5ส-Thebest Training
Effective 5S & Implementation Strategy
กันยายน 11, 2019
Project Management-Thebest Training
Project Management
กันยายน 11, 2019
5ส-Thebest Training
Effective 5S & Implementation Strategy
กันยายน 11, 2019
Project Management-Thebest Training
Project Management
กันยายน 11, 2019

หลักสูตรฝึกอบรมการลดต้นทุนระบบการผลิตแบบลีน เป็นระบบที่มุ่งกำจัดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะความสูญเปล่า 7 ประการ (7 Wastes) ซึ่งผลจากการลดความสูญเปล่าได้ ก็คือ สามารถลดต้นทุนลงได้ นั่นหมายถึงกำไรที่เพิ่มขึ้น หรือ ช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันนั่นเอง

 

Lean & Continuous Improvement

วิทยากร

ดร.ศราวุธ ไชยธงรัตน์

วิทยากร  นักบริหาร นักทำงานมืออาชีพ นักวิจัยระบบ

           วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ISO 9001, ISO 14001,TQM, TPM, TPS, 5S, KAIZEN, Internal Audit, Calibration system,  Microsoft-Excel Function & Formula,

    Preventive maintenance, Predictive Maintenance, Efficient Inventory Management, Modern Business Management, Logistic and Supply Chain, etc.

หลักการและเหตุผล

           ปัจจุบันการดำเนินธุรกิจ ต้องมีการแข่งขันกันสูงนอกจากต้องอาศัยความสามารถในการบริหารจัดการ และกลยุทธ์ทางการตลาดแล้ว ปัจจัยหนึ่งที่ช่วยในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และเพิ่มกำไรให้กับองค์กร คือ การลดต้นทุนระบบการผลิตแบบลีน เป็นระบบที่มุ่งกำจัดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะความสูญเปล่า 7 ประการ (7 Wastes) ซึ่งผลจากการลดความสูญเปล่าได้ ก็คือ สามารถลดต้นทุนลงได้ นั่นหมายถึงกำไรที่เพิ่มขึ้น หรือ ช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันนั่นเอง

           สถาบันฝึกอบรม The Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ)  จึงได้จัดหลักสูตร “Lean and Continuous Improvement” เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจหลักการบริหารจัดการแบบลีน เทคนิค วิธีการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยในการบริหารจัดการ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กรได้

 

กลุ่มเป้าหมาย

– ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน ในหน่วยงานต่างๆในองค์กร

– ผู้ที่สนใจศึกษาเรียนรู้ศาสตร์ด้านการบริหารจัดการลีน

 

เนื้อหาหลักสูตร

 

Session 1    : 9:00-10:30 น.

1. ปรับพื้นฐานแนวคิดการบริหารแบบลีน

– แนวคิดเรื่องการลดต้นทุน เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งกัน

– แนวคิดของลีน (Lean Thinking)

–  หลักการของลีน (Lean Principle)

Workshop

 

Break          : 10:30-10:45 น.

Session 2   : 10:45-12:00 น.

 

2. รู้กว้าง รู้ลึก ในวงการลดความสูญเปล่า

– ความสูญเปล่า 7 ประการ (7 Wastes)

  • Inventory
  • Over Need
  • Over Process
  • Transportation
  • Rework
  • Waiting
  • Motion

– การค้นหาความสูญเปล่า

Workshop

 

Lunch          : 12:00-13:00 น.

Session 3    : 13:00-14:30 น.

 

3. เรียนรู้ เรียนลัด กลยุทธ์การทำลีน กระบวนการและเครื่องมือ

– เครื่องมือของลีน (Lean Tools) และ เทคนิคการบริหารงานแบบลีน (Lean Techniques)

กิจกรรม: 5ส. (5S) และไคเซ็น (Kaizen)

– ระบบป้องกันความผิดพลาด (Poka Yoke)

– การควบคุมด้วยการมองเห็น (Visual Control)

– การวิเคราะห์การไหลของกระบวนการ (Flow Process Chart)

– ระบบดึง (Pull System)

– การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement)

Workshop

 

Break          : 14:30-14:45 น.

Session 4   : 14:45-16:00 น.

 

4. เตรียมพร้อมสร้างแนวคิดสู่ลีนในองค์กร

– สายธารแห่งคุณค่า(Value Stream Mapping) เพื่อค้นหาความสูญเปล่า

– กิจกรรมที่มีมูลค่าเพิ่ม (VA) และ ไม่มีมูลค่าเพิ่ม (NVA)

– สายธารคุณค่าแสดงสถานะปัจจุบัน (Current State Mapping) และ สายธารคุณค่าแสดงสถานะในอนาคต (Future State Mapping)

Workshop

 

5. Expertise Q & A 

– เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจแนวคิดการบริหารงานแบบลีน เข้าใจความสูญเปล่า 7 ประการ ที่ซ่อนอยู่ในกระบวนการ สามารถวิเคราะห์กิจกรรมที่มีมูลค่า และไม่มีมูลค่า เข้าใจเครื่องมือและเทคนิคในการบริหารงานแบบลีน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานการทำงานกับองค์กรได้

 

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมการอบรมได้รับ

– เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจแนวคิดการบริหารงานแบบลีน เข้าใจความสูญเปล่า 7 ประการ ที่ซ่อนอยู่ในกระบวนการ สามารถวิเคราะห์กิจกรรมที่มีมูลค่า และไม่มีมูลค่า เข้าใจเครื่องมือและเทคนิคในการบริหารงานแบบลีน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานการทำงานกับองค์กรได้

 

รูปแบบการฝึกอบรม

การฝึกอบรมมีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้โดยง่าย เพลิดเพลิน โดยมีความลึกซึ้งเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ ยอมรับ และนำไปปฏิบัติตาม อีกทั้งตรงตามเป้าหมายที่ทางองค์กรได้กำหนดไว้ การจัดการโซ่อุปทาน การจัดการโลจิสติกส์ และการจัดการสินค้าคงคลัง 

1. การบรรยายแบบผู้อบรมมีส่วนร่วม Participative Technique

2. ฝึกปฏิบัติทีละขั้นตอนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับท่านอื่นๆ (Work Shop)

3. วิทยากรกระตุ้นให้ความคิดและให้มีส่วนร่วมในการฝึกอบรม

4. แสดงการสาธิตจำลองให้เกิดการพัฒนา (Adult Learning Approach Role Playing)

 

 

ระยะเวลาการจัดสัมมนา

เพื่อให้ครอบคลุม ถึงเนื้อหา สาระของเนื้อหาทางวิชาการ และ การปฏิบัติการ (Workshop) ระยะเวลาในการอบรม 1 วันเต็ม

 

สนใจหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาหรือจัดกิจกรรม 

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา The Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ)
77/291 ซอยพหลโยธิน 54/1แยก4-45 (หมู่บ้านชลลดา) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

 

ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 

 02-043-5605 081-3582683, 081-6285569, 081-8082683

 thebesttraining5.0@gmail.com