Effective Negotiation & Persuasion

Purchasing-Thebest Training
Techniques for Professional Purchasing Strategies
กันยายน 6, 2019
CRM & CEM-Thebest Training
Proactive CRM & CEM Loyalty Solution
กันยายน 6, 2019
Purchasing-Thebest Training
Techniques for Professional Purchasing Strategies
กันยายน 6, 2019
CRM & CEM-Thebest Training
Proactive CRM & CEM Loyalty Solution
กันยายน 6, 2019

Effective Negotiation & Persuasion

หลักสูตรฝึกอบรม Negotiation-Thebest -Training

หลักสูตรฝึกอบรมการเจรจาต่อรองและโน้มน้าวจูงใจอย่างมีประสิทธิผล ทำให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและเพิ่มทักษะในการเจรจาต่อรองและการพูดการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวและจูงใจ ซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รักษาและสร้างโอกาสทางธุรกิจให้เจริญก้าวหน้ามากขึ้น

Effective Negotiation & Persuasion

เทคนิคการเจรจาต่อรองและการโน้มน้าวจูงใจอย่างมีประสิทธิผล

รอบจัดอบรมวันที่ 14 ก.พ/ 10 เม.ย/ 26 มิ.ย/ 7 ส.ค/ 16 ต.ค และ 18 ธ.ค 2567

 

เวลาฝึกอบรม          09.00-16.00 น.
เวลาลงทะเบียน        08.45  น.
โรงแรมรามา การ์เด้นส์ ถ.วิภาวดีรังสิต
วิทยากร

อาจารย์ชัยวัฒน์ วงศ์ธีรทรัพย์

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน Sale and Marketing Strategy, Customer Relation Management (CRM), High Impact Communication, Modern Business Management, Knowledge Management (KM), Change Management, Human Resource Development (HRD),Team Building, etc.

 

 

หลักการเเละเหตุผล

         ในชีวิตการทำงานของทุกองค์กรโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ต้องรับผิดชอบในงานขาย งานบริการการตลาด หรือการบริหารจัดการต่างๆที่ต้องมีการเจรจาระหว่างกันกับลูกค้าหรือคู่ค้า คงไม่สามารถหลีกเลี่ยง ความต้องการที่แตกต่างกัน หรือการมีเป้าหมายที่แตกต่างกัน ความสามารถในการเจรจาต่อรองให้คล้อยตามและการควบคุมสถานการณ์ให้เป็นไปตามที่กำหนดเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการรักษาหรือสร้างโอกาสทางธุรกิจ การใช้วิธีการพูดการสื่อสาร การโน้มน้าวจูงใจที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดการคล้อยตามทางความคิด และยอมรับหรือยินยอมปรับเปลี่ยนตามผู้โน้มน้าวจูงใจโดยสามารถคงความมั่นคงของความสัมพันธ์เป็นสิ่งที่มีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างมากในการสร้างสรรค์ธุรกิจให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

        สถาบันฝึกอบรม The Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องนี้ จึงได้พัฒนาหลักสูตร “Effective Negotiation & Persuasion : การเจรจาต่อรองและโน้มน้าวจูงใจอย่างมีประสิทธิผล” ขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและเพิ่มทักษะในการเจรจาต่อรองและการพูดการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวและจูงใจ ซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รักษาและสร้างโอกาสทางธุรกิจให้เจริญก้าวหน้ามากขึ้นวัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการของการเจรจาต่อรอง ที่เป็นสากล

2. ศึกษาแบบอย่างและวิธีการของนักเจรจา โน้มน้าวจูงใจ ที่ประสบความสำเร็จ

3. เพื่อเสริมสร้างทักษะ และกลวิธีในการเจรจาต่อรอง โน้มน้าวจูงใจ

4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงหลักจิตวิทยาในการโน้มน้าวจูงใจคน

5. เพื่อเสริมสร้างทักษะในการพูดการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวและจูงใจคู่เจรจา

6. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ ความรู้ และทักษะการเจรจาต่อรองและทักษะการ โน้มน้าวจูงใจเพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล 

 

เนื้อหาหลักสูตร

 

Session 1 : 9.00-10.30 น.

1. หลักการเจรจาต่อรอง และโน้มน้าวจูงใจ

วัตถุประสงค์การบรรยาย:

– เพื่อให้ผู้เข้าอบรมปรับพื้นฐาน แนวคิด ความเชื่อ ในการเจรจา โน้มน้าวจูงใจ

– เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของคู่สนทนา หรือคู่เจรจา

เนื้อหาการบรรยาย:

– ความจริงพื้นฐาน 5 ประการ ที่นักเจรจาต้องรู้

– ทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์ แนวทางในการปรับใช้ในการเจรจากับผลประโยชน์ระยะสั้น

– ทฤษฎีความต้องการของโซฮาร์ แนวทางในการปรับใช้ในการเจรจากับผลประโยชน์ระยะยาว

– ทฤษฎี H.M.L.และทฤษฎี Game Theory สร้างแนวคิดของนักเจรจาที่เน้นความสำเร็จประยุกต์และปรับใช้ทฤษฎีกับการทำงานจริง


2. กลยุทธ์การครองเกม Encounter Strategy 

วัตถุประสงค์การบรรยาย:

– เข้าใจหลักการและเหตุผลของการการพบปะ ติดต่อสัมพันธ์ การเข้าพบ  เผชิญหน้า การ ประชุม การเจรจาต่อรอง การโต้ตอบ การจัดการความขัดแย้ง การโน้มน้าวและการจูงใจ

– มียุทธศาสตร์ในการจัดการข้างต้น

เนื้อหาการบรรยาย:

– กำหนดกรอบความต้องการ Know Your Objective

– ข้อมูลบุคคล และองค์กรที่คุณจะพบปะ หรือเจรจาด้วย Know your Counterpart

– วางแผนแนวทางและวิธีการเพื่อบรรลุเป้าหมาย Know How to Get to the Destination

3. รูปแบบการเจรจา และสุดยอดนักเจรจาต่อรอง

วัตถุประสงค์การบรรยาย:

– ทำความเข้าใจจุดเด่น จุดด้อยนักเจรจา 5 ประเภท

– เรียนรู้รูปแบบการเจรจา

– ประเมินตนเองเพื่อเสริมสร้างจุดเด่น พัฒนาจุดด้อย

เนื้อหาการบรรยาย:

– สุดยอดนักเจรจาต่อรอง 5 ประเภท (นักหลบหนี, นักช่างฝัน, นักต่อราคา, นักแข่งขัน, นักแก้ปัญหา)

– เรียนรู้จุดอ่อนจุดแข็ง รูปแบบการเจรจา และปรับใช้ให้เหมาะกับสถานการณ์

 

 4. กิจกรรม :“รู้เขา รู้เรา”
– ทดสอบและประเมิน ท่านมีแนวโน้มเป็นนักเจรจาประเภทใด

– พัฒนาตนเองเพื่อเป็นนักเจรจาในรูปแบบต่างๆ

 

Break          : 10.30-10.45 น.
Session 2   : 10.45-12.00 น.

 

5. กลยุทธ์ในการเจรจาและโน้มน้าว ที่ทรงประสิทธิผล 

วัตถุประสงค์การบรรยาย:

– สามารถโน้มน้าวจูงใจ คู่สนทนา คู่เจรจา โดยเพิ่มพูนสายสัมพันธ์ยิ่งขึ้น

เนื้อหาการบรรยาย:

– อุปสรรคที่ครอบงำเมื่อต้องเผชิญหน้ากับคู่เจรจา

– อะไรคือความแตกต่างของมืออาชีพ

– กฎทองคำแห่งการโน้มน้าวจูงใจ 9 ประการ


6. กิจกรรมส่งเสริมความเข้าใจกฎทองคำแห่งการโน้มน้าวจูงใจ

 

Lunch         : 12.00-13.00 น.
Session 3   : 13.00-14.30 น.


7. องค์ประกอบสำคัญที่กำหนดชัยชนะของนักเจรจาและโน้มน้าวจูงใจ

วัตถุประสงค์การบรรยาย:

– ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้กับคู่เจรจาได้เป็นอย่างดี

เนื้อหาการบรรยาย:

– เสริมสร้างความน่าเชื่อถือ

– องค์ประกอบสำคัญที่กำหนดชัยชนะของนักเจรจาและโน้มน้าวจูงใจ 13 ประการ

– ปรับใช้องค์ประกอบอย่างสัมฤทธิ์ผล

8. กิจกรรม :  ตรวจสอบและเสริมสร้างองค์ประกอบสำคัญที่กำหนดชัยชนะของนักเจรจาและโน้มน้าวจูงใจ

 

Break        : 14.30-14.45 น.
Session 4  : 14.45-16.00 น.

 

9. วิเคราะห์คู่เจรจา : อ่านภาษากาย แก้ไขสถานการณ์เพื่อโน้มน้าวใจ

วัตถุประสงค์การบรรยาย:
– แก้ปัญหาของการ Convince คู่เจรจาแล้วไม่ได้ดิวที่ต้องการ
– สามารถวิเคราะห์ความต้องการของคู่เจรจา จากการอ่านภาษากาย
– แก้ไขสถานการณ์ และสามารถโน้มน้าวให้ตกลงกันได้ทั้ง 2 ฝ่าย

เนื้อหาการบรรยาย:
– ให้ผู้เข้าอบรมวิเคราะห์คู่เจรจาในลักษณะภาษากายต่างๆ กัน
– วิทยากรให้ข้อมูลและความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและวิธีการโน้มน้าวที่ได้ผล


10. เทคนิคการเจรจาต่อรอง

วัตถุประสงค์การบรรยาย:

– ผู้เข้าอบรมเข้าใจเทคนิคในการเจรจา โน้มน้าวจูงใจ

– ผู้เข้าอบรมสามารถเจรจาและโน้มน้าวจูงใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหาการบรรยาย:

– ทักษะในการพูดการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวและจูงใจคู่เจรจา
– สุดยอดการเจรจาแบบชนะ-ชนะ
– การเจรจาต่อรองแบบแบ่งสันปันส่วน
– การเจรจาต่อรองแบบบูรณาการ
– การครอบครองเกมและการช่วงชิงสิทธิ์ในการสรุปประเด็น

 

11. Expertise & Q/A

 

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมได้รับ

1. ผู้เข้าอบรม มีทักษะและความสามารถในการพูดและการสื่อสารเพื่อการเจรจาต่อรองและการโน้มน้าวจูงใจ

2. ผู้เข้าอบรม สามารถเจรจาต่อรองและโน้มน้าวจูงใจ โดยคู่เจรจารับรู้ถึงชัยชนะด้วย

3. ผู้เข้าอบรม สามารถเจรจาต่อรองและโน้มน้าวจูงใจโดยสามารถเพิ่มพูนความมั่นคงของความสัมพันธ์กับลูกค้าหรือคู่เจรจา

4. ผู้เข้าอบรม สามารถสร้างโอกาสในการแข่งขันและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิผล

5. ผู้เข้าอบรมมีทักษะในการสร้างความน่าเชื่อถือ ในการเจรจา โน้มน้าวจูงใจ

6. ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในขีดความสามารถของตนเอง เสริมจุดเด่น พัฒนาจุดด้อยในการเจรจา โน้มน้าวจูงใจ

7. ผู้เข้าอบรมสามารถประเมินความต้องการของคู่เจรจา และกำหนดทางเลือกที่ดีได้

 

รูปแบบการฝึกอบรม

การฝึกอบรมมีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้โดยง่าย เพลิดเพลิน โดยมีความลึกซึ้งเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ ยอมรับ และนำไปปฏิบัติตาม อีกทั้งตรงตามเป้าหมายที่ทางองค์กรได้กำหนดไว้

1. การบรรยายแบบผู้อบรมมีส่วนร่วม Participative Technique

2. ฝึกปฏิบัติทีละขั้นตอนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับท่านอื่นๆ (Work Shop)

3. วิทยากรกระตุ้นให้ความคิดและให้มีส่วนร่วมในการฝึกอบรม

4. แสดงการสาธิตจำลองให้เกิดการพัฒนา (Adult Learning Approach Role Playing)

5. ฝึกปฏิบัติพัฒนาร่างกายและจิตใจ เพื่อเสริมบุคลิกภาพภายนอก และภายใน

 

ระยะเวลาการจัดสัมมนา

เพื่อให้ครอบคลุม ถึงเนื้อหาสาระของเนื้อหาทางวิชาการ และ Workshop อบรม 1 วันเต็ม

9.00-10.30 น.   สัมมนา

10.30-10.45 น. คอฟฟี่เบรค

10.45-12.00 น.  สัมมนา

12.00-13.00 น.  Lunch : International Buffet 

13.00-14.30 น. สัมมนา

14.30-14.45 น.  คอฟฟี่เบรค

14.45-16.00 น.  สัมมนา

                      สรุป ถาม ตอบ แบ่งปันประสบการณ์

 

ตารางค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

อัตราค่าลงทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
หักภาษี ณ. ที่จ่าย 3%
ยอดสุทธิ
4,800.-
336.-
144.-
4,992.-

– รวมอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวัน International Buffet และเอกสารฝึกอบรมแล้ว

– เพื่อยืนยันการอบรมสัมมนา กรุณาชำระค่าลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน

– ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200 % ช่วยให้บริษัทเสียภาษีลดน้อยลงมาก

 

วิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียน

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ชื่อบัญชี บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ จำกัด ดังนี้

– ธ.กรุงเทพสาขาบิ๊กซีสายไหมบัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 014-7-01506-9

– ธ.กสิกรไทยสาขาบิ๊กซีสายไหมบัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 650-2-00827-5

– ธ.ไทยพาณิชย์สาขาบิ๊กซีสายไหมบัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 402-1-80274-8

เมื่อโอนเงินผ่านธนาคารแล้วกรุณาส่งข้อมูลที่ thebesttraining5.0@gmail.com พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

 

2. ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย 

บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ จำกัด

Training Center for Business Excellence Strategy Co.,Ltd.

รบกวนส่งอีเมลล์แจ้งเลขที่เช็ค ชื่อธนาคารและวันที่สั่งจ่ายเช็ค เพื่อออกใบกำกับภาษีในวันสัมมนา

 

3. หัก ณ ที่จ่าย 3% 

บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ จำกัด

77/291 ซอยพหลโยธิน 54/1แยก4-45 (หมู่บ้านชลลดา) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0-1055-44056-57-8

 

Training Center for Business Excellence Strategy Co.,Ltd.

77/291  SOI PHAHOLYOTHIN 54/1 JUNCTION 4-45 MOOBAAN CHONLADA,

KHWAENG SAI MAI,KHET SAI MAI, BANGKOK 10220

TAX ID 0-1055-44056-57-8 

(ขอรับใบหัก ณ ที่จ่ายในวันสัมมนา)

 

สนใจหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาหรือจัดกิจกรรม 

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา The Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ)
77/291 ซอยพหลโยธิน 54/1แยก4-45 (หมู่บ้านชลลดา) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

 

ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 

 02-043-5605, 081-3582683, 081-6285569, 081-8082683

 thebesttraining5.0@gmail.com