Project Management-Thebest Training
Project Management
กันยายน 11, 2019
Micro MBA-Thebest Training
Executive Micro MBA in Action 4.0
กันยายน 11, 2019
Project Management-Thebest Training
Project Management
กันยายน 11, 2019
Micro MBA-Thebest Training
Executive Micro MBA in Action 4.0
กันยายน 11, 2019

TQM เป็นโมเดลการบริหารจัดการที่มีต้นกำเนิดมาจากอเมริกา มาพัฒนาที่ญี่ปุ่นและในเมืองไทย มีหลายองค์กรอยากนำมาใช้พัฒนาปรับปรุงศักยภาพและประสิทธิภาพในองค์กร แล้วต้องทำอะไรบ้างจึงจะได้ชื่อว่าใช้ TQM อย่างมีประสิทธิผล สามารถผลักดันองค์กรให้มีความเจริญยั่งยืนนานได้ผลตามวิสัยทัศน์ขององค์กรได้

 

 

Total Quality Management : TQM

(การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร)

วิทยากร

ดร.ศราวุธ ไชยธงรัตน์

วิทยากร นักบริหาร นักทำงานมืออาชีพ นักวิจัยระบบ

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ISO 9001, ISO 14001,TQM, TPM, TPS, 5S, KAIZEN, Internal Audit, Calibration system, Microsoft-Excel Function & Formula,

Preventive maintenance, Predictive Maintenance, Efficient Inventory Management, Modern Business Management, Logistic and Supply Chain, etc.

 

หลักการและเหตุผล

            การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันล้วนอยู่ในสภาวะการแข่งขันสูง การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management : TQM) เป็นกลยุทธิ์หนึ่งในการขับเคลื่อนธุรกิจ ลดต้นทุน เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน หลักสูตรนี้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจแก่น แนวคิดของ TQM เทคนิควิธีการ จนไปถึงการนำไปปฏิบัติ ซึ่งเหมาะกับองค์กรที่ต้องการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 

 

กลุ่มเป้าหมาย

– ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน
– ผู้ที่สนใจศึกษาเรียนรู้การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร

 

เนื้อหาหลักสูตร

 

Session 1 : 9.00-10.30 น.

1. ปูทางความคิดเรื่องการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร
– TQM กับการดำเนินธุรกิจ
– แนวคิดเรื่องต้นทุนและบริหารต้นทุน
– องค์ประกอบของ TQM (Kano’s House)

Workshop: TQM

 

Break         : 10.30-10.45 น.

Session 2  : 10.45-12.00 น.

 

2. แนวคิด (TQM Concepts)
– Fact & Data
– Next Process
– Market-In

Workshop: TQM (ต่อเนื่อง)

 

Lunch         : 12.00-13.00 น.

Session 3  : 13.00-14.30 น.

 

3. เทคนิค (TQM Techniques)
– QC 7Tools
– New QC Tools
– Statistical Techniques

Workshop: TQM (ต่อเนื่อง)

 

Break         : 14.30-14.45 น.

Session 4  : 14.45-16.00 น.

 

4. การขับเคลื่อน (TQM Vehicles)
– Management By Policy
– Cross functional Management
– Daily Management
– 5S, Kaizen, QCC

Workshop: TQM (ต่อเนื่อง)

 

5. กิจกรรม Expertise & Q/A

– ประมวลความรู้ ความเข้าใจเพื่อการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผล
– แบ่งปันประสบการณ์และถามตอบ

 

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมได้รับ

– เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจ แนวคิด เทคนิค วิธีการ การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้

 

รูปแบบการฝึกอบรม

การฝึกอบรมมีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้โดยง่าย เพลิดเพลิน โดยมีความลึกซึ้งเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ ยอมรับ และนำไปปฏิบัติตาม อีกทั้งตรงตามเป้าหมายที่ทางองค์กรได้กำหนดไว้ การจัดการโซ่อุปทาน การจัดการโลจิสติกส์ และการจัดการสินค้าคงคลัง

1. การบรรยายแบบผู้อบรมมีส่วนร่วม Participative Technique

2. ฝึกปฏิบัติทีละขั้นตอนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับท่านอื่นๆ (Work Shop)

3. วิทยากรกระตุ้นให้ความคิดและให้มีส่วนร่วมในการฝึกอบรม

4. แสดงการสาธิตจำลองให้เกิดการพัฒนา (Adult Learning Approach Role Playing)

 

ระยะเวลาการจัดสัมมนา

เพื่อให้ครอบคลุม ถึงเนื้อหาสาระของเนื้อหาทางวิชาการ และ Workshop อบรม 1 วันเต็ม

 

สนใจหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาหรือจัดกิจกรรม

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา The Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ)
77/291 ซอยพหลโยธิน 54/1แยก4-45 (หมู่บ้านชลลดา) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

 

ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 

 02-043-5605, 081-3582683, 081-6285569, 081-8082683

 thebesttraining5.0@gmail.com