Techniques for Professional Purchasing Strategies

Sale Planning-Thebest Training
Strategic Sale Planning & Marketing 4.0
กันยายน 6, 2019
Negotiation-Thebest-Training
Effective Negotiation & Persuasion
กันยายน 6, 2019
Sale Planning-Thebest Training
Strategic Sale Planning & Marketing 4.0
กันยายน 6, 2019
Negotiation-Thebest-Training
Effective Negotiation & Persuasion
กันยายน 6, 2019

Techniques for Professional Purchasing Strategies

เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เพิ่มเทคนิคในการเจรจาต่อรอง การพูดการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวและจูงใจเพื่อสู่ข้อตกลงที่ดีที่สุด ซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า รักษาและสร้างโอกาสทางธุรกิจในเจริญรุดหน้ามากขึ้น

 

Techniques for Professional Purchasing Strategies

(กลยุทธ์และเทคนิคการจัดซื้อแบบมืออาชีพ)

รอบจัดอบรมวันที่ 27 มี.ค/ 29 พ.ค/ 17 ก.ค/ 11 ก.ย และ 13 พ.ย 2567

เวลาของการฝึกอบรม       9.00-16.00 น.
เวลาลงทะเบียน          8.45  น.
โรงแรมรามา การ์เด้นส์  ถ.วิภาวดีรังสิต

วิทยากร 

อาจารย์ชัยวัฒน์ วงศ์ธีรทรัพย์

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ อาทิ Sale and Marketing Strategy, Customer Relation Management (CRM), High Impact Communication, Modern Business Management, Knowledge Management (KM), Change Management, Human Resource Development (HRD),Team Building, etc.

 

หลักการและเหตุผล

             ในชีวิตการทำงานของทุกองค์กรโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ต้องรับผิดชอบในงานขาย งานบริการการตลาด หรือการบริหารจัดการต่างๆที่ต้องมีการเจรจาระหว่างกันกับลูกค้าหรือคู่ค้า คงไม่สามารถหลีกเลี่ยง ความต้องการที่แตกต่างกัน หรือการมีเป้าหมายที่แตกต่างกันความสามารถในการเจรจาต่อรองให้คล้อยตามและการควบคุมสถานการณ์ให้เป็นไปตามที่กำหนดเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการรักษาหรือสร้างโอกาสทางธุรกิจ การใช้วิธีการพูดการสื่อสาร การโน้มน้าวจูงใจที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดการคล้อยตามทางความคิด และยอมรับหรือยินยอมปรับเปลี่ยนตามผู้โน้มน้าวจูงใจโดยสามารถคงความมั่นคงของความสัมพันธ์เป็นสิ่งที่มีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างมากในการสร้างสรรค์ธุรกิจให้เจริญก้าวหน้า

             สถาบันฝึกอบรม The Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ) จึงได้พัฒนาหลักสูตร “Techniques for Professional Purchasing Strategies : กลยุทธ์และเทคนิคการจัดซื้อแบบมืออาชีพ” ขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและเพิ่มทักษะในการเจรจาต่อรองและการพูดการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวและจูงใจ ซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า รักษาและสร้างโอกาสทางธุรกิจในเจริญรุดหน้ามากขึ้น

 

เนื้อหาหลักสูตร

 

Session 1 : 9.00-10.30 น.

1. Important of Purchasing & Supply in Organization

วัตถุประสงค์การบรรยาย :

– เข้าใจบทบาทหน้าที่ และภารกิจที่สำคัญ

– ให้ความสำคัญต่อกระบวนการจัดซื้อและสามารถส่งมอบคุณค่าในกระบวนการ

– มีเทคนิค และหลักการในการทำงาน

 เนื้อหาการบรรยาย :

– บทบาท และความสำคัญ

– กระบวนการในการจัดซื้อ และผู้เกี่ยวข้อง

– องค์กรต้องการอะไร จากการจัดซื้อ

– การจัดซื้อ ที่มีประสิทธิภาพ เทคนิคการจัดซื้อหลัก 6 Rs

กิจกรรม : ใครสำคัญที่สุดในองค์กร

2.  Procurement Strategy and Supply

วัตถุประสงค์การบรรยาย :

 – ให้ความสำคัญ ต่อการกำหนดกลยุทธ์

– ปรับยุทธศาสตร์ในการทำงาน

เนื้อหาการบรรยาย :

– 5 ยุทธศาสตร์ ในการจัดซื้อขั้นเทพ

– กรณีศึกษาองค์กรชั้นนำ ไมเนอร์ กรุ๊ป ,บมจ.แสนสิริ

กิจกรรม:  ส่งเสริมความเข้าใจ 5 ยุทธศาสตร์ ในการจัดซื้อขั้นเทพ

Break         : 10.30-10.45 น.
Session 2  : 10.45-12.00 น.

3. Relationship Management

วัตถุประสงค์การบรรยาย :

– เข้าใจหลักการ และเหตุผลในการจัดทำ Relationship Management

– มีเครื่องมือ และวิธีการ สามารถจัดทำ Relationship Management

– มีเทคนิค และวิธีการสื่อสารที่ทรงพลังง่ายต่อการจัดทำ Relationship Management

เนื้อหาการบรรยาย :

– ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท กับลูกค้า (CRM)

– ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท กับ Supplier (SRM)

– Supply Positioning Model & Supply Perception Model

– ความคาดหวังของ Supplier

– เทคนิคการสื่อสารที่ทรงพลัง เพื่อสร้างสายสัมพันธ์

กิจกรรม :  เทคนิคการสื่อสารที่ทรงพลัง เพื่อสร้างสายสัมพันธ์

 

Lunch         : 12.00-13.00 น.

Session 3   : 13.00-14.30 น.

 

4. Specifying the requirement  & Planning Supply & Understanding Supply Market

วัตถุประสงค์การบรรยาย :

– สามารถวางแผนระยะสั้น /ยาว อย่างมีประสิทธิภาพ

– เข้าใจสภาพการแข่งขันในตลาดของผู้ขาย

เนื้อหาการบรรยาย :
– วางแผนความต้องการ

– กำหนดนโยบายและกลยุทธ์การจัดซื้อ

– หาแหล่งวัตถุดิบ

– คัดเลือกและประเมินผู้ขาย

– ปัจจัยในการตัดสินใจผลิตเองหรือจัดซื้อจัดจ้าง

– ความต้องการของผู้ขาย

– จุดอ่อน หรือข้อควรระวังในงานจัดซื้อBreak       : 14.30-14.45 น.
Session 4 : 14.45-16.00 น.


5. Negotiation

วัตถุประสงค์การบรรยาย :

– ผู้เข้าอบรมเข้าใจเทคนิคในการเจรจา โน้มน้าวจูงใจ

– ผู้เข้าอบรมสามารถเจรจาและโน้มน้าวจูงใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหาการบรรยาย :

– ทักษะในการพูดการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวและจูงใจคู่เจรจา

– สุดยอดการเจรจาแบบ Triple Win

– การเจรจาต่อรองแบบแบ่งสันปันส่วน

– การเจรจาต่อรองแบบบูรณาการ

– Best Alternative to a Negotiated Agreement (BATNA)

– ทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์ แนวทางในการปรับใช้ในการเจรจากับผลประโยชน์ระยะสั้น

– ทฤษฎีความต้องการของโซฮาร์ แนวทางในการปรับใช้ในการเจรจากับผลประโยชน์ระยะยาว

– ทฤษฎี H.M.L.และทฤษฎี Game Theory สร้างแนวคิดของนักเจรจาที่เน้นความสำเร็จประยุกต์และปรับใช้ทฤษฎีกับการทำงานจริง

– เทคนิคเปลี่ยนแปลงคู่เจรจาให้เป็นเพื่อน

 กิจกรรม : ส่งเสริมความเข้าใจในการเจรจาต่อรอง


Expertise & Q/A

รูปแบบการฝึกอบรม  

การฝึกอบรมมีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้โดยง่าย เพลิดเพลิน โดยมีความลึกซึ้งเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ ยอมรับ และนำไปปฏิบัติตาม อีกทั้งตรงตามเป้าหมายที่ทางองค์กรได้กำหนดไว้ 

1. การบรรยายแบบผู้อบรมมีส่วนร่วม Participative Technique

2. ฝึกปฏิบัติทีละขั้นตอนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับท่านอื่นๆ (Work Shop)

3. วิทยากรกระตุ้นให้ความคิดและให้มีส่วนร่วมในการฝึกอบรม

4. แสดงการสาธิตจำลองให้เกิดการพัฒนา (Adult Learning Approach Role Playing)

5. ฝึกปฏิบัติพัฒนาร่างกายและจิตใจ เพื่อเสริมบุคลิกภาพภายนอก และภายใน

 

ระยะเวลาการจัดสัมมนา

เพื่อให้ครอบคลุม ถึงเนื้อหาสาระของเนื้อหาทางวิชาการ และ Workshop อบรม 1 วันเต็ม

9.00-10.30 น.   สัมมนา

10.30-10.45 น.  คอฟฟี่เบรค

10.45-12.00 น.  สัมมนา

12.00-13.00 น.  Lunch International Buffet 

13.00-14.30 น.  สัมมนา

14.30-14.45 น. คอฟฟี่เบรค

14.45-16.00 น. สัมมนา

                      สรุป ถาม ตอบ แบ่งปันประสบการณ์

 

ตารางค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

อัตราค่าลงทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
หักภาษี ณ. ที่จ่าย 3%
ยอดสุทธิ
4,800.-
336.-
144.-
4,992.-

– รวมอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวัน International Buffet และเอกสารฝึกอบรมแล้ว

– เพื่อยืนยันการอบรมสัมมนา กรุณาชำระค่าลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างน้อย วัน

– ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200 % ช่วยให้บริษัทเสียภาษีลดน้อยลงมาก

 

วิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียน

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ชื่อบัญชี ริษัท ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ จำกัด ดังนี้

– ธ.กรุงเทพสาขาบิ๊กซีสายไหมบัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 014-7-01506-9

– ธ.กสิกรไทยสาขาบิ๊กซีสายไหมบัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 650-2-00827-5

– ธ.ไทยพาณิชย์สาขาบิ๊กซีสายไหมบัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 402-1-80274-8

เมื่อโอนเงินผ่านธนาคารแล้วกรุณาส่งข้อมูลที่ thebesttraining5.0@gmail.com พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

 

2. ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย 

บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ จำกัด

Training Center for Business Excellence Strategy Co.,Ltd.

รบกวนส่งอีเมลล์แจ้งเลขที่เช็ค ชื่อธนาคารและวันที่สั่งจ่ายเช็ค เพื่อออกใบกำกับภาษีในวันสัมมนา

 

3. หัก ณ ที่จ่าย 3% 

บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ จำกัด

77/291 ซอยพหลโยธิน 54/1แยก4-45 (หมู่บ้านชลลดา) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0-1055-44056-57-8

 

Training Center for Business Excellence Strategy Co.,Ltd.

77/291  SOI PHAHOLYOTHIN 54/1 JUNCTION 4-45 MOOBAAN CHONLADA,

KHWAENG SAI MAI,KHET SAI MAI, BANGKOK 10220

TAX ID 0-1055-44056-57-8 

(ขอรับใบหัก ณ ที่จ่ายในวันสัมมนา)

 

สนใจหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาหรือจัดกิจกรรม

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา The Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ)
77/291 ซอยพหลโยธิน 54/1แยก4-45 (หมู่บ้านชลลดา) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

 

ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 

 02-043-5605, 081-3582683, 081-6285569, 081-8082683

 thebesttraining5.0@gmail.com