Presentation Pro (Online Training)

Upselling Pro-Thebest Training
Top Selling Skills (Online Training)
มกราคม 11, 2020
SMART Personality-Thebest Training
Personalities & Service Pro (Online Training)
มกราคม 11, 2020
Upselling Pro-Thebest Training
Top Selling Skills (Online Training)
มกราคม 11, 2020
SMART Personality-Thebest Training
Personalities & Service Pro (Online Training)
มกราคม 11, 2020

Presentation Pro (Online Training)

การนำเสนอดีเป็นสินทรัพย์ การนำเสนอไม่ดีเป็นหนี้สิน คนที่ทำงานดีแต่นำเสนอไม่ได้มักเติบโตในธุรกิจหรือหน้าที่การงานยาก ทักษะในการนำเสนอให้น่าสนใจ การเตรียมเนื้อหาให้มีเสน่ห์น่าดึงดูดน่าสนใจ และสร้างผลลัพธ์สูงสุดจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่หลักสูตรนี้จัดทำขึ้น

 

Presentation Pro

วิทยากร

รศ.ดร.ชัยณรงค์  วงศ์ธีรทรัพย์

วิทยากร นักคิด นักเขียน นักเทคโนโลยี นักขาย และนักบริหาร

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลิกภาพ การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ อาทิ Creative & Positive Attitude, Mind Training, Strategic

Management, Leadership Training, Supervisor Training, EQ, AQ, Team-Building, The Art of Speaking, Powerful Motivation, Personality Development & etc.

 

หลักการและเหตุผล

           การนำเสนอ (Presentation) เป็นความสามารถเฉพาะตนจากการฝึกฝนและศึกษามาเป็นอย่างดี เป็นผู้ที่ต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่องบุคลากร เรื่องกิจกรรม รวมถึงความเข้าใจอย่างชัดเจนในวัตถุประสงค์ของงานหรือกิจกรรมนั้นๆ นอกจากนี้ยังต้องควบคุม สร้างสรรค์บรรยากาศและดำเนินการให้ ถูกต้องตามกาลเทศะ และในบางครั้งจะต้องรับผิดชอบ ในการสื่อสาร การนำเสนอต่างๆในที่ประชุม หรือการนำเสนอขายสินค้า หรือบริการ ซึ่งต้องมีกระบวนการของการให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในตัวสินค้าสร้างสรรค์และนำเสนอในมุมมองที่จำเป็นต่อการตัดสินใจของ ผู้บริหารหรือลูกค้า หากดำเนินการได้ดีก็จะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจ และความเจริญก้าวหน้าให้ตนเองและส่งผลถึงภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรหรือกิจกรรมงานนำเสนอ

            สถาบันฝึกอบรม The Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ) จึงได้จัดหลักสูตร “Presentation Pro เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และเสริมสร้างทักษะในการก้าวสู่ผู้นำเสนอที่โดดเด่น รวมถึงมีความรู้และทักษะในการนำเสนออย่างมืออาชีพในการทำงาน มีศิลปะการพูด การนำเสนอ อีกทั้งยังสามารถประยุกต์ใช้เพื่อเป็นพิธีกรและเพื่อเป็นวิทยากรได้อีกด้วย หลักสูตรนี้จึงเป็นหลักสูตรสำคัญการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร อีกทั้งยังเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานและสามารถสร้างเป็นอาชีพที่มีชื่อเสียงได้

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

เหมาะสำหรับทุกท่านที่ต้องการพัฒนาทักษะด้านการนำเสนอให้โดดเด่นอย่างมืออาชีพ

 

เนื้อหาหลักสูตร

บทที่ 1 : บทนำ…องค์ประกอบที่สำคัญในการนำเสนอและเตรียมความพร้อมให้เหมาะกับตัวเอง

– บทนำ : นำเสนอดีเป็นสินทรัพย์ นำเสนอไม่ดีเป็นหนี้สิน

– องค์ประกอบและคุณลักษณะที่ดีของการนำเสนอ

บทที่ 2 : ABC Rule & Style

– เตรียมตัวอย่างไรให้เหมาะกับลักษณะของตัวเรามากที่สุด

– External & Internal Personality

– ABC Rule…Mark Zuckerberg & Steve Jobs Style

บทที่ 3 : เทคนิคนำเสนอหน้าเวทีให้โดดเด่นน่าสนใจ

– นำเสนอให้น่าสนใจ…ต้นตื่นเต้น กลางต่อเนื่อง จบจับใจ

– ปรับบุคลิกท่าท่างให้โดดเด่นหน้าเวที

– Connect Audience โดยเทคนิค Look Lock Talk

– เทคนิคการใช้ภาษากายที่โดดเด่น

บทที่ 4 : เทคนิคการเตรียมประเด็นให้ชัดเจนและการสร้างเนื้อเรื่องให้ดึงดูดผู้ฟัง

– Personality Style

– ศิลปะการเตรียมเนื้อหาอย่างมืออาชีพ…Rule of Three

– Workshop ศิลปะการเตรียมเนื้อหาในการนำเสนอให้น่าสนใจ

– การสร้างเนื้อหาให้มีเสน่ห์ดึงดูดใจผู้ฟังโดย P L E A S E + Interactive

– Power Pause สะกดผู้ฟัง ตอบคำถามอย่างไรให้ถูกต้องและถูกใจผู้ฟัง

บทที่ 5 : Create a presentation Power Point & Art of Presentation

– ข้อคิดและการใช้เทคนิคต่างๆในการทำสไลด์ Power Point

– แนวคิดสำคัญในการทำสไลด์ Power Point

– ศิลปะในการตอบคำถาม

– ลักษณะสำคัญที่ควรมีในการทำสไลด์ Power Point

– องค์ประกอบสำคัญที่ควรมีในการทำสไลด์ Power Point

– ศิลปะในการนำเสนอ Power Point

บทที่ 6 : สรุปบทเรียน

– เติมเต็มความเชื่อมั่นในการนำเสนอ

 

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมได้รับ

1. มีการใช้คำพูดและการสื่อสารที่เข้าถึงกลุ่มผู้ร่วมงานหรือ กิจกรรมนั้นๆได้เป็นอย่างดี มีความสามารถในการควบคุมและสร้างบรรยากาศในงานหรือพิธีต่างๆหรือให้ได้รับผลตามกาลเทศะ

2. มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องภาษาพูด และภาษากาย และการนำเสนอได้อย่างโดดเด่น และประทับใจ สามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

3. มีความรู้ ความเข้าใจในการเตรียม Power Point และการนำเสนอได้อย่างโดดเด่น

4. มีความมั่นใจในการนำเสนอ อีกทั้งเป็นผู้ที่สามารถนำเสนอได้ตามเป้าหมายของงานและกิจกรรมได้เป็นอย่างดี

 

ตารางค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

อัตราค่าลงทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
หักภาษี ณ. ที่จ่าย 3%
ยอดสุทธิ
.-
.-
.-
.-

***ค่าใช้จ่ายในการเรียนหลักสูตรออนไลน์สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200 % ช่วยให้บริษัทเสียภาษีลดน้อยลงมาก

 

วิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียน

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ชื่อบัญชี บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ จำกัด ดังนี้

– ธ.กรุงเทพสาขาบิ๊กซีสายไหมบัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 014-7-01506-9

– ธ.กสิกรไทยสาขาบิ๊กซีสายไหมบัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 650-2-00827-5

– ธ.ไทยพาณิชย์สาขาบิ๊กซีสายไหมบัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 402-1-80274-8

เมื่อโอนเงินผ่านธนาคารแล้วกรุณาส่งข้อมูลที่ thebesttraining5.0@gmail.com  พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

 

2. ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย 

บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ จำกัด

Training Center for Business Excellence Strategy Co.,Ltd.

รบกวนส่งอีเมลล์แจ้งเลขที่เช็ค ชื่อธนาคารและวันที่สั่งจ่ายเช็ค เพื่อออกใบกำกับภาษีในวันสัมมนา

 

3. หัก ณ ที่จ่าย 3% 

บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ จำกัด

77/291 ซอยพหลโยธิน 54/1แยก4-45 (หมู่บ้านชลลดา) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0-1055-44056-57-8

 

Training Center for Business Excellence Strategy Co.,Ltd.

77/291  SOI PHAHOLYOTHIN 54/1 JUNCTION 4-45 MOOBAAN CHONLADA,

KHWAENG SAI MAI,KHET SAI MAI, BANGKOK 10220

TAX ID 0-1055-44056-57-8 

(ขอรับใบหัก ณ ที่จ่ายในวันสัมมนา)

 

สนใจหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาหรือจัดกิจกรรม 

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา The Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ)
77/291 ซอยพหลโยธิน 54/1แยก4-45 (หมู่บ้านชลลดา) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

 

ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 

 02-043-5605, 081-3582683, 081-6285569, 081-8082683

 thebesttraining5.0@gmail.com