Essential Qualities & Skills for Leadership (Online Training)

CSR & CSV-thebest-trainings
CSR a Practical Guide for Business Sustainability (Online Training)
มกราคม 11, 2020
Communication-Thebest Training
High Impact Communication (Online Training)
มกราคม 11, 2020
CSR & CSV-thebest-trainings
CSR a Practical Guide for Business Sustainability (Online Training)
มกราคม 11, 2020
Communication-Thebest Training
High Impact Communication (Online Training)
มกราคม 11, 2020

Essential Qualities & Skills for Leadership (Online Training)

โปรแกรมสู่การเป็นผู้นำองค์กรที่ยอดเยี่ยม มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจ และทักษะความเป็นผู้นำของผู้เข้าอบรมรอบด้านในหลากหลายมิติของความคิด อุปนิสัยและแนวทางปฏิบัติ เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยม เป็นการเพิ่มพลังองค์กรให้สามารถก้าวสู่ผลประกอบการตามเป้าหมาย

Essential Qualities & Skills for Leadership

วิทยากร

รศ.ดร.ชัยณรงค์  วงศ์ธีรทรัพย์

วิทยากร นักคิด นักเขียน นักเทคโนโลยี นักขาย และนักบริหาร

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลิกภาพ การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ อาทิ Creative & Positive Attitude, Mind Training, Strategic

Management, Leadership Training, Supervisor Training, EQ, AQ, Team-Building, The Art of Speaking, Powerful Motivation, Personality Development & etc.

 

หลักการและเหตุผล

             การทำธุรกิจในยุคแห่งการแข่งขันที่ไร้พรมแดนมีเงื่อนไขในกระบวนการทำธุรกิจที่ซับซ้อนมากขึ้น แต่ละองค์กรต้องปรับตัวเพื่อการแข่งขันทั้งองค์กรธุรกิจในประเทศและในต่างประเทศการพัฒนาศักยภาพของผู้นำภายในองค์กร ถือเป็นกุญแจสำคัญในการตระเตรียมความพร้อมเพื่อการรับมือและก้าวสูงความสำเร็จในธุรกิจยุค New Economy
            สถาบันฝึกอบรม The Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องนี้ จึงได้พัฒนาหลักสูตรหลักสูตร “Essential Qualities and Skills for Leadership” โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และทักษะความเป็นผู้นำของผู้เข้าอบรมรอบด้านในหลากหลายมิติของความคิดอุปนิสัยและแนวทางปฏิบัติ เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยม เป็นการเพิ่มพลังองค์กรให้สามารถก้าวสู่ผลประกอบการตามเป้าหมาย

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

ระดับหัวหน้างาน ผู้จัดการ ผู้ที่มีผู้ใต้บังคับบัญชา และบุคคลากรที่พร้อมพัฒนาตนเองสู่ผู้นำที่ดี

 

เนื้อหาหลักสูตร

บทนำ : บทนำภาวะการเป็นผู้นำ

– บทนำ

– อะไรทำให้ผู้นำแตกต่าง 1

– อะไรทำให้ผู้นำแตกต่าง 2

– บันได 5 ขั้นของผู้นำ

– ทำไมคนถึงตามเรา

บทที่ 1 : Vision Mission Value & Goal

– Vision Mission Value & Goal

– Vision Mission Value & Goal : SMART D

บทที่ 2 : Proactive in Change

– Proactive in Change : The New S-Curve

บทที่ 3 : Initiative & Self-Management

– ลำดับความสำคัญ

– เลือกแนวคิด & ตรวจสอบแนวคิด

– เสี่ยงอย่างเหมาะสม

– เลือกพันธมิตรอย่างฉลาด

– ลงมือทำอย่างตื่นตัว

– กล้าแสดงความคิดเห็น & กล้าถาม

– อย่ากลัวการถูกปฏิเสธ & ตำหนิ

บทที่ 4 : Stakeholder Awareness

– Stakeholder Awareness & Win Win & ผู้นำ

ทที่ 5 : Communication & Assertiveness

– Communication & Assertiveness

บทที่ 6 : Understand Human Nature & Cross Function Team

– Understand Human Nature

– สรุปกิจกรรม Understand Human Nature

– การนำทีม

– Cross Function Team

บทที่ 7 : Be an Example & Transparency

– Be an Example & Transparency

 

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมได้รับ

1. สามารถค้นหาและดึงศักยภาพแห่งภาวะผู้นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้

2. มีกระบวนการคิดและบริหารจัดการตัวเองได้อย่างเป็นระบบ รวมถึงการเป็นผู้นำทางความคิด การกระทำ และนำการเปลี่ยนแปลง

3. มีแรงบันดาลใจและเห็นคุณค่าของการเป็นผู้นำในองค์กร

4. เพิ่มขีดความสามารถในการฟัง การสื่อสาร และการประสานงาน

5. เป็นผู้มีความเข้าใจในการทำงานกับบุคคลอื่น มีทักษะการเป็นหัวหน้างานที่ดี สามารถการสร้างบรรยากาศในการ ทำงานเป็นทีม

6. เป็นผู้นำในการพัฒนาทั้งความรู้ ความคิด อุปนิสัย จิตสำนึกเพื่อการเติบโตอย่างมาหยุดยั้ง

 

ตารางค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

อัตราค่าลงทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
หักภาษี ณ. ที่จ่าย 3%
ยอดสุทธิ
.-
.-
.-
.-

***ค่าใช้จ่ายในการเรียนหลักสูตรออนไลน์สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200 % ช่วยให้บริษัทเสียภาษีลดน้อยลงมาก

 

วิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียน

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ชื่อบัญชี บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ จำกัด ดังนี้

– ธ.กรุงเทพสาขาบิ๊กซีสายไหมบัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 014-7-01506-9

– ธ.กสิกรไทยสาขาบิ๊กซีสายไหมบัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 650-2-00827-5

– ธ.ไทยพาณิชย์สาขาบิ๊กซีสายไหมบัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 402-1-80274-8

เมื่อโอนเงินผ่านธนาคารแล้วกรุณาส่งข้อมูลที่ thebesttraining5.0@gmail.com  พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

 

2. ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย 

บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ จำกัด

Training Center for Business Excellence Strategy Co.,Ltd.

รบกวนส่งอีเมลล์แจ้งเลขที่เช็ค ชื่อธนาคารและวันที่สั่งจ่ายเช็ค เพื่อออกใบกำกับภาษีในวันสัมมนา

 

3. หัก ณ ที่จ่าย 3% 

บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ จำกัด

77/291 ซอยพหลโยธิน 54/1แยก4-45 (หมู่บ้านชลลดา) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0-1055-44056-57-8

 

Training Center for Business Excellence Strategy Co.,Ltd.

77/291  SOI PHAHOLYOTHIN 54/1 JUNCTION 4-45 MOOBAAN CHONLADA,

KHWAENG SAI MAI,KHET SAI MAI, BANGKOK 10220

TAX ID 0-1055-44056-57-8 

(ขอรับใบหัก ณ ที่จ่ายในวันสัมมนา)

 

ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 

 02-043-5605, 081-3582683, 081-6285569, 081-8082683

 thebesttraining5.0@gmail.com