Performance Appraisal-thebest-trainings
การประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ 360 องศา
มกราคม 10, 2020
จัดทำโครงสร้างเงินเดือน-Thebest-training
การจัดทำและปรับปรุงโครงสร้างเงินเดือน ให้สอดคล้องค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ และแข่งขันได้ในตลาด
มกราคม 10, 2020
Performance Appraisal-thebest-trainings
การประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ 360 องศา
มกราคม 10, 2020
จัดทำโครงสร้างเงินเดือน-Thebest-training
การจัดทำและปรับปรุงโครงสร้างเงินเดือน ให้สอดคล้องค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ และแข่งขันได้ในตลาด
มกราคม 10, 2020

Managing Talent Engagement & Retention

องค์กรสามารถขับเคลื่อนไปได้ด้วยทรัพยากรมนุษย์ แต่ผลแพ้ชนะในการแข่งขันทางธุรกิจตัดสินกันด้วยคุณภาพของบุคลากรที่แต่ละองค์กรมี ดังนั้นการวางแผนสรรหากลุ่มคนที่มีความสามารถสูง การบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์ การสร้างความจงรักภักดี สร้างความผูกพัน จนถึงการรักษาบุคลากรที่มีความสามารถไว้กับองค์กรเป็นสิ่งท้าทายสำหรับองค์กรสมัยใหม่เป็นอย่างมาก

 

Managing Talent Engagement and Retention

(การบริหาร สร้างความผูกพัน และรักษาบุคลากรผู้มีความสามารถสูง)

วิทยากร  

อาจารย์ศักดิ์ดา ภูมิพันธุ์

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน Organization Development, Human Resource Management, Human Resource Development, Strategic Planning,
Process Improvement, Coaching & Feedback, Supervisory Skill, etc.

 

 

หลักการและเหตุผล

          องค์กรสามารถขับเคลื่อนไปได้ด้วยทรัพยากรมนุษย์ แต่ผลแพ้ชนะในการแข่งขันทางธุรกิจตัดสินกันด้วยคุณภาพของบุคลากรที่แต่ละองค์กรมี ดังนั้นการวางแผนสรรหากลุ่มคนที่มีความสามารถสูง การบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์ การสร้างความจงรักภักดี สร้างความผูกพัน จนถึงการรักษาบุคลากรที่มีความสามารถไว้กับองค์กรเป็นสิ่งท้าทายสำหรับองค์กรสมัยใหม่เป็นอย่างมาก

          สถาบันฝึกอบรม The Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ) จึงได้พัฒนาหลักสูตร “การบริหาร การสร้างความผูกพัน และการรักษาบุคลากรผู้มีความสามารถสูง” สำหรับหัวหน้างาน ผู้บริหาร และผู้บริหารระดับสูงขององค์กร เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการบริหารจัดการคนไปในทิศทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพ

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนามีความเข้าใจถึงการบริหารจัดการพนักงานกลุ่มที่มีความสามารถสุงซึ่งส่งผลต่อการเติบโตขององค์กรอย่างมีนัยสำคัญ

2. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนามีความรู้ความเข้าใจหลักการและแนวคิดของความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร รวมถึงวิธีการวัด การวางแผนเพื่อพัฒนาความผูกพันของพนักงาน

3. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาทราบถึงความสำคัญของการรักษาพนักงานที่ดีไว้กับองค์กร ทั้งการวางแผน และการนำไปประยุกต์ใช้

4. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับประยุกต์ใช้ในการวางแผนรักษาพนักงานที่ดีเป็นรายบุคคลได้

 

กลุ่มเป้าหมาย

หัวหน้างาน ผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง

 

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมได้รับ

1. มีความเข้าใจถึงการบริหารจัดการพนักงานกลุ่มที่มีความสามารถสูงซึ่งส่งผลต่อการ เติบโตขององค์กรอย่างมีนัยสำคัญ

2. เกิดความรู้ความเข้าใจหลักการและแนวคิดของความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร  รวมถึงวิธีการวัด การวางแผนเพื่อพัฒนาความผูกพันของพนักงาน

3. ทราบถึงความสำคัญของการรักษาพนักงานที่ดีไว้กับองค์กร ทั้งการวางแผน และการ นำไปประยุกต์ใช้ได้ในงานจริง

4. เกิดทักษะในการปรับประยุกต์ใช้ในการวางแผนรักษาพนักงานที่ดีเป็นรายบุคคลได้อย่าง มีประสิทธิภาพ

 

รูปแบบการฝึกอบรม  

การฝึกอบรมมีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้โดยง่าย เพลิดเพลิน โดยมีความลึกซึ้งเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ ยอมรับ และนำไปปฏิบัติตาม อีกทั้งตรงตามเป้าหมายที่ทางองค์กรได้กำหนดไว้ 

1. การบรรยายแบบผู้อบรมมีส่วนร่วม Participative Technique

2. ฝึกปฏิบัติทีละขั้นตอนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับท่านอื่นๆ (Work Shop)

3. วิทยากรกระตุ้นให้ความคิดและให้มีส่วนร่วมในการฝึกอบรม

4. แสดงการสาธิตจำลองให้เกิดการพัฒนา (Adult Learning Approach Role Playing)

5. ฝึกปฏิบัติพัฒนาร่างกายและจิตใจ เพื่อเสริมบุคลิกภาพภายนอก และภายใน

 

 ระยะเวลาการจัดสัมมนา

เพื่อให้ครอบคลุม ถึงเนื้อหาสาระของเนื้อหาทางวิชาการ และ Workshop อบรม 1 วันเต็ม

 

สนใจหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาหรือจัดกิจกรรม 

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา The Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ)
77/291 ซอยพหลโยธิน 54/1แยก4-45 (หมู่บ้านชลลดา) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

 

ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 

 02-043-5605, 081-3582683, 081-6285569, 081-8082683

 thebesttraining5.0@gmail.com