Personality Development for SMART LADY

Time Management-Thebest Training
Time Management & Prioritization for Excellence
มกราคม 10, 2020
Personality for Brand Ambassador-Thebest-training
Personality Development for Brand Ambassador
มกราคม 10, 2020
Time Management-Thebest Training
Time Management & Prioritization for Excellence
มกราคม 10, 2020
Personality for Brand Ambassador-Thebest-training
Personality Development for Brand Ambassador
มกราคม 10, 2020

Personality Development for SMART LADY

หลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาบุคลากรสุภาพสตรีในระดับต่างๆให้มีบุคลิกภาพและภาพคุณลักษณะที่ดี มีมาดและท่วงท่าอิริยาบถที่สง่างาม การแต่งกาย บำรุงผิวพรรณ การแต่งหน้า ที่ดูเหมาะสมกับบุคลิภาพและสร้างความโดดเด่นแตกต่างและน่าเชื่อถือต่อผู้ร่วมงาน ลูกค้า รวมทั้งยังเป็นภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

 

Personality Development for  SMART LADY

 


วิทยากร

อาจารย์สุภัทรา พึ่งสาระ 

วิทยากรและวิทยากรที่ปรึกษา Style Personality and Beauty Talent ผู้เชี่ยวชาญด้านบุคลิกภาพความงามอย่างมี Style 

หลักการและเหตุผล

           บนโลกที่กูรูหลายท่าน เรียกว่าโลกที่ไหลลื่น (โลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว และตลอดเวลา) เต็มไปด้วยกระแสของการเปลี่ยนแปลงและแน่นอนที่สุดคือการต่อสู้แข่งขันกันในเชิงธุรกิจในรูปแบบแตกต่างหลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงที่นับวันยิ่งทวีบทบาทในทุกสาขาธุรกิจ สังคมและการเมืองการปกครอง การมีบุคลิกภาพที่ดีทั้งภายในและรูปลักษณ์ภายนอก การแต่งหน้า การแต่งกาย กิริยาท่าทาง ล้วนคือปัจจัยที่ช่วยสร้างความแตกต่างในความสำเร็จ

            สถาบันฝึกอบรม The Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ) จึงได้พัฒนาหลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพอย่างมืออาชีพ (Personality Development for SMART LADY)” ในการเสริมสร้างทักษะที่ดี ในการทำงานด้านการบริการ หรือการขาย การติดต่อสื่อสาร ประสานงาน ทั้งการแต่งกาย การยืน การเดิน การนั่ง มารยาทที่สำคัญต่างๆ ซึ่งมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง รวมทั้งยังเป็นภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า หรือองค์กรต่างๆ  แสดงให้เห็นถึงการมีจิตใจที่รักงานบริการ หรืองานขาย มีความน่าเชื่อถือ อีกทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรธุรกิจของท่าน
เนื้อหาหลักสูตร

 

Session 1  : 9.00-10.30 น.

1. บุคลิกภาพ และภาพลักษณ์คืออะไร ทำไมช่วยทำให้หลายๆ ท่านประสบความสำเร็จ ร่ำรวยและยิ่งใหญ่ได้ กรณีศึกษาผู้ประสบความสำเร็จในระดับประเทศ และระดับโลก ในยุคใหม่นี้ รวมถึงการค้นหาบุคลิกภาพของท่านว่าเป็นแบบไหน เป็นสไตล์แบบใด

วัตถุประสงค์ในการบรรยาย:

– เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดแรงบันดาลใจ ในเรื่องของการพัฒนาบุคลิกภาพที่จะช่วยให้ทุกท่านเดินเข้าสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จในการทำงาน และชีวิต

เนื้อหาในการบรรยาย:

– เป็นการยกตัวอย่างบุคคล และองค์กร ที่ประสบความสำเร็จในระดับโลกและระดับประเทศ โดยมีการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดี องค์ประกอบ 3 ส่วนของบุคลิกภาพ และบุคลิกภาพในสไตล์ของท่าน ท่านมีบุคลิกภาพแบบไหน ความเหมาะสมในการแต่งกายต่างที่เสริมบุคลิกให้โดดเด่นอย่างเหมาะสม เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และยั่งยืนให้กับตนเอง เช่น

ยกตัวอย่างสตรีผู้มีชื่อเสียง ที่มีบุคลิกภาพ การวางตัวที่โดดเด่น และประสบความสำเร็จระดับประเทศและระดับโลก

กิจกรรม : คุณคิดอะไร ใจของคุณเป็นแบบไหน (ทำแบบทดสอบบุคลิกภาพ) รวมทั้งชมวีดีโอการสร้างภาพลักษณ์ที่โดดเด่น

– เพื่อให้ทราบถึงบุคลิกภาพภายในของตน และของเพื่อนร่วมองค์กร

– เพื่อค้นหา และวิเคราะห์แนวทางในการสร้างภาพลักษณ์ที่เหมาะสม และโดดเด่นของตนเอง

 

2. วิเคราะห์ บุคลิกภาพภายในของคุณ และการสร้างภาพลักษณ์ของเรา (จากการพัฒนาบุคลิกภายใน และภายนอก) และเราเองก็เป็นภาพลักษณ์ขององค์กร ที่ทุกคนมองเห็นและรับรู้ได้

วัตถุประสงค์ในการบรรยาย:

-เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในบุคลิกภาพภายในของตน รวมถึงรู้จักบุคลิกภาพของตนเองมากขึ้น

– เพื่อให้เข้าใจและเห็นความสำคัญของภาพลักษณ์

กิจกรรม : น่าค้นหาในสไตล์คุณ

– เพื่อนำเสนอบุคลิกภาพของตน

– เพื่อวิเคราะห์แบบอย่าง (Role Model) ของคุณเพื่อมาปรับใช้ในการพัฒนาบุคลิกภาพ

– เพื่อทราบถึงงานและกิจกรรมของตนเอง ที่ต้องใช้การพัฒนาบุคลิกภาพให้เกิดความก้าวหน้า

 

3. ความรู้เรื่องการเลือกเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายให้เหมาะสม หลักการแต่งกายที่ดีในโอกาสต่างๆ โดยมีรูปภาพและการอธิบายตัวอย่างประกอบ พร้อมทั้งวิเคราะห์การแต่งกายของแต่ละท่านที่เข้าร่วมอบรม

วัตถุประสงค์ในการบรรยาย:

– เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจเทคนิคการเลือกเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายให้เหมาะสม  

– เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงหลักการแต่งกายที่ดีในโอกาสต่างๆ รวมถึงการประยุกต์ใช้กับตนเอง                                                               

กิจกรรม : แต่งกายแบบไหนสไตล์คุณ

– เพื่อค้นหา และวิเคราะห์แนวทางในการสร้างแต่งกายที่ดี และเหมาะสมได้รับการยอมรับในการทำงานของตน


Break         : 10.30-10.45 น.         
Session 2  : 10.45-12.00 น.

 

4. การวิเคราะห์รูปร่างเฉพาะบุคคล การเลือกเสื้อผ้า เฉพาะรูปร่าง โดยมีรูปภาพประกอบ และวิเคราะห์ตัวอย่างจริงให้ผู้เข้าอบรมได้เห็น

วัตถุประสงค์ในการบรรยาย:

– เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงลักษณะรูปร่างของตน และวิเคราะห์ลักษณะรูปร่างได้

– เพื่อให้เข้าใจและสามารถเลือกเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายให้เหมาะสมกับรูปร่างของตนเองในทุกโอกาสได้ รวมถึงสามารถให้คำแนะนำกับผู้อื่น

 

5. มารยาทต่าง ๆ ในสังคม การทักทาย การไหว้ การต้อนรับอย่างประทับใจ มารยาท การยืน การเดิน การเข้าพบการใช้นามบัตร เทคนิคการฟัง (Listening Technique) ทักษะการฟังที่ดี โดยเฉพาะ การรับฟังอย่างเข้าอกเข้าใจ (Empathic Listening) จะทำให้คุณแสดงออกถึงบุคลิกภาพทั้งภายใน และภายนอกที่ ช่วยทำให้ได้รับการยอมรับชื่นชมจากคนอื่น

วัตถุประสงค์ในการบรรยาย:

– เพื่อให้เข้าใจถึงมารยาทที่สำคัญ และเป็นสากลในสังคมพร้อมฝึกปฏิบัติ

– เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม โดดเด่นในงาน และการดำเนินชีวิตของตน เพื่อการยอมรับ และชื่นชมจากคนอื่นๆที่ได้พบเห็น

กิจกรรม : การไหว้ ทักทาย การแนะนำตัว การยืน การเดิน รวมถึงมารยาทการต้อนรับ มารยาทบนโต๊ะอาหาร เป็นต้น

 

5.1 บุคลิกภาพและการนำเสนออย่างมืออาชีพ

วัตถุประสงค์ในการบรรยาย:

– เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีบุคลิกภาพที่ดี ทั้งจากภายในสู่ภายนอก เป็นที่น่าประทับใจของลูกค้าและเป็นภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

– เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะเพิ่มก้าวสู่การนำเสนออย่างมือ อาชีพ

 

5.2 กิจกรรม “บุคลิกภาพต้องตา-นำเสนอโดนใจ”

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม:

 – เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมฝึกปฏิบัติภาษากายเพื่อการนำเสนอสินค้าหรือข้อมูลให้ลูกค้า

รูปแบบกิจกรรม:

– เป็นการ Demo ภาษากายในการนำเสนอและให้ผู้เข้าฝึกอบรมร่วมปฏิบัติ

 

5.3 แนวทางในการพัฒนาบุคลิกภาพภายนอก: เสื้อผ้าหน้าผม

วัตถุประสงค์ในการบรรยาย:

– ให้ผู้เข้าฝึกอบรมทราบถึงแนวทางในการพัฒนาบุคลิกภาพภายนอก

– เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้นำความรู้ความเข้าใจสู่การปฏิบัติจริง

เนื้อหาการบรรยาย:

– แนวทางพัฒนาบุคลิกภาพภายนอก

– รูปแบบการแต่งกายตามสรีระ

– ทรงผม หน้าตา ผิวพรรณ

กิจกรรม : การสร้างเสน่ห์แรกพบ


Lunch         : 12.00-13.00 น.                                                                                              
Session 3  : 13.00-14.30 น.


6. Make up Easy: Unlock Your Beauty Secret โดยเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ Artistry

– แต่งหน้าเป็นเรื่องง่ายๆ คุณก็สวยมาดมั่นได้ ทุกวันกันคิ้ว เทคนิคการรองพื้น เติมส่วนขาดตัดส่วนเกิน(Hi-light & Shading) การแต่งตา 3 สไตล์ คือ Korean, Working Woman และ Smoky Eye การเลือกสีสันให้เข้ากับชุด uniform และสอดคล้องกับเทศกาลต่างๆ เพื่อเพิ่มสีสันในการต้อนรับลูกค้า     

กิจกรรม : แต่งหน้าให้กับ Model  ในรูปแบบ 3 สไตล์Break         :  14.30-14.45 น.
Session 4  : 14.45-16.00 น.

 

6.1 Make up Easy: Unlock Your Beauty Secret โดยเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ Artistry (ต่อ)

กิจกรรม : แต่งหน้าให้กับ Model  ในรูปแบบ 3 สไตล์ 

 

7. กิจกรรม “Expertise and Q&A”

– เพื่อสรุปภาพรวมของการบรรยาย กิจกรรมและการประยุกต์ใช้ในการทำงาน

– เพื่อไขปัญหาและข้อสงสัย

– กิจกรรมแบบให้ผู้อบรมมีส่วนร่วม Participative Technique

– ถาม-ตอบสิ่งที่ผู้เข้าอบรมได้รับ

1. ผู้เข้าอบรมมีบุคลิกภาพภายใน และภายนอกที่ มีความเชื่อมั่น สง่างาม รวมถึงสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับตนเอง และองค์กร

2. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และเสริมสร้างทักษะในการพัฒนาท่วงท่า กริยา ที่สง่างามของตน อีกทั้งทราบ มารยาททางสังคม เพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า

3. มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการแต่งกาย การปรับรูปลักษณ์ภายนอก (Appearance) ให้เหมาะสมกับงาน หรือหน้าที่ของตน เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี

4. ผู้เข้าอบรมมีทัศนคติที่ดี มีแรงบันดาลใจ และมีเป้าหมาย ในการพัฒนาทักษะการสื่อสารใน งานบริการ และพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อความสำเร็จของตน และองค์กร รวมถึงมีความเชื่อมั่นและรัก

องค์กรมากขึ้น

 

รูปแบบการฝึกอบรม  

การฝึกอบรมมีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้โดยง่าย เพลิดเพลิน โดยมีความลึกซึ้งเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ ยอมรับ และนำไปปฏิบัติตาม อีกทั้งตรงตามเป้าหมายที่ทางองค์กรได้กำหนดไว้ 

1. การบรรยายแบบผู้อบรมมีส่วนร่วม Participative Technique

2. ฝึกปฏิบัติทีละขั้นตอนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับท่านอื่นๆ (Work Shop)

3. วิทยากรกระตุ้นให้ความคิดและให้มีส่วนร่วมในการฝึกอบรม

4. แสดงการสาธิตจำลองให้เกิดการพัฒนา (Adult Learning Approach Role Playing)

5. ฝึกปฏิบัติพัฒนาร่างกายและจิตใจ เพื่อเสริมบุคลิกภาพภายนอก และภายใน

 

 ระยะเวลาการจัดสัมมนา

เพื่อให้ครอบคลุม ถึงเนื้อหาสาระของเนื้อหาทางวิชาการ และ Workshop อบรม 1 วันเต็ม

 

สนใจหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาหรือจัดกิจกรรม 

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา The Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ)
77/291 ซอยพหลโยธิน 54/1แยก4-45 (หมู่บ้านชลลดา) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

 

ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 

 02-043-5605, 081-3582683, 081-6285569, 081-8082683

 thebesttraining5.0@gmail.com