Personality Development for Brand Ambassador

Personality for Lady-Thebest-training
Personality Development for SMART LADY
มกราคม 10, 2020
SMART Personality-Thebest Training
SMART Personality & Image Plus+ for Sale & Service
มกราคม 10, 2020
Personality for Lady-Thebest-training
Personality Development for SMART LADY
มกราคม 10, 2020
SMART Personality-Thebest Training
SMART Personality & Image Plus+ for Sale & Service
มกราคม 10, 2020

Personality Development for Brand Ambassador

Personality for Brand Ambassador-Thebest-training

เป็นการเสริมสร้างการแต่งกาย มาดและท่วงท่าอิริยาบถที่สง่างามในการบริหารงาน ซึ่งมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง รวมทั้งยังเป็นภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรในการติดต่อกับหน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ  แสดงให้เห็นถึงภาวะผู้นำ ความน่าเชื่อถือ เพื่อเป็นภาพลักษณ์และตัวแทนขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

Personality Development for Brand Ambassador

การพัฒนาบุคลิกภาพ สำหรับผู้แทนทางองค์กร

 


วิทยากร

อาจารย์กิติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรม Personality Development Pro, Coaching , Proactive Service, The Art of Speaking and Communication, CRM & CEM,

Emotional Management, Training the Trainer, Leadership, NLP for Success, Build Mindset etc.,
หลักการและเหตุผล

         บนโลกที่กูรูหลายท่าน เรียกว่าโลกที่ไหลลื่น (โลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว และตลอดเวลา) หรือกูรูอีกหลายท่านเรียก โลกที่แบบราบ เต็มไปด้วยกระแสของการเปลี่ยนแปลง การพัฒนา  และแน่นอนที่สุดคือการต่อสู้แข่งขันกันในเชิงธุรกิจในรูปแบบแตกต่างหลากหลาย คนทำงานทุกท่านที่ต้องติดต่อสื่อสารทำธูรกิจในประเทศ หรือระดับสากล คงหลีกไม่พ้นการติดต่อ การประชุมการ สื่อสารและการนำเสนอซึ่งต้องมีบุคลิกภาพที่ดีเป็นองค์ประกอบสำคัญ   เพื่อการพัฒนาตนเองให้มีภาพลักษณ์ที่ดี และยั่งยืน พร้อมไปด้วยศักยภาพที่จะนำพาองค์กรสู่ความรุ่งโรจน์ในโลกใบใหม่
         สถาบันฝึกอบรม The Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ) จึงได้พัฒนาหลักสูตร “การพัฒนาบุคลิกภาพ สำหรับ Brand Ambassador (Personality Development for Brand Ambassador)” ในการเสริมสร้างการแต่งกาย มาดและท่วงท่าอิริยาบถที่สง่างามในการบริหารงาน ซึ่งมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง รวมทั้งยังเป็นภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรในการติดต่อกับหน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ  แสดงให้เห็นถึงภาวะผู้นำ ความน่าเชื่อถือ รวมถึงการพูดการสื่อสารและการนำเสนอต่อที่ชุมชน  เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรธุรกิจ

 

เนื้อหาหลักสูตร

 

Session 1 : 9.00-10.30 น.

1. บุคลิกภาพและการสร้างภาพลักษณ์ของพนักงาน (Brand Ambassador) ให้สอดคล้องและสนับสนุนอัตลักษณ์ หรือแบรนด์ขององค์กร 
DNA หรือ อัตลักษณ์คืออะไรทำไมช่วยทำให้หลายๆท่านประสบความสำเร็จ ร่ำรวย และยิ่งใหญ่ได้ กรณีศึกษาจากผู้ประสบความสำเร็จในระดับประเทศ และระดับโลก ในการตลาดยุกต์ใหม่ รวมถึงการค้นหาบุคลิกภาพของท่านว่าเป็นแบบไหน เป็นสไตล์แบบใด

วัตถุประสงค์ในการบรรยาย
 – เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดแรงบันดาลใจ ในเรื่องของการพัฒนาบุคลิกภาพที่จะช่วยให้ทุกท่านเดินเข้าสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จในการทำงาน และชีวิต


เนื้อหาในการบรรยาย
– เป็นการยกตัวอย่างผู้ที่ประสบความสำเร็จในระดับโลกและระดับประเทศ โดยมีการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดี องค์ประกอบ 3 ส่วนของบุคลิกภาพ และบุคลิกภาพในสไตล์ของท่าน ท่านมีบุคลิกภาพแบบไหน ความเหมาะสมในการแต่งกายต่างที่เสริมบุคลิกให้โดดเด่นอย่างเหมาะสม เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และยั่งยืนให้กับตนเอง
           เช่น นาย บารัค โอบลามา อดีตประธานาธิบดีผิวสี สหรัฐอเมริกา
                 เดล คาร์เนกี้ นักธุรกิจ นักพูด นักเขียน ชื่อดังก้องโลก
                 คุณบัณฑิต อึ้งรังษี วาทยากรระดับโลก
                 คุณสัญญา คุณากร พิธีกร ที่โด่งดังมากที่สุดคนหนึ่งในประเทศไทย

กิจกรรม ทำแบบประเมินบุกลิกภาพ

 – เพื่อทราบถึงสไตล์ในบุคลิกภาพของตน
– เพื่อวิเคราะห์จุดเด่น และจุดที่ต้องปรับปรุงในบุคลิกภาพของตน


2. ปรับเปลี่ยนการเลือกสวมใส่เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายให้เหมาะกับบุคลิกภาพในบทบาทของผู้นำที่ดูน่าเชื่อถือ

วัตถุประสงค์ในการบรรยาย:

– เพื่อให้เข้าใจและเห็นความสำคัญของ การเลือกสวมใส่เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายให้เหมาะกับบุคลิกภาพในตำแหน่ง และลักษณะงาน รวมถึงสอดคล้องกับภาพลักษณ์ขององค์กร


Break        : 10.30-10.45 น.
Session 2 : 10.45-12.00 น.

 

3. ฝึกการวางมาดและท่วงท่าในทุกอิริยาบถแบบผู้นำที่สง่า ดูดี และน่าเชื่อถือในสายตาของผู้พบเห็น

วัตถุประสงค์ในการบรรยาย:

– เพื่อให้ทราบ ถึงมาดและท่วงท่าในทุกอิริยาบถแบบผู้นำ

– เพื่อสามารถสร้างภาพลักษณ์เป็นตัวแทนภาพลักษณ์ขององค์กร (Brand Ambassador) ได้


4. การสร้างความประทับใจแรกพบ (1 st Impression) ของตัวแทนภาพลักษณ์องค์กร (Brand Ambassador) มารยาทต่างๆ ในสังคม การทักทาย การไหว้ การเข้าพบ และต้อนรับอย่างประทับใจ ภาษากายที่ดีในการบริการ มารยาท การยืน การเดิน การใช้นามบัตร มารยามทางสังคม

วัตถุประสงค์ในการบรรยาย
 – เพื่อให้เข้าใจถึงมารยาทที่สำคัญ และเป็นสากลในสังคมพร้อมฝึกปฏิบัติ เพื่อสร้างความประทับใจแรกพบ
 – เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำมรรยาท และการใช้ภาษากายไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม โดดเด่นในงานตัวแทนภาพลักษณ์องค์กร (Brand Ambassador) เพื่อการยอมรับ และชื่นชมจากคนอื่นๆที่ได้พบเห็น

กิจกรรม  ฝึกปฏิบัติมารยาทสากลในการติดต่อธุรกิจ การรับรองลูกค้า การผูกมิตรทางธุรกิจ ตลอดจนมารยาทบนโต๊ะอาหาร

– เพื่อให้สามารถ ไหว้ ทักทาย การแนะนำตัว การยืน การเดิน รวมถึงมารยาทบนโต๊ะอาหาร ที่สง่างามและเสนอข้อมูลสินค้าหรือบริการที่ปฏิบัติอยู่ในและนอกองค์กร เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ที่มาติดต่อพบปะด้วยLunch           : 12.00-13.00 น.
Session 3    : 13.00-14.30 น.

 

5. เทคนิคการใช้ วัจนภาษา (คำพูด) ฝึกเทคนิคการพูด การใช้เสียง และภาษากายให้มีพลังจูงใจผู้คน ทั้งลูกน้อง ผู้บริหารระดับสูง ลูกค้า และคู่ค้าธุรกิจ

วัตถุประสงค์ในการบรรยาย

– เพื่อให้ทราบถึงเทคนิคการพูด การใช้เสียง และภาษากายให้มีพลังจูงใจผู้คน เพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าทุกๆ กลุ่ม (พร้อมการฝึกปฏิบัติการพูดในที่ชุมชน)

 

6. หลักการนำเสนอ P-I-S-E-S-A และการออกแบบโครงเรื่องในการ พูดในที่ชุมชน และการนำเสนอ อย่างมืออาชีพ เพื่อเป็นตัวแทนภาพลักษณ์ขององค์กร

วัตถุประสงค์ในการบรรยาย:

– เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจและสามารถนำหลักการ P-I-S-E-S-A มาใช้งาน

– เพื่อฝึกฝนทักษะการพูดจากบุคคลตัวอย่างระดับโลก

กิจกรรมฝึก : การพูดและการนำเสนออย่างผู้นำ

– เพื่อฝึกปรับพัฒนาการพูด การนำเสนอ กำกับมาดและท่วงท่าอิริยาบถให้ดูสง่า ดูดี และน่าเชื่อถือในสายตาผู้ที่ได้ รับฟัง และพบเห็น


Break         : 14.30-14.45 น.
Session 4  : 14.45-16.00 น.


7. กิจกรรมฝึกปฏิบัติ การพูดและการนำเสนออย่างผู้นำบุคลิกภาพและการพูดในที่ชุมชน ที่เหมาะสมในการพูดต่อหน้าคนหมู่มาก เช่น การแต่งกาย การยืน การเดิน การใช้ไมค์ หรืออุปกรณ์ต่างๆ เช่น Tablet , Notebook ฯลฯ เทคนิคการนำเสนอในรูปแบบต่างๆ

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม :

– เพื่อฝึกปรับพัฒนาการพูด การนำเสนอ กำกับมาดและท่วงท่าอิริยาบถให้ดูสง่ามีพลังและน่าเชื่อถือในสายตาผู้ที่ได้ รับฟัง และพบเห็น

– เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจและสามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติจริง

 

8. รู้จักตัวเองและผู้อื่น ศิลปะการครองใจคน ตลอดจนจิตวิทยาการบริหารความขัดแย้ง

– การปรับกรอบมุมมองใหม่ให้เปิดกว้างต่อการรับความคิดเห็นที่หลากหลาย ค้นหาขุมพลังภายในเพื่อนำมาขับเคลื่อนบุคลากรและองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย ด้วย การพัฒนาพลังจิตใต้สำนึก NLP และศาสตร์บริหารอารมณ์ EQ (NLP : Neuro Linguistic Programming ซึ่งได้เริ่มมีการพัฒนา โดย Master Richard Bandler และ Dr.John Grinder)

วัตถุประสงค์ในการบรรยาย :

– เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจและสามารถนำหลักการพัฒนาพลังจิตใต้สำนึก และ NLP มาใช้ในการพัฒนาบุคลิกภาพ

กิจกรรม พัฒนาพลังจิตใต้สำนึก และ NLP พิชิตความสำเร็จด้วยบุคลิกภาพอย่างผู้นำ

– เพื่อฝึกปฏิบัติการ พัฒนาพลังจิตใต้สำนึก และ NLP เพื่อพัฒนาจุดเด่น สร้างความเชื่อมั่นทั้งต่อตนเอง และต่อผู้อื่น


สรุปการบรรยาย ถามตอบ 


สิ่งที่ผู้เข้าอบรมได้รับ

1. ผู้เข้าอบรมมีบุคลิกภาพภายใน และภายนอกที่ มีความเชื่อมั่น สง่างาม รวมถึงสามารถสร้างอัตลักษณ์ หรือแบรนด์ขององค์กร ซึ่งส่งผลภาพลักษณ์ที่ดีให้กับตนเอง และองค์กร

2. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และเสริมสร้างทักษะในการแต่งกาย มรรยาทสังคม พัฒนาท่วงท่า กริยา ที่สง่างามของตน

3. มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องภาษาพูด และภาษากาย และการนำเสนอด้วยหลัก P-I-S-E-S-A

4. ผู้เข้าอบรมมีแรงบันดาลใจ มีกำลังใจ และมีเป้าหมาย ในการพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อเป็นตัวแทนภาพลักษณ์ขององค์กร(Brand Ambassador) ที่ประสบความสำเร็จ

5. สามารถนำหลักการพัฒนาพลังจิตใต้สำนึก และ NLP มาใช้ในการพัฒนาบุคลิกภาพ

 

รูปแบบการฝึกอบรม  

การฝึกอบรมมีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้โดยง่าย เพลิดเพลิน โดยมีความลึกซึ้งเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ ยอมรับ และนำไปปฏิบัติตาม อีกทั้งตรงตามเป้าหมายที่ทางองค์กรได้กำหนดไว้ 

1. การบรรยายแบบผู้อบรมมีส่วนร่วม Participative Technique

2. ฝึกปฏิบัติทีละขั้นตอนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับท่านอื่นๆ (Work Shop)

3. วิทยากรกระตุ้นให้ความคิดและให้มีส่วนร่วมในการฝึกอบรม

4. แสดงการสาธิตจำลองให้เกิดการพัฒนา (Adult Learning Approach Role Playing)

5. ฝึกปฏิบัติพัฒนาร่างกายและจิตใจ เพื่อเสริมบุคลิกภาพภายนอก และภายใน

 

ระยะเวลาการจัดสัมมนา

เพื่อให้ครอบคลุม ถึงเนื้อหาสาระของเนื้อหาทางวิชาการ และ Workshop อบรม 1 วันเต็ม

 

สนใจหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาหรือจัดกิจกรรม 

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา The Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ)
77/291 ซอยพหลโยธิน 54/1แยก4-45 (หมู่บ้านชลลดา) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

 

ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 

 02-043-5605, 081-3582683, 081-6285569, 081-8082683

 thebesttraining5.0@gmail.com