Positive Thinking-Thebest Training
Positive Thinking for Proactive Performance
มกราคม 10, 2020
Communication-Thebest Training
High Impact Communication & Relationship
มกราคม 10, 2020
Positive Thinking-Thebest Training
Positive Thinking for Proactive Performance
มกราคม 10, 2020
Communication-Thebest Training
High Impact Communication & Relationship
มกราคม 10, 2020

Essential Qualities & Skills for Leadership

โปรแกรมสู่การเป็นผู้นำองค์กรที่ยอดเยี่ยม มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจ และทักษะความเป็นผู้นำของผู้เข้าอบรมรอบด้านในหลากหลายมิติของความคิด อุปนิสัยและแนวทางปฏิบัติ เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยม เป็นการเพิ่มพลังองค์กรให้สามารถก้าวสู่ผลประกอบการตามเป้าหมาย

 

 

Essential Qualities & Skills for Leadership 

วิทยากร

รศ.ดร.ชัยณรงค์  วงศ์ธีรทรัพย์

วิทยากร นักคิด นักเขียน นักเทคโนโลยี นักขาย และนักบริหาร 

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลิกภาพ การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ อาทิ Creative & Positive Attitude, Mind Training, Strategic

Management, Leadership Training, Supervisor Training, EQ, AQ, Team-Building, The Art of Speaking, Powerful Motivation, Personality Development & etc.

 

หลักการเเละเหตุผล

           การทำธุรกิจในยุคแห่งการแข่งขันที่ไร้พรมแดนมีเงื่อนไขในกระบวนการทำธุรกิจที่ซับซ้อนมากขึ้น แต่ละองค์กรต้องปรับตัวเพื่อการแข่งขันทั้งองค์กรธุรกิจในประเทศและในต่างประเทศการพัฒนาศักยภาพของผู้นำภายในองค์กร ถือเป็นกุญแจสำคัญในการตระเตรียมความพร้อมเพื่อการรับมือและก้าวสูงความสำเร็จในธุรกิจยุค New Economy

            สถาบันฝึกอบรม The Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ)  จึงได้จัดหลักสูตร Essential Qualities & Skills for Leadership” โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และทักษะความเป็นผู้นำของผู้เข้าอบรมรอบด้านในหลากหลายมิติของความคิด อุปนิสัยและแนวทางปฏิบัติ เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยม เป็นการเพิ่มพลังองค์กรให้สามารถก้าวสู่ผลประกอบการตามเป้าหมายในยุคใหม่

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

1. หัวหน้างาน, ผู้จัดการ, ผู้บริหารในระดับต่างๆ

2. บุคคลากรที่พร้อมพัฒนาตนเองสู่ผู้นำที่ดี

 

เนื้อหาหลักสูตร

 

Session 1 : 9.00-10.30 น.

1. ความท้าทายของผู้นำในโลกยุคใหม่

เนื้อหาการบรรยาย:

– การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี (Hyper-Evolving)

– สังคมสองเสี่ยง (Hyper-Polarized)

– สังคมจิต (Hyper-Sensitive-Polarized)

– รู้เท่าทันข้อมูล (Hyper-Informed)

– โลกเชื่อมโยงเข้มข้น (Hyper-Connected)

 

2. Leadership: 6 Styles

เนื้อหาการบรรยาย:

– ริเริ่ม สร้างสรรค์ (Initiator)

– โน้มน้าว จูงใจ (Influencer)

– กระตุ้น ผลักดันAccelerator

– เชื่อมโยง (Connector)

– สนับสนุน ช่วยเหลือ (Supporter)

– โครงสร้าง ทีม องค์กร (Structure)

กิจกรรม: การประเมินลักษณะผู้นำ จุดเด่นและจุดที่ใช้ในการปรับปรุงพัฒนา

 

3. Lead Self I: Goal Setting

เนื้อหาการบรรยายและกิจกรรม:

– Vision Mission Value กับการเจริญเติบโตขององค์กร

– Goal: SMART-D

กิจกรรม:  การตั้งเป้าหมาย SMART-D

-เสริมสร้างพลังและแรงบันดาลในการทำงาน

 

Break        : 10.30-10.45 น.

Session 2 : 10.45-12.00 น.

 

4. Lead Self II: Proactive in Change
เนื้อหาการบรรยาย:
– The New S-Curve
– Creative Disruption
– AI & การใช้ประโยชน์
– สมการความคิดต่ออุปสรรค ปัญหาและการเปลี่ยนแปลง
– ความแตกต่างของผู้นำ Proactive ต่อการเปลี่ยนแปลง

 

5. Lead Self III: Initiative & Self-Management
เนื้อหาการบรรยายและกิจกรรม:
– จัดอันดับความสำคัญ
– เลือกแนวคิด & ตรวจสอบแนวคิด
– เสี่ยงอย่างเหมาะสม
– เลือกพันธะมิตรอย่างฉลาด
– ลงมือทำอย่างตื่นตัว
– กล้าแสดงความคิดเห็น กล้าถาม
– อย่ากลัวการปฏิเสธ & ตำหนิ

กิจกรรม: ประเมินประสิทธิในการใช้เวลา
กิจกรรม: การจัดลำดับความสำคัญ

 

Lunch        : 12.00-13.00 น.

Session 3   : 13.00-14.30 น.

 

6. Lead Organization IV:  Stakeholder Awareness & Win-Win

เนื้อหาการบรรยายและกิจกรรม:

– Stakeholder Awareness & ผู้นำ

– Clear Care Fair Share

– Organization Awareness

– CSR & ESG Mind

กิจกรรม: Win-Win GAME

 

7. Lead Organization IV: Communication & Empathize

เนื้อหาการบรรยายและกิจกรรม:

– Communication Style

– Assertiveness: Clear Direct Honest Kind

– Role Play: Assertiveness

– Empathize

 

กิจกรรม: ภาษากายผู้นำ

กิจกรรม: ทักษะการฟัง

 

Break        : 14.30-14.45 น.

Session 4 : 14.45-16.00 น.

 

8. Lead Organization VI: Understand Human Nature & Cross Function Team

เนื้อหาการบรรยายและกิจกรรม:

กิจกรรม: ผู้นำ 4 ทิศ

– คุณลักษณะผู้นำที่แตกต่าง : ข้อดี & ข้อเสีย

– การทำงานกับลูกน้องที่แตกต่างให้งานได้ผลคนสุขใจ

– การทำงานกับหัวหน้าที่แตกต่างให้งานได้ผลเราเติบโต

– การทำงานแบบ Cross Function Team

กิจกรรม: Team ความใส่ใจและการสร้างผลลัพธ์

 

9. Lead People VII: Be an Example & Transparency
เนื้อหาการบรรยาย:
– Empower & Development
– Healthy & Personality
– Mentality & Meditation
– Gratitude
– Integrity

 

10. Expertise and Q/A

 

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมได้รับ

1. ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถค้นหาและดึงศักยภาพแห่งภาวะผู้นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ในโลกยุคใหม่
2. ผู้เข้าฝึกอบรมมีกระบวนการคิดและบริหารจัดการตัวเองได้อย่างเป็นระบบ รวมถึงการเป็นผู้นำทางความคิด การกระทำ และนำการเปลี่ยนแปลง
3. เสริมสร้างทักษะในการเป็นผู้นำในองค์กรของผู้เข้าฝึกอบรมมีจิตสำนึกและถ่ายทอดจิตสำนึกรักองค์กร
4. เพิ่มขีดความสามารถในการฟัง การสื่อสาร และการประสานงานของผู้เข้าฝึกอบรม
5. เป็นผู้มีความเข้าใจในการทำงานกับบุคคลอื่น มีทักษะการเป็นหัวหน้างานที่ดี สามารถการสร้างบรรยากาศในการ ทำงานเป็นทีม
6. เป็นผู้นำในการพัฒนาทั้งความรู้ ความคิด อุปนิสัย จิตสำนึกเพื่อการเติบโตอย่างมาหยุดยั้ง

 

รูปแบบการฝึกอบรม  

การฝึกอบรมมีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้โดยง่าย เพลิดเพลิน โดยมีความลึกซึ้งเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ ยอมรับ และนำไปปฏิบัติตาม อีกทั้งตรงตามเป้าหมายที่ทางองค์กรได้กำหนดไว้ 

1. การบรรยายแบบผู้อบรมมีส่วนร่วม Participative Technique

2. ฝึกปฏิบัติทีละขั้นตอนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับท่านอื่นๆ (Work Shop)

3. วิทยากรกระตุ้นให้ความคิดและให้มีส่วนร่วมในการฝึกอบรม

4. แสดงการสาธิตจำลองให้เกิดการพัฒนา (Adult Learning Approach Role Playing)

5. ฝึกปฏิบัติพัฒนาร่างกายและจิตใจ เพื่อเสริมบุคลิกภาพภายนอก และภายใน

 

 ระยะเวลาการจัดสัมมนา

เพื่อให้ครอบคลุม ถึงเนื้อหาสาระของเนื้อหาทางวิชาการ และ Workshop อบรม 1 วันเต็ม

 

สนใจหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาหรือจัดกิจกรรม 

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา The Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ)
77/291 ซอยพหลโยธิน 54/1แยก4-45 (หมู่บ้านชลลดา) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

 

ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 

 02-043-5605, 081-3582683, 081-6285569, 081-8082683

 thebesttraining5.0@gmail.com