Leadership-Thebest Training
Essential Qualities & Skills for Leadership
กันยายน 5, 2019
Personality-Thebest Training
Perfect Your Personality for Success @ Work
กันยายน 5, 2019
Leadership-Thebest Training
Essential Qualities & Skills for Leadership
กันยายน 5, 2019
Personality-Thebest Training
Perfect Your Personality for Success @ Work
กันยายน 5, 2019

Executive EQ for Excellence

การสร้างอัจฉริยะทางอารมณ์ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นเลิศขององค์กรบนเส้นทางสู่ความสำเร็จในธุรกิจอย่างมีความสุข สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันสูง สามารถสร้างขวัญ กำลังใจ และกระตุ้นเพื่อนร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาให้แสดงออกซึ่งความสามารถของเขาเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิผล

 

Executive EQ for Excellence

วิทยากร

ผศ.ดร.ตฤณกร เกตุกุลพันธ์

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน Time Management, Personality Development for New Generation,
Business Management, Self’s Development & Success @ Work, Team Communication and Leadership Management

 

หลักการเเละเหตุผล

           อัจฉริยะทางอารมณ์ของนักบริหารนับเป็นเรื่องที่มีความสำคัญสูงมากเมื่อเทียบกับอัจฉริยะด้านอื่นๆ เพราะนอกจากจะช่วยให้ชีวิตประสบความสุขและความสำเร็จแล้ว ยังช่วยรังสรรค์บรรยากาศและนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จอย่างงดงามด้วย ผู้บริหารที่ขาดอัจฉริยภาพทางอารมณ์ที่เหมาะสมมักมีความเครียด และขยายผลความเครียดสู่เพื่อนร่วมงาน ผลกระทบที่ตามมาคือปัญหาด้านสุขภาพกายและจิตใจ ส่งผลถึงความอ่อนด้อยประสิทธิภาพในปฏิบัติงาน ในทางกลับกันผู้บริหารที่มีอัจฉริยะทางอารมณ์ที่เหมาะสมจะสามารถสร้างผลงานและมีความสุขในการปฏิบัติงาน เป็นผู้ที่สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันสูง สามารถสร้างขวัญ กำลังใจ และยังสามารถกระตุ้นเพื่อนร่วมงานให้แสดงออกซึ่งความสามารถของเขาเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิผลและมีความสุข

          สถาบัน The Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ) จึงได้พัฒนาหลักสูตร “Executive EQ for Excellence” เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในด้านภาวะทางอารมณ์ การคิดเชิงการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมที่ดีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานภายใต้ความกดดันและการแข่งขันให้ประสบความสำเร็จเนื้อหาหลักสูตร

 

Session 1    : 9.00-10.30 น.

1. กรณีศึกษา อัจฉริยะทางอารมณ์ของ CEO ระดับประเทศและระดับโลก

วัตถุประสงค์ในการบรรยาย:

-เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในคุณสมบัติของ Executive EQ และทัศนคติบวกที่ส่งผลกระทบต่อการสร้างสรรค์ผลงานที่ยอดเยี่ยมและความผิดพลาดในการใช้ Executive EQ ทางลบ

ความล้มเหลว แพ้พ่าย

เนื้อหาในการบรรยาย:
– เป็นการยกตัวอย่างยอดคนที่มี EQและทัศนคติบวกที่เป็นเลิศจนประสบความสำเร็จ และบทวิเคราะห์ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้


2. กรณีศึกษาที่ผู้บริหารที่ใช้ EQ อย่างผิดพลาด 

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม:
– เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักรู้ถึงผลกระทบที่รุนแรงต่อความผิดพลาดในการใช้ EQ

รูปแบบของกิจกรรม:
– ชม Clip VDO: EQ Experience
– ผู้เข้าฝึกอบรมระดมความคิดเห็นถึงวิธีการรับมือหรือการสร้างภูมิต้านทานอารมณ์


3.เรื่องที่ทำให้เกิดความเครียดและทัศนคติลบๆ ภายในองค์กร

วัตถุประสงค์ในการบรรยาย:
– เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในธรรมชาติของการใช้อารมณ์
– เพื่อให้ผู้เข้าอบรมไม่ตกเป็นเหยื่อ หรือตกหลุมพรางของสถานการณ์ที่มักเกิดขึ้นเป็นประจำและมีการระเบิดอารมณ์ขึ้น

เนื้อหาในการบรรยาย:

– เรื่องมักเกิดความเครียดทางอารมณ์และเรื่องที่มักก่อให้เกิดความคิดลบๆ

กิจกรรม: วิเคราะห์ตนเอง เรื่องที่มักทำให้เราอารมณ์ไม่ดี และใครบ้างที่มักทำให้เราอารมณ์ไม่ดี

– การวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อรู้เท่าทันอารมณ์        

Break          : 10.30-10.45น.
Session 2   :10.45-12.00 น.


4.กิจกรรม“ ประเมินExecutive EQ”

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม:
– เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมประเมิน EQ ที่แสดงออกทางบุคลิกลักษณะ และเปรียบเทียบกับภาพสะท้อนที่ผู้ร่วมงานรอบข้างสัมผัสรับรู้ร่วมถึงแนวทางในการพัฒนาเพื่อการทำงานอย่างสร้างสรรค์

รูปแบบกิจกรรม:

– ประเมิน EQ ด้วยตนเอง(Self-Concept)
– แบ่งกลุ่มผู้เข้าอบรมที่มีลักษณะการแสดงออกที่คล้ายกันเพื่อระดมความคิดและหา แนวทางการบริหาร EQ เพื่อการทำงานเป็นทีมและสร้างสรรค์บรรยากาศ


5. Executive EQ 1-2: Self Awareness and How to manage Emotion

วัตถุประสงค์ในการบรรยาย:
– เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความคิดบวกและทัศนคติบวกเพื่อการบริหารอารมณ์
– เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความสามารถในการรับมือกับสิ่งเร้าและการควบคุมอารมณ์ของตนเอง

เนื้อหาในการบรรยาย:
– Power of Positive Attitudeกับ Executive EQ
– การปรับเปลี่ยนทัศนคติลบให้เป็นบวก
– อิสรภาพในการเลือกตอบสนอง
– เรื่องจิ๊บๆเพื่อการควบคุมอารมณ์ทำงานภายใต้แรงกดดันในการปฏิบัติงาน
– อารมณ์มือสอง
– เชื้อเพลิงอารมณ์
– เส้นแบ่งอารมณ์
– กรรมการอารมณ์
– การตั้งค่าความอดกลั้นทางอารมณ์
– การตั้งเป้าหมายอารมณ์
– ต่อมสนุกของคุณ

6. กิจกรรมการจัดการอารมณ์

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม:
– เพื่อให้ผู้เข้าอบรมวิเคราะห์ขอบเขตแห่งความกังวลและขอบเขตแห่งอิทธิพลของตนเองและวิธีจัดการกับความกังวล

รูปแบบของกิจกรรม:
– list ความเครียด ความกังวล
– check list อารมณ์
กิจกรรม: ขอบเขตแห่งอิทธิผล & ขอบเขตความกังวลวิธีการจัดการกับความเครียดแลความกังวล
– วิทยากรบรรยายสรุปวิธีการจัดการกับความเครียด  

Lunch          : 12.00-13.00 น.    
Session 3   : 13.00-14.30 น.


7. Executive EQ 3- Motivating Oneself

วัตถุประสงค์ในการบรรยาย:
– เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีสภาวะทางอารมณ์ที่กระตือรือร้น ขจัดอารมณ์ท้อแท้ มีแรงบันดาลใจในการทำงาน มีเป้าหมายในการชีวิตและในการทำงาน

เนื้อหาในการบรรยาย:
– วงจรความเฉื่อยชา

กิจกรรม: แบบประเมินอารมณ์ความเฉื่อยชา

– วิธีหลุดพ้นจากวงจรความเฉื่อยชาและการสร้างความกระตือรือร้น

– เริ่มต้นจากจุดมุ่งหมายในใจ

– ตัวอย่างเป้าหมายของผู้ประสบความสำเร็จในการทำงานและการใช้ชีวิต

– VDO การตั้งเป้าหมายเพื่อสร้างสภาวะทางอารมณ์ที่กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน

– คิดและทำอย่างไร เมื่อต้องเผชิญอุปสรรค ปัญหาและเรื่องไม่ได้ดั่งใจ


8. Executive EQ 4: Recognizing Emotion in Other: D-I-S-C

กิจกรรม : เกม-การวิเคราะห์อารมณ์และความคิดของผู้อื่น
– ผู้เข้าอบรมมีทักษะในการวิเคราะห์อารมณ์ผู้อื่น
– เสริมสร้างทักษะในการเข้าใจอารมณ์ผู้อื่น
– เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ร่วมงาน

รูปแบบของกิจกรรม:
– เป็นเกมแข่งขันวิเคราะห์อารมณ์ของผู้อื่น
– เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาหรือวิธีการเข้าถึงอารมณ์ผู้อื่น
– วิเคราะห์อารมณ์คนรอบข้าง:
          อ่านและเข้าใจคนโดย D-I-S-C
                   Direct
                   Influence
                   Steady
                   Cautious
          เข้าใจอารมณ์ของผู้คนที่เราปฏิสัมพันธ์ คนในครอบครัว ลูกน้อง เจ้านาย ต้องการอะไร?
– ประเมินตนเองในเรื่องความเก่งคนและเก่งงาน
– ความใส่ใจผู้อื่น & ความมุ่งมั่น


9. Executive EQ – Handing Relationship & Positive Communication

วัตถุประสงค์ในการบรรยาย:
– เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะที่ดีในการใช้ EQ เพื่อการสร้างความสัมพันธ์ ชนะมิตรและโน้มน้าวใจคนโดยการสื่อสารโดยใช้ภาษากาย ภาษาพูดและภาษาใจทั้งภายในองค์กรและกับลูกค้า

เนื้อหาในการบรรยาย:
– ภาษากาย: เพื่อสร้างความประทับใจและการยอมรับนับถือ (Non-verbal language EQ)
– ภาษาพูด: ภาษาบวกเพื่อการชนะมิตร(Verbal language EQ)
– ภาษาใจ: เพื่อการสร้างความมั่นคงของสายสัมพันธ์ และธำรงไว้ซึ่งบุคลากรที่มีคุณค่าต่อองค์กร (Mind language EQ)

Break           : 14.30-14.45 น.
Session4     : 14.45-16.00 น.


10. กิจกรรม Executive EQ เพื่อประยุกต์ใช้องค์กร

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม:
– เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมตระหนักรู้ถึงหลุมพรางการใช้ EQ ของผู้บริหารอย่างผิดพลาด รวมถึงวิธีการรับมือ และสร้างภูมิต้านทานอารมณ์
– เพื่อประยุกต์ใช้ Executive EQ ให้เข้ากับวัฒนธรรมขององค์กร
– เพื่อประยุกต์ใช้ Executive EQ ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน และเพื่อการแก้ปัญหา
– เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันและทำงานได้อย่างมีประสิทธิผลสูงสุด

รูปแบบของกิจกรรม:
– ผู้เข้าอบรมระดมความคิดเห็นในการประยุกต์ใช้ความรู้ EQ เพื่อการปฏิบัติงานและการแก้ปัญหา
– แนวคิดจิ๊บๆ ของ Executive EQ ในการประยุกต์ใช้กับองค์กร

 

11. กิจกรรม Expertise and Q & A
– เป็นการ Wrap up ความรู้ ความเข้าใจและส่งที่จะนำไปใช้ประโยชน์จากการฝึกอบรม
– เป็นกิจกรรมถาม-ตอบ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ ความเข้าใจ

 

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมได้รับ

1. ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจอารมณ์ตนเองและจัดการกับอารมณ์ได้

2. ผู้เข้าอบรมสามารถเปลี่ยนความเครียดเป็นเรื่องสนุกได้

3. ผู้เข้าอบรมเป็นผู้มีทัศนคติบวก สามารถสร้างดุลยภาพระหว่างความสุขและความสำเร็จได้

4. ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างสรรค์บรรยากาศในที่ทำงาน ก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดใน การทำงาน

5. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดัน ปัญหา อุปสรรค ได้อย่างมีความสุข

6. ผู้เข้าอบรมมีทัศนคติบวกต่อเพื่อนร่วมงาน ในองค์กร และในงานที่ทำ

7. ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทำงานภายในองค์กรในฐานะหัวหน้างาน

 

รูปแบบการฝึกอบรม

การฝึกอบรมมีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้โดยง่าย เพลิดเพลิน โดยมีความลึกซึ้งเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ ยอมรับ และนำไปปฏิบัติตาม อีกทั้งตรงตามเป้าหมายที่ทางองค์กรได้กำหนดไว้ การจัดการโซ่อุปทาน การจัดการโลจิสติกส์ และการจัดการสินค้าคงคลัง

1. การบรรยายแบบผู้อบรมมีส่วนร่วม Participative Technique

2. ฝึกปฏิบัติทีละขั้นตอนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับท่านอื่นๆ (Work Shop)

3. วิทยากรกระตุ้นให้ความคิดและให้มีส่วนร่วมในการฝึกอบรม

4. แสดงการสาธิตจำลองให้เกิดการพัฒนา (Adult Learning Approach Role Playing)

 

 

ระยะเวลาการจัดสัมมนา

เพื่อให้ครอบคลุม ถึงเนื้อหาสาระของเนื้อหาทางวิชาการ และ Workshop อบรม 1 วันเต็ม

 

ตารางค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

อัตราค่าลงทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
หักภาษี ณ. ที่จ่าย 3%
ยอดสุทธิ
.-
.-
.-
.-

– ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200 % ช่วยให้บริษัทเสียภาษีลดน้อยลงมาก

 

วิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียน

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ชื่อบัญชี บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ จำกัด ดังนี้

– ธ.กรุงเทพสาขาบิ๊กซีสายไหมบัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 014-7-01506-9

– ธ.กสิกรไทยสาขาบิ๊กซีสายไหมบัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 650-2-00827-5

– ธ.ไทยพาณิชย์สาขาบิ๊กซีสายไหมบัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 402-1-80274-8

เมื่อโอนเงินผ่านธนาคารแล้วกรุณาส่งข้อมูลที่ thebesttraining5.0@gmail.com  พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

 

2. ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย 

บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ จำกัด

Training Center for Business Excellence Strategy Co.,Ltd.

รบกวนส่งอีเมลล์แจ้งเลขที่เช็ค ชื่อธนาคารและวันที่สั่งจ่ายเช็ค เพื่อออกใบกำกับภาษีในวันสัมมนา

 

3. หัก ณ ที่จ่าย 3% 

บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ จำกัด

77/291 ซอยพหลโยธิน 54/1แยก4-45 (หมู่บ้านชลลดา) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0-1055-44056-57-8

 

Training Center for Business Excellence Strategy Co.,Ltd.

77/291  SOI PHAHOLYOTHIN 54/1 JUNCTION 4-45 MOOBAAN CHONLADA,

KHWAENG SAI MAI,KHET SAI MAI, BANGKOK 10220

TAX ID 0-1055-44056-57-8 

(ขอรับใบหัก ณ ที่จ่ายในวันสัมมนา)

 

สนใจหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาหรือจัดกิจกรรม 

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา The Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ)
77/291 ซอยพหลโยธิน 54/1แยก4-45 (หมู่บ้านชลลดา) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

 

ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 

 02-043-5605, 081-3582683, 081-6285569, 081-8082683

 thebesttraining5.0@gmail.com