4D-Supervisor-Thebest Training
4D Supervisory Skill
กันยายน 5, 2019
Time Management-Thebest Training
Time Management & Prioritization for Excellence
กันยายน 5, 2019
4D-Supervisor-Thebest Training
4D Supervisory Skill
กันยายน 5, 2019
Time Management-Thebest Training
Time Management & Prioritization for Excellence
กันยายน 5, 2019

Positive Thinking for Proactive Performance

เพื่อให้ท่านหรือบุคลากรในองค์กรของท่านเกิดความเชื่อมั่น ความศรัทธา เล็งเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น เป็นผู้มีจิตใจเบิกบานมีความสุขและสร้างความสุขให้คนรอบข้าง มีจิตใจรักการทำงาน มีเป้าหมายเป็นศูนย์กลางของชีวิต สามารถเผชิญปัญหา อุปสรรค การเปลี่ยนแปลงในด้านบวกเชิงสร้างสรรค์

 

Positive Thinking for Proactive Performance

ความคิดบวกเชิงสร้างสรรค์เพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผล

 

 

วิทยากร

รศ.ดร.ชัยณรงค์  วงศ์ธีรทรัพย์

วิทยากร นักคิด นักเขียน นักเทคโนโลยี นักขาย และนักบริหาร

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลิกภาพ การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ อาทิ Creative & Positive Attitude, Mind Training, Strategic

Management, Leadership Training, Supervisor Training, EQ, AQ, Team-Building, The Art of Speaking, Powerful Motivation, Personality Development & etc.

 

หลักการเเละเหตุผล

          การทำธุรกิจในยุคแห่งการแข่งขันที่ไร้พรมแดนมีเงื่อนไขในกระบวนการทำธุรกิจที่ซับซ้อนมากขึ้น แต่ละองค์กรต้องปรับตัวเพื่อการแข่งขันทั้งองค์กรธุรกิจในประเทศและในต่างประเทศ การพัฒนาศักยภาพในการคิดบวกเชิงสร้างสรรค์ของผู้นำภายในองค์กร ถือเป็นกุญแจสำคัญในการผลักดันให้องค์กรมีขีดความสามารถในการเกาะที่ยอดคลื่นของโลกยุคที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลง เพื่อการตระเตรียมความพร้อม การสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมและการรับมือสูงความสำเร็จในธุรกิจยุค New Economy

         สถาบันฝึกอบรม The Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ) ได้จัดหลักสูตร “Positive Thinking for Proactive Performance: ความคิดบวกเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผล” เพื่อให้ท่านหรือบุคลากรในองค์กรของท่านเกิดความเชื่อมั่น ความศรัทธา เล็งเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น ใช้ชีวิตในการทำงานบนความแตกต่างได้อย่างมีความสุขและสามารถสร้างความสุขให้คนรอบข้าง มีจิตใจรักการทำงาน รักในองค์กร มีเป้าหมายเป็นศูนย์กลางของชีวิตและมีจิตใจห้าวหาญ สามารถแก้ไขปัญหา และเผชิญอุปสรรคในการทำงานและการดำเนินชีวิตทางบวก มีความคิดด้านบวกต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆได้เป็นอย่างดี ปรารถนาพิชิตความสำเร็จเพื่อตนเอง ครอบครัวและองค์กร

 

เนื้อหาหลักสูตร

 

Session 1   : 9.00-10.30 น.

1. Proactive Mindset
วัตถุประสงค์ในการบรรยาย:
– เพื่อให้เข้าใจคุณสมบัติการคิดบวกและทัศนคติบวกต่อความสำเร็จ

เนื้อหาในการบรรยาย:
– Growth Mindset & Fix Mindset
– กรณีศึกษา: CEO & พฤติกรรม
– Soft Power
-Think Again
– ผลวิจัย: พลังความคิดบวกทำอะไรให้เราได้บ้าง

 

2. กิจกรรม: ประเมินทัศนคติ 5 ด้าน ต่อความสำเร็จของตนเองและองค์กร
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม:
– เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมรู้จักตนเองในเรื่องความคิดและทัศนคติเชิงบวก และสิ่งที่ต้องการปรับปรุงหรือพัฒนา

รูปแบบของกิจกรรม:
กิจกรรม: ประเมินความคิดบวกโดยแบบทดสอบภาพ
กิจกรรม: แบบประเมินตนเองในเรื่องความคิดบวกและทัศนคติบวก
(Self Concept) 5 ด้าน
ทัศนคติต่อตนเอง
ทัศนคติต่อความแตกต่างของผู้ร่วมงาน
ทัศนคติต่อองค์กร
ทัศนคติต่อต่องานที่ทำและปัญหาและอุปสรรค
ทัศนคติต่อความสำเร็จ
กิจกรรม: แบ่งกลุ่มจำนวนตามความเหมาะสม ให้แต่ละคนบรรยายถึงทัศนคติด้านที่โดดเด่นของตนเองและสาเหตุที่มีสิ่งเหล่านี้และทัศนคติด้านที่อ่อนเอ รวมถึงวิธีการปรับปรุงและพัฒนา
-ผู้เข้าอบรมบรรยายถึงสิ่งที่ต้องการปรับปรุงหรือพัฒนา

 

3. พลังความคิดบวกและผลกระทบต่อความสำเร็จ
วัตถุประสงค์ในการบรรยาย:
– เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักรู้ถึงพลังอำนาจของความคิด และผลกระทบต่อความสำเร็จและความล้มเหลวในหน้าที่การงาน สุขภาพ และครอบครัว

เนื้อหาในการบรรยาย:
-ความต่างและความเหมือนระหว่างคิดบวกและทัศนคติบวก
-ความต่างระหว่างคนคิดบวกและคนคิดลบ
-ผลของความคิดบวก
-ผลของความคิดลบ
-เรื่องที่ส่งผลต่อความคิดลบ
-VCD พลังความคิด คุณจะดึงดูดสิ่งที่คิด
-สะพานเชื่อมระหว่างความคิดบวกและการติดลบ

 

Break           : 10.30-10.45 น.  
Session2     : 10.45-12.00 น.

 

4. พลังการเลือกตอบสนองเชิงบวกสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยม
วัตถุประสงค์ในการบรรยาย:
-เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักรู้ว่าทัศนคติมิใช่สิ่งที่เกิดขึ้นกับเราแต่เป็นสิ่งที่เราตอบสนองต่อสิ่งที่เกิดขึ้น

เนื้อหาการบรรยาย:
-ความแตกต่างระหว่างบุคคลขึ้นกับพลังการเลือกตอบสนอง
-พลังการเลือกตอบสนองเชิงลบ
-พลังการเลือกตอบสนองเชิงบวก
-ความสุข ความทุกข์ เลือกได้

 

5. พลังการเลือกตอบสนองเชิงบวกโดยรู้จักตนเอง&กิจกรรม Positive and Creative Thinking toward One’s Self
วัตถุประสงค์ในการบรรยายและกิจกรรม:
-เพื่อให้เล็งเห็นคุณค่าในตัวเอง มีพลังในการทำงานและการใช้ชีวิต

เนื้อหาในการบรรยายและกิจกรรม:
-อิทธิพลการเลือกรู้จักตนเองในเชิงบวก
กิจกรรม: คุณลักษณะที่โดดเด่นหรือที่ท่านภาคภูมิใจ 3 เรื่อง
กิจกรรม: แบบอย่างที่ดีของท่านต่อครอบครัวและต่อองค์กร
-ทัศนคติต่อตนเอง..เติมพลังชีวิตจากภายใน
Know the value of knowing your value
Pursuit of Happiness
Self-Compassion
Not a Perfect Man
Difference from one another

 

6. พลังการเลือกตอบสนองเชิงบวกต่อความแตกต่างของผู้ร่วมงาน &กิจกรรม Positive and Creative Thinking toward Others
วัตถุประสงค์ในการบรรยายและกิจกรรม:
-เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักรู้ถึงความแตกต่างของผู้ร่วมงาน เล็งเห็นคุณค่าของผู้อื่นและการผสมผสานสร้างประโยชน์ในการปฏิบัติงานร่วมกัน

เนื้อหาในการบรรยายและกิจกรรม:
-Diversity in Organization
-ความเข้าคนต่างรุ่น ต่างวัย: BB, GenX, GenY, GenZ
การทำงาน
จุดเด่น ปัญหา และความท้าทาย
การบริหารจัดการและการทำงานร่วมกันเชิงบวก

 

Lunch            : 12.00-13.00 น.
Session 3      : 13.00-14.30 น.

 

7. พลังการเลือกตอบสนองเชิงบวกต่อองค์กร & กิจกรรม Positive and Creative Thinking toward Organization
วัตถุประสงค์ในการบรรยายและกิจกรรม:
-เพื่อให้เล็งเห็นคุณค่าขององค์กร การสื่อสารองค์กร การเป็น Personal Brand Image ขององค์กรและการปกป้องรักษาองค์กร เพื่อการเติบโตก้าวหน้าของตนเองและองค์กร
-ปลูกจิตสำนึกรักองค์กรและจิตสำนึกในความเป็นเจ้าขององค์กร

เนื้อหาในการบรรยายและกิจกรรม:
-ความท้าทายขององค์กรในโลกที่เปลี่ยนไป
-การเปลี่ยนแปลงขององค์กรและทัศนคติบวกต่อการเปลี่ยนแปลง
กิจกรรม: รู้จักองค์กรของตนเอง Positive Organization Awareness
แบ่งกลุ่มกิจกรรมจำนวนตามความเหมาะสม โดยแต่ละกลุ่มมีคำถามดังนี้
• องค์กรของท่านโดดเด่น เป็นที่ยอมรับหรือมีจุดแข็งในเรื่องใด?
• องค์กรของท่านให้อะไรกับท่าน ให้อะไรกับครอบครัวท่าน และให้อะไรแก่สังคม?
• ท่านให้อะไรกับองค์กรของท่าน ท่านใช้ทรัพยากรขององค์กรของท่านให้เกิดประโยชน์สูงสุดและปกป้องรักษาองค์กรอย่างไร?
• คิดและทำอย่างไรเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง?
– วิทยากรสรุปและเสนอแนะ

 

8. เลือกตอบสนองเชิงบวกอย่างสร้างสรรค์ต่ออุปสรรค ปัญหา: Positive and Creative Thinking forward Obstruction
วัตถุประสงค์ของการบรรยายและกิจกรรมกิจกรรม:
– เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีวิธีคิดและวิธีปฏิบัติเชิงบวกต่ออุปสรรคปัญหาต่างๆ ทั้งในการทำงานและในการใช้ชีวิติประจำวัน

รูปแบบของกิจกรรม:
กิจกรรม: กระตุ้นต่อมความคิดสร้างสรรค์
-วิธีคิดและวิธีปฏิบัติเชิงบวกต่ออุปสรรค ปัญหาในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิผล
• เมื่อต้องแบกรับความรับผิดชอบ มากกว่าใครๆ
• เจองานด่วน งานเข้า
• เมื่อต้องทำงานซ้ำๆ เหมือนเดิมในทุกๆ วัน
• เมื่อต้องทำงานในสิ่งใหม่ๆ รับนโยบายใหม่ หรือต้องเปลี่ยนแปลง
• เมื่อพบกับปัญหา และอุปสรรคมากมาย
• เมื่อมีเรื่องไม่ได้ดั่งใจในการทำงาน
• เมื่อเจอคนที่ไม่ได้ดั่งใจ
• เมื่อเจอตำหนิ นินทา
• ฯลฯ
กิจกรรม: อะไรบ้างที่เป็นปัญหาอุปสรรคที่พบบ่อยๆในการปฏิบัติงานสิ่งที่เกิดขึ้นมีข้อดีอย่างไร? และจะปฏิบัติอย่างไรจึงจะได้ผลลัพธ์ที่ดีสูงสุดและทำให้เกิดความสุขในการทำงานร่วมกัน
– วิทยากรสรุปและให้ข้อเสนอแนะในวิธีคิดและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทำงาน

 

9. พลังการเลือกตอบสนองเชิงบวกต่อความสำเร็จ : Positive and Creative Thinking toward Achievement

9.1 พลังการเลือกตอบสนองเชิงบวกโดยประสงค์ & กิจกรรม:
วัตถุประสงค์ในการบรรยายและกิจกรรม:
– เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีเป้าหมายในการทำงานเพื่อการเติบโตของตนเองและองค์กร

เนื้อหาการบรรยายและกิจกรรม:
-วงจรความเฉื่อยชา ลักษณะอาการ
กิจกรรม: แบบทดสอบวงจรความเฉื่อยชา
-วิธีหลุดพ้นจากวงจรความเฉื่อยชาและการสร้างความกระตือรือร้น
-ตัวอย่างการเลือกตามเป้าประสงค์ ที่สร้างความกระตือรือร้นและสร้างแรงบันดาลใจ

กิจกรรม: ให้ผู้เข้าร่วมอบรมเขียนสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแรงปรารถนาและสิ่งที่ ต้องการสร้างเพื่อการเติบโตของตนเองและองค์กร
แบ่งกลุ่มผู้เข้าอบรมจำนวนตามความเหมาะสม ให้ผู้เข้าอบรมบรรยายสิ่งที่เป็นแรงปรารถนาและสมาชิกในกลุ่มร่วมกัน Cheer Up
-วิทยากรสรุปและเสนอแนะ

 

Break       :14.30-14.45 น.
Session4 :14.45-16.00 น.

 

9.2. พลังการเลือกตอบสนองเชิงบวกโดยมโนธรรม ความรัก และการให้ต่อความสำเร็จ

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม:
-เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักรู้ถึงคุณค่าและพลังของจิตสำนึกด้าน มโนธรรม พลังของความรักและการให้

เนื้อหาในการบรรยาย:
-Clear-Care-Fair-Share: ความสำเร็จที่ยั่งยืน
-ความคิดบวกอย่างสร้างสรรค์ในเรื่องของเมตตาธรรมเพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืน
-การให้อภัย

 

10. การสื่อสารแบบ Proactive
วัตถุประสงค์ในการบรรยาย
-ให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความใจในการสื่อสารแบบ Proactive ในการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุขในการทำงานร่วมกัน

เนื้อหาในการบรรยาย:
– การใช้ Technology
– Emphatic communication
– การสื่อสารแบบ People Based

 

11. กิจกรรม Mind Training-Positive Think for Peak Performance
เป้าหมายของกิจกรรม:
– สร้างเจตคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน ผู้บริหาร
– เสริมสร้างบรรยากาศเชิงบวกที่ดีในการทำงานร่วมกัน
– เป็นการปลูกจิตสำนึกความรัก ความผูกพัน และความซาบซึ้งประทับใจภายในทีม

 

12. กิจกรรม: Expertise & Q/A

 

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมได้รับ

1. ผู้เข้าอบรมเป็นผู้มีความคิดบวกและมีทัศนคติบวกอย่างสร้างสรรค์ เล็งเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น และใช้ชีวิตการทำงานบนความแตกต่างได้อย่างมีความสุข

2. ผู้เข้าอบรมมีความสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติในการมองด้านบวก เพื่อให้เกิดผลดีต่อการทำงานของตนเอง ครอบครัว และองค์กร

3. ผู้เข้าอบรมมีแรงบันดาลใจเกิดเป็นความมุ่งมั่นในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย

4. ผู้เข้าอบรมมีความคิดบวกอย่างสร้างสรรค์ในการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน ลูกน้องและคู่ค้าต่างๆ

5. ผู้เข้าอบรมเป็นผู้มีความสุขในการใช้ชีวิตส่วนตัว ครอบครัวและการทำงานชีวิตก้าวไปอย่างรุ่งโรจน์

รูปแบบการฝึกอบรม

การฝึกอบรมมีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้โดยง่าย เพลิดเพลิน โดยมีความลึกซึ้งเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ ยอมรับ และนำไปปฏิบัติตาม อีกทั้งตรงตามเป้าหมายที่ทางองค์กรได้กำหนดไว้

1. การบรรยายแบบผู้อบรมมีส่วนร่วม Participative Technique

2. ฝึกปฏิบัติทีละขั้นตอนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับท่านอื่นๆ (Work Shop)

3. แสดงการสาธิตจำลองให้เกิดการพัฒนา (Adult Learning Approach Role Playing)

4. ฝึกปฏิบัติพัฒนาร่างกายและจิตใจ เพื่อเสริมบุคลิกภาพภายนอก และภายใน

5. สื่อมัลติมีเดีย

 

ระยะเวลาการจัดสัมมนา

เพื่อให้ครอบคลุม ถึงเนื้อหาสาระของเนื้อหาทางวิชาการ และ Workshop อบรม 1 วันเต็ม

9.00-10.30 น.   สัมมนา

10.30-10.45 น. คอฟฟี่เบรค

10.45-12.00 น.  สัมมนา

12.00-13.00 น.  Lunch : International Buffet 

13.00-14.30 น. สัมมนา

14.30-14.45 น.  คอฟฟี่เบรค

14.45-16.00 น.  สัมมนา

                      สรุป ถาม ตอบ แบ่งปันประสบการณ์

 

ตารางค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

อัตราค่าลงทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
หักภาษี ณ. ที่จ่าย 3%
ยอดสุทธิ
.-
.-
.-
.-

– ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200 % ช่วยให้บริษัทเสียภาษีลดน้อยลงมาก

 

วิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียน

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ชื่อบัญชี บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ จำกัด ดังนี้

– ธ.กรุงเทพสาขาบิ๊กซีสายไหมบัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 014-7-01506-9

– ธ.กสิกรไทยสาขาบิ๊กซีสายไหมบัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 650-2-00827-5

– ธ.ไทยพาณิชย์สาขาบิ๊กซีสายไหมบัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 402-1-80274-8

เมื่อโอนเงินผ่านธนาคารแล้วกรุณาส่งข้อมูลที่ thebesttraining5.0@gmail.com พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

 

2. ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย 

บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ จำกัด

Training Center for Business Excellence Strategy Co.,Ltd.

รบกวนส่งอีเมลล์แจ้งเลขที่เช็ค ชื่อธนาคารและวันที่สั่งจ่ายเช็ค เพื่อออกใบกำกับภาษีในวันสัมมนา

 

3. หัก ณ ที่จ่าย 3% 

บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ จำกัด

77/291 ซอยพหลโยธิน 54/1แยก4-45 (หมู่บ้านชลลดา) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0-1055-44056-57-8

 

Training Center for Business Excellence Strategy Co.,Ltd.

77/291  SOI PHAHOLYOTHIN 54/1 JUNCTION 4-45 MOOBAAN CHONLADA,

KHWAENG SAI MAI,KHET SAI MAI, BANGKOK 10220

TAX ID 0-1055-44056-57-8 

(ขอรับใบหัก ณ ที่จ่ายในวันสัมมนา)

 

สนใจหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาหรือจัดกิจกรรม 

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา The Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ)
77/291 ซอยพหลโยธิน 54/1แยก4-45 (หมู่บ้านชลลดา) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

 

ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 

 02-043-5605, 081-3582683, 081-6285569, 081-8082683

 thebesttraining5.0@gmail.com