Knowledge Management-Thebest-training.com
Organization Management
มกราคม 10, 2020
Performance Appraisal-thebest-trainings
การประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ 360 องศา
มกราคม 10, 2020
Knowledge Management-Thebest-training.com
Organization Management
มกราคม 10, 2020
Performance Appraisal-thebest-trainings
การประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ 360 องศา
มกราคม 10, 2020

Strategy for Training RoadMap

หลักสูตรฝึกอบรม เพื่อเสริมสร้างทักษะที่ดีในการวางแผนด้านการฝึกอบรมให้เหมาะสม ทั้งยังเป็นแนวทางการพัฒนา ซึ่งมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับกลยุทธ์ที่ดีในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรธุรกิจของท่าน

 

Strategy for Training RoadMap

วิทยากร  

อาจารย์ศักดิ์ดา ภูมิพันธุ์

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน Organization Development, Human Resource Management, Human Resource Development, Strategic Planning,
Process Improvement, Coaching & Feedback, Supervisory Skill, etc.

 

หลักการและเหตุผล

          บนโลกที่กูรูหลายท่าน เรียกว่าโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และตลอดเวลา) หรือกูรูอีกหลายท่านเรียก โลกที่แบนราบ เต็มไปด้วยกระแสของการเปลี่ยนแปลง การพัฒนา และแน่นอนที่สุดคือการต่อสู้แข่งขันกันในเชิงธุรกิจในรูปแบบแตกต่างหลากหลาย คนทำงานทุกท่านที่ต้องติดต่อสื่อสารทำธุรกิจในประเทศ หรือระดับสากล คงหลีกไม่พ้นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร อย่างต่อเนื่องเป็นระบบ และมีการประเมินผมการปฏิบัติงาน ผลตอบแทนที่องค์กรได้รับจากการพัฒนาบุคลากร เพื่อการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความสามารถที่ดี และเติบโตอย่างต่อเนื่อง พร้อมไปด้วยศักยภาพที่จะนำพาองค์กรสู่ความรุ่งโรจน์ในโลกใบใหม่
        สถาบันฝึกอบรม The Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ)จึงได้พัฒนาหลักสูตร “Strategy for Training RoadMap: กลยุทธ์การจัดทำแผนที่ฝึกอบรม”
ในการเสริมสร้างทักษะที่ดีในการวางแผนด้านการฝึกอบรมให้เหมาะสม ทั้งยังเป็นแนวทางการพัฒนา ซึ่งมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับกลยุทธ์ที่ดีในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรธุรกิจของท่าน

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ และเข้าใจวิธีการจัดทำกลยุทธ์เส้นทางการฝึกอบรม (Training Roadmap)

2. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในการเสริมสร้างทัศนคติที่ดี ให้เกิดการเรียนรู้ และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ตลอดเวลา ให้แก่บุคลากรในองค์กร (Life Long Learning)

3. ผู้เข้ารับการอบรมรู้วิธีการพัฒนาและฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น (Training Efficiency) วิธีการทำให้บุคลากรมีความสามารถที่ต้องการเพิ่มขึ้น (Employees Competent) และ

    พัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถสูง เพื่อเพิ่มผลงานให้กับองค์กรมากขึ้นกว่าเดิม (Business Performance)

4. ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจและฝึกทักษะ การจัดทำกลยุทธ์เส้นทางการฝึกอบรม (Training Roadmap) อย่างเป็นระบบ และเป็นขั้นเป็นตอน โดยสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานจริงได้

5. สามารถวางแผนวิธีการจัดทำกลยุทธ์เส้นทางการฝึกอบรม (Training Roadmap) ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กรได้อย่างเหมาะสม

 

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมได้รับ

1. สามารถค้นหาและดึงศักยภาพแห่งภาวะผู้นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้

2. มีกระบวนการคิดและบริหารจัดการตัวเองได้อย่างเป็นระบบ

3. มีแรงบันดาลใจและเห็นคุณค่าของการเป็นผู้นำในองค์กร

4. เป็นที่ยอมรับนับถือของลูกน้อง เป็นที่ชื่นชอบของเจ้านาย เป็นบุคลากรที่ทรงประสิทธิผล

 

รูปแบบการฝึกอบรม

การฝึกอบรมมีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้โดยง่าย เพลิดเพลิน โดยมีความลึกซึ้งเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ ยอมรับ และนำไปปฏิบัติตาม อีกทั้งตรงตามเป้าหมายที่ทางองค์กรได้กำหนดไว้

1. การบรรยายแบบผู้อบรมมีส่วนร่วม Participative Technique

2. ฝึกปฏิบัติทีละขั้นตอนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับท่านอื่นๆ (Work Shop)

3. วิทยากรกระตุ้นให้ความคิดและให้มีส่วนร่วมในการฝึกอบรม

4. แสดงการสาธิตจำลองให้เกิดการพัฒนา (Adult Learning Approach Role Playing)

5. ฝึกปฏิบัติพัฒนาร่างกายและจิตใจ เพื่อเสริมบุคลิกภาพภายนอก และภายใน

 

ระยะเวลาการจัดสัมมนา

เพื่อให้ครอบคลุม ถึงเนื้อหาสาระของเนื้อหาทางวิชาการ และ Workshop อบรม 1 วันเต็ม

 

สนใจหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาหรือจัดกิจกรรม 

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา The Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ)
77/291 ซอยพหลโยธิน 54/1แยก4-45 (หมู่บ้านชลลดา) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

 

ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 

 02-043-5605, 081-3582683, 081-6285569, 081-8082683

 thebesttraining5.0@gmail.com