SMART Personality-Thebest Training
SMART Image & High Impact Communication
มกราคม 10, 2020
Sale Planning-Thebest Training
Strategic Sale Planning & Marketing 4.0
มกราคม 10, 2020
SMART Personality-Thebest Training
SMART Image & High Impact Communication
มกราคม 10, 2020
Sale Planning-Thebest Training
Strategic Sale Planning & Marketing 4.0
มกราคม 10, 2020

Effective Negotiation & Persuasion

หลักสูตรฝึกอบรม Negotiation-Thebest -Training

หลักสูตรฝึกอบรมการเจรจาต่อรองและโน้มน้าวจูงใจอย่างมีประสิทธิผล ทำให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและเพิ่มทักษะในการเจรจาต่อรองและการพูดการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวและจูงใจ ซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รักษาและสร้างโอกาสทางธุรกิจให้เจริญก้าวหน้ามากขึ้น

 

 

Effective Negotiation & Persuasion

การเจรจาต่อรองและการโน้มน้าวจูงใจอย่างมีประสิทธิผล

วิทยากร

อาจารย์ชัยวัฒน์ วงศ์ธีรทรัพย์

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ อาทิ Sale and Marketing Strategy, Customer Relation Management (CRM), High Impact Communication, Modern Business Management, Knowledge Management (KM), Change Management, Human Resource Development (HRD),Team Building, etc.

 

 

หลักการเเละเหตุผล

       ในชีวิตการทำงานของทุกองค์กรโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ต้องรับผิดชอบในงานขาย งานบริการการตลาด หรือการบริหารจัดการต่างๆที่ต้องมีการเจรจาระหว่างกันกับลูกค้าหรือคู่ค้า คงไม่สามารถหลีกเลี่ยง ความต้องการที่แตกต่างกัน หรือการมีเป้าหมายที่แตกต่างกัน ความสามารถในการเจรจาต่อรองให้คล้อยตามและการควบคุมสถานการณ์ให้เป็นไปตามที่กำหนดเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการรักษาหรือสร้างโอกาสทางธุรกิจ การใช้วิธีการพูดการสื่อสาร การโน้มน้าวจูงใจที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดการคล้อยตามทางความคิด และยอมรับหรือยินยอมปรับเปลี่ยนตามผู้โน้มน้าวจูงใจโดยสามารถคงความมั่นคงของความสัมพันธ์เป็นสิ่งที่มีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างมากในการสร้างสรรค์ธุรกิจให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน


       สถาบันฝึกอบรม The Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องนี้ จึงได้พัฒนาหลักสูตร “Effective Negotiation & Persuasion : การเจรจาต่อรองและโน้มน้าวจูงใจอย่างมีประสิทธิผล” ขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและเพิ่มทักษะในการเจรจาต่อรองและการพูดการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวและจูงใจ ซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รักษาและสร้างโอกาสทางธุรกิจให้เจริญก้าวหน้ามากขึ้น

 


วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการของการเจรจาต่อรอง ที่เป็นสากล

2. ศึกษาแบบอย่างและวิธีการของนักเจรจา โน้มน้าวจูงใจ ที่ประสบความสำเร็จ

3. เพื่อเสริมสร้างทักษะ และกลวิธีในการเจรจาต่อรอง โน้มน้าวจูงใจ

4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงหลักจิตวิทยาในการโน้มน้าวจูงใจคน

5. เพื่อเสริมสร้างทักษะในการพูดการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวและจูงใจคู่เจรจา

6. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ ความรู้ และทักษะการเจรจาต่อรองและทักษะการ โน้มน้าวจูงใจเพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล 

 

เนื้อหาหลักสูตร

 

Session 1 : 9.00-10.30 น.

1. หลักการเจรจาต่อรอง และโน้มน้าวจูงใจ

– เพื่อให้ผู้เข้าอบรมปรับพื้นฐาน แนวคิด ความเชื่อ ในการเจรจา โน้มน้าวจูงใจ

– เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของคู่สนทนา หรือคู่เจรจา


2. กลยุทธ์การครองเกม Encounter Strategy 

– เข้าใจหลักการและเหตุผลของการการพบปะ ติดต่อสัมพันธ์ การเข้าพบ  เผชิญหน้า การ ประชุม การเจรจาต่อรอง การโต้ตอบ การจัดการความขัดแย้ง การโน้มน้าวและการจูงใจ

– มียุทธศาสตร์ในการจัดการข้างต้น


3. รูปแบบการเจรจา และสุดยอดนักเจรจาต่อรอง
– สุดยอดนักเจรจาต่อรอง 5 ประเภท (นักหลบหนี, นักช่างฝัน, นักต่อราคา, นักแข่งขัน, นักแก้ปัญหา)
– รูปแบบการเจรจา


 4. กิจกรรม :“รู้เขา รู้เรา”
– ทดสอบและประเมิน ท่านมีแนวโน้มเป็นนักเจรจาประเภทใด

 

Break          : 10.30-10.45 น.
Session 2   : 10.45-12.00 น.

 

5. กลยุทธ์ในการเจรจาและโน้มน้าว ที่ทรงประสิทธิผล 
– อุปสรรคที่ครอบงำเมื่อต้องเผชิญหน้ากับคู่เจรจา
– อะไรคือความแตกต่างของมืออาชีพ
– กฎทองคำแห่งการโน้มน้าวจูงใจ 9 ประการ

6. กิจกรรมส่งเสริมความเข้าใจกฎทองคำแห่งการโน้มน้าวจูงใจ

 

Lunch         : 12.00-13.00 น.
Session 3   : 13.00-14.30 น.

7. องค์ประกอบสำคัญที่กำหนดชัยชนะของนักเจรจาและโน้มน้าวจูงใจ
 – เสริมสร้างความน่าเชื่อถือ
– องค์ประกอบสำคัญที่กำหนดชัยชนะของนักเจรจาและโน้มน้าวจูงใจ 13 ประการ
– ปรับใช้องค์ประกอบอย่างสัมฤทธิ์ผล

8. กิจกรรม :  ตรวจสอบและเสริมสร้างองค์ประกอบสำคัญที่กำหนดชัยชนะของนักเจรจาและโน้มน้าวจูงใจ

 

Break        : 14.30-14.45 น.
Session 4  : 14.45-16.00 น.


9. วิเคราะห์คู่เจรจา : อ่านภาษากาย แก้ไขสถานการณ์เพื่อโน้มน้าวใจ

 – แก้ปัญหาของการ Convince คู่เจรจาแล้วไม่ได้ดิวที่ต้องการ

– สามารถวิเคราะห์ความต้องการของคู่เจรจา จากการอ่านภาษากาย

– แก้ไขสถานการณ์ และสามารถโน้มน้าวให้ตกลงกันได้ทั้ง 2 ฝ่าย

 

10. เทคนิคการเจรจาต่อรอง

– ผู้เข้าอบรมเข้าใจเทคนิคในการเจรจา โน้มน้าวจูงใจ

– ผู้เข้าอบรมสามารถเจรจาและโน้มน้าวจูงใจได้อย่างมีประสิทธิภาพExpertise & Q/A

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมได้รับ

1. ผู้เข้าอบรม มีทักษะและความสามารถในการพูดและการสื่อสารเพื่อการเจรจาต่อรองและการโน้มน้าวจูงใจ
2. ผู้เข้าอบรม สามารถเจรจาต่อรองและโน้มน้าวจูงใจ โดยคู่เจรจารับรู้ถึงชัยชนะด้วย
3. ผู้เข้าอบรม สามารถเจรจาต่อรองและโน้มน้าวจูงใจโดยสามารถเพิ่มพูนความมั่นคงของความสัมพันธ์กับลูกค้าหรือคู่เจรจา
4. ผู้เข้าอบรม สามารถสร้างโอกาสในการแข่งขันและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิผล
5. ผู้เข้าอบรมมีทักษะในการสร้างความน่าเชื่อถือ ในการเจรจา โน้มน้าวจูงใจ
6. ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในขีดความสามารถของตนเอง เสริมจุดเด่น พัฒนาจุดด้อยในการเจรจา โน้มน้าวจูงใจ
7. ผู้เข้าอบรมสามารถประเมินความต้องการของคู่เจรจา และกำหนดทางเลือกที่ดีได้

 

รูปแบบการฝึกอบรม  

การฝึกอบรมมีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้โดยง่าย เพลิดเพลิน โดยมีความลึกซึ้งเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ ยอมรับ และนำไปปฏิบัติตาม อีกทั้งตรงตามเป้าหมายที่ทางองค์กรได้กำหนดไว้ 

1. การบรรยายแบบผู้อบรมมีส่วนร่วม Participative Technique

2. ฝึกปฏิบัติทีละขั้นตอนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับท่านอื่นๆ (Work Shop)

3. วิทยากรกระตุ้นให้ความคิดและให้มีส่วนร่วมในการฝึกอบรม

4. แสดงการสาธิตจำลองให้เกิดการพัฒนา (Adult Learning Approach Role Playing)

5. ฝึกปฏิบัติพัฒนาร่างกายและจิตใจ เพื่อเสริมบุคลิกภาพภายนอก และภายใน

 

 ระยะเวลาการจัดสัมมนา

เพื่อให้ครอบคลุม ถึงเนื้อหาสาระของเนื้อหาทางวิชาการ และ Workshop อบรม 1 วันเต็ม

 

สนใจหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาหรือจัดกิจกรรม 

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา The Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ)
77/291 ซอยพหลโยธิน 54/1แยก4-45 (หมู่บ้านชลลดา) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

 

ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 

 02-043-5605, 081-3582683, 081-6285569, 081-8082683

 thebesttraining5.0@gmail.com