จัดทำโครงสร้างเงินเดือน-Thebest-training
การจัดทำและปรับปรุงโครงสร้างเงินเดือน ให้สอดคล้องค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ และแข่งขันได้ในตลาด
มกราคม 10, 2020
Talent Management-Thebest-training
การคัดเลือกบุคลากรที่ตอบโจทย์องค์กร
มกราคม 10, 2020
จัดทำโครงสร้างเงินเดือน-Thebest-training
การจัดทำและปรับปรุงโครงสร้างเงินเดือน ให้สอดคล้องค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ และแข่งขันได้ในตลาด
มกราคม 10, 2020
Talent Management-Thebest-training
การคัดเลือกบุคลากรที่ตอบโจทย์องค์กร
มกราคม 10, 2020

New Challenge for Modern HRM

เพื่อให้ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับคนในองค์กรโดยตรง สามารถปรับวิธีคิดและการทำงานให้สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจทั้งโลกปัจจุบัน-โลกอนาคต มีแผนระยะสั้น-กลาง-ยาว รองรับความเสี่ยง-ความไม่แน่นอนท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆของโลก

 

ความท้าทายใหม่ของการบริหารคนในอนาคต :

New Challenge for Modern HRM

 

วิทยากร

อาจารย์ศักดิ์ดา ภูมิพันธุ์

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน Organization Development, Human Resource Management, Human Resource Development, Strategic Planning,
Process Improvement, Coaching & Feedback, Supervisory Skill, etc.

 

หลักการและเหตุผล

           การดำเนินธุรกิจท่ามกลางภาวะการเปลี่ยนแปลงที่ไม่หยุดนิ่งในปัจจุบัน จำเป็นอย่างยิ่งที่บรรดาผู้นำองค์กรและผู้บริหารทั้งหลายต้องเข้าใจถึงทิศทางหลักของกระแสโลกในอนาคต หรือ เมกะเทรนด์เพื่อวิเคราะห์ดูผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคม และการเมือง เพื่อเตรียมการรับมือกับความท้าทาย และปรับแผนธุรกิจให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งสามารถก้าวไปสู่เป้าหมายทางธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

สถาบันฝึกอบรม The Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ)  จึงได้จัดหลักสูตร “New Challenge for Modern HRM” เพื่อให้ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับคนในองค์กรโดยตรง สามารถปรับวิธีคิดและการทำงานให้สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจทั้งโลกปัจจุบัน-โลกอนาคต มีแผนระยะสั้น-กลาง-ยาว รองรับความเสี่ยง-ความไม่แน่นอนท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆของโลกและภูมิภาคธุรกิจไทยจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้ทันกระแสโลกอนาคตซึ่งต้องคำนึงถึงคน และเทคโนโลยีเป็นสำคัญด้วย

 

วัตถุประสงค์       

1. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้รู้ถึงแนวโน้มหลักในอนาคตที่ส่งผลกระทบต่อองค์กร โอกาส และอุปสรรค ของไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และวิสัยทัศน์ประเทศไทย 2020
2. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาเข้าใจสถานการณ์ใช้เครื่องมือบริหารองค์กร รวมถึงแนวคิดการบริหารคนสมัยใหม่ในอนาคต
3. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาทราบถึงผลกระทบเชิงบวกและลบต่อองค์กร จากความหลากหลายของทรัพยากรมนุษย์รวมทั้งความแตกต่างทางกลุ่มอายุ
4. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้รู้ถึงความคาดหวังของพนักงานต่อองค์กรในอนาคต คาดการณ์ หัวข้อสำคัญที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ต้องปรับตัวให้ทัน และ ความท้าท้ายของนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ในประเทศไทย

 

กลุ่มเป้าหมาย

หัวหน้างาน ผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง

 

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับ

1. ผู้เข้าสัมมนาได้รู้ถึงแนวโน้มหลักในอนาคตที่ส่งผลกระทบต่อองค์กร โอกาส และ อุปสรรค ของไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และวิสัยทัศน์ประเทศไทย 2020
2. เข้าสัมมนาเข้าใจสถานการณ์ใช้เครื่องมือบริหารองค์กร รวมถึงแนวคิดการบริหารคนสมัยใหม่ในอนาคต
3. ผู้เข้าสัมมนาทราบถึงผลกระทบเชิงบวกและลบต่อองค์กร จากความหลากหลายของทรัพยากรมนุษย์รวมทั้งความแตกต่างทางกลุ่มอายุ
4. ผู้เข้าสัมมนาได้รู้ถึงความคาดหวังของพนักงานต่อองค์กรในอนาคต คาดการณ์ หัวข้อสำคัญที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ต้องปรับตัวให้ทัน และ ความท้าท้ายของนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ในประเทศไทย

 

รูปแบบการฝึกอบรม

การฝึกอบรมมีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย โดยใช้วิธี
1. การบรรยายเชิงการเรียนรู้ของผู้ใหญ่
2. กรณีศึกษา และการระดมสมอง การแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้
3. การหารือแบบกลุ่มและนำเสนอความคิดเห็น
4. การให้ความรู้แบบถาม-ตอบ เชิงที่ปรึกษา
5. แบบทดสอบ/กรณีศึกษา บทบาทสมมุติและการฝึกปฏิบัติ

 

ระยะเวลาการจัดสัมมนา

เพื่อให้ครอบคลุม ถึงเนื้อหาสาระของเนื้อหาทางวิชาการ และ Workshop อบรม 1 วันเต็ม

 

สนใจหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาหรือจัดกิจกรรม

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา The Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ)
77/291 ซอยพหลโยธิน 54/1 แยก4-45 (หมู่บ้านชลลดา) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

 

ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 

 02-043-5605 081-3582683, 081-6285569, 081-8082683

 thebesttraining5.0@gmail.com

www.thebest-training.com