

-วงจรความเฉื่อยชา ลักษณะอาการ

กิจกรรม:     แบบทดสอบวงจรความเฉื่อยชา

-วิธีหลุดพ้นจากวงจรความเฉื่อยชาและการสร้างความกระตือรือร้น

-ตัวอย่างการเลือกตามเป้าประสงค์ ที่สร้างความกระตือรือร้นและสร้างแรงบันดาลใจ

กิจกรรม:   ให้ผู้เข้าร่วมอบรมเขียนสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแรงปรารถนาและสิ่งที่ต้องการสร้างเพื่อการเติบโตของตนเองและองค์กร

แบ่งกลุ่มผู้เข้าอบรมจำนวนตามความเหมาะสม ให้ผู้เข้าอบรมบรรยายสิ่งที่เป็นแรงปรารถนาและสมาชิกในกลุ่มร่วมกัน Cheer Up

-วิทยากรสรุปและเสนอแนะ

 

Break           :14.30-14.45 น.   

Session4     :14.45-16.00 น.

 

9.2. พลังการเลือกตอบสนองเชิงบวกโดยมโนธรรม ความรัก และการให้ต่อความสำเร็จ

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม:

 -เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักรู้ถึงคุณค่าและพลังของจิตสำนึกด้าน มโนธรรมพลังของความรักและการให้

เนื้อหาในการบรรยาย:

-Clear-Care-Fair-Share: ความสำเร็จที่ยั่งยืน

 -ความคิดบวกอย่างสร้างสรรค์ในเรื่องของเมตตาธรรมเพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืน

-การให้อภัย

 

10. การสื่อสารแบบ Proactive

วัตถุประสงค์ในการบรรยาย

 -ให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความใจในการสื่อสารแบบ Proactive ในการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุขในการทำงานร่วมกัน

เนื้อหาในการบรรยาย:

 – การใช้ Technology

– Emphatic communication

– การสื่อสารแบบ People Based

 

11. กิจกรรม Mind Training-Positive Think for Peak Performance

เป้าหมายของกิจกรรม:        

– สร้างเจตคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน ผู้บริหาร

– เสริมสร้างบรรยากาศเชิงบวกที่ดีในการทำงานร่วมกัน

– เป็นการปลูกจิตสำนึกความรัก ความผูกพัน และความซาบซึ้งประทับใจภายในทีม

 

12. กิจกรรม: Expertise & Q/A

 

สิ่งทีผู้เข้าอบรมได้รับ

1. ผู้เข้าอบรมเป็นผู้มีความคิดบวกและมีทัศนคติบวกอย่างสร้างสรรค์ เล็งเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น และใช้ชีวิตการทำงานบนความแตกต่างได้อย่างมีความสุข

2. ผู้เข้าอบรมมีความสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติในการมองด้านบวก เพื่อให้เกิดผลดีต่อการทำงานของตนเอง ครอบครัว และองค์กร

3. ผู้เข้าอบรมมีแรงบันดาลใจเกิดเป็นความมุ่งมั่นในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย

4. ผู้เข้าอบรมมีความคิดบวกอย่างสร้างสรรค์ในการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน ลูกน้องและคู่ค้าต่างๆ

5. ผู้เข้าอบรมเป็นผู้มีความสุขในการใช้ชีวิตส่วนตัว ครอบครัวและการทำงานชีวิตก้าวไปอย่างรุ่งโรจน์

รูปแบบการฝึกอบรม  

การฝึกอบรมมีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้โดยง่าย เพลิดเพลิน โดยมีความลึกซึ้งเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ ยอมรับ และนำไปปฏิบัติตาม อีกทั้งตรงตามเป้าหมายที่ทางองค์กรได้กำหนดไว้ 

1. การบรรยายแบบผู้อบรมมีส่วนร่วม Participative Technique

2. ฝึกปฏิบัติทีละขั้นตอนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับท่านอื่นๆ (Work Shop)

3. วิทยากรกระตุ้นให้ความคิดและให้มีส่วนร่วมในการฝึกอบรม

4. แสดงการสาธิตจำลองให้เกิดการพัฒนา (Adult Learning Approach Role Playing)

5. ฝึกปฏิบัติพัฒนาร่างกายและจิตใจ เพื่อเสริมบุคลิกภาพภายนอก และภายใน

 

 ระยะเวลาการจัดสัมมนา

เพื่อให้ครอบคลุม ถึงเนื้อหาสาระของเนื้อหาทางวิชาการ และ Workshop อบรม 1 วันเต็ม

 

สนใจหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาหรือจัดกิจกรรม 

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา The Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ)
77/291 ซอยพหลโยธิน 54/1แยก4-45 (หมู่บ้านชลลดา) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

 

ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 

 02-043-5605, 081-3582683, 081-6285569, 081-8082683

 thebesttraining5.0@gmail.com