Teamwork-Thebest Training
How to Building Team for Teamwork
กันยายน 4, 2019
Project Management-Thebest Training
Project & Cost Management for Excellence
กันยายน 4, 2019
Teamwork-Thebest Training
How to Building Team for Teamwork
กันยายน 4, 2019
Project Management-Thebest Training
Project & Cost Management for Excellence
กันยายน 4, 2019

การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์อย่างสร้างสรรค์ เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเพื่อการกำหนดแนวทางปฏิบัติที่สอดรับกัน ระหว่างโครงสร้างองค์การ กลยุทธ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นงานที่มีความซับซ้อนและละเอียดอ่อนสูง

 

Business Strategy & Management 4.0

วิทยากร

รศ.ดร.ชัยณรงค์  วงศ์ธีรทรัพย์

วิทยากร นักคิด นักเขียน นักเทคโนโลยี นักขาย และนักบริหาร

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลิกภาพ การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ อาทิ Creative & Positive Attitude, Mind Training, Strategic

Management, Leadership Training, Supervisor Training, EQ, AQ, Team-Building, The Art of Speaking, Powerful Motivation, Personality Development & etc.

 

หลักการและเหตุผล

            การเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงและมีความถี่ที่สูงขึ้นในโลกธุรกิจยุคใหม่ (New Economy) ที่เกิดขึ้นสร้างผลกระทบที่สำคัญต่อการดำรงอยู่และการเจริญเติบโตของธุรกิจ องค์การธุรกิจต้องสามารถ ปรับตัวให้ทัน ต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ สามารถตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ไม่ว่าจะเป็นการเงิน การตลาด การดำเนินงาน และทรัพยากรบุคคลเป็นต้น การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์อย่างสร้างสรรค์ (Strategic Management and Creativity) จึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเพื่อการกำหนดแนวทางปฏิบัติที่สอดรับกัน (Harmony) ระหว่างโครงสร้างองค์การ กลยุทธ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นงานที่มีความซับซ้อนและละเอียดอ่อนสูง

            สถาบันฝึกอบรมThe Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ) ได้จัดหลักสูตร “Business Strategy & Management 4.0” เพื่อให้ผู้บริหารเข้าใจและสามารถกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจอย่างมีทิศทางและอย่างสร้างสรรค์ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานและศักยภาพขององค์กร ในสภาพเศรษฐกิจที่ผันผวนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

หัวหน้างาน ผู้บริหาร เจ้าของกิจการ 

 

เนื้อหาหลักสูตร

 

Session 1    : 9.00-10.30 น.

1. ความรู้ ความเข้าใจการจัดการเชิงกลยุทธ์

เนื้อหาและรูปแบบของกิจกรรม:

ทำไมต้องมีกลยุทธ์ ?

         – โลกใบใหม่

          – Creative Disruption

– Force for Change & Innovate or die

– New S-Curve

กลยุทธ์ต่างๆขององค์กร

วิสัยทัศน์ขององค์กร พันธกิจขององค์กร

เป้าหมายองค์กร วัตถุประสงค์องค์กร

วัฒนธรรมองค์กร Core Value

การใช้เครื่องมือต่างๆในการบริหาร

 

2. Balanced Scorecard

– Balanced Scorecard

– Cause and Effect Hypothesis

– Strategy Map

กิจกรรม :แบบประเมิน BSC องค์กร

 

Break           : 10.30-10.45 น.

Session 2    : 10.45-12.00 น.

 

3. SWOT Analysis

– การวิเคาะห์ SWOT

– การวิเคาะห์ Strengths & Weakness โดย THESETS

– การวิเคาะห์ Opportunities โดย SETPLE

กิจกรรมการจัดทำ SWOT

 

4.การกำหนดกลยุทธ์สำคัญเพื่อผลักดันผล “การเติบโตหรือผลกำไร” ที่ยั่งยืน

เนื้อหาและรูปแบบของกิจกรรม:

– กลยุทธ์เชิงรุก

– กลยุทธ์กำจัดจุดอ่อน

– กลยุทธ์เสริมภูมิคุ้มกัน

– กลยุทธ์เปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาส

กิจกรรมการสร้างกลยุทธ์องค์กรเพื่อผลักดันผล “การเติบโตหรือกำไร” ที่ยั่งยืน

 

Lunch          : 12.00-13.00 น.

Session 3    : 13.00-14.30 น.

 

5. Management for Executive 

เนื้อหาและรูปแบบของกิจกรรม:

– Management Process

  • KPI-Base Management
  • SMART KPIs
  • Lag & Lead KPIs
  • Deployment
  • Implement

– Management by Objective

กิจกรรม: Management by Objective

OKR
Objective & Key result
BiZ Model by OKR

 

Break          : 14.30-14.45 น.

Session 4    : 14.45-16.00 น.

 

6. การจัดทำแผนปฏิบัติการ

– การกำหนดทางเลือกเชิงกลยุทธ์

– ทางเลือกเชิงกลยุทธ์

  • โดยมุมมอง Balance Score Card
  • โดยมุมมอง SWOT
  • โดยมุมมอง Management by Objective

– Targets & Based line Measurement

– Initiative & Grantt Chart

กิจกรรม นำเสนอกลยุทธ์

 

7. กิจกรรม: Expertise & Q/A

 

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมได้รับ

1. เพื่อให้สามารถคิดและทำงานเชิงกลยุทธ์ได้

2. เพื่อให้เข้าใจการทำงานด้วยการวางแผน และการวางกลยุทธ์อย่างเป็นเลิศ และปฏิบัติได้จริง

3. เสริมสร้างทักษะการบริหารจัดการเพื่อให้สามารถทำงานได้ตามแผนกลยุทธ์ขององค์กรที่วางไว้ให้บรรลุตามเป้าหมาย

4. เพื่อเรียนรู้เทคนิคการติดสร้างสรรค์พื่อการแก้ปัญหาและคามคิดสร้างสรรค์เพื่อกำหนดกลยุทธ์หรือกำหนดทิศทางทางธุรกิจได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับโลกธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลง

 

รูปแบบการฝึกอบรม

การฝึกอบรมมีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้โดยง่าย เพลิดเพลิน โดยมีความลึกซึ้งเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ ยอมรับ และนำไปปฏิบัติตาม อีกทั้งตรงตามเป้าหมายที่ทางองค์กรได้กำหนดไว้

1. การบรรยายแบบผู้อบรมมีส่วนร่วม Participative Technique

2. ฝึกปฏิบัติทีละขั้นตอนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับท่านอื่นๆ (Work Shop)

3. แสดงการสาธิตจำลองให้เกิดการพัฒนา (Adult Learning Approach Role Playing)

4. ฝึกปฏิบัติพัฒนาร่างกายและจิตใจ เพื่อเสริมบุคลิกภาพภายนอก และภายใน

5. สื่อมัลติมีเดีย

 

ระยะเวลาการจัดสัมมนา

เพื่อให้ครอบคลุม ถึงเนื้อหาสาระของเนื้อหาทางวิชาการ และ Workshop อบรม 1 วันเต็ม

 

สนใจหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาหรือจัดกิจกรรม

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา The Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ)
77/291 ซอยพหลโยธิน 54/1แยก4-45 (หมู่บ้านชลลดา) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

 

ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 

 02-043-5605, 081-3582683, 081-6285569, 081-8082683

 thebesttraining5.0@gmail.com