Ownership Quotient & Organization Awareness

Project Management-Thebest Training
Project & Cost Management for Excellence
กันยายน 4, 2019
Train the Trainer-Thebest Training
Professional Train the Trainer
กันยายน 5, 2019
Project Management-Thebest Training
Project & Cost Management for Excellence
กันยายน 4, 2019
Train the Trainer-Thebest Training
Professional Train the Trainer
กันยายน 5, 2019

Ownership Quotient & Organization Awareness

เพื่อให้ท่านหรือบุคลากรในองค์กรของท่านเกิดความเชื่อมั่น ความศรัทธา เล็งเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น มีจิตสำนึกรักการทำงาน จิตสำนึกรักในองค์กร มีจิตสำนึกในความเป็นเจ้าขององค์กร มีความกระตือรือร้นในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย เพื่อเป็นพลังองค์กรสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน

 

Ownership Quotient and Organization Awareness

 

วิทยากร 

รศ.ดร.ชัยณรงค์ วงศ์ธีรทรัพย์

วิทยากร นักคิด นักเขียน นักเทคโนโลยี นักขาย และนักบริหาร

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลิกภาพ การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ อาทิ Creative & Positive Attitude, Mind Training, Strategic

Management, Leadership Training, Supervisor Training, EQ, AQ, Team-Building, The Art of Speaking, Powerful Motivation, Personality Development & etc.

หลักการและเหตุผล

         การทำธุรกิจในยุคแห่งการแข่งขันที่ไร้พรมแดน มีเงื่อนไขในกระบวนการทำธุรกิจที่ซับซ้อนมากขึ้น แต่ละองค์กรต้องปรับตัวเพื่อการแข่งขันทั้งองค์กรธุรกิจในประเทศและในต่างประเทศ องค์กรที่ประสบความสำเร็จได้ให้ความสำคัญกับการสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรมากพอๆกับการสร้างผลประกอบการและการเติบโต การสร้างจิตสำนึกรักองค์กรและจิตสำนึกแห่งความเป็นเจ้าขององค์กร ถือเป็นอีกแนวทางปฎิบัติหนึ่งในการที่จะปรับปรุงและเตรียมความพร้อมขององค์กรเพื่อเปิดรับต่อการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้เพราะความเข้าใจในเป้าหมายและความมีจิตสำนึกแห่งการร่วมมือร่วมใจในการทำงานที่เป็นหนึ่งเดียวกันจะก่อให้เกิดพลังแห่งการเรียนรู้ผนึกกำลังในการก้าวข้ามผ่านความท้าทายและปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จอย่างยั่งยืนในโลกธุรกิจยุค (New Economy)

        สถาบันฝึกอบรม The Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ) ได้จัดหลักสูตรฝึกอบรม “Ownership Quotient and Organization Awareness” เพื่อให้ท่านหรือบุคลากรในองค์กรของท่านเกิดความเชื่อมั่น ความศรัทธา เล็งเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น มีจิตสำนึกรักการทำงาน จิตสำนึกรักในองค์กร มีจิตสำนึกในความเป็นเจ้าขององค์กร มีความกระตือรือร้นในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย เพื่อเป็นพลังองค์กรสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน

 

เนื้อหาหลักสูตรฝึกอบรม

 

Session 1    : 9.00-10.30 น.

1. กรณีศึกษา : อิทธิพลของ Ownership Quotient and Organization Awareness ต่อความสำเร็จระดับประเทศและระดับโลก

วัตถุประสงค์ในการบรรยาย :

–  เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเป็นแรงบันดาลใจ ในคุณสมบัติการคิดบวกเชิงสร้างสรรค์เพื่อก้าวสู่การสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยม

เนื้อหาในการบรรยาย :

– เป็นการยกตัวอย่างยอดคน (CEO ของประเทศไทยและของโลกที่มีโดดเด่นในด้านจิตสำนึกรักองค์กร)

– บทวิเคราะห์ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้

กิจกรรม:
• องค์กรชอบคนแบบไหน?
• หากทำนเป็นผู้ประกอบการ ท่านต้องการบุคลากรที่มีคุณลักษณะและคุณสมบัติอย่างไรบ้าง และแต่ละคุณลักษณะหรือคุณสมบัตินั้นเกี่ยวข้องการการสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างไร?

 

2. พลังความคิดบวกและผลกระทบต่อความสำเร็จ
วัตถุประสงค์ในการบรรยาย:
– เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักรู้ถึงพลังอำนาจของความคิด และผลกระทบต่อความสำเร็จและความล้มเหลวในหน้าที่การงาน สุขภาพ และครอบครัว

เนื้อหาในการบรรยาย:
– ผลของความคิดบวก & ผลของความคิดลบ
– เรื่องที่ส่งผลต่อความคิดลบ

3. กิจกรรม : การวิเคราะห์ความคิดบวกเชิงสร้างสรรค์ด้าน Ownership Quotient and Organization Awareness ของตนเองการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อความสุขและความก้าวหน้าในการทำงาน

 

Break          : 10.30-10.45 น.                 
Session 2   : 10.45-12.00 น.

4. กิจกรรม: Ownership Quotient and Organization Awareness I-คุณค่าของท่านในองค์กร

 

5. วิธีจัดการกับความคิด
วัตถุประสงค์ในการบรรยาย:
– เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และมีวิธีการในการปรับเปลี่ยนความคิดให้เป็นบวก
– เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีมุมมองใหม่เกี่ยวกับอุปสรรค ปัญหาในการทำงาน

เนื้อหาในการบรรยาย:
– การจัดการกับความคิดลบและเข็มทิศสู่การคิดบวก
– การคิดลบกับเรื่องลบ
– การพัฒนาความคิดบวกเชิงสร้างสรรค์

 

6. กิจกรรม : การจัดการกับความคิดเมื่อต้องเผชิญกับปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆ
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม:
– เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถจัดการกับความคิดของตนเองในเชิงบวกเมื่อต้องเผชิญกับเรื่องราวต่างๆ ของการทำงานและการใช้ชีวิต

รูปแบบกิจกรรม:
– แบ่งกลุ่มกิจกรรมตามความเหมาะสม ให้รวบรวมความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ตามที่วิทยากรกำหนด บอกวิธีคิดบวกและวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมเพื่อการเติบโตในองค์กร

องค์กรมีบุคลากรน้อย
องค์กรมีกฎระเบียบมาก
ผู้บริหารมีเป้าหมายสูง
องค์กรมีความเข้มงวดเรื่องการเงิน
องค์กรมีนโยบายที่เปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง
องค์กรมีนโยบายให้ช่วยกันประหยัดพลังงาน และทรัพยากรต่างๆ

 

Lunch          : 12.00-13.00 น.

Session 3    : 13.00-14.30 น.

 

7. กิจกรรม : Ownership Quotient & Organization Awareness II – Paradigm shift
เป้าหมายของกิจกรรม:
– เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมฝึกการมองในแง่บวกต่อการทำงาน ผู้บริหารและต่อองค์กร
– เพื่อปรับเปลี่ยนมุมมอง (Paradigm shift) จากการที่แต่ละคนคิดว่าองค์กรจะให้อะไรเป็นแต่ละคนจะให้อะไรกับองค์กร
– เป็นการปลูกจิตสำนึกรักองค์กร และเพิ่มแรงปรารถนาในการทำงานเพื่อการเติบโตขององค์กรและตนเอง

รูปแบบของกิจกรรม:
– แบ่งกลุ่มกิจกรรมเป็น 5 กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มมีคำถามดังนี้
• ท่าน ลด ละ หรือเลิกเรื่องใดที่ทำให้ท่านเติบโตสูงขึ้น องค์กรก็เติบโตด้วย
• ท่านให้อะไรกับลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจลูกค้า และเพื่อสร้างธุรกิจในองค์กรของท่านให้เติบโตสูงสุด?
• ท่านให้อะไรกับองค์กรของท่าน เพื่อการใช้ทรัพยากรขององค์กรของท่านให้เกิดประโยชน์สูงสุด และท่านรักษาผลประโยชน์ ป้องป้องและบำรุงรักษาองค์กร (บ้านของเรา) องค์กรของท่านอย่างไรบ้าง?
• คิดและทำอย่างหากองค์กรของท่านประสบการขาดทุน หรือมีวิกฤตการณ์ทางธุรกิจเกิดขึ้น
• ท่านมีส่วนช่วยหรือมีส่วนร่วมสร้างความผูกผันองค์กรอย่างไรบ้าง
– ตัวแทนกลุ่มนำเสนอ
– วิทยากรสรุปและเสนอแนะ

 

8. กิจกรรม : Ownership Quotient and Organization Awareness III – Innovative Inspiration (Team Concept)
เป้าหมายกิจกรรม:
– เพื่อให้ผู้เข้าอบรมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงบวกในอนาคต สู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ของธุรกิจ

รูปแบบของกิจกรรม:
– ร่วมกันคิด จินตนาการนวัตกรรมที่จะเกิดขึ้นในธุรกิจที่กำลังทำงานอยู่
อาทิ Dream Project หรือโครงการอื่นๆ ตามจินตนาการ) ใน 1-3 ปีข้างหน้า
– เป็นการระดมความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ อาทิ
• ท่านปรารถนาจะเห็นองค์กรของท่านเติบโตทางธุรกิจอย่างไรบ้าง 3 เรื่อง? และในแต่ละเรื่องควรมีแนวทางปฏิบัติอย่างไรบ้าง?

– วิทยากรสรุปและเสนอแนะ

 

Break           : 14.30-14.45 น.

Session 4    : 14.45-16.00 น.

 

9. กิจกรรม: Ownership Quotient & Organization Awareness IV – Innovative Inspiration (Self Concept)

เป้าหมายของกิจกรรม:
– เป็นกิจกรรมที่ทำให้ผู้เข้าอบรมมีเป้าหมายในการทำงานเพื่อการเติบโตของตนเองและองค์กร
– เป็นกิจกรรมที่ปลูกจิตสำนึกรักองค์กรและจิตสำนึกในความเป็นเจ้าขององค์กร

รูปแบบของกิจกรรม:
– ให้ผู้เข้าร่วมอบรมเขียนสิ่งต่างๆ เกี่ยวข้องกับแรงปรารถนา และสิ่งที่ต้องการสร้างเพื่อการเติบโตท่างธุรกิจขององค์กร
– แบ่งกลุ่มผู้เข้าอบรมจำนวนตามความเหมาะสม ให้ผู้เข้าอบรมบรรยายสิ่งที่เป็นแรงปรารถนาและสมาชิกในกลุ่มร่วมกัน Cheer Up
– STAFF ติดแผ่นแรงปรารถนารอบห้องประชุมเพื่อเป็นประจักษ์พยานและสร้างบรรยากาศของ Organization Awareness และ Ownership Quotient
– ให้ผู้เข้าอบรมร่วมโหวตผู้ที่มีแรงบันดาลเพื่อการเติบโตของตนเองและองค์กร
– วิทยากรสรุปและเสนอแนะ

10. กิจกรรม : Ownership Quotient and Organization AwarenessV – Positive and Creative Team Spirit
เป้าหมายของกิจกรรม:
– การค้นหาผู้นำต้นแบบในองค์กรในมิติต่างๆ อาทิ ต้นแบบการพัฒนาตนเอง ต้นแบบการสร้างผลงานการพัฒนาธุรกิจ ต้นแบบมนุษยสัมพันธ์การติดต่อสื่อสารกับลูกค้า ต้นแบบผู้มีคุณธรรมจริยธรรม การรักษาผลประโยชน์ทางธุรกิจให้องค์กร เป็นต้น
– สร้างเจตคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน ผู้บริหาร และองค์กร
– เสริมสร้างบรรยากาศในการสื่อสารและการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานร่วมกันในแต่ละระดับงาน
– เพื่อให้บุคลากรที่มีคุณสมบัติหรือคุณลักษณะที่ดีในด้านต่างๆ ได้รับการชื่นชม ควรค่าในการเป็นแบบอย่างที่ดี
– เป็นการปลูกจิตสำนึกความรัก ความผูกพันภายในทีมและในองค์กร
และเสริมสร้างจิตสำนึกการทำงานและการรักษาผลประโยชน์เพื่อการเติบโตขององค์กร

รูปแบบกิจกรรม:
– ให้แต่ละท่านเขียนชื่อผู้นำต้นแบบ และเหตุผล
– ให้แต่ละท่านขอบคุณผู้นำต้นแบบในเรื่องที่ตนเองชื่นชมหรือประทับใจ
– วิทยากรสรุปและเสนอแนะ

 

11. กิจกรรม: Expertise & Q/A

– ผู้เข้าอบรมจะนำความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์ต่างๆ ประยุกต์กับการทำงานในองค์กรอย่างไรบ้าง
– กิจกรรม ถาม-ตอบ

 สิ่งที่ผู้เข้าอบรมได้รับ

1. เป็นผู้มีความสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติในการมองด้านบวกเพื่อให้เกิดผลดีต่อการทำงานของตนเอง และการเติบโตทางธุรกิจขององค์กร

2. ผู้เข้าอบรมมีพัฒนาการด้านแนวคิดเชิงธุรกิจและมีจิตใจของผู้ประกอบการ

3. เป็นผู้มีแรงบันดาลใจมีแผนที่ชีวิตที่ชัดเจน เกิดเป็นความมุ่งมั่นในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายและเป้าหมายทางธุรกิจขององค์กร

4. เป็นผู้มีจิตสำนึกรักองค์กร ทำงานทุ่มเทด้วยจิตใจเพื่อหารเติบโตขององค์กรและตนเอง

5. เป็นผู้มีจิตสำนึกความเป็นเจ้าขององค์กร มีความรัก ความผูกพันและมีจิตใจธำรงรักษาองค์กร

6. ผู้เข้าอบรมมีการสื่อสารที่ดีระหว่างกัน และมีการสื่อสารที่สร้างสรรค์เกี่ยวกับองค์กร เป็นตัวแทนในการสื่อสารภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กรทั้งภายในองค์กร และภายนอกองค์กร

 

 รูปแบบการฝึกอบรม

การฝึกอบรมมีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้โดยง่าย เพลิดเพลิน โดยมีความลึกซึ้งเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ ยอมรับ และนำไปปฏิบัติตาม อีกทั้งตรงตามเป้าหมายที่ทางองค์กรได้กำหนดไว้

1. การบรรยายแบบผู้อบรมมีส่วนร่วม Participative Technique

2. ฝึกปฏิบัติทีละขั้นตอนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับท่านอื่นๆ (Work Shop)

3. แสดงการสาธิตจำลองให้เกิดการพัฒนา (Adult Learning Approach Role Playing)

4. ฝึกปฏิบัติพัฒนาร่างกายและจิตใจ เพื่อเสริมบุคลิกภาพภายนอก และภายใน

5. สื่อมัลติมีเดีย

ระยะเวลาการจัดสัมมนา

เพื่อให้ครอบคลุม ถึงเนื้อหาสาระของเนื้อหาทางวิชาการ และ Workshop อบรม 1 วันเต็ม

 

สนใจหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาหรือจัดกิจกรรม

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา The Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ)
77/291 ซอยพหลโยธิน 54/1แยก4-45 (หมู่บ้านชลลดา) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

 

ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 

 02-043-5605, 081-3582683, 081-6285569, 081-8082683

 thebesttraining5.0@gmail.com