Service-Thebest Training
Proactive Service for Excellence
มกราคม 10, 2020
Succeed for Yourself-Thebest-training
Succeed for Yourself : Unlock Your Potential @Work
มกราคม 10, 2020
Service-Thebest Training
Proactive Service for Excellence
มกราคม 10, 2020
Succeed for Yourself-Thebest-training
Succeed for Yourself : Unlock Your Potential @Work
มกราคม 10, 2020

Executive EQ for Excellence

หลักสูตรฝึกอบรมอัจฉริยะทางอารมณ์นับเป็นเรื่องที่มีความสำคัญสูงกว่าอัจฉริยะด้านอื่นๆ จะช่วยให้ชีวิตประสบความสุข และความสำเร็จ ผู้ที่ขาดอัจฉริยะภาพทางอารมณ์มักมีความเครียด และขยายผลความเครียดสู่เพื่อนร่วมงาน ผลกระทบที่ตามมาคือปัญหาด้านสุขภาพกายและจิตใจ ส่งผลถึงความอ่อนด้อยประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

 

Executive EQ for Excellence

 

วิทยากร

ผศ.ดร.ตฤณกร เกตุกุลพันธ์

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน Time Management, Personality Development for New Generation,
Business Management, Self’s Development & Success @ Work, Team Communication and Leadership Management

 

หลักการและเหตุผล

            อัจฉริยะทางอารมณ์ของนักบริหารนับเป็นเรื่องที่มีความสำคัญสูงมากเมื่อเทียบกับอัจฉริยะด้านอื่นๆ เพราะนอกจากจะช่วยให้ชีวิตประสบความสุขและความสำเร็จแล้ว ยังช่วยรังสรรค์บรรยากาศและนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จอย่างงดงามด้วย ผู้บริหารที่ขาดอัจฉริยภาพทางอารมณ์ที่เหมาะสมมักมีความเครียด และขยายผลความเครียดสู่เพื่อนร่วมงาน ผลกระทบที่ตามมาคือปัญหาด้านสุขภาพกายและจิตใจ ส่งผลถึงความอ่อนด้อยประสิทธิภาพในปฏิบัติงาน ในทางกลับกันผู้บริหารที่มีอัจฉริยะทางอารมณ์ที่เหมาะสมจะสามารถสร้างผลงานและมีความสุขในการปฏิบัติงาน เป็นผู้ที่สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันสูง สามารถสร้างขวัญ กำลังใจ และยังสามารถกระตุ้นเพื่อนร่วมงานให้แสดงออกซึ่งความสามารถของเขาเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิผลและมีความสุข

             สถาบัน The Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ) จึงได้พัฒนาหลักสูตร “Executive EQ for Excellence” เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในด้านภาวะทางอารมณ์ การคิดเชิงการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมที่ดีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานภายใต้ความกดดันและการแข่งขันให้ประสบความสำเร็จ

 

เนื้อหาหลักสูตร

Session 1    :   9.00-10.30 น.

1. กรณีศึกษา อัจฉริยะทางอารมณ์ของ CEO ระดับประเทศและระดับโลก

วัตถุประสงค์ในการบรรยาย:

– เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในคุณสมบัติของ Executive EQ และทัศนคติบวกที่ส่งผลกระทบต่อการสร้างสรรค์ผลงานที่ยอดเยี่ยมและความผิดพลาดในการใช้ Executive EQ ทางลบความ

ล้มเหลว แพ้พ่าย

เนื้อหาในการบรรยาย:

– เป็นการยกตัวอย่างยอดคนที่มี EQ และทัศนคติบวกที่เป็นเลิศจนประสบความสำเร็จ และบทวิเคราะห์ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้

 

2. กรณีศึกษาที่ผู้บริหารที่ใช้ EQ อย่างผิดพลาด

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม:

– เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักรู้ถึงผลกระทบที่รุนแรงต่อความผิดพลาดในการใช้ EQ

 

3. เรื่องที่ทำให้เกิดความเครียดและทัศนคติลบๆ ภายในองค์กร

วัตถุประสงค์ในการบรรยาย:

– เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในธรรมชาติของการใช้อารมณ์

– เพื่อให้ผู้เข้าอบรมไม่ตกเป็นเหยื่อ หรือตกหลุมพรางของสถานการณ์ที่มักเกิดขึ้นเป็นประจำและมีการระเบิดอารมณ์ขึ้น

เนื้อหาในการบรรยาย:

– เรื่องมักเกิดความเครียดทางอารมณ์และเรื่องที่มักก่อให้เกิดความคิดลบๆ

กิจกรรม: วิเคราะห์ตนเอง เรื่องที่มักทำให้เราอารมณ์ไม่ดี และใครบ้างที่มักทำให้เราอารมณ์ไม่ดี

– การวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อรู้เท่าทันอารมณ์

รูปแบบของกิจกรรม:

 

Break          :   10.30-10.45 น.

Session 2    :   10.45-12.00 น.

 

4. กิจกรรม “ ประเมิน Executive EQ”

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม:

– เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมประเมิน EQ ที่แสดงออกทางบุคลิกลักษณะ และเปรียบเทียบกับภาพสะท้อนที่ผู้ร่วมงานรอบข้างสัมผัสรับรู้ร่วมถึงแนวทางในการพัฒนาเพื่อการทำงานอย่างสร้างสรรค์

รูปแบบกิจกรรม:

– ประเมิน EQ ด้วยตนเอง (Self-Concept)

– แบ่งกลุ่มผู้เข้าอบรมที่มีลักษณะการแสดงออกที่คล้ายกันเพื่อระดมความคิดและหาแนวทางการบริหาร EQ เพื่อการทำงานเป็นทีมและสร้างสรรค์บรรยากาศ

 

5. Executive EQ 1-2: Self Awareness and How to manage Emotion

วัตถุประสงค์ในการบรรยาย:

– เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความคิดบวกและทัศนคติบวกเพื่อการบริหารอารมณ์

– เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความสามารถในการรับมือกับสิ่งเร้าและการควบคุมอารมณ์ของตนเอง

เนื้อหาในการบรรยาย:

– Power of Positive Attitude กับ Executive EQ

– การปรับเปลี่ยนทัศนคติลบให้เป็นบวก

– อิสรภาพในการเลือกตอบสนอง

– เรื่องจิ๊บๆ เพื่อการควบคุมอารมณ์ทำงานภายใต้แรงกดดันในการปฏิบัติงาน

– อารมณ์มือสอง

– เชื้อเพลิงอารมณ์

– การตั้งค่าความอดกลั้นทางอารมณ์

– เปิดตา 1 ข้าง

– การตั้งเป้าหมายอารมณ์

– หยุดก่อนชนะ

– ความเข้าใจ

– ต่อมสนุกของคุณ

 

6. กิจกรรมการจัดการอารมณ์

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม:

– เพื่อให้ผู้เข้าอบรมวิเคราะห์ขอบเขตแห่งความกังวลและขอบเขตแห่งอิทธิพลของตนเองและวิธีจัดการกับความกังวล

รูปแบบของกิจกรรม:

– list ความเครียด ความกังวล

– check list อารมณ์

 

Lunch         :   12.00-13.00 น. 

Session 3    :   13.00-14.30 น.

 

7. Executive EQ 3- Motivating Oneself

วัตถุประสงค์ในการบรรยาย:

– เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีสภาวะทางอารมณ์ที่กระตือรือร้น ขจัดอารมณ์ท้อแท้ มีแรงบันดาลใจในการทำงาน มีเป้าหมายในการชีวิตและในการทำงาน

เนื้อหาในการบรรยาย:

– วงจรความเฉื่อยชา ลักษณะอาการ

กิจกรรม: แบบทดสอบวงจรความเฉื่อยชา

– วิธีหลุดพ้นจากวงจรความเฉื่อยชาและการสร้างความกระตือรือร้น

– เริ่มต้นจากจุดมุ่งหมายในใจ

– ตัวอย่างเป้าหมายของผู้ประสบความสำเร็จในการทำงานและการใช้ชีวิต

– VDO การตั้งเป้าหมายเพื่อสร้างสภาวะทางอารมณ์ที่กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน

– คิดและทำอย่างไร เมื่อต้องเผชิญอุปสรรค ปัญหาและเรื่องไม่ได้ดั่งใจ

 

8. Executive EQ 4: Recognizing Emotion in Other: D-I-S-C

กิจกรรม : เกม-การวิเคราะห์อารมณ์และความคิดของผู้อื่น

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม:

– ผู้เข้าอบรมมีทักษะในการวิเคราะห์อารมณ์ผู้อื่น

– เสริมสร้างทักษะในการเข้าใจอารมณ์ผู้อื่น

– เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ร่วมงาน

รูปแบบของกิจกรรม:

กิจกรรม: เกมแข่งขันวิเคราะห์อารมณ์ของผู้อื่น

– เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาหรือวิธีการเข้าถึงอารมณ์ผู้อื่น

– วิเคราะห์อารมณ์คนรอบข้าง:

อ่านและเข้าใจคนโดย D-I-S-C

Direct

Influence

Steady

Cautious

เข้าใจอารมณ์ของผู้คนที่เราปฏิสัมพันธ์

คนในครอบครัว ลูกน้อง เจ้านาย ต้องการอะไร?

– ประเมินตนเองในเรื่องความเก่งคนและเก่งงาน

– ความใส่ใจผู้อื่น & ความมุ่งมั่น

 

9. Executive EQ 5 – Handling Relationship & Positive Communication

วัตถุประสงค์ในการบรรยาย:

– เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะที่ดีในการใช้ EQ เพื่อการสร้างความสัมพันธ์ ชนะมิตรและโน้มน้าวใจคนโดยการสื่อสารโดยใช้ภาษากาย ภาษาพูดและภาษาใจทั้งภายในองค์กรและกับลูกค้า

เนื้อหาในการบรรยาย:

– ภาษากาย : เพื่อสร้างความประทับใจและการยอมรับนับถือ (Non-verbal language EQ)

– ภาษาพูด : ภาษาบวกเพื่อการชนะมิตร (Verbal language EQ)

– ภาษาใจ   : เพื่อการสร้างความมั่นคงของสายสัมพันธ์ และธำรงไว้ซึ่งบุคลากรที่มีคุณค่าต่อองค์กร (Mind language EQ)

 

Break          :   14.30-14.45 น.

Session4     :   14.45-16.00 น.

 

10. กิจกรรม EQ Management เพื่อประยุกต์ใช้องค์กร

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม:

– เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมตระหนักรู้ถึงหลุมพรางการใช้ EQ ของผู้บริหารอย่างผิดพลาด รวมถึงวิธีการรับมือ และสร้างภูมิต้านทานอารมณ์

– เพื่อประยุกต์ใช้ Executive EQ ให้เข้ากับวัฒนธรรมขององค์กร

– เพื่อประยุกต์ใช้ Executive EQ ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน และเพื่อการแก้ปัญหา

– เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันและทำงานได้อย่างมีประสิทธิผลสูงสุด

รูปแบบของกิจกรรม:

– ผู้เข้าอบรมระดมความคิดเห็นในการประยุกต์ใช้ความรู้ EQ เพื่อการปฏิบัติงานและการแก้ปัญหา

– แนวคิดจิ๊บๆ ของ Executive EQ ในการประยุกต์ใช้กับองค์กร

 

11. กิจกรรม Expertise and Q & A

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม

– เพื่อสรุปเนื้อหาทั้งหมดที่ได้เรียนรู้ และที่ผู้เข้าอบรมจะนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการปฏิบัติงาน

– เพื่อถาม-ตอบ ข้อสงสัยและแบ่งปันประสบการณ์

รูปแบบของกิจกรรม:

– เป็นการ Wrap up ความรู้ ความเข้าใจและส่งที่จะนำไปใช้ประโยชน์จากการฝึกอบรม

– เป็นกิจกรรมถาม-ตอบ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ ความเข้าใจ

 

 

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมได้รับ

1. ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจอารมณ์ตนเองและจัดการกับอารมณ์ได้

2. ผู้เข้าอบรมสามารถเปลี่ยนความเครียดเป็นเรื่องสนุกได้

3. ผู้เข้าอบรมเป็นผู้มีทัศนคติบวก สามารถสร้างดุลยภาพระหว่างความสุขและความสำเร็จได้

4. ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างสรรค์บรรยากาศในที่ทำงาน ก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดใน การทำงาน

5. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดัน ปัญหา อุปสรรค ได้อย่างมีความสุข

6. ผู้เข้าอบรมมีทัศนคติบวกต่อเพื่อนร่วมงาน ในองค์กร และในงานที่ทำ

7. ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทำงานภายในองค์กรในฐานะหัวหน้างาน

 

รูปแบบการฝึกอบรม  

การฝึกอบรมมีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้โดยง่าย เพลิดเพลิน โดยมีความลึกซึ้งเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ ยอมรับ และนำไปปฏิบัติตาม อีกทั้งตรงตามเป้าหมายที่ทางองค์กรได้กำหนดไว้ 

1. การบรรยายแบบผู้อบรมมีส่วนร่วม Participative Technique

2. ฝึกปฏิบัติทีละขั้นตอนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับท่านอื่นๆ (Work Shop)

3. วิทยากรกระตุ้นให้ความคิดและให้มีส่วนร่วมในการฝึกอบรม

4. แสดงการสาธิตจำลองให้เกิดการพัฒนา (Adult Learning Approach Role Playing)

5. ฝึกปฏิบัติพัฒนาร่างกายและจิตใจ เพื่อเสริมบุคลิกภาพภายนอก และภายใน

6. สื่อมัลติมีเดีย

 

 ระยะเวลาการจัดสัมมนา

เพื่อให้ครอบคลุม ถึงเนื้อหาสาระของเนื้อหาทางวิชาการ และ Workshop อบรม 1 วันเต็ม

 

สนใจหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาหรือจัดกิจกรรม 

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา The Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ)
77/291 ซอยพหลโยธิน 54/1แยก4-45 (หมู่บ้านชลลดา) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

 

ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 

 02-043-5605, 081-3582683, 081-6285569, 081-8082683

 thebesttraining5.0@gmail.com