Presentation Pro-Thebest Training
Presentation Pro
กันยายน 5, 2019
EQ-Thebest Training
Executive EQ for Excellence
กันยายน 5, 2019
Presentation Pro-Thebest Training
Presentation Pro
กันยายน 5, 2019
EQ-Thebest Training
Executive EQ for Excellence
กันยายน 5, 2019

Essential Qualities & Skills for Leadership

โปรแกรมสู่การเป็นผู้นำองค์กรที่ยอดเยี่ยม มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจ และทักษะความเป็นผู้นำของผู้เข้าอบรมรอบด้านในหลากหลายมิติของความคิด อุปนิสัยและแนวทางปฏิบัติ เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยม เป็นการเพิ่มพลังองค์กรให้สามารถก้าวสู่ผลประกอบการตามเป้าหมาย

Essential Qualities & Skills for Leadership 

พัฒนาศักยภาพผู้นำสู่การเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยม

รอบจัดอบรมวันที่ 8 มี.ค/ 27 พ.ค/ 26 ก.ค/ 20 ก.ย และ 8 พ.ย 2567

 

เวลาของการฝึกอบรม   09.00-16.00 น.

เวลาลงทะเบียน   08.45 น.

โรงแรมรามา การ์เด้นส์ ถ.วิภาวดีรังสิต

 

วิทยากร

รศ.ดร.ชัยณรงค์  วงศ์ธีรทรัพย์

วิทยากร นักคิด นักเขียน นักเทคโนโลยี นักขาย และนักบริหาร

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลิกภาพ การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ อาทิ Creative & Positive Attitude, Mind Training, Strategic

Management, Leadership Training, Supervisor Training, EQ, AQ, Team-Building, The Art of Speaking, Powerful Motivation, Personality Development & etc.

 

หลักการเเละเหตุผล

           การทำธุรกิจในยุคแห่งการแข่งขันที่ไร้พรมแดนมีเงื่อนไขในกระบวนการทำธุรกิจที่ซับซ้อนมากขึ้น แต่ละองค์กรต้องปรับตัวเพื่อการแข่งขันทั้งองค์กรธุรกิจในประเทศและในต่างประเทศการพัฒนาศักยภาพของผู้นำภายในองค์กร ถือเป็นกุญแจสำคัญในการตระเตรียมความพร้อมเพื่อการรับมือและก้าวสูงความสำเร็จในธุรกิจยุค New Economy

          สถาบันฝึกอบรม The Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ) จึงได้จัดหลักสูตร “Essential Qualities & Skills for Leadership” โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และทักษะความเป็นผู้นำของผู้เข้าอบรมรอบด้านในหลากหลายมิติของความคิด อุปนิสัยและแนวทางปฏิบัติ เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยม เป็นการเพิ่มพลังองค์กรให้สามารถก้าวสู่ผลประกอบการตามเป้าหมายในยุคใหม่

 

เนื้อหาหลักสูตร

 

Session 1 : 9.00-10.30 น.

1. ความท้าทายของผู้นำในโลกยุคใหม่
เนื้อหาการบรรยาย:
– การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี (Hyper-Evolving)
– สังคมสองเสี่ยง (Hyper-Polarized)
– สังคมจิต (Hyper-Sensitive-Polarized)
– รู้เท่าทันข้อมูล (Hyper-Informed)
– โลกเชื่อมโยงเข้มข้น (Hyper-Connected)

 

2. Leadership: 6 Styles
เนื้อหาการบรรยาย:
– ริเริ่ม สร้างสรรค์ (Initiator)
– โน้มน้าว จูงใจ (Influencer)
– กระตุ้น ผลักดันAccelerator
– เชื่อมโยง (Connector)
– สนับสนุน ช่วยเหลือ (Supporter)
– โครงสร้าง ทีม องค์กร (Structure)
กิจกรรม: การประเมินลักษณะผู้นำ จุดเด่นและจุดที่ใช้ในการปรับปรุงพัฒนา

 

3. Lead Self I: Goal Setting
เนื้อหาการบรรยายและกิจกรรม:
– Vision Mission Value กับการเจริญเติบโตขององค์กร
– Goal: SMART-D
กิจกรรม: การตั้งเป้าหมาย SMART-D
-เสริมสร้างพลังและแรงบันดาลในการทำงาน

 

Break        : 10.30-10.45 น.
Session 2 : 10.45-12.00 น.

 

4. Lead Self II: Proactive in Change
เนื้อหาการบรรยาย:
– The New S-Curve
– Creative Disruption
– AI & การใช้ประโยชน์
– สมการความคิดต่ออุปสรรค ปัญหาและการเปลี่ยนแปลง
– ความแตกต่างของผู้นำ Proactive ต่อการเปลี่ยนแปลง

 

5. Lead Self III: Initiative & Self-Management
เนื้อหาการบรรยายและกิจกรรม:
– จัดอันดับความสำคัญ
– เลือกแนวคิด & ตรวจสอบแนวคิด
– เสี่ยงอย่างเหมาะสม
– เลือกพันธะมิตรอย่างฉลาด
– ลงมือทำอย่างตื่นตัว
– กล้าแสดงความคิดเห็น กล้าถาม
– อย่ากลัวการปฏิเสธ & ตำหนิ

กิจกรรม: ประเมินประสิทธิในการใช้เวลา
กิจกรรม: การจัดลำดับความสำคัญ

 

Lunch       : 12.00-13.00 น.
Session 3 : 13.00-14.30 น.

 

6. Lead Organization IV: Stakeholder Awareness & Win-Win
เนื้อหาการบรรยายและกิจกรรม:
– Stakeholder Awareness & ผู้นำ
– Clear Care Fair Share
– Organization Awareness
– CSR & ESG Mind
กิจกรรม: Win-Win GAME

 

7. Lead Organization IV: Communication & Empathize
เนื้อหาการบรรยายและกิจกรรม:
– Communication Style
– Assertiveness: Clear Direct Honest Kind
– Role Play: Assertiveness
– Empathize

กิจกรรม: ภาษากายผู้นำ
กิจกรรม: ทักษะการฟัง

 

Break        : 14.30-14.45 น.
Session 4 : 14.45-16.00 น.

 

8. Lead Organization VI: Understand Human Nature & Cross Function Team
เนื้อหาการบรรยายและกิจกรรม:
กิจกรรม: ผู้นำ 4 ทิศ
– คุณลักษณะผู้นำที่แตกต่าง : ข้อดี & ข้อเสีย
– การทำงานกับลูกน้องที่แตกต่างให้งานได้ผลคนสุขใจ
– การทำงานกับหัวหน้าที่แตกต่างให้งานได้ผลเราเติบโต
– การทำงานแบบ Cross Function Team
กิจกรรม: Team ความใส่ใจและการสร้างผลลัพธ์

 

9. Lead People VII: Be an Example & Transparency
เนื้อหาการบรรยาย:
– Empower & Development
– Healthy & Personality
– Mentality & Meditation
– Gratitude
– Integrity

 

10. Expertise and Q & A

 

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมได้รับ

1. ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถค้นหาและดึงศักยภาพแห่งภาวะผู้นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ในโลกยุคใหม่
2. ผู้เข้าฝึกอบรมมีกระบวนการคิดและบริหารจัดการตัวเองได้อย่างเป็นระบบ รวมถึงการเป็นผู้นำทางความคิด การกระทำ และนำการเปลี่ยนแปลง
3. เสริมสร้างทักษะในการเป็นผู้นำในองค์กรของผู้เข้าฝึกอบรมมีจิตสำนึกและถ่ายทอดจิตสำนึกรักองค์กร
4. เพิ่มขีดความสามารถในการฟัง การสื่อสาร และการประสานงานของผู้เข้าฝึกอบรม
5. เป็นผู้มีความเข้าใจในการทำงานกับบุคคลอื่น มีทักษะการเป็นหัวหน้างานที่ดี สามารถการสร้างบรรยากาศในการ ทำงานเป็นทีม
6. เป็นผู้นำในการพัฒนาทั้งความรู้ ความคิด อุปนิสัย จิตสำนึกเพื่อการเติบโตอย่างมาหยุดยั้ง

 

รูปแบบการฝึกอบรม

การฝึกอบรมมีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้โดยง่าย เพลิดเพลิน โดยมีความลึกซึ้งเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ ยอมรับ และนำไปปฏิบัติตาม อีกทั้งตรงตามเป้าหมายที่ทางองค์กรได้กำหนดไว้

1. การบรรยายแบบผู้อบรมมีส่วนร่วม Participative Technique

2. ฝึกปฏิบัติทีละขั้นตอนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับท่านอื่นๆ (Work Shop)

3. แสดงการสาธิตจำลองให้เกิดการพัฒนา (Adult Learning Approach Role Playing)

4. ฝึกปฏิบัติพัฒนาร่างกายและจิตใจ เพื่อเสริมบุคลิกภาพภายนอก และภายใน

5. สื่อมัลติมีเดีย

 

ระยะเวลาการจัดสัมมนา

เพื่อให้ครอบคลุม ถึงเนื้อหาสาระของเนื้อหาทางวิชาการ และ Workshop อบรม 1 วันเต็ม

09.00-10.30 น.  สัมมนา

10.30-10.45 น.  คอฟฟี่เบรค

10.45-12.00 น.  สัมมนา

12.00-13.00 น. Lunch : International Buffet 

13.00-14.30 น.  สัมมนา

14.30-14.45 น.  คอฟฟี่เบรค

14.45-16.00 น. สัมมนา

                      สรุป ถาม ตอบ แบ่งปันประสบการณ์

 

ตารางค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

อัตราค่าลงทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
หักภาษี ณ. ที่จ่าย 3%
ยอดสุทธิ
4,800.-
336.-
144.-
4,992.-

– รวมอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวัน International Buffet และเอกสารฝึกอบรมแล้ว

– เพื่อยืนยันการอบรมสัมมนา กรุณาชำระค่าลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างน้อย วัน

– ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200 % ช่วยให้บริษัทเสียภาษีลดน้อยลงมาก

 

วิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียน

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ชื่อบัญชี บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ จำกัด ดังนี้

– ธ.กรุงเทพสาขาบิ๊กซีสายไหมบัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 014-7-01506-9

– ธ.กสิกรไทยสาขาบิ๊กซีสายไหมบัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 650-2-00827-5

– ธ.ไทยพาณิชย์สาขาบิ๊กซีสายไหมบัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 402-1-80274-8

เมื่อโอนเงินผ่านธนาคารแล้วกรุณาส่งข้อมูลที่ thebesttraining5.0@gmail.com  พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

 

2. ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย 

บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ จำกัด

Training Center for Business Excellence Strategy Co.,Ltd.

รบกวนส่งอีเมลล์แจ้งเลขที่เช็ค ชื่อธนาคารและวันที่สั่งจ่ายเช็ค เพื่อออกใบกำกับภาษีในวันสัมมนา

 

3. หัก ณ ที่จ่าย 3% 

บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ จำกัด

77/291 ซอยพหลโยธิน 54/1แยก4-45 (หมู่บ้านชลลดา) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0-1055-44056-57-8

 

Training Center for Business Excellence Strategy Co.,Ltd.

77/291  SOI PHAHOLYOTHIN 54/1 JUNCTION 4-45 MOOBAAN CHONLADA,

KHWAENG SAI MAI,KHET SAI MAI, BANGKOK 10220

TAX ID 0-1055-44056-57-8 

(ขอรับใบหัก ณ ที่จ่ายในวันสัมมนา)

 

สนใจหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาหรือจัดกิจกรรม 

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา The Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ)
77/291 ซอยพหลโยธิน 54/1แยก4-45 (หมู่บ้านชลลดา) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

 

ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 

 02-043-5605, 081-3582683, 081-6285569, 081-8082683

 thebesttraining5.0@gmail.com