HR for non-HR-Thebest Training
HR for Non-HR & Soft Skill for People Management
กันยายน 5, 2019
Leadership-Thebest Training
Essential Qualities & Skills for Leadership
กันยายน 5, 2019
HR for non-HR-Thebest Training
HR for Non-HR & Soft Skill for People Management
กันยายน 5, 2019
Leadership-Thebest Training
Essential Qualities & Skills for Leadership
กันยายน 5, 2019

Presentation Pro

การนำเสนออย่างมืออาชีพ ทำให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และเสริมสร้างทักษะในการก้าวสู่ผู้นำเสนอที่โดดเด่น รวมถึงมีความรู้และทักษะในการนำเสนอในการทำงานอย่างมืออาชีพ มีศิลปะการพูด ยังสามารถประยุกต์ใช้เพื่อเป็นพิธีกรหรือวิทยากรได้

Presentation Pro

เทคนิคการนำเสนอแบบมืออาชีพ

รอบจัดอบรมวันที่ 26 ม.ค/ 5 เม.ย/ 5 ก.ค และ 25 ต.ค 2567

 

เวลาของการฝึกอบรม   09.00-16.00 น.
เวลาลงทะเบียน   08.45 น.
โรงแรมรามา การ์เด้นส์ ถ.วิภาวดีรังสิต

 

วิทยากร 

รศ.ดร.ชัยณรงค์ วงศ์ธีรทรัพย์

วิทยากร นักคิด นักเขียน นักเทคโนโลยี นักขาย และนักบริหาร

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลิกภาพ การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ อาทิ Creative & Positive Attitude, Mind Training, Strategic

Management, Leadership Training, Supervisor Training, EQ, AQ, Team-Building, The Art of Speaking, Powerful Motivation, Personality Development & etc.

 

หลักการและเหตุผล

          สถาบันฝึกอบรม The Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ) ได้พัฒนาหลักสูตร  “Presentation Pro -การนำเสนออย่างมืออาชีพ” ขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และเสริมสร้างทักษะในการก้าวสู่ผู้นำเสนอที่น่าสนใจ รวมถึงมีความรู้และทักษะในการนำเสนออย่างมืออาชีพในการทำงาน มีศิลปะการพูด การนำเสนอลูกค้า และนำเสนองานต่างๆในที่ประชุม อีกทั้งยังสามารถประยุกต์ใช้เพื่อเป็นพิธีกรและเพื่อเป็นวิทยากร (MC & Trainer)

          ในปัจจุบันหลายองค์กรได้ใช้การนำเสนอผลงานในที่ประชุมและนำเสนอลูกค้าแบบ Video Conference มากขึ้น หลักสูตรนี้จึงได้เสริมการบรรยายและการนำเสนอผ่าน Video Conference บนPlatform ต่างๆ เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร อีกทั้งยังเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานและสามารถสร้างเป็นอาชีพที่โดดเด่นได้

 

เนื้อหาหลักสูตร

 

Session 1    : 9.00-10.30 น.

1. องค์ประกอบและกฏการนำเสนอ
เนื้อหาการบรรยาย
-Presentation Factors
-Speaker Characteristic
-External and Internal Personality
-ABC Principle

2. Present like a Pro
เนื้อหาการบรรยาย
-Stand Steady
-Eye Contact
-Connect Audience
-Look Lock Talk
-Body Language
-Power Poses
-Power Pause
-Powerful Ways to End a Presentation

Workshop I:  Present like a Pro
                     วิทยากรให้ข้อเสนอแนะ

 

Break            : 10.30-10.45.
Session 2     : 10.45-12.00 น.

 

3. การวางโครงเรื่องเพื่อการนำเสนออย่างมืออาชีพ

เนื้อหาการบรรยายและกิจกรรม

-การจัดเรียงโครงสร้างในการนำเสนอ

-การจัดลำดับเนื้อเรื่อง ให้เป็นหมวดหมู่

-การสร้างความน่าสนใจช่วงต้น

-การสร้างความต่อเนื่องของเนื้อหา

-การลงท้ายเนื้อหาให้น่าประทับใจและบรรลุเป้าหมาย

-ฝึกปฏิบัติทุกท่านในรูปแบบที่วิทยากรเตรียมมาให้ โดยวิทยากรจะมีรูปแบบที่เป็นมาตรฐานแบบมืออาชีพให้ฝึกฝนวางโครงเรื่อง

 

4. การสร้างเนื้อหาให้น่าสนใจ ดึงดูดผู้ฟัง โดย P-L-E-A-S-E และ Benefit Technique

เนื้อหาการบรรยายและลักษณะของกิจกรรม:

-การสร้างความน่าสนใจ จูงใจและดึงดูดผู้ฟังในโครงสร้างเนื้อหา

โดยหลัก P-L-E-A-S-E

-การนำเสนอลูกค้าโดยใช้หลัก Benefit Techniques

Workshop II: วางโครงสร้างเนื้อหาให้น่าสนใจอย่างมืออาชีพ

                       วิทยากรให้ข้อเสนอแนะ


Lunch        : 12.00-13.00 น.
Session 3 : 13.00-14.30 น.

 

5. ศิลปะการตอบคำถามหรือข้อโต้แย้งให้ถูกต้องและถูกใจผู้ฟัง

เนื้อหาการบรรยาย

-Recognition

-Reconfirm

-Pendulum

-I-Message

 

6. หลักการเตรียมสไลด์ & ศาสตร์และศิลป์ของสไลด์ที่น่าดึงดูดใจและเป็นมืออาชีพ

เนื้อหาการบรรยาย:

-องค์ประกอบของ Slide ที่ควรมี

-ลักษณะ Slide อย่างมืออาชีพ

-ลักษณะของ Death PowerPoint

-กฎ 10/20/30

-10 สไลด์ 10 เรื่องของแผนธุรกิจ

-ข้อควรระวังในการจัดทำ PowerPoint

-ศาสตร์และศิลป์ของการเตรียมสไลด์ที่น่าดึงดูดใจ และตรงประเด็น7. การวางแผนในการออกแบบ Presentation

เนื้อหาการบรรยาย

-Create Presentation

Insert Content; Table, Smart ART, Graph etc.

Template

Animation/Transition

– Free download

-Picture, Fronts, Icons

-Template

 

8. การนำเสนอแผนภาพข้อมูล (Data Visualization)

เนื้อหาการบรรยาย

-นำเสนอแผนภาพข้อมูล

 Bar Charts/Line Charts/Area Charts/Pie Charts/Radar Charts

-7+1 Effective Tips for Presentation Data at Work

 

Break            : 14.30-14.45.
Session 4     : 14.45-16.00 น.

 

9. Presentation Pitch

เนื้อหาการบรรยาย

-Components of Pitch

Problem or Pain Point

Solution (key product)

Value & Market Fit or Competitive landscape

Team & Funding request

-Pitch Deck

 -7 Steps for Presentation Pitch

 

10. PowerPoint Storytelling:

เนื้อหากิจกรรม

Work Shop III : ฝึกการนำเสนอ PowerPoint Storytelling:

      วิทยากรให้ข้อเสนอแนะ

 

11. Expertise, Q/A

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมได้รับ

1. ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจและมีทักษะในการพูด การสื่อสาร การนำเสนอหน้าเวที
2. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการจัดเตรียมเนื้อการบรรยาย สามารถวางโครงสร้างเนื้อหาและสร้างสรรค์เนื้อหาอย่างน่าสนใจ
3. ผู้เข้าอบรมมีทักษะในการตอบคำถามผู้ฟังได้อย่างถูกต้องและถูกใจผู้ฟัง
4. เสริมสร้างทักษะผู้เข้าอบรมในการจัดเตรียม PowerPoint และการจัดเตรียม Data อย่างเหมาะสม
5. ผู้เข้าอบรมมีทักษะในการนำเสนอ Data การนำเสนอ PowerPoint อย่างมืออาชีพ

 

รูปแบบการฝึกอบรม

การฝึกอบรมมีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้โดยง่าย เพลิดเพลิน โดยมีความลึกซึ้งเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ ยอมรับ และนำไปปฏิบัติตาม อีกทั้งตรงตามเป้าหมายที่ทางองค์กรได้กำหนดไว้

1. การบรรยายแบบผู้อบรมมีส่วนร่วม Participative Technique

2. ฝึกปฏิบัติทีละขั้นตอนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับท่านอื่นๆ (Work Shop)

3. แสดงการสาธิตจำลองให้เกิดการพัฒนา (Adult Learning Approach Role Playing)

4. ฝึกปฏิบัติพัฒนาร่างกายและจิตใจ เพื่อเสริมบุคลิกภาพภายนอก และภายใน

5. สื่อมัลติมีเดีย

 

ระยะเวลาการจัดสัมมนา

เพื่อให้ครอบคลุม ถึงเนื้อหาสาระของเนื้อหาทางวิชาการ และ Workshop อบรม 1 วันเต็ม

09.00-10.30 น.  สัมมนา

10.30-10.45 น.  คอฟฟี่เบรค

10.45-12.00 น.  สัมมนา

12.00-13.00 น.  Lunch : International Buffet 

13.00-14.30 น.  สัมมนา

14.30-14.45 น.  คอฟฟี่เบรค

14.45-16.00 น. สัมมนา

                      สรุป ถาม ตอบ แบ่งปันประสบการณ์

 

ตารางค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

อัตราค่าลงทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
หักภาษี ณ. ที่จ่าย 3%
ยอดสุทธิ
4,800.-
336.-
144.-
4,992.-

– รวมอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวัน International Buffet และเอกสารฝึกอบรมแล้ว

– เพื่อยืนยันการอบรมสัมมนา กรุณาชำระค่าลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างน้อย วัน

– ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200 % ช่วยให้บริษัทเสียภาษีลดน้อยลงมาก

 

วิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียน

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ชื่อบัญชี บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ จำกัด ดังนี้

– ธ.กรุงเทพสาขาบิ๊กซีสายไหมบัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 014-7-01506-9

– ธ.กสิกรไทยสาขาบิ๊กซีสายไหมบัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 650-2-00827-5

– ธ.ไทยพาณิชย์สาขาบิ๊กซีสายไหมบัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 402-1-80274-8

เมื่อโอนเงินผ่านธนาคารแล้วกรุณาส่งข้อมูลที่ thebesttraining5.0@gmail.com  พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

 

2. ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย 

บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ จำกัด

Training Center for Business Excellence Strategy Co.,Ltd.

รบกวนส่งอีเมลล์แจ้งเลขที่เช็ค ชื่อธนาคารและวันที่สั่งจ่ายเช็ค เพื่อออกใบกำกับภาษีในวันสัมมนา

 

3. หัก ณ ที่จ่าย 3% 

บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ จำกัด

77/291 ซอยพหลโยธิน 54/1แยก4-45 (หมู่บ้านชลลดา) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0-1055-44056-57-8

 

Training Center for Business Excellence Strategy Co.,Ltd.

77/291  SOI PHAHOLYOTHIN 54/1 JUNCTION 4-45 MOOBAAN CHONLADA,

KHWAENG SAI MAI,KHET SAI MAI, BANGKOK 10220

TAX ID 0-1055-44056-57-8 

(ขอรับใบหัก ณ ที่จ่ายในวันสัมมนา)

 

สนใจหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาหรือจัดกิจกรรม 

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา The Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ)
77/291 ซอยพหลโยธิน 54/1แยก4-45 (หมู่บ้านชลลดา) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

 

ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 

 02-043-5605, 081-3582683, 081-6285569, 081-8082683

 thebesttraining5.0@gmail.com