กฎหมายแรงงานเพื่อการบริหารจัดการ
กันยายน 9, 2019
Lean & Continuous Improvement
กันยายน 11, 2019
กฎหมายแรงงานเพื่อการบริหารจัดการ
กันยายน 9, 2019
Lean & Continuous Improvement
กันยายน 11, 2019

Effective 5S & Implementation Strategy

หลักสูตรฝึกอบรม 5ส. เป็นพื้นฐานที่สำคัญยิ่งในธุรกิจทุกประเภทและการพัฒนาคุณภาพ ความปลอดภัยหรือการเพิ่มผลผลิต หลักสูตรนี้มีเป้าหมายเพื่อการทำงานด้านระบบการจัดการโดยการใช้งาน 5ส อย่างถึงแก่นและได้ผล สามารถประยุกต์ 5ส ในงานของตนเอง และสามารถนำไปใช้ได้ทันที

 

 

Effective 5S & Implementation Strategy

5 ส.ที่ทรงประสิทธิภาพและกลยุทธ์การใช้งาน

วิทยากร 

ดร.ศราวุธ ไชยธงรัตน์

วิทยากร นักบริหาร นักทำงานมืออาชีพ นักวิจัยระบบ

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ISO 9001, ISO 14001,TQM, TPM, TPS, 5S, KAIZEN, Internal Audit, Calibration system, Microsoft-Excel Function & Formula,

Preventive maintenance, Predictive Maintenance, Efficient Inventory Management, Modern Business Management, Logistic and Supply Chain, etc.

 

หลักการและเหตุผล

            5ส. เป็นพื้นฐานที่สำคัญยิ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในองค์กร ซึ่งแนวคิดการทำ 5ส. สามารถนำไปใช้ได้กับทุกองค์กร และไม่มีวันล้าสมัย และถือเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่จะต่อยอดไปใช้เครื่องมืออื่นๆในการเพิ่มผลผลิต ที่สูงขึ้นไป ไม่ว่าจะเป็น Kaizen หรือ LEAN เป็นต้น

            สถาบันฝึกอบรม The Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ)  จึงได้จัดหลักสูตร Effective 5S & Implementation Strategy5 ส.ที่ทรงประสิทธิภาพและกลยุทธ์การใช้งาน” ขึ้น เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เล็งเห็นความสำคัญของการทำงานด้านระบบการจัดการโดยการใช้งาน 5ส. อย่างถึงแก่นและได้ผล เกิดไอเดียและแนวความคิดในการประยุกต์ 5ส. ในงานของตนเอง สามารถนำไปใช้ได้ทันทีหลังการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน

 

กลุ่มเป้าหมาย

– ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน ทุกสายงาน ทุกอาชีพ

– ผู้ที่สนใจศึกษารู้การทำ 5ส. ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 

เนื้อหาหลักสูตร

 

Session 1    : 9:00-10:30 น.

1. หัวใจและหลักการของ 5ส.

– ความจำเป็นของการดูแลสถานที่ทำงาน

– พื้นฐานความเข้าใจในแก่นแท้ของปรัชญา 5ส.

– การมีส่วนร่วมและจิตสำนึก 5ส. เพื่อประโยชน์ที่ได้รับต่อตนเองและองค์กร

Workshop

 

Break          : 10:30-10:45 น.

Session 2   : 10:45-12:00 น.

 

2. 5ส. เพื่อเพิ่มผลผลิต

– การกำหนดเป้าหมาย และ แผนการดำเนินกิจกรรม 5ส. ในระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน และย่อยลงจนถึงระดับพื้นที่ปฏิบัติงาน

– ทีมงาน 5ส. และบทบาทหน้าที่

– กุญแจแห่งความสำเร็จในการทำกิจกรรม 5ส.

– 5ส. สู่ระบบบริหารงานแบบลีน (Lean Management)

Workshop

 

Lunch          : 12:00-13:00 น.

Session 3    : 13:00-14:30 น.

 

3. การสร้างมาตรฐานในการจัดกิจกรรม ส.

– กิจกรรมสำรวจพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อให้เห็นภาพปัญหา

– Big Cleaning Day

– การจัดทำมาตรฐานในการทำความสะอาด

– การจัดทำมาตรฐานการจัดเก็บ

– การจัดทำมาตรฐานการทำลาย

– การตรวจประเมิน และจัดทำแบบฟอร์มตรวจประเมิน

Workshop

 

Break          : 14:30-14:45 น.

Session 4   : 14:45-16:00 น.

 

4. ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง

– กิจกรรมข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง

– การจัดทำแผนการปรับปรุง การติดตามผล และนำเข้าสู่มาตรฐาน

Workshop

 

5. Expertise Q & A 

 

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับ

– ผู้เข้ารับการอบรมได้เล็งเห็นความสำคัญของการทำงานด้านระบบการจัดการโดยการใช้งาน 5ส. อย่างถึงแก่นและได้ผล เกิดไอเดียและแนวความคิดในการประยุกต์ 5ส. ในงานของตนเอง สามารถนำไปใช้ได้ทันทีหลังการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน

 

รูปแบบการฝึกอบรม

การฝึกอบรมมีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้โดยง่าย เพลิดเพลิน โดยมีความลึกซึ้งเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ ยอมรับ และนำไปปฏิบัติตาม อีกทั้งตรงตามเป้าหมายที่ทางองค์กรได้กำหนดไว้ การจัดการโซ่อุปทาน การจัดการโลจิสติกส์ และการจัดการสินค้าคงคลัง 

1. การบรรยายแบบผู้อบรมมีส่วนร่วม Participative Technique

2. ฝึกปฏิบัติทีละขั้นตอนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับท่านอื่นๆ (Work Shop)

3. วิทยากรกระตุ้นให้ความคิดและให้มีส่วนร่วมในการฝึกอบรม

4. แสดงการสาธิตจำลองให้เกิดการพัฒนา (Adult Learning Approach Role Playing)

 

 

ระยะเวลาการจัดสัมมนา 

เพื่อให้ครอบคลุม ถึงเนื้อหาสาระของเนื้อหาทางวิชาการ และ Workshop อบรม 1 วันเต็ม

 

สนใจหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาหรือจัดกิจกรรม 

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา The Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ)
77/291 ซอยพหลโยธิน 54/1แยก4-45 (หมู่บ้านชลลดา) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

 

ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 

 02-043-5605, 081-3582683, 081-6285569, 081-8082683

 thebesttraining5.0@gmail.com