Ownership-Thebest Training
Ownership Quotient & Organization Awareness
กันยายน 5, 2019
4D-Supervisor-Thebest Training
4D Supervisory Skill
กันยายน 5, 2019
Ownership-Thebest Training
Ownership Quotient & Organization Awareness
กันยายน 5, 2019
4D-Supervisor-Thebest Training
4D Supervisory Skill
กันยายน 5, 2019

Professional Train the Trainer

เสริมสร้างทักษะในการก้าวสู่การเป็นเทรนเนอร์ที่โดดเด่น รวมถึงมีความรู้และทักษะในการนำเสนออย่างมืออาชีพในการทำงาน มีศิลปะการพูด การนำเสนอ การอำนวยการเรียนรู้ได้ในหลากหลายรูปแบบ ซึ่งสร้างความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานและสามารถสร้างเป็นอาชีพที่มีชื่อเสียงได้ต่อไป

 

Professional Train the Trainer

วิทยากร   

อาจารย์กิติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรม Personality Development Pro, Coaching , Proactive Service, The Art of Speaking and Communication, CRM & CEM,

Emotional Management, Training the Trainer, Leadership, NLP for Success, Build Mindset etc.,

 

หลักการและเหตุผล

          กระบวนการถ่ายทอดความรู้ที่สำคัญอย่างหนึ่งในการรักษาและคงไว้ซึ่งมาตรฐานการทำงานในองค์กรคือ การสอนงาน หรือบางคนอาจจะเรียกว่า “On the Job Training” หรือเรียกง่ายๆ สั้นๆว่า OJT รวมถึงการ Coaching ที่สอนทั้งงาน ให้แนวคิด รวมถึงการให้กำลังใจ รวมถึงข้อแนะนำในการทำงาน เนื่องจากการสอนงานเป็นกับการทำงานเป็นนั้นไม่เหมือนกัน โดยต้องใช้ทักษะและความสามารถที่แตกต่างกัน การทำงานคือการปฏิบัติงานถูกวิธีได้ผลงานที่มีคุณภาพ แต่การสอนงานคือการถ่ายทอดสิ่งที่มีไปสู่ผู้เรียนและผลของการสอนคือ ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและทัศนคติของผู้เรียนที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ต้องการ
         สถาบันฝึกอบรม The Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ) จึงได้พัฒนาหลักสูตร “Professional Train the Trainer (ทักษะการสอนงานและการให้คำปรึกษา)” เพื่อให้ผู้ที่ทำงานเป็น ทำงานได้ กลายไปสู่การเป็นผู้สอนงานที่ดี จึงต้องมีการพัฒนาและฝึกอบรมให้หัวหน้าหรือครูผู้สอนงานมีความรู้ความเข้าใจและมีความสามารถในการวิเคราะห์งาน การวางแผนการสอน จิตวิทยา ทักษะและเทคนิคการสอน รวมถึงวิธีการประเมินและติดตามผล

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องหน้าที่และคุณสมบัติของผู้สอนงาน (Trainer) เทคนิคการ Coaching และวิธีการสอนงานแบบต่าง ๆ

2. ให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เทคนิค และวิธีการสอนในรูปแบบต่าง ๆ พร้อมกับมีความเข้าใจในความแตกต่างของกลุ่มผู้ฟัง เพื่อปรับวิธีการสื่อความให้เกิดความเข้าใจสูงสุด

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีทักษะในการวิเคราะห์งานสำหรับการวางแผนการสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ

4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีแนวทางที่สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการประเมินผลการสอนงาน และใช้ผลการประเมินการปฏิบัติงานมาปรับปรุงพัฒนาทีมงาน ด้วยวิธีการต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

หัวหน้างานหรือรองหัวหน้างานที่ทำหน้าที่สอนงาน (OJT & Coaching) หรือวิธีการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่แผนก ฝ่ายหรือสาขาขององค์กร และวิทยากรภายในองค์กร

 

เนื้อหาหลักสูตร  

 

Session 1 : 9.00-10.30 น.

      5 ขั้นตอนในการสอนงาน (Five Basic Steps : On the Job Training and Coaching)

1. เตรียมการ (การสร้างแรงบันดาลใจ และแรงจูงใจ) ของผู้สอนงาน (Trainer)
– วิธีการทำให้เกิดความรู้สึกเป็นกันเอง ผู้ที่จะเรียนรู้งานนั้นมีความใหม่ มีความกังวล หากได้รับการต้อนรับและให้ความเป็นกันเองได้ จะช่วยลดการเกิดความตื่นเต้น และทำให้การเรียนรู้ราบรื่นขึ้นได้
– แจ้งขอบเขตงาน ที่ทำการสอนงาน และวิธีสอบถามว่าได้รู้งานมาแล้วเพียงใด เพื่อลดการสอนงานที่ไม่จำเป็น หรือเพื่อให้แน่ใจว่ามีความรู้ในงานนั้นจริงๆ เพื่อสามารถวางแผนการสอนได้ถูกต้องว่าต้องเน้นย้ำตรงส่วนไหน
– เทคนิคการจูงใจต่างๆ ที่ทำให้เกิดความสนใจในการเรียนรู้ในสิ่งที่กำลังสอน เพราะเราไม่สามารถสอนในสิ่งที่คนไม่ต้องการเรียนรู้ได้
– วิธีการให้ผู้เรียนอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง ไม่ว่าการนั่งหรือยืน ด้านหน้า ด้านหลังผู้สอน ซึ่งรวมทั้งสถานที่ที่จะสอนงาน การบริหารควบคุมสิ่งที่มารบกวน (ฝึกปฏิบัติ)

 

2. ฝึกทักษะ การทำให้ดู สาธิต การแสดงให้ผู้เรียนรู้ได้เห็น
– การบอก การทำให้เห็นเป็นตัวอย่าง การอธิบายเหตุผล เป็นขั้นตอนที่สำคัญอย่างมากต่อความสำเร็จในการสอนงาน
– ในการสอนต้องมีการเน้นย้ำในจุดที่สำคัญ (key point) อยู่เสมอ ซึ่งจุดที่สำคัญ หมายถึงสิ่งที่หากทำไม่ถูกต้องจะทำให้งานนั้นเสียหาย หรือใช้เวลานานกว่า
– การสอนงานในแต่ละจุด ต้องทำให้ชัดเจนสมบูรณ์ โดยต้องทำการอธิบายช้าๆ ในประเด็นที่สำคัญ
– การแสดงให้เห็นนี้ ต้องมีการวางแผนเป็นอย่างดี เพราะว่าพนักงานมีความสามารถในการเรียนรู้จำกัด ต้องมีการพักและตอกย้ำเป็นระยะๆ ระมัดระวังการสอนเกินกว่าความสามารถในการเรียนรู้ได้ในช่วงเวลานั้น ๆ

 

Break       : 10.30-10.45 น.

Session 2 :10.45-12.00 น.

 

3. ฝึกลองให้ปฏิบัติ (มีแบบจำลองสถานการณ์ให้ผู้เข้าอบรมฝึกปฏิบัติจริง)
– วิธีการเตรียมให้ผู้เรียนทำการทดลองปฏิบัติ ทำการทบทวนจุดสำคัญ สรุปว่าต้องทำอะไรบ้างและอย่างไร
– การจัดให้มีการทดลองปฏิบัติจริง เมื่อผู้เรียนทำไม่ถูกต้อง ให้ทำการแก้ไขข้อผิดพลาดโดยทันที การสอนที่ดีต้องปล่อยให้ผู้เรียนทำถูกและทำผิด แล้วเปรียบเทียบเน้นย้ำสิ่งที่ถูก
– ให้ผู้สอนเน้นอธิบายในแต่ละจุดสำคัญ (key point)
– ทำให้แน่ใจว่าผู้เรียนมีความเข้าใจในจุดที่สำคัญ (key point)
– ให้ผู้เรียนฝึกอย่างต่อเนื่องจนมั่นใจว่าผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานนั้นได้ รวมถึงการให้กำลังใจจากผู้สอน

กิจกรรม : แบ่งกลุ่มสร้างแบบจำลองสถานการณ์ในการเรียนรู้ และใช้สอนงาน

 

Lunch       : 12.00-13.00 น.

Session 3 : 13.00-14.30 น.

 

4. การจัดทำเอกสารและสื่อประกอบการเรียนรู้
– รูปแบบเอกสารประกอบที่เหมาะสม และปลอดภัยต่อการรั่วไหลของข้อมูลความลับ ของบริษัท เช่น มีเฉพาะหัวข้อใหญ่ และหัวข้อย่อยที่สำคัญ แล้วให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัดทบทวน เขียนเพิ่มเติมลงในคู่มือ
– การใช้เทคโนโลยี สื่อมัลติมีเดียมาช่วยในการสร้างความน่าสนใจ ในการเรียนรู้

กิจกรรม : แบ่งกลุ่มระดมสมองการทำเอกสารและสื่อประกอบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับงานของท่าน

 

5. ฝึกปฏิบัติ Role playing: การสอนงาน On the Job Training
– จับคู่ฝึกปฏิบัติ
– ระดมสมองปัญหา และอุปสรรค รวมถึงหาแนวทางป้องกันและแก้ไข

 

Break       : 14.30-14.45 น.

Session 4 : 14.45-16.00 น.

 

6. การเป็นพี่เลี้ยง (Mentor) คืออะไร มีหน้าที่อย่างไร และแตกต่างจากบทบาทอื่นๆอย่างไร
– บทบาทการเป็นพี่เลี้ยง (Mentor)
– หน้าที่ และคุณลักษณะที่ดีของพี่เลี้ยง
– ตัวอย่างกรณีศึกษาการเป็นพี่เลี้ยง และการสร้างวัฒนธรรมที่ประสบความสำเร็จ

 

7. กิจกรรม แบ่งกลุ่มระดมสมอง การสอนงาน On the Job Training และ การ เป็นพี่เลี้ยง (Mentor) ในแบบองค์กรของท่านคือแบบใด

 

8. สรุปบรรยาย และกิจกรรม ถาม-ตอบ

 

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมได้รับ

1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในด้านจิตวิทยาการสอนงาน หรือ Coaching มากขึ้น

2. ผู้รับการอบรมมีเทคนิค และวิธีการสอนในรูปแบบต่าง ๆ มากขึ้นรวมถึงการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการสอนมากขึ้น

3. ผู้รับการอบรมมีทักษะการเป็นพี่เลี้ยง (Mentor) และจิตวิทยาในการให้คำปรึกษา

4. สามารถวางแผนในการสอนงาน การติดตามประเมินผล การสร้างกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องให้เกิดขึ้นได้

5. สามารถมอบความรับผิดชอบมากขึ้นกับผู้ใต้ บังคับบัญชา ด้วยแนวคิดของการเป็นหุ้นส่วน ซึ่งก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ ในการสร้างผลงาน

 

รูปแบบการฝึกอบรม

การฝึกอบรมมีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้โดยง่าย เพลิดเพลิน โดยมีความลึกซึ้งเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ ยอมรับ และนำไปปฏิบัติตาม อีกทั้งตรงตามเป้าหมายที่ทางองค์กรได้กำหนดไว้

1. การบรรยายแบบผู้อบรมมีส่วนร่วม Participative Technique

2. ฝึกปฏิบัติทีละขั้นตอนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับท่านอื่นๆ (Work Shop)

3. วิทยากรกระตุ้นให้ความคิดและให้มีส่วนร่วมในการฝึกอบรม

4. แสดงการสาธิตจำลองให้เกิดการพัฒนา (Adult Learning Approach Role Playing)

5. ฝึกปฏิบัติพัฒนาร่างกายและจิตใจ เพื่อเสริมบุคลิกภาพภายนอก และภายใน

 

ระยะเวลาการจัดสัมมนา

เพื่อให้ครอบคลุม ถึงเนื้อหาสาระของเนื้อหาทางวิชาการ และ Workshop อบรม 1 วันเต็ม

 

สนใจหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาหรือจัดกิจกรรม

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา The Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ)
77/291 ซอยพหลโยธิน 54/1แยก4-45 (หมู่บ้านชลลดา) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

 

ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 

 02-043-5605, 081-3582683, 081-6285569, 081-8082683

 thebesttraining5.0@gmail.com