Finacial Analysis-thebest-trainings
SME-Financial Analysis for Excellence : SME-วิเคราะห์การเงินอย่างมืออาชีพ
มกราคม 8, 2020
Finacial Analysis-thebest-trainings
Financial Analysis for Non-Finance
มกราคม 9, 2020
Finacial Analysis-thebest-trainings
SME-Financial Analysis for Excellence : SME-วิเคราะห์การเงินอย่างมืออาชีพ
มกราคม 8, 2020
Finacial Analysis-thebest-trainings
Financial Analysis for Non-Finance
มกราคม 9, 2020

Efficient Inventory & Warehouse Management

สต๊อก (Stock) หรือสินค้าคงคลัง (Inventory) ถือเป็นต้นทุนหลักในต้นทุนการผลิต ซึ่งหน้าที่ในการบริหารสินค้าคงคลัง ไม่เพียงแต่จะทำหน้าที่ รับเข้า จัดเก็บ จ่ายออกเท่านั้น แต่ต้องคำนึงถึงต้นทุนในการบริหารสินค้าคงคลัง ซึ่งเป้าหมายคือ บริหารจัดการสินค้าคงคลังให้เกิดต้นทุนที่ต่ำที่สุด

 

Efficient Inventory & Warehouse Management

กลยุทธ์การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้าอย่างมืออาชีพ

วิทยากร

ดร.ศราวุธ ไชยธงรัตน์

วิทยากร นักบริหาร นักทำงานมืออาชีพ นักวิจัยระบบ

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ISO 9001, ISO 14001,TQM, TPM, TPS, 5S, KAIZEN, Internal Audit, Calibration system, Microsoft-Excel Function & Formula,

Preventive maintenance, Predictive Maintenance, Efficient Inventory Management, Modern Business Management, Logistic and Supply Chain, etc.

 

หลักการและเหตุผล

การจัดการคลังสินค้า (Warehouse) และสินค้าคงคลัง (Inventory) เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ซึ่งหลักสูตรนี้เป็นการแปลงวิชาการจัดการคลังสินค้าให้พนักงานทุกระดับ สามารถเข้าใจได้ง่าย นำไปใช้ได้ โดยใช้กิจกรรม ต่างๆเข้ามาช่วยในการอบรม โดยเนื้อหาประกอบด้วย การปรับพื้นฐานให้เข้าใจเรื่องการจัดการโลจิสติกส์ (Logistics) และโซ่อุปทาน (Supply Chain) ก่อนเข้าสู่เนื้อหา การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management) การจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management) และ การปรับปรุงพัฒนาระบบการจัดการคลังสินค้า ให้มีประสิทธิภาพ

           สถาบันฝึกอบรม The Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ)  จึงได้จัดหลักสูตร “Efficient Inventory & Warehouse Management” เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจหลักการบริหารสินค้าคงคลัง เทคนิค วิธีการ จัดการสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยในการบริหารจัดการ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กรได้

 

กลุ่มเป้าหมาย

– ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน ในหน่วยงานด้านโลจิสติกส์ คลังสินค้า จัดซื้อ
– ผู้ที่สนใจศึกษาเรียนรู้ศาสตร์ด้านการจัดการสินค้าคงคลัง

 

เนื้อหาหลักสูตร

 

Session 1    : 9:00-10:30 น.

1. พื้นฐานการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

– กิจกรรมทำความเข้าใจเรื่องการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเพื่อปรับแนวคิดและมุมมองของผู้เข้ารับการอบรม

– ความเกี่ยวโยงของ ระบบการจัดการโลจิสติกส์ การจัดการโซ่อุปทาน การจัดการสินค้าคงคลัง และการจัดการคลังสินค้า

Workshop

 

Break          : 10:30-10:45 น.

Session 2    : 10:45-12:00 น.

 

2. การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า

– หลักการบริหารคลังสินค้า
– กระบวนการ รับ จัดเก็บ และ เบิกจ่าย ในคลังสินค้า
– เทคนิคการออกแบบพื้นที่และจัดวางสินค้าให้มีประสิทธิภาพ
– การกำหนดรหัสสินค้า (Item Code) และการบ่งชี้
– ABC Analysis เพื่อจัดการสินค้าคงคลัง และจัดการคลังสินค้า
– การจำแนกต้นทุน วิเคราะห์ต้นทุน ต้นทุนจม และการลดต้นทุน
– เทคนิคการพยากรณ์ และวางแผนความต้องการใช้สินค้าแบบง่าย
– การคำนวณคำสั่งซื้อ (Purchasing Order) จุดสั่งซื้อ (Re-Order Point) การเติมสินค้า (Replenishment) ในรูปแบบต่างๆ และการนำไปใช้ให้เหมาะสมกับองค์กร
– ปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด (EOQ) ที่ควรนำมาใช้ กับ ไม่ควรนำมาใช้
– ค่าเผื่อเพื่อความปลอดภัย (Safety Stock) เท่าไหร่ถึงจะเหมาะสม

Workshop

 

Lunch          : 12:00-13:00 น.

Session 3    : 13:00-14:30 น.

 

2.1 การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า (ต่อ)

กลยุทธิ์การลดสต๊อก แบบเข้าใจง่าย ไม่ต้องใช้การคำนวณขั้นสูง
– การเลือกใช้อุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายและการจัดเก็บสินค้า
– การดูแลรักษาอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายและการจัดเก็บสินค้า
– ความปลอดภัยในคลังสินค้า

Workshop

 

Break          : 14:30-14:45 น.

Session 4    : 14:45-16:00 น.

 

3. การปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารคลังสินค้า

– ดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน (KPI) และการเขียนแผนดำเนินงาน (Action Plan) อย่างง่าย
– 7 QC Tools Management
– ความสูญเปล่าในคลังสินค้า (8 Wastes) เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาและปรับปรุงงาน
– เทคโนโลยีในการบริหารคลังสินค้า อดีต ปัจจุบัน และแนวโน้มที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต

 

4. รวมปัญหาในคลังสินค้าและการจัดการกับสินค้าคงคลังพร้อมหาแนวทางแก้ไข

Workshop

 

5. กิจกรรม Expertise & Q/A
– ประมวลความรู้ ความเข้าใจเพื่อการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผล
– แบ่งปันประสบการณ์และถามตอบ

 

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมได้รับ

1. เข้าใจ และ ตระหนักถึงความสำคัญของต้นทุนในการบริหารสินค้าคงคลังและคลังสินค้า

2. เข้าใจหลักการคำนวณการสั่งซื้อ การเติมเต็มสินค้า สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้

3. เข้าใจเทคนิค วิธีการ การบริหารสินค้าคงคลังและคลังสินคา ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 

รูปแบบการฝึกอบรม  

การฝึกอบรมมีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้โดยง่าย เพลิดเพลิน โดยมีความลึกซึ้งเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ ยอมรับ และนำไปปฏิบัติตาม อีกทั้งตรงตามเป้าหมายที่ทางองค์กรได้กำหนดไว้ 

1. การบรรยายแบบผู้อบรมมีส่วนร่วม Participative Technique

2. ฝึกปฏิบัติทีละขั้นตอนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับท่านอื่นๆ (Work Shop)

3. วิทยากรกระตุ้นให้ความคิดและให้มีส่วนร่วมในการฝึกอบรม

4. แสดงการสาธิตจำลองให้เกิดการพัฒนา (Adult Learning Approach Role Playing)

5. ฝึกปฏิบัติพัฒนาร่างกายและจิตใจ เพื่อเสริมบุคลิกภาพภายนอก และภายใน

 

ระยะเวลาการจัดสัมมนา

เพื่อให้ครอบคลุม ถึงเนื้อหาสาระของเนื้อหาทางวิชาการ และ Workshop อบรม 1 วันเต็ม

 

สนใจหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาหรือจัดกิจกรรม 

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา The Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ)
77/291 ซอยพหลโยธิน 54/1แยก4-45 (หมู่บ้านชลลดา) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

 

ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 

 02-043-5605, 081-3582683, 081-6285569, 081-8082683

 thebesttraining5.0@gmail.com