Succeed for Yourself-Thebest-training
Succeed for Yourself : Unlock Your Potential @Work
มกราคม 10, 2020
Succeed for Yourself-Thebest-training
Being Professional Staff
มกราคม 10, 2020
Succeed for Yourself-Thebest-training
Succeed for Yourself : Unlock Your Potential @Work
มกราคม 10, 2020
Succeed for Yourself-Thebest-training
Being Professional Staff
มกราคม 10, 2020

Effective Coaching & Mentoring Skill

เสริมสร้างทักษะความรู้ และทัศนคติที่ดี ในการเป็นเทรนเนอร์และโค้ชที่มีประสิทธิผลสูง เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรธุรกิจของท่านให้เติบโต และสามารถฝึกคนให้ดูแลบุคลากรในทีมงานไปพร้อมๆกัน

 

 

Effective Coaching & Mentoring Skill

วิทยากร 

รศ.ดร.ชัยณรงค์  วงศ์ธีรทรัพย์

วิทยากร นักคิด นักเขียน นักเทคโนโลยี นักขาย และนักบริหาร

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลิกภาพ การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ อาทิ Creative & Positive Attitude, Mind Training, Strategic

Management, Leadership Training, Supervisor Training, EQ, AQ, Team-Building, The Art of Speaking, Powerful Motivation, Personality Development & etc.

 

 

หลักการและเหตุผล

              การเป็นเทรนเนอร์และโค้ชเป็นกระบวนการถ่ายทอดความรู้ที่สำคัญอย่างหนึ่งในการรักษาและคงไว้ซึ่งมาตรฐานการทำงานในองค์กรคือ การสอนงาน หรือบางคนอาจจะเรียกว่า“On the Job Training” หรือเรียกง่ายๆ สั้นๆว่า OJT รวมถึงการ Coaching ที่สอนทั้งงาน  ให้แนวคิด รวมถึงการให้กำลังใจ รวมถึงข้อแนะนำในการทำงาน เนื่องจากการสอนงานเป็นกับการทำงานเป็นนั้นไม่เหมือนกัน โดยต้องใช้ทักษะและความสามารถที่แตกต่างกัน การสอนงานคือการถ่ายทอดสิ่งที่มีไปสู่ผู้เรียนและผลของการสอนคือ ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและทัศนคติของผู้เรียนที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ต้องการ ดังนั้น เพื่อให้ผู้ที่ทำงานเป็น ทำงานได้ กลายไปสู่การเป็นเทรนเนอร์ผู้สอนงาน และกระตุ้นให้เกิดแนวคิดที่ดีในการทำงาน (Coach)  จึงต้องมีการพัฒนาและฝึกอบรมให้เทรนเนอร์และโค้ชผู้สอนงานมีความรู้ความเข้าใจและมีความสามารถในการวิเคราะห์งาน การวางแผนการสอน จิตวิทยา ทักษะและเทคนิค การโค้ชชิ่ง การสอนงาน แนวคิด  รวมถึงวิธีการประเมินและติดตามผล

              สถาบันฝึกอบรม The Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ) จึงได้พัฒนาหลักสูตร Effective Coaching & Mentoring Skill” นการเสริมสร้าง ทักษะ ความรู้ และทัศนคติที่ดี ในการเป็นเทรนเนอร์และโค้ชที่มีประสิทธิผลสูง เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรธุรกิจของท่าน

 

เนื้อหาหลักสูตร 

 

Session 1  : 9.00-10.30 น.

1. คุณสมบัติและองค์ประกอบ Coaching

– พื้นฐานสำคัญของการ Coaching

– คุณสมบัติของการ Coaching

– แนวคิดของโค้ช

กิจกรรม :  VDO การเป็นโค้ช ได้เรียนรู้และการประยุกต์ใช้ประโยชน์

 

2. ความเข้าใจในความแตกต่างของคนและการทำงานร่วมกัน

– เข้าใจผู้อื่นก่อนให้ผู้อื่นเข้าใจ

กิจกรรม : การวิเคราะห์ตนเอง & การวิเคราะห์ผู้อื่นและการทำงานเพื่อให้งานได้ผลและคนสุขใจ

 

Break         :  10.30-10.45 น.

Session 2  :  10.45-12.00 น.

 

3. ภาษาการสื่อสารของโค้ชที่ดี

– ระบบการสื่อสาร

– Communication

– Reports

– Consults

– การสื่อสารแบบ Assertiveness

– ภาษากาย

– ภาษาพูด

– ภาษาใจ

VDO: การสื่อสารภาษาใจ

ทักษะการฟัง

กิจกรรม : ทักษะการฟัง

 

Lunch         :  12.00-13.00 น.

Session 3  :  13.00-14.30 น.

 

5. การ Coaching (Coaching Model) และวิธีปฏิบัติ G-R-O-W Coaching Model      

เทคนิคการสอน-4I เพื่อการสอนงานที่ดี

Individual

– ลูกน้องที่มีลักษณะแตกต่าง

Instruction

– การสอนงาน

– Feed Back by SMART

Inspire

– ศิลปะการสร้างแรงจูงใจ     

Inquire

– VDO การ coach โดยใช้คำถาม

– ตัวอย่างคำถามที่ดีนำไปสู่ความตอบที่ดี

 

Break         : 14.30-14.45 น.

Session 4  : 14.45-16.00 น.

 

6. วิธีการ Coach 5 ขั้นและกิจกรรม

– VDO Coaching

– Coaching 5 ขั้นตอน

กิจกรรม : Coaching 5 ขั้นตอน

Expertise and Q/A 

 

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมได้รับ

1. ได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องเทคนิคการสอนงาน (Training) และการโค้ชชิ่ง (Coaching) ที่ถูกต้อง ได้ตามมาตรฐานสากล

2. สามารถถ่ายทอดงาน สร้างแนวคิด ค่านิยม ที่ถูกต้องเหมาะสมให้สมาชิกใหม่ขององค์กรมีเข้าใจในงานและปฏิบัติตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. เป็นผู้นำในการสร้างจิตสำนึกรักองค์กรและวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร สามารถนำความรู้ด้านการเป็นเทรนเนอร์ (Trainer) ในการสอนงาน และการเป็นโค้ช (Coach) ที่ดีที่ได้รับจากการฝึก

    อบรมไปใช้ในงานได้จริง

 

รูปแบบการฝึกอบรม  

การฝึกอบรมมีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้โดยง่าย เพลิดเพลิน โดยมีความลึกซึ้งเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ ยอมรับ และนำไปปฏิบัติตาม อีกทั้งตรงตามเป้าหมายที่ทางองค์กรได้กำหนดไว้ 

1. การบรรยายแบบผู้อบรมมีส่วนร่วม Participative Technique

2. ฝึกปฏิบัติทีละขั้นตอนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับท่านอื่นๆ (Work Shop)

3. แสดงการสาธิตจำลองให้เกิดการพัฒนา (Adult Learning Approach Role Playing)

4. ฝึกปฏิบัติพัฒนาร่างกายและจิตใจ เพื่อเสริมบุคลิกภาพภายนอก และภายใน

5. สื่อมัลติมีเดีย

 

 ระยะเวลาการจัดสัมมนา

เพื่อให้ครอบคลุม ถึงเนื้อหาสาระของเนื้อหาทางวิชาการ และ Workshop อบรม 1 วันเต็ม

 

สนใจหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาหรือจัดกิจกรรม 

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา The Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ)
77/291 ซอยพหลโยธิน 54/1แยก4-45 (หมู่บ้านชลลดา) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

 

ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 

 02-043-5605, 081-3582683, 081-6285569, 081-8082683

 thebesttraining5.0@gmail.com