การประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ 360 องศา

Training Roadmap-Thebest Training
Strategy for Training RoadMap
มกราคม 10, 2020
Talent Management-Thebest-training
Managing Talent Engagement & Retention
มกราคม 10, 2020
Training Roadmap-Thebest Training
Strategy for Training RoadMap
มกราคม 10, 2020
Talent Management-Thebest-training
Managing Talent Engagement & Retention
มกราคม 10, 2020

การประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ 360 องศา

การประเมินผลการปฏิบัติงานถือเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ ทำให้หัวหน้างานมีโอกาสที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับพนักงานบนพื้นฐานแบบหนึ่งต่อหนึ่ง และได้รับความคิดที่มีคุณค่าต่อหน่วยงานและองค์กรอย่างมีนัยสำคัญ

 

 

การประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ 360°

(Performance Appraisal 360°)

วิทยากร  

อาจารย์ศักดิ์ดา ภูมิพันธุ์

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน Organization Development, Human Resource Management, Human Resource Development, Strategic Planning,
Process Improvement, Coaching & Feedback, Supervisory Skill, etc.

 

หลักการและเหตุผล

          ประเมินผลการปฏิบัติงานถือเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพเพราะให้หัวหน้างานมีโอกาสที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับพนักงานบนพื้นฐานแบบหนึ่งต่อหนึ่ง และได้รับความคิดที่มีคุณค่า รวมทั้งความคิดเห็นที่มีต่อการปฏิบัติงานร่วมกันแต่หัวหน้างานส่วนใหญ่จะมีความกังวลเกี่ยวกับการประเมินผลงานนี้ โดยเฉพาะมุมที่ว่าจะไม่ได้รับการยอมรับจากผู้ถูกประเมินอันเนื่องมาจากไม่ได้มีการวางแผนเพื่อการประเมินผลที่มีคุณภาพเพียงพอ 

          สถาบันฝึกอบรม The Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ) จึงได้พัฒนาหลักสูตร การประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ 360° (Performance Appraisal 360°)” เพื่อการวางแผนประเมินผลที่ดี วิธีการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ ทักษะในการสื่อสาร รวมทั้งการบริหารจัดการผลหลังการประเมิน จึงเป็นคำตอบที่แก้ปัญหาเรื่องการประเมินผลได้ตรงจุดที่สุด

 

วัตถุประสงค์         

1. ได้เรียนรู้จุดเริ่มต้นที่ส่งผลต่อความสำเร็จ หรือ ล้มเหลวในการประเมินผลงาน

2. ได้ทราบถึงบทบาทหน้าที่สำคัญของผู้ประเมินผล

3. ได้เข้าใจถึงเทคนิคในการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สำคัญ

4. ได้เรียนรู้หลักสำคัญของการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ

 

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้จัดการ/ ผู้บริหาร หรือ ผู้มีหน้าที่ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

 

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมได้รับ

1. ได้เรียนรู้จุดเริ่มต้นที่ส่งผลต่อความสำเร็จ หรือ ล้มเหลวในการประเมินผลงาน

2. สามารถนำบทบาทหน้าที่ของผู้ประเมินผลไปปรับได้จริงในการทำงาน

3. สามารถประยุกต์ใช้เทคนิคในการประเมินผลการปฏิบัติงานกับการประเมินผลจริง

4. นำหลักสำคัญของการประเมินผลการปฏิบัติงานไปใช้ให้เกิดประโยชน์

 

รูปแบบการฝึกอบรม  

การฝึกอบรมมีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้โดยง่าย เพลิดเพลิน โดยมีความลึกซึ้งเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ ยอมรับ และนำไปปฏิบัติตาม อีกทั้งตรงตามเป้าหมายที่ทางองค์กรได้กำหนดไว้ 

1. การบรรยายแบบผู้อบรมมีส่วนร่วม Participative Technique

2. ฝึกปฏิบัติทีละขั้นตอนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับท่านอื่นๆ (Work Shop)

3. วิทยากรกระตุ้นให้ความคิดและให้มีส่วนร่วมในการฝึกอบรม

4. แสดงการสาธิตจำลองให้เกิดการพัฒนา (Adult Learning Approach Role Playing)

5. ฝึกปฏิบัติพัฒนาร่างกายและจิตใจ เพื่อเสริมบุคลิกภาพภายนอก และภายใน

 

ระยะเวลาการจัดสัมมนา

เพื่อให้ครอบคลุม ถึงเนื้อหาสาระของเนื้อหาทางวิชาการ และ Workshop อบรม 1 วันเต็ม

 

สนใจหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาหรือจัดกิจกรรม 

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา The Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ)
77/291 ซอยพหลโยธิน 54/1แยก4-45 (หมู่บ้านชลลดา) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

 

ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 

 02-043-5605, 081-3582683, 081-6285569, 081-8082683

 thebesttraining5.0@gmail.com