Business Strategy & Management 4.0
กันยายน 4, 2019
Ownership-Thebest Training
Ownership Quotient & Organization Awareness
กันยายน 5, 2019
Business Strategy & Management 4.0
กันยายน 4, 2019
Ownership-Thebest Training
Ownership Quotient & Organization Awareness
กันยายน 5, 2019

Project & Cost Management for Excellence

การทำงานแบบโครงการ เป็นลักษณะการทำงานแบบหนึ่งที่มีกระบวนการ วิธีการ ผลลัพธ์ที่ต้องการซึ่งกำหนดไว้แน่นอน เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหา หรือได้ผลงานตามที่ต้องการภายในระยะเวลา และสามารถบริหารทรัพยากร และต้นทุนที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน

 

Project & Cost Management for Excellence

การบริหารโครงการและต้นทุนโครงการให้ประสบความสำเร็จ

 

วิทยากร

อาจารย์ศักดิ์ดา ภูมิพันธุ์

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน Organization Development, Human Resource Management, Human Resource Development, Strategic Planning,
Process Improvement, Coaching & Feedback, Supervisory Skill, etc.

 

หลักการและเหตุผล

          การขับเคลื่อนองค์กรในปัจจุบัน นอกจากปัจจัยภายนอกองค์กรที่ไม่สามารถควบคุมได้แล้ว ยังมีการทำงานหรือคณะทำงานบางส่วนภายในองค์กรเอง ที่ยังคงดำเนินงานในแบบการปฏิบัติงานประจำวัน ขาดการบริหารจัดการที่ดีในรูปแบบที่เหมาะสมทำให้ปัญหาหลายอย่างไม่ได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที

          การทำงานแบบโครงการ เป็นลักษณะการทำงานแบบหนึ่งที่มีกระบวนการ วิธีการ ผลลัพธ์ที่ต้องการซึ่งกำหนดไว้แน่นอน เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหา หรือได้ผลงานตามที่ต้องการภายในระยะเวลา และสามารถบริหารทรัพยากร และต้นทุนที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน ซึ่งนับว่าเป็นวิธีการทำงานอีกแบบหนึ่งที่หลายองค์กรได้ดำเนินการจนเกิดความสำเร็จ และเป็นแบบอย่างให้องค์กรต่างๆ หันมาใช้วิธีการทำงานแบบโครงการ และการบริหารแบบโครงการมากขึ้น

 

วัตถุประสงค์      

1. ได้ทราบถึงแนวคิดเกี่ยวการบริหารโครงการ ทั้งองค์ประกอบ วงจรโครงการ และการวางแผนโครงการ

2. เรียนรู้วิธีการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ รวมถึงการวางแผนโครงการ การดำเนินตามแผนโครงการ และการติดตามควบคุมโครงการ

3. ได้เรียนรู้หลักการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของโครงการ

4. ได้รับรู้เทคนิคการบริหารโครงการให้มีประสิทธิภาพ และเครื่องมือสนับสนุนให้โครงการสำเร็จ

 

เนื้อหาหลักสูตร

 

Session 1    : 9.00-10.30 น.

1. แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารโครงการ

เนื้อหาในการบรรยาย

– กรณีศึกษา การบริหารโครงการที่ประสบความสำเร็จ

– แนวโน้มโลกปัจจุบันในการบริหารงานแบบโครงการ

– ปัจจัย 12 ประการที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการ

 

2. การบริหารโครงการ : Project Management       

เนื้อหาในการบรรยาย

– การคัดเลือกโครงการ (Project Selection)       

– การวางแผนโครงการ (Project Planning)        

– การกำหนดตารางการทำงาน (Project Schedule)       

– การควบคุม (Project Controlling)

Workshop : แนวคิดของการบริหารโครงการ

 

Break          : 10.30-10.45 น.

Session 2    : 10.45-12.00 น.

 

3. กระบวนการในการบริหารโครงการที่สำคัญ

 เนื้อหาในการบรรยาย

3.1 การวิเคราะห์โครงการหรือการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ

     – การวิเคราะห์องค์ประกอบภายในและภายนอก

     – การใช้คำถาม 6W 1H

     – การให้ค่าคะแนน และประเมินค่า

3.2  การวางแผนโครงการ และแนวทางการปฏิบัติตามแผนโครงการ

3.3  การวางโครงสร้างการบริหารโครงการ (ทรัพยากร, วิธีการ, เครื่องมือ)

 Workshop : กระบวนการบริหารโครงการที่สำคัญ

 

4. เครื่องมือในการติดตามและควบคุมโครงการที่มีประสิทธิภาพ

เนื้อหาการบรรยาย

– แนวคิด PERT และ CPM

– เครื่องมือ Gantt Chart

– แผนควบคุม Control Plan

– การควบคุมทางสถิติ SPC

Workshop : เครื่องมือควบคุมการบริหารโครงการ

 

Lunch          : 12.00-13.00 น.

Session 3    : 13.00-14.30 น.

 

5. การบริหารต้นทุนโครงการ : Project Cost Management

เนื้อหาการบรรยาย

– การวางแผนทรัพยากร (Resource planning)

– การประมาณการค่าใช้จ่าย (Cost estimating)

– การจัดทางบประมาณต้นทุน (Cost budgeting)

– การควบคุมต้นทุน (Cost control)

Workshop : การบริหารต้นทุนโครงการ

 

Break        : 14.30-14.45 น.

Session 4 : 14.45-16.00 น.

 

6. เทคนิคการบริหารโครงการให้สำเร็จตามเป้าหมาย

เนื้อหาการบรรยายและกิจกรรม

– กำหนดมาตรฐาน (Standards)

– ระบบข้อมูล และเทคโนโลยี (Information & Technology)

– การวัดผลงาน (Measurement)

– การปรับปรุงแก้ไข (Take Corrective Actions)

Workshop: เทคนิคบริหารโครงการตามเป้าหมายขององค์กร

 

7. Expertise & Q/A

 

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมได้รับ                           

1. สามารถอธิบายแนวคิดเกี่ยวการบริหารโครงการ ทั้งองค์ประกอบ งบโครงการ และการวางแผนโครงการต่างๆ

2. เข้าใจวิธีการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ รวมถึงการวางแผนโครงการ การดำเนินตามแผนโครงการ และการติดตามควบคุมโครงการ

3. สามารถวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของโครงการได้

4. ทราบถึงเทคนิคการบริหารโครงการและการบริหารงบให้มีประสิทธิภาพ และเครื่องมือสนับสนุนให้โครงการสำเร็จ

 

รูปแบบการฝึกอบรม

การฝึกอบรมมีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้โดยง่าย เพลิดเพลิน โดยมีความลึกซึ้งเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ ยอมรับ และนำไปปฏิบัติตาม อีกทั้งตรงตามเป้าหมายที่ทางองค์กรได้กำหนดไว้

1. การบรรยายแบบผู้อบรมมีส่วนร่วม Participative Technique

2. ฝึกปฏิบัติทีละขั้นตอนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับท่านอื่นๆ (Work Shop)

3. วิทยากรกระตุ้นให้ความคิดและให้มีส่วนร่วมในการฝึกอบรม

4. แสดงการสาธิตจำลองให้เกิดการพัฒนา (Adult Learning Approach Role Playing)

5. ฝึกปฏิบัติพัฒนาร่างกายและจิตใจ เพื่อเสริมบุคลิกภาพภายนอก และภายใน

 

ระยะเวลาการจัดสัมมนา

เพื่อให้ครอบคลุม ถึงเนื้อหาสาระของเนื้อหาทางวิชาการ และ Workshop อบรม 1 วันเต็ม

 

ตารางค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

อัตราค่าลงทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
หักภาษี ณ. ที่จ่าย 3%
ยอดสุทธิ
.-
.-
.-
.-

– ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200 % ช่วยให้บริษัทเสียภาษีลดน้อยลงมาก

 

วิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียน

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ชื่อบัญชี บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ จำกัด ดังนี้

– ธ.กรุงเทพสาขาบิ๊กซีสายไหมบัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 014-7-01506-9

– ธ.กสิกรไทยสาขาบิ๊กซีสายไหมบัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 650-2-00827-5

– ธ.ไทยพาณิชย์สาขาบิ๊กซีสายไหมบัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 402-1-80274-8

เมื่อโอนเงินผ่านธนาคารแล้วกรุณาส่งข้อมูลที่ thebesttraining5.0@gmail.com  พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

 

2. ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย 

บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ จำกัด

Training Center for Business Excellence Strategy Co.,Ltd.

รบกวนส่งอีเมลล์แจ้งเลขที่เช็ค ชื่อธนาคารและวันที่สั่งจ่ายเช็ค เพื่อออกใบกำกับภาษีในวันสัมมนา

 

3. หัก ณ ที่จ่าย 3% 

บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ จำกัด

77/291 ซอยพหลโยธิน 54/1แยก4-45 (หมู่บ้านชลลดา) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0-1055-44056-57-8

 

Training Center for Business Excellence Strategy Co.,Ltd.

77/291  SOI PHAHOLYOTHIN 54/1 JUNCTION 4-45 MOOBAAN CHONLADA,

KHWAENG SAI MAI,KHET SAI MAI, BANGKOK 10220

TAX ID 0-1055-44056-57-8 

(ขอรับใบหัก ณ ที่จ่ายในวันสัมมนา)

 

สนใจหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาหรือจัดกิจกรรม

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา The Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ)
77/291 ซอยพหลโยธิน 54/1แยก4-45 (หมู่บ้านชลลดา) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

 

ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 

 02-043-5605, 081-3582683, 081-6285569, 081-8082683

 thebesttraining5.0@gmail.com