Lean & Continuous Improvement
กันยายน 11, 2019
Total Quality Management (TQM)
กันยายน 11, 2019
Lean & Continuous Improvement
กันยายน 11, 2019
Total Quality Management (TQM)
กันยายน 11, 2019

Project Management

หลักสูตรฝึกอบรมนี้มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการทำงานแบบโครงการ เข้าใจถึงกระบวนการ วิธีการ ผลลัพธ์ที่ต้องการ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหา หรือได้ผลงานตามที่ต้องการภายในระยะเวลาและทรัพยากรที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน

 

Project Management

การบริหารโครงการให้ประสบความสำเร็จ 

วิทยากร

อาจารย์ศักดิ์ดา ภูมิพันธุ์

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน Organization Development, Human Resource Management, Human Resource Development, Strategic Planning,
Process Improvement, Coaching & Feedback, Supervisory Skill, etc.

 

หลักการและเหตุผล

         การขับเคลื่อนองค์กรในปัจจุบัน นอกจากปัจจัยภายนอกองค์กรที่ไม่สามารถควบคุมได้แล้ว ยังมีการทำงานหรือคณะทำงานบางส่วนภายในองค์กรเอง ที่ยังคงดำเนินงานในแบบการปฏิบัติงานประจำวัน ขาดการบริหารจัดการที่ดีในรูปแบบที่เหมาะสมทำให้ปัญหาหลายอย่างไม่ได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที

         การทำงานแบบโครงการ เป็นลักษณะการทำงานแบบหนึ่งที่มีกระบวนการ วิธีการ ผลลัพธ์ที่ต้องการซึ่งกำหนดไว้แน่นอน เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหา หรือได้ผลงานตามที่ต้องการภายในระยะเวลาและทรัพยากรที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน ซึ่งนับว่าเป็นวิธีการทำงานอีกแบบหนึ่งที่หลายองค์กรได้ดำเนินการจนเกิดความสำเร็จ และเป็นแบบอย่างให้องค์กรต่างๆ หันมาใช้วิธีการทำงานแบบโครงการและการบริหารแบบโครงการมากขึ้น

 

วัตถุประสงค์ 

1. ได้ทราบถึงแนวคิดเกี่ยวการบริหารโครงการ ทั้งองค์ประกอบ วงจรโครงการ และการวางแผนโครงการ

2. เรียนรู้วิธีการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ รวมถึงการวางแผนโครงการ การดำเนินตามแผนโครงการ และการติดตามควบคุมโครงการ

3. ได้เรียนรู้หลักการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของโครงการ

4. ได้รับรู้เทคนิคการบริหารโครงการให้มีประสิทธิภาพ และเครื่องมือสนับสนุนให้โครงการสำเร็จ

 

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้บริหารองค์กร ผู้จัดการโครงการ หรือผู้เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการ

 

เนื้อหาหลักสูตร 

 

Session 1    : 9.00-10.30 น.

1. แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารโครงการ

เนื้อหาในการบรรยาย

– กรณีศึกษา การบริหารโครงการที่ประสบความสำเร็จ

– แนวโน้มโลกปัจจุบันในการบริหารงานแบบโครงการ

– ปัจจัย 12 ประการที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการ

Workshop : แนวคิดของการบริหารโครงการ

 

Break          : 10.30-10.45 น.

Session 2   : 10.45-12.00 น.

 

2. กระบวนการในการบริหารโครงการที่สำคัญ

เนื้อหาในการบรรยาย

การวิเคราะห์โครงการหรือการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ

    – การวิเคราะห์องค์ประกอบภายในและภายนอก

    – การใช้คำถาม 6W 1H

     – การให้ค่าคะแนน และประเมินค่า

การวางแผนโครงการ และแนวทางการปฏิบัติตามแผนโครงการ

การวางโครงสร้างการบริหารโครงการ (ทรัพยากร, วิธีการ, เครื่องมือ)

Workshop : กระบวนการบริหารโครงการที่สำคัญ

 

Lunch          : 12.00-13.00 น.

Session 3    : 13.00-14.30 น.

 

3. เครื่องมือในการติดตามและควบคุมโครงการที่มีประสิทธิภาพ

เนื้อหาการบรรยาย

– แนวคิด PERT และ CPM

– เครื่องมือ Gantt Chart

– แผนควบคุม Control Plan

– การควบคุมทางสถิติ SPC

Workshop : เครื่องมือควบคุมการบริหารโครงการ

 

Break         : 14.30-14.45 น.

Session 4  : 14.45-16.00 น.

 

4. เทคนิคการบริหารโครงการให้สำเร็จตามเป้าหมาย 

เนื้อหาการบรรยายและกิจกรรม

–  กําหนดมาตรฐาน (Standards)

–  ระบบข้อมูล และเทคโนโลยี (Information & Technology)

–  การวัดผลงาน (Measurement)

– การปรับปรุงแก้ไข (Take Corrective Actions)

Workshop : เทคนิคบริหารโครงการตามเป้าหมายขององค์กร

 

5. Expertise & Q/A

 

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมได้รับ                              

1. สามารถอธิบายแนวคิดเกี่ยวการบริหารโครงการ ทั้งองค์ประกอบ วงจรโครงการและการวางแผนโครงการต่างๆ

2. เข้าใจวิธีการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ รวมถึงการวางแผนโครงการ การดำเนินตามแผนโครงการ และการติดตามควบคุมโครงการ

3. สามารถวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของโครงการได้

4. ทราบถึงเทคนิคการบริหารโครงการให้มีประสิทธิภาพ และเครื่องมือสนับสนุนให้โครงการสำเร็จ

 

รูปแบบการฝึกอบรม

การฝึกอบรมมีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย

1. การบรรยายตามหลักการเรียนรู้ของผู้ใหญ่

2. สถานการณ์สมมติและการฝึกปฏิบัติ

3. กรณีศึกษา และการระดมสมอง การแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้

4. การหารือแบบกลุ่มและนำเสนอความคิดเห็น

5. การให้ความรู้แบบถาม-ตอบ เชิงที่ปรึกษา

 

ระยะเวลาการจัดสัมมนา 

เพื่อให้ครอบคลุม ถึงเนื้อหาสาระของเนื้อหาทางวิชาการ และ Workshop อบรม 1 วันเต็ม

 

สนใจหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาหรือจัดกิจกรรม

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา The Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ)
77/291 ซอยพหลโยธิน 54/1แยก4-45 (หมู่บ้านชลลดา) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

 

ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 

 02-043-5605, 081-3582683, 081-6285569, 081-8082683

 thebesttraining5.0@gmail.com