Personality-Thebest Training
Perfect Your Personality for Success @ Work
มกราคม 10, 2020
Negotiation-Thebest-Training
Effective Negotiation & Persuasion
มกราคม 10, 2020
Personality-Thebest Training
Perfect Your Personality for Success @ Work
มกราคม 10, 2020
Negotiation-Thebest-Training
Effective Negotiation & Persuasion
มกราคม 10, 2020

SMART Image & High Impact Communication

SMART Personality-Thebest Training

SMART Personality-Thebest Training

โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจและทักษะด้านการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการ การฟังอย่างมีประสิทธิผล การสื่อสารเพื่อการสร้างทีม ร่วมถึงการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวจูงใจ การแสดงความคิดเห็น การแสดงออกตรงตามเป้าหมายและการสื่อสารเชิงบวกเพื่อการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิผล

 

SMART Image and High Impact Communication

วิทยากร

อาจารย์ชัยวัฒน์ วงศ์ธีรทรัพย์

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ อาทิ Sale and Marketing Strategy, Customer Relation Management (CRM), High Impact Communication, Modern Business Management, Knowledge Management (KM), Change Management, Human Resource Development (HRD),Team Building, etc.

 

หลักการและเหตุผล

         การทำธุรกิจในยุคแห่งการแข่งขันที่ไร้พรมแดนมีเงื่อนไขในกระบวนการทำธุรกิจที่ซับซ้อนมากขึ้นแต่ละองค์กรต้องปรับตัวเพื่อการแข่งขันทั้งองค์กรธุรกิจในประเทศและในต่างประเทศการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในองค์กร ถือเป็นกุญแจสำคัญในการตระเตรียมความพร้อมเพื่อการรับมือและก้าวสูงความสำเร็จในธุรกิจยุค New Economy
         สถาบันฝึกอบรม The Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ จึงได้จัดหลักสูตรฝึกอบรม SMART Image and High Impact Communication” โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจและทักษะด้านการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการ การฟังอย่างมีประสิทธิผล การสื่อสารเพื่อการสร้างทีม ร่วมถึงการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวจูงใจ การแสดงความคิดเห็น การแสดงออกตรงตามเป้าหมายและการสื่อสารเชิงบวกเพื่อการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิผล รวมถึงการสื่อสารเพื่อได้มาซึ่งข้อมูลที่สำคัญ สามารถนำมาวิเคราะห์ความเสี่ยง และสร้างแผนงานเพื่อจัดการกับความเสี่ยงนั้น ซึ่งเป็นการเพิ่มพลังองค์กรให้สามารถก้าวสู่ผลประกอบการตามเป้าหมาย

 

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมได้รับ

1. ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจหลักในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ชัดเจน ตรงประเด็น

2. ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงความคิด อารมณ์ความรู้สึกของผู้สนทนาอย่างลึกซึ้ง และสามารถพูดเพื่อตอบสนองในทิศทางที่สร้างความพึ่งพอใจได้

3. เพิ่มขีดความสามารถในการฟัง การสื่อสาร และการประสานงาน ในแผนกหรือฝ่ายอื่นๆรวมถึงลูกค้าและคู่ค้า

4. ผู้เข้าอบรมมีทักษะในการสื่อสาร การฟัง ให้งานได้ผลคุณลูกค้าสุขใจ

5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความสามารถในการถ่ายทอดแนวความคิดและข้อมูลได้อย่างชัดเจนและถูกต้องแม่นยำ

6. เป็นผู้มีบุคลิกภาพที่ดีและมีการสื่อสารภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร

 

รูปแบบการฝึกอบรม  

การฝึกอบรมมีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้โดยง่าย เพลิดเพลิน โดยมีความลึกซึ้งเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ ยอมรับ และนำไปปฏิบัติตาม อีกทั้งตรงตามเป้าหมายที่ทางองค์กรได้กำหนดไว้ 

1. การบรรยายแบบผู้อบรมมีส่วนร่วม Participative Technique

2. ฝึกปฏิบัติทีละขั้นตอนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับท่านอื่นๆ (Work Shop)

3. วิทยากรกระตุ้นให้ความคิดและให้มีส่วนร่วมในการฝึกอบรม

4. แสดงการสาธิตจำลองให้เกิดการพัฒนา (Adult Learning Approach Role Playing)

5. ฝึกปฏิบัติพัฒนาร่างกายและจิตใจ เพื่อเสริมบุคลิกภาพภายนอก และภายใน

 

 ระยะเวลาการจัดสัมมนา

เพื่อให้ครอบคลุม ถึงเนื้อหาสาระของเนื้อหาทางวิชาการ และ Workshop อบรม 1 วันเต็ม

 

สนใจหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาหรือจัดกิจกรรม 

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา The Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ)
77/291 ซอยพหลโยธิน 54/1แยก4-45 (หมู่บ้านชลลดา) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

 

ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 

 02-043-5605, 081-3582683, 081-6285569, 081-8082683

 thebesttraining5.0@gmail.com