Problem Solving & Decision Making (Online Training)

CRM & CEM-Thebest Training
Proactive CRM & CEM Loyalty Solution (Online Training)
มกราคม 11, 2020
Effective Inventory-thebest-trainings
Efficient Inventory Management (Online Training)
มกราคม 11, 2020
CRM & CEM-Thebest Training
Proactive CRM & CEM Loyalty Solution (Online Training)
มกราคม 11, 2020
Effective Inventory-thebest-trainings
Efficient Inventory Management (Online Training)
มกราคม 11, 2020

Problem Solving & Decision Making (Online Training)

รหัสในการฝึกอบรมนี้คือเรื่อง 5-6-7-8 ท่านจะได้เรียนรู้ใน 5 Problem Solving Process, 6 Problem Analysis, 7 Creative Solution และ 8 Making Decision และสามารถใช้เครื่องมือต่างๆได้เหมาะสมกับปัญหาไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก

 

 

Problem Solving & Decision Making

วิทยากร

รศ.ดร.ชัยณรงค์  วงศ์ธีรทรัพย์

วิทยากร นักคิด นักเขียน นักเทคโนโลยี นักขาย และนักบริหาร

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลิกภาพ การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ อาทิ Creative & Positive Attitude, Mind Training, Strategic

Management, Leadership Training, Supervisor Training, EQ, AQ, Team-Building, The Art of Speaking, Powerful Motivation, Personality Development & etc.

 

หลักการและเหตุผล

               การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ ถือเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงาน เพราะถ้าหากแก้ปัญหาและตัดสินใจผิด ก็จะส่งผลเสียตามมาอย่างมาก ตรงข้ามถ้าสามารถแก้ปัญหาและตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง ก็จะทำให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

              สถาบันฝึกอบรม The Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ) จึงได้พัฒนาหลักสูตร “การแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ (Problem Solving and Decision Making)” เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้กลยุทธการแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างความมั่นใจ และลดปัญหาและความเสียหายจากการปฏิบัติงานผิดพลาด

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

พนักงานบริษัท หัวหน้างาน ผู้บริหาร หรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการวิธีการและเทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ

 

เนื้อหาหลักสูตร

บทนำ : ปัญหาคืออะไร อะไรคือปัญหา และทำไมปัญหาไม่ถูกแก้

– บทนำ

– Problem = Happiness

– Problem Solution Attitudes

– Why Problem Solving Fail ?

– เหตุผลที่แก้ปัญหาไม่สำเร็จ

บทที่ 1 : 5 Problem Solving Process ?

– Problem Solving Process : What are the Problem ?

– Problem Solving Process : How to Identify the Problem ?

– Problem Solving Process : Explore Information ?

บทที่ 2 : 6 Problem Analysis ?

– Problem Analysis : Root Cause Analysis

– Problem Analysis : CE Diagram

– Problem Analysis : Mind Mapping

– Problem Analysis : Why-Why Analysis

– Problem Analysis : Question Tactic

– Problem Analysis : 2G & 3G

บทที่ 3 : 7 Create Solution

– Create Solution : Third Alternative : Modified Delphi

– Create Solution : Third Alternative, Creative Method & Reverse Engineer

– Create Solution : SWOT, PDCA & 8 Discipline

บทที่ 4 : 8 Decision Making

– Decision Making : Possibility System, Staged Decision

– Decision Making : Stage-gate System

– Decision Making : OPV-Other People’ Views

– Decision Making : ADI Agree, PMI Plus

– Decision Making : Six Thinking Hat

– Decision Making : Morphological Analysis

 

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมได้รับ

1. ทราบถึงวิธีการแก้ปัญาหาและการตัดสินใจอย่างถูกต้อง และเป็นระบบ

2. ทราบถึงกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ และการคิดอย่างสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา

3. ทราบถึงวิธีการวิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์ในการตัดสินใจ

4. เพิ่มความมั่นใจในการแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจ

5. เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

 

ตารางค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

อัตราค่าลงทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
หักภาษี ณ. ที่จ่าย 3%
ยอดสุทธิ
.-
.-
.-
.-

***ค่าใช้จ่ายในการเรียนหลักสูตรออนไลน์สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200 % ช่วยให้บริษัทเสียภาษีลดน้อยลงมาก

 

วิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียน

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ชื่อบัญชี บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ จำกัด ดังนี้

– ธ.กรุงเทพสาขาบิ๊กซีสายไหมบัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 014-7-01506-9

– ธ.กสิกรไทยสาขาบิ๊กซีสายไหมบัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 650-2-00827-5

– ธ.ไทยพาณิชย์สาขาบิ๊กซีสายไหมบัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 402-1-80274-8

เมื่อโอนเงินผ่านธนาคารแล้วกรุณาส่งข้อมูลที่ thebesttraining5.0@gmail.com  พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

 

2. ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย 

บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ จำกัด

Training Center for Business Excellence Strategy Co.,Ltd.

รบกวนส่งอีเมลล์แจ้งเลขที่เช็ค ชื่อธนาคารและวันที่สั่งจ่ายเช็ค เพื่อออกใบกำกับภาษีในวันสัมมนา

 

3. หัก ณ ที่จ่าย 3% 

บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ จำกัด

77/291 ซอยพหลโยธิน 54/1แยก4-45 (หมู่บ้านชลลดา) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0-1055-44056-57-8

 

Training Center for Business Excellence Strategy Co.,Ltd.

77/291  SOI PHAHOLYOTHIN 54/1 JUNCTION 4-45 MOOBAAN CHONLADA,

KHWAENG SAI MAI,KHET SAI MAI, BANGKOK 10220

TAX ID 0-1055-44056-57-8 

(ขอรับใบหัก ณ ที่จ่ายในวันสัมมนา)

 

ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 

 02-043-5605, 081-3582683, 081-6285569, 081-8082683

 thebesttraining5.0@gmail.com