Service-Thebest Training
Proactive Service for Excellence
กันยายน 5, 2019
Presentation Pro-Thebest Training
Presentation Pro
กันยายน 5, 2019
Service-Thebest Training
Proactive Service for Excellence
กันยายน 5, 2019
Presentation Pro-Thebest Training
Presentation Pro
กันยายน 5, 2019

HR for Non-HR & Soft Skill for People Management

เพื่อการพัฒนาบุคลากรในระดับบริหาร หัวหน้างานให้มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการ มีเครื่องมือในการบริหารจัดการระบบ บริหารงาน บริหารคน และสร้างแรงจูงใจ เพื่อการพัฒนาคนและองค์กรอย่างยั่งยืนอย่างมีประสิทธิภาพ

 

HR for Non-HR & Soft Skill

for People Management

วิทยากร

อาจารย์ศักดิ์ดา ภูมิพันธุ์

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน Organization Development, Human Resource Management, Human Resource Development, Strategic Planning,
Process Improvement, Coaching & Feedback, Supervisory Skill, etc.

 

 

หลักการเเละเหตุผล

              การบริหารทรัพยกรมนุษย์ ถือได้ว่าเป็นกุญแจดอกสำคัญอย่างยิ่งยวดในการพัฒนาธุรกิจให้เจริญรุดหน้า หลักสูตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารในทุกระดับได้มีความเข้าใจในการใช้เครื่องมือการบริหารทรัพยกรมนุษย์ที่สำคัญๆ อาทิ สมรรถนะการปฏิบัติงาน (Competency Based), การสัมภาษณ์ให้ได้คนที่ต้องการ การประเมินผลงาน (Performance Appraisal) และเพิ่มพูนทักษะต่างๆเพื่อธำรงรักษาบุคลากรที่มีความสำคัญกับองค์ร เป็นต้น

            สถาบันฝึกอบรม The Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ) หลักสูตรฝึกอบรม “HR for Non-HR & Soft Skill for People Management” เพื่อการพัฒนาบุคลากรในระดับบริหาร หัวหน้างานให้มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการ รวมทั้งมีเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน

 

เนื้อหาหลักสูตร

 

Session 1    : 9.00-10.30 น.

1. รู้เท่าทัน เตรียมรับแรงกระแทกจากการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน

1.1 การบริหารจัดการองค์กรกระแสใหม่ หลังผลกระทบจากโควิด-19 (New Organization Management Conceptual)
1.2 รายงานการวิจัย : ปัจจัยความสำเร็จ และความล้มเหลว ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อความสำเร็จขององค์กร (Research Report)
1.3 แนวโน้มการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต (Global Trend)
• มุมมองที่เกี่ยวกับงาน : Work
• มุมมองด้านผู้ปฏิบัติงาน : Workforce
• มุมมองของสถานที่ทำงาน : Workplace

Workshop : แบบประเมินความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง (Self-Assessment)


Break          : 10.30-10.45 น.
Session 2   : 10.45-12.00 น.

 

2. เครื่องมือจำเป็น และเครื่องมือใหม่ในการบริหารคน (Core & New. HRM Tools)

2.1 การได้มา (Planning, Recruitment, Assessment, Selection)
2.2 การบริหารผลงานและการพัฒนา (Performance Management, Development)
2.3 การบริหารความสัมพันธ์ (Employee Relation, Discipline)
2.4 การธำรงรักษาและสร้างความได้เปรียบ (Retention, Talent Management)

Workshop : กรณีศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ตามแนวคิดเครื่องมือสำคัญ


Lunch          : 12.00-13.00 น.
Session 3    : 13.00-14.30 น.

3. การบริหารผลงาน และการจูงใจเพื่อผลงานที่เป็นเลิศ (PMS. & Motivation)

3.1 การวางแผนระบบการบริหารผลงานที่สัมฤทธิ์ผล (PMS. Model)
3.2 การวิเคราะห์และบริหารลูกน้องตามแนวคิด Performance & Potential Grid
3.3 ทฤษฎีการจูงใจ และการประยุกต์ใช้ที่เกิดประโยชน์สูงสุด (Motivation in practices)
3.4 เทคนิคการจูงใจคนต่างวัยด้วยแนวคิด งานเป็นผล คนเป็นสุข (Gen X, Y, M)

Workshop : การวิเคราะห์และบริหารแบบ Performance & Potential Grid


Break           : 14.30-14.45 น.
Session 4     : 14.45-16.00 น.

4. แนวทางบริหารพนักงานที่มีปัญหาและมาตรการทางวินัยภายใต้กฎหมายแรงงาน

4.1 ทำไมพนักงานจึงมีปัญหา สาเหตุ และแนวทางการแก้ไข (Difficulty People Solving)
4.2 การใช้หลักแรงงานสัมพันธ์ หรือมาตรการทางวินัยที่เหมาะสมและได้ผล
4.3 กฎหมายแรงงานพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับผู้บริหาร หัวหน้างาน (Labor Laws)
4.4 กรณีศึกษา : ประเด็นทางด้านวินัย และกฎหมายแรงงานที่สำคัญ

Workshop : ถาม-ตอบ ให้คำปรึกษาเชิงลึก ปัญหาด้านการบริหารจัดการพนักงาน

 

5. กิจกรรมสรุปการบรรยาย ถาม-ตอบ

 

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมได้รับ

1. รู้ถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน ที่มีต่อการบริหารองค์กรและคน รวมถึงจะได้มีวิธีการแนวทางในการรับมือการเปลี่ยนแปลงนั้นได้อย่างเหมาะสม

2. เข้าใจหลักการแนวคิดเครื่องมือจำเป็น และเครื่องมือใหม่ในการบริหารคน และสามารถนำไปปรับใช้ในงานจริงได้

3. มีแนบทางในการบริหารผลงาน และการจูงใจผู้ปฏิบัติงานที่มีความแตกต่างทั้ง Generation และ Performance/Potential เพื่อผลงานที่เป็นเลิศ

4. ได้รับเทคนิควิธีการบริหารพนักงานที่มีปัญหา และเข้าใจการนำมาตรการทางวินัย ภายใต้กฎหมายแรงงานไปใช้กับชีวิตประจำวัน

 

รูปแบบการฝึกอบรม

การฝึกอบรมมีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้โดยง่าย เพลิดเพลิน โดยมีความลึกซึ้งเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ ยอมรับ และนำไปปฏิบัติตาม อีกทั้งตรงตามเป้าหมายที่ทางองค์กรได้กำหนดไว้

1. การบรรยายแบบผู้อบรมมีส่วนร่วม Participative Technique

2. ฝึกปฏิบัติทีละขั้นตอนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับท่านอื่นๆ (Work Shop)

3. วิทยากรกระตุ้นให้ความคิดและให้มีส่วนร่วมในการฝึกอบรม

4. แสดงการสาธิตจำลองให้เกิดการพัฒนา (Adult Learning Approach Role Playing)

 

ระยะเวลาการจัดสัมมนา

เพื่อให้ครอบคลุม ถึงเนื้อหาสาระของเนื้อหาทางวิชาการ และ Workshop อบรม 1 วันเต็ม

 

ตารางค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

อัตราค่าลงทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
หักภาษี ณ. ที่จ่าย 3%
ยอดสุทธิ
.-
.-
.-
.-

– ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200 % ช่วยให้บริษัทเสียภาษีลดน้อยลงมาก

 

วิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียน

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ชื่อบัญชี บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ จำกัด ดังนี้

– ธ.กรุงเทพสาขาบิ๊กซีสายไหมบัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 014-7-01506-9

– ธ.กสิกรไทยสาขาบิ๊กซีสายไหมบัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 650-2-00827-5

– ธ.ไทยพาณิชย์สาขาบิ๊กซีสายไหมบัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 402-1-80274-8

เมื่อโอนเงินผ่านธนาคารแล้วกรุณาส่งข้อมูลที่ thebesttraining5.0@gmail.com พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

 

2. ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย 

บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ จำกัด

Training Center for Business Excellence Strategy Co.,Ltd.

รบกวนส่งอีเมลล์แจ้งเลขที่เช็ค ชื่อธนาคารและวันที่สั่งจ่ายเช็ค เพื่อออกใบกำกับภาษีในวันสัมมนา

 

3. หัก ณ ที่จ่าย 3% 

บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ จำกัด

77/291 ซอยพหลโยธิน 54/1แยก4-45 (หมู่บ้านชลลดา) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0-1055-44056-57-8

 

Training Center for Business Excellence Strategy Co.,Ltd.

77/291  SOI PHAHOLYOTHIN 54/1 JUNCTION 4-45 MOOBAAN CHONLADA,

KHWAENG SAI MAI,KHET SAI MAI, BANGKOK 10220

TAX ID 0-1055-44056-57-8 

(ขอรับใบหัก ณ ที่จ่ายในวันสัมมนา)

 

สนใจหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาหรือจัดกิจกรรม

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา The Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ)
77/291 ซอยพหลโยธิน 54/1แยก4-45 (หมู่บ้านชลลดา) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

 

ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 

 02-043-5605, 081-3582683, 081-6285569, 081-8082683

 thebesttraining5.0@gmail.com