การจัดทำและปรับปรุงโครงสร้างเงินเดือน ให้สอดคล้องค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ และแข่งขันได้ในตลาด

Talent Management-Thebest-training
Managing Talent Engagement & Retention
มกราคม 10, 2020
HRM-Thebest-training
New Challenge for Modern HRM
มกราคม 10, 2020
Talent Management-Thebest-training
Managing Talent Engagement & Retention
มกราคม 10, 2020
HRM-Thebest-training
New Challenge for Modern HRM
มกราคม 10, 2020

การจัดทำและปรับปรุงโครงสร้างเงินเดือน ให้สอดคล้องค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ และแข่งขันได้ในตลาด

จัดทำโครงสร้างเงินเดือน-Thebest-training

การมีโครงสร้างเงินเดือนจะสามารถกำหนดคุณค่าของงานและเทียบกับตลาดภายนอกในลักษณะงานแบบเดียวกัน การให้รางวัลสำหรับการขึ้นเงินเดือนและการจ่ายโบนัส จะขึ้นอยู่กับผลงานพนักงาน ทำให้ควบคุมต้นทุนได้ จูงใจให้พนักงานทำงานเต็มความสามารถ และแข่งขันได้ในตลาด 

 

การจัดทำ และปรับปรุงโครงสร้างเงินเดือน

ให้สอดคล้องค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ และแข่งขันได้ในตลาด

วิทยากร  

อาจารย์ศักดิ์ดา ภูมิพันธุ์

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน Organization Development, Human Resource Management, Human Resource Development, Strategic Planning,
Process Improvement, Coaching & Feedback, Supervisory Skill, etc.

 

หลักการและเหตุผล

          องค์กรแบบเก่าที่ไม่มีโครงสร้างเงินเดือน พนักงานจะมีเงินเดือนสูงขึ้นไปทุกปี โดยไม่มีที่สิ้นสุด พนักงานบางคนจะทำงานเพียงเพื่อให้ได้เงินเดือนไปเรื่อยๆ แม้ค่างานจะเป็นงานง่ายๆ ส่งผลขวัญและกำลังใจในการทำงานของพนักงานตั้งใจทำงาน หรือคนที่มีค่างานสูง ทำงานยากๆก็ไม่อยากจะพัฒนาตนเอง เพราะรู้ว่าพัฒนาไป ก็ได้เงินเดือนไม่ต่างกัน

         การมีโครงสร้างเงินเดือนจะสามารถกำหนดคุณค่าของงานและเทียบกับตลาดภายนอกในลักษณะงานแบบเดียวกัน การให้รางวัลสำหรับการขึ้นเงินเดือนและการจ่ายโบนัส จะขึ้นอยู่กับผลงานพนักงาน ทำให้ควบคุมต้นทุนได้ จูงใจให้พนักงานทำงานเต็มความสามารถ และแข่งขันได้ในตลาด ที่สำคัญต้องสอดคล้องกับประกาศค่าจ้างขั้นต่ำของรัฐบาล (ฉบับใหม่ 1 เมษายน 2561) 

 

วัตถุประสงค์       

1. มีความรู้ในวิธีการประเมินผลกระทบ และการปรับค่าจ้างให้สอดคล้องค่าจ้างใหม่ รวมถึงการ ประเมินผลกระทบต่อโครงสร้างเงินเดือนปัจจุบันขององค์กร

2. มีความเข้าใจกระบวนการจัดทำโครงสร้างเงินเดือน ทั้งการประเมินค่างาน การจัดระดับชั้น การสำรวจค่าจ้างเงินเดือนในตลาด การออกแบบโครงสร้างเงินเดือน การนำไปใช้งาน

3. มีความเข้าใจวิธีการประเมินโครงสร้างเงินเดือนปัจจุบันขององค์กร ว่าแข่งขันได้ มีความเป็นธรรมภายใน และองค์กรมีความสามารถในการจ่าย

4. มีความรู้เรื่องแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างเงินเดือนให้ทันสมัย จูงใจคนภายใน และดึงดูดคนเก่งจากภายนอก

 

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้บริหาร หัวหน้างาน หรือ ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเงินเดือนพนักงาน

 

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมได้รับ

1. สามารถประเมินผลกระทบค่าจ้างใหม่ตามกฎหมาย ปรับค่าจ้างเดิมให้สอดคล้องค่าจ้างใหม่ และสามารถประเมินผลกระทบการค่าจ้างภายในต่อโครงสร้างเงินเดือนปัจจุบันขององค์กรได้

2. เข้าใจกระบวนการจัดทำโครงสร้างเงินเดือน ทั้งการประเมินค่างาน การจัดระดับชั้น การสำรวจค่าจ้างเงินเดือนในตลาด การออกแบบโครงสร้างเงินเดือน การนำไปใช้งาน

3. สามารถประเมินโครงสร้างเงินเดือนปัจจุบันขององค์กร ว่าแข่งขันได้ มีความเป็นธรรมภายใน และองค์กรมีความสามารถในการจ่าย

4. สามารถจัดทำ/ปรับปรุงโครงสร้างเงินเดือนขององค์กรให้ทันสมัย จูงใจคนภายใน และดึงดูดคนเก่งจากภายนอก

 

รูปแบบการฝึกอบรม  

การฝึกอบรมมีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้โดยง่าย เพลิดเพลิน โดยมีความลึกซึ้งเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ ยอมรับ และนำไปปฏิบัติตาม อีกทั้งตรงตามเป้าหมายที่ทางองค์กรได้กำหนดไว้ 

1. การบรรยายแบบผู้อบรมมีส่วนร่วม Participative Technique

2. ฝึกปฏิบัติทีละขั้นตอนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับท่านอื่นๆ (Work Shop)

3. วิทยากรกระตุ้นให้ความคิดและให้มีส่วนร่วมในการฝึกอบรม

4. แสดงการสาธิตจำลองให้เกิดการพัฒนา (Adult Learning Approach Role Playing)

5. ฝึกปฏิบัติพัฒนาร่างกายและจิตใจ เพื่อเสริมบุคลิกภาพภายนอก และภายใน

 

 ระยะเวลาการจัดสัมมนา

เพื่อให้ครอบคลุม ถึงเนื้อหาสาระของเนื้อหาทางวิชาการ และ Workshop อบรม 1 วันเต็ม

 

สนใจหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาหรือจัดกิจกรรม 

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา The Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ)
77/291 ซอยพหลโยธิน 54/1แยก4-45 (หมู่บ้านชลลดา) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

 

ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 

 02-043-5605, 081-3582683, 081-6285569, 081-8082683

 thebesttraining5.0@gmail.com