CSR a Practical Guide for Business Sustainability (Online Training)

Effective Inventory-thebest-trainings
Efficient Inventory Management (Online Training)
มกราคม 11, 2020
Leadership-Thebest Training
Essential Qualities & Skills for Leadership (Online Training)
มกราคม 11, 2020
Effective Inventory-thebest-trainings
Efficient Inventory Management (Online Training)
มกราคม 11, 2020
Leadership-Thebest Training
Essential Qualities & Skills for Leadership (Online Training)
มกราคม 11, 2020

CSR a Practical Guide for Business Sustainability (Online Training)

เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการทำ CSR & CSV แบบบูรณาการ สามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานได้จริง ใช้ทรัพยากร ความรู้ ความสามารถขององค์กรเพื่อการสร้างคุณค่าต่อสังคมและเพื่อสร้างวัฒนธรรม จิตสำนึกและความดีงามของบุคลากรภายในองค์กร อันจะก่อให้เกิดความน่าเชื่อถือและความยั่งยืนทางธุรกิจ

CSR a Practical Guide for Business Sustainability

วิทยากร

อาจารย์ศรีจันทร์  มนรักขารมย์

วิทยากรรางวัลสตรีผู้ปฏิบัติงานดีเด่นในโครงการรณรงค์ส่งเสริมสิทธิแรงงานสตรี ประจำปี 2556

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน Environmental Management Program Consultant, Consultant and Integrated Advisory Services in CSR,

University lecture on sustainable tourism, Learning & Development Program Trainer for Hotel Industry and Personality Development

 

หลักการและเหตุผล

              การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (Corporate Social Responsibility) คือเรื่องของการสร้างธุรกิจ ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ธุรกิจเติบโตอย่างสร้างสรรค์ การดำเนินธุรกิจที่ลดการสร้างผลกระทบทางลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เน้นการสร้างผลเชิงบวก เช่นการพัฒนาคน ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลและการอยู่ร่วมกันแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบที่ทำด้วยความเข้าใจและตั้งใจจริงสร้างประโยชน์ให้กับองค์กร/บริษัท มากมายทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การสร้างความภาคภูมิใจให้กับพนักงานในองค์กร การลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม การได้รับการยอมรับจากลูกค้า คู่ค้าทางธุรกิจ และจากสังคม เป็นต้น

               สถาบันฝึกอบรม The Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ) จึงได้จัดหลักสูตร “CSR a Practical Guide for Business Sustainability” มุ่งเน้นที่จะสร้างสมดุลยภาพระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจของธุรกิจควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การดูแลชุมชมและสังคมในเวลาเดียวกัน สร้างความเข้าใจในเรื่องการทำ CSR ได้อย่างถูกต้อง สู่สังคมการให้ สร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร/บริษัท พร้อมสร้างแนวทางปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพในการทำงาน ในเรื่องการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรอย่างมีแบบแผนและยั่งยืนสามารถปฏิบัติได้จริงไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร หรือผู้มีหน้าที่ดำเนินงานด้าน CSR ขององค์กร บริษัท สังคม และชุมชน

 

เนื้อหาหลักสูตร

บทที่ 1 : บทนำ…CSR เพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืน

– บทนำ…CSR เพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืน

– CSR เข้าใจชัด…รับประโยชน์สูงสุด

บทที่ 2 : กรณีศึกษาองค์กรที่ประสบความสำเร็จในการจัดทำ CSR

– กรณีศึกษาองค์กรที่ประสบความสำเร็จในการจัดทำ CSR (Part 1)

– กรณีศึกษาองค์กรที่ประสบความสำเร็จในการจัดทำ CSR (Part 2)

บทที่ 3 : 17 เป้าหมายในการพัฒนา CSR ให้ยั่งยืน

– 17 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Part 1)

– 17 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Part 2)

– 17 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Part 3)

บทที่ 4 : เริ่มต้น CSR อย่างไรให้เวิร์ค

– เริ่มต้น CSR อย่างไรให้…ปัง

– กรณีศึกษาการจัดทำนโยบาย CSR (Part 1)

– กรณีศึกษาการจัดทำนโยบาย CSR (Part 1)

บทที่ 5 : วิธีการจัดการ CSR ให้เกิดผลในองค์กร 

– สิ่งที่ต้องทำเพื่อให้เกิด CSR ในองค์กร (Part 1)

– สิ่งที่ต้องทำเพื่อให้เกิด CSR ในองค์กร (Part 2)

– สิ่งที่ต้องทำเพื่อให้เกิด CSR ในองค์กร (Part 3)

 

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมได้รับ

1. ผู้เรียนจะเกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการดำเนินงานด้าน CSR อย่างละเอียด

2. ผู้เรียนสามารถเข้าใจขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้น และสามารถนำไปปฏิบัติตั้งแต่การตั้งเป้าหมาย การวางกลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน การออกแบบกิจกรรม และการติดตามผล

    เพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง CSR Road Map ขององค์กรให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ตรงกับเป้าหมายองค์กร/บริษัท และสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจได้

3. ผู้เรียนจะมีทัศนคติที่ดีในเรื่องของการดำเนินงาน CSR, CSV ขององค์กร/บริษัท สร้างแรงบันดาลที่ดีในการดำเนินงาน และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน

 

ตารางค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

อัตราค่าลงทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
หักภาษี ณ. ที่จ่าย 3%
ยอดสุทธิ
.-
.-
.-
.-

***ค่าใช้จ่ายในการเรียนหลักสูตรออนไลน์สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200 % ช่วยให้บริษัทเสียภาษีลดน้อยลงมาก

 

วิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียน

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ชื่อบัญชี บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ จำกัด ดังนี้

– ธ.กรุงเทพสาขาบิ๊กซีสายไหมบัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 014-7-01506-9

– ธ.กสิกรไทยสาขาบิ๊กซีสายไหมบัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 650-2-00827-5

– ธ.ไทยพาณิชย์สาขาบิ๊กซีสายไหมบัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 402-1-80274-8

เมื่อโอนเงินผ่านธนาคารแล้วกรุณาส่งข้อมูลที่ thebesttraining5.0@gmail.com  พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

 

2. ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย 

บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ จำกัด

Training Center for Business Excellence Strategy Co.,Ltd.

รบกวนส่งอีเมลล์แจ้งเลขที่เช็ค ชื่อธนาคารและวันที่สั่งจ่ายเช็ค เพื่อออกใบกำกับภาษีในวันสัมมนา

 

3. หัก ณ ที่จ่าย 3% 

บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ จำกัด

77/291 ซอยพหลโยธิน 54/1แยก4-45 (หมู่บ้านชลลดา) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0-1055-44056-57-8

 

Training Center for Business Excellence Strategy Co.,Ltd.

77/291 SOI PHAHOLYOTHIN 54/1 JUNCTION 4-45 MOOBAAN CHONLADA,

KHWAENG SAI MAI,KHET SAI MAI, BANGKOK 10220

TAX ID 0-1055-44056-57-8 

(ขอรับใบหัก ณ ที่จ่ายในวันสัมมนา)

 

ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 

 02-043-5605, 081-3582683, 081-6285569, 081-8082683

 thebesttraining5.0@gmail.com