Perfect Your Personality for Success @ Work

4D-Supervisor-Thebest Training
4D Supervisory Skill
มกราคม 10, 2020
SMART Personality-Thebest Training
SMART Image & High Impact Communication
มกราคม 10, 2020
4D-Supervisor-Thebest Training
4D Supervisory Skill
มกราคม 10, 2020
SMART Personality-Thebest Training
SMART Image & High Impact Communication
มกราคม 10, 2020

Perfect Your Personality for Success @ Work

บุคคลทุกระดับมีบุคลิกภาพและภาพลักษณ์ที่ดี เข้าใจการดูแลภาพลักษณ์บนใบหน้า การดูแลรูปร่างให้ดูดี การแต่งกายที่เหมาะสมกับรูปร่าง สามารถแสดงท่วงท่าอิริยาบถที่สง่างาม การสื่อสารทางกายและวาจา ได้อย่างน่าเชื่อถือต่อผู้ร่วมงาน ลูกค้า รวมทั้งยังเป็นภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

 

 

Perfect Your Personality for Success @ Work

 เสริมสร้างบุคลิกภาพและภาพลักษณ์สู่ความสำเร็จ

วิทยากร

ผศ.ดร.ตฤณกร เกตุกุลพันธ์

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน Time Management, Personality Development for New Generation,
Business Management, Self’s Development & Success @ Work, Team Communication and Leadership Management

 

 

หลักการและเหตุผล

         ภาพลักษณ์นับเป็นส่วนสำคัญของผู้คนในทุกสาขาอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นผู้จบการศึกษาใหม่ ผู้ทำงานประจำ เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร นักธุรกิจ ฯลฯ ทุกคนล้วนต้องการมีบุคลิกภาพที่ดูดีเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในตนเองและก้าวสู่ความสำเร็จที่มากขึ้น ภาพลักษณ์ที่ดีจะเป็นเสน่ห์ดีงดูดใจให้ผู้ที่พบเห็น อยากร่วมมือ สนับสนุน ช่วยเหลือ ทั้งจากลูกค้า ผู้ร่วมงานทุกระดับ และคนรอบข้าง นับเป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะนำพาองค์กรสู่ความรุ่งโรจน์ในโลกใบใหม่ (New Economy)
          สถาบันฝึกอบรม The Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ) จึงได้พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม  “Perfect Your Personality for Success @ Work-เสริมสร้างบุคลิกภาพและภาพลักษณ์สู่ความสำเร็จ” เพื่อให้บุคคลทุกระดับมีบุคลิกภาพและภาพลักษณ์ที่ดี เข้าใจการดูแลภาพลักษณ์บนใบหน้า การดูแลรูปร่างให้ดูดี การแต่งกายที่เหมาะสมกับรูปร่าง สามารถแสดงท่วงท่าอิริยาบถที่สง่างาม การสื่อสารทางกายและวาจา ได้อย่างน่าเชื่อถือต่อผู้ร่วมงาน ลูกค้า รวมทั้งยังเป็นภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร  

 

เนื้อหาหลักสูตร

 

Session 1 : 9.00-10.30 น.

1. กรณีศึกษาภาพลักษณ์และภาพคุณลักษณะของผู้ประสบความสำเร็จในระดับประเทศ และระดับโลก ในโลกยุคใหม่ 

– สร้างแรงบันดาลใจ ในการพัฒนาบุคลิกภาพและภาพลักษณ์ที่ดีที่จะช่วยให้ทุกท่านเดินเข้าสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จในการทำงาน และชีวิต

– ความสำคัญของการมีบุคลิกภาพที่ดี

  Smart Person: ภาพคุณลักษณะที่ดี (S= Skill, M= Mature, A= Attitude, R= Responsibility, T= Trust)

  Attitude ทัศนคติสร้างบุคลิก (Inner Beauty Personality)

กิจกรรม วิเคราะห์ตนเอง    

กิจกรรม การสำรวจตัวเอง

 

2. กิจกรรมบุคลิกภาพอย่างมีสไตล์ (Style Personality) Part I

– แบบทดสอบบุคลิกภาพและอุปนิสัย

– ให้ผู้เข้าอบรม ออกมาแนะนำตนเองและกล่าวถึง Role Model บุคคลที่มีบุคลิกลักษณะและภาพลักษณ์ที่ดีทีละ 1 ท่าน (จำนวนตามความเหมาะสม)

– วิทยากรให้คำแนะนำเรื่องบุคลิกภาพเป็นรายบุคคล

 

3. องค์ประกอบ 3 ประการ ของบุคลิกภาพ

แนวทางการพัฒนาบุคลิกภาพภายใน และภายนอก

– รูปลักษณ์  APPEARANCE

– การกระทำ PERFORMANCE

– ศักยภาพ  POTENTIALITY

 กิจกรรม การทดสอบตนเอง

 

Break         : 10.30-10.45 น.         

Session 2  : 10.45-12.00 น.

 

4. ทักษะบุคลิกภาพและการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี I

 Healthy You

– การดูแลสุขภาพเพื่อภาพลักษณ์ที่ดี

– กินอย่างไรสุขภาพดีอายุยืนยาว

– การบริโภคที่เหมาะสมก้บรูปร่าง

– การออกกำลังกาย

Beautiful You

– การดูแลผิวพรรณอย่างเหมาะสม

– เข้าใจถึงปัญหาผิว

– การแก้ปัญหาผิวเพื่อบุคลิกภาพที่ดี

Perfect You

– 5 ปัจจัยแก้ไขปัญหาด้วยเสื้อผ้าให้เหมาะกับสรีระ

– การแต่งกายให้เหมาะกับสถานที่และกาลเทศะ

– การเลือกทรงผมให้เหมาะกับสรีระและสไตล์

กิจกรรม แต่งกายในสไตล์คุณ

 

Lunch       : 12.00-13.00 น.                                                                                              

Session 3 : 13.00-14.30 น.

 

5. ทักษะบุคลิกภาพและการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี II 

ท่วงท่าอิริยาบถ (Visual Poise)
 – ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องการวางท่าทาง การเดิน การยืน การนั่ง

– การสร้างบุคลิกภาพที่สง่างาม

– การสร้างความประทับใจเมื่อแรกพบ มหัศจรรย์แห่งรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ

– การใช้ภาษากายในที่ทำงาน

กิจกรรม ท่าทางที่สง่างามในสไตล์คุณ

 

6. ทักษะบุคลิกภาพและการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี III : การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Voice Communication)
– เทคนิคการสนทนาเพื่อสร้างความประทับใจ

– เทคนิคการใช้คำพูดจากความคิดไปสู่ถ้อยคำ

– เทคนิคการใช้น้ำเสียง ภาษา ท่าทาง สายตา และสีหน้าในการพูด

– ระดับการฟัง การรับฟังแบบเข้าอกเข้าใจ (Empathic Listening)

– ทักษะการฟังที่ดี ในการสื่อสาร ติดต่อ และการทำงานร่วมกัน

กิจกรรม สื่อสารทางเดียว สื่อสารสองทาง

 

Break        : 14.30-14.45 น.

Session 4 : 14.45-16.00 น.

 

7. ทักษะบุคลิกภาพและการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีIV

หลักการเข้าสังคมอย่างมั่นใจ (Social Graces)
– มารยาทและการวางตัวในสังคม การต้อนรับแขกผู้มาเยือน ศิลปะการจับมือ
– เทคนิคการแนะนำตัว การใช้นามบัตร การเชิญ การตอบรับ และการปฏิเสธในงานต่างๆ
– มารยาทการอยู่ใน ห้องประชุม,โต๊ะอาหาร, งานเลี้ยง, รถยนต์

 

8. กิจกรรมบุคลิกภาพอย่างมีสไตล์ (Style Personality) 

– ให้ผู้เข้าอบรมออกมาแนะนำตนเองและกล่าวถึง Role Model บุคคลที่มี

– ท่านสื่อสารอะไรเพื่อการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร บุคลิกลักษณะและภาพลักษณ์ที่ดีทีละ 1 ท่าน (จำนวนตามความเหมาะสม)

–  วิทยากรให้คำแนะนำเรื่องบุคลิกภาพ ท่าทาง การยืน การเดิน เสื้อผ้าหน้าผม และความมั่นใจในตนเอง เป็นรายบุคคล

 

9. กิจกรรม Expertise and Q & A

– Wrap up ความรู้ ความเข้าใจและสิ่งที่จะนำไปใช้ประโยชน์ปฏิบัติงาน

– กิจกรรมถาม-ตอบ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้และ ความเข้าใจ

 

 สิ่งที่ผู้เข้าอบรมได้รับ

1. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และเสริมสร้างทักษะในการพัฒนาบุคลิกภาพ การดูแลสุขภาพร่างกาย ผิวพรรณให้ดูดี การแต่งกายและมารยาททางสังคม

2. เป็นผู้มีทักษะบุคลิกภาพในพูด ภาษากาย การสื่อสาร ทักษะการฟัง ที่สามารถสร้างความประทับใจ

3. ผู้เข้าอบรมมีบุคลิกภาพภายในและภายนอกที่มีความเชื่อมั่น สง่างาม รวมถึงสามารถเป็นผู้มีบุคลิกภาพที่ดีและมีการสื่อสารภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร

4. ผู้เข้าอบรมมีแรงบันดาลใจ มีกำลังใจ และมีเป้าหมาย ในการพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อความสำเร็จ

 

รูปแบบการฝึกอบรม  

การฝึกอบรมมีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้โดยง่าย เพลิดเพลิน โดยมีความลึกซึ้งเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ ยอมรับ และนำไปปฏิบัติตาม อีกทั้งตรงตามเป้าหมายที่ทางองค์กรได้กำหนดไว้ 

1. การบรรยายแบบผู้อบรมมีส่วนร่วม Participative Technique

2. ฝึกปฏิบัติทีละขั้นตอนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับท่านอื่นๆ (Work Shop)

3. วิทยากรกระตุ้นให้ความคิดและให้มีส่วนร่วมในการฝึกอบรม

4. แสดงการสาธิตจำลองให้เกิดการพัฒนา (Adult Learning Approach Role Playing)

5. ฝึกปฏิบัติพัฒนาร่างกายและจิตใจ เพื่อเสริมบุคลิกภาพภายนอก และภายใน

 

 ระยะเวลาการจัดสัมมนา

เพื่อให้ครอบคลุม ถึงเนื้อหาสาระของเนื้อหาทางวิชาการ และ Workshop อบรม 1 วันเต็ม

 

สนใจหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาหรือจัดกิจกรรม 

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา The Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ)
77/291 ซอยพหลโยธิน 54/1แยก4-45 (หมู่บ้านชลลดา) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

 

ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 

 02-043-5605, 081-3582683, 081-6285569, 081-8082683

 thebesttraining5.0@gmail.com